istra ivanja me u populacijama pod pove anim rizikom od hiv a i me u osobama koje ive hiv om
Download
Skip this Video
Download Presentation
ISTRAŽIVANJA MEĐU POPULACIJAMA POD POVEĆANIM RIZIKOM OD HIV-a I MEĐU OSOBAMA KOJE ŽIVE HIV-om

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ISTRAŽIVANJA MEĐU POPULACIJAMA POD POVEĆANIM RIZIKOM OD HIV-a I MEĐU OSOBAMA KOJE ŽIVE HIV-om - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

ISTRAŽIVANJA MEĐU POPULACIJAMA POD POVEĆANIM RIZIKOM OD HIV-a I MEĐU OSOBAMA KOJE ŽIVE HIV-om. Dr sc med. Tanja Kne žević. Projekat Ministarstva zdravlja Srbije. Unapređenje nacionalnog odgovora na HIV/AIDS decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga. Organizacija rada na Projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ISTRAŽIVANJA MEĐU POPULACIJAMA POD POVEĆANIM RIZIKOM OD HIV-a I MEĐU OSOBAMA KOJE ŽIVE HIV-om' - nicholas-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
istra ivanja me u populacijama pod pove anim rizikom od hiv a i me u osobama koje ive hiv om

ISTRAŽIVANJA MEĐU POPULACIJAMA POD POVEĆANIM RIZIKOM OD HIV-a I MEĐU OSOBAMA KOJE ŽIVE HIV-om

Dr sc med. Tanja Knežević

projekat ministarstva zdravlja srbije
Projekat Ministarstva zdravlja Srbije

Unapređenje nacionalnog odgovora na HIV/AIDS decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga

osnovni ciljevi istra ivanja
Osnovni ciljevi istraživanja
 • praćenje i procena kretanja HIV infekcije
 • praćenje prevalence HIV infekcije
 • praćenje i procena faktora rizika za dobijanje infekcije praktikovanjem rizičnih oblika ponašanja ;
 • formiranje nacionalnih pokazatelja obuhvata, ishoda i uticaja vezanih za HIV/AIDS u populacijama sa posebnim rizikom ;
osnovi ciljevi istra ivanja
Osnovi ciljevi istraživanja
 • procena efikasnosti , efektivnosti i adekvatnosti postojećih programa prevencije ;
 • identifikacije faktora koji utiču na stvaranje stigme i diskriminacije vezane za populacije pod povećanim rizikom za HIV infekciju odnosno za osobe koje žive sa HIV- om.
glavni cilj istra ivanja
Glavni cilj istraživanja

Unapređenje Nacionalnog odgovora

na HIV

faze realizacije projekta
Faze realizacije Projekta
 • I faza

- definisanje protokola svakog pojedinačnog istraživanja

 • razvijanje istraživačkih instrumenata
 • uspostavljanje saradnje sa partnerskim institucijama ;
faze realizacije projekta1
Faze realizacije Projekta
 • II faza -terenski rad i sakupljanje podataka;
 • III faza -obrada podataka i izrada finalnog izveštaja.
istra iva ke procedure
ISTRAŽIVAČKE PROCEDURE
 • Nacionalnom strategijim za borbu protiv HIV /AIDS-a ;
 • Sistemom i planom za monitoring i evaluaciji nacionalnog odgovora na HIV epidemiju ;
 • Nacionalnim preporukama i instrukcijama za sprovođenje istrađivanja

Istraživačke procedure,obrasci,protokoli i upitnici

su usklađeni sa :

sadr aj istra ivanja
SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA

IProcena prevalencije HIV i virusne hepatitis C infekcije,

faktora rizika, rizičnog ponašanja i korišćenja usluga u

populaciji injektirajućih korisnika droga u Beogradu,

Novom Sadu i Nišu

IIStudija procene prevalence HIV-a i učestalosti ponašanja

povezanog sa rizikom za dobijanje HIV-a među muškarcima

koji imaju seks sa muškarcima u Beogradu i Novom Sadu

slide11

IIIProcena učestalosti javljanja HIV-a među komercijalnim

seksualnim radnicama/ima u Beogradu i analiza

njihovih rizičnih oblika ponašanja

IVIstraživanje rizičnih oblika ponašanja i faktora rizika

na HIV i druge polno prenosive infekcije među mladima

pripadnicima romske etničke pripadnosti

slide12

VStavovi, znanje i rizično ponašanje mladih bez roditeljskog

staranja u Srbiji

VI Rizični oblici ponašanja i faktori rizika na HIV i druge

polno prenosive infekcije među zatvorenicima

VII Procena kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om

slide13
Brza procena stanja i odgovor (RAR) na HIV/AIDS među posebno osetljivim mladima, UNICEF, 2002;

RAR među mladim Romima u 3 gradova Srbije (Beograd, Niš, Kragujevac), UNICEF, NVO SPM, 2004;

HIV/AIDS, Strateški marketing, 2004;

Kvalitativna studija faktora rizika na HIV među IKD i SR u Beogradu, Imperial College, UNDP/HPVPI, 2005;

Bio-bihejvioralna studija među IKD i SR u Beogradu, 2005;

MICS, UNICEF, Republički zavod za statistiku, 2005;

Narkotici u Srbiji, Strateški marketing, 2005;

Kvalitativna studija među PLHIV, Imperial College, UNDP/HPVPI, 2006;

Bihejvioralna studija među MSM u 5 gradova Srbije, NVO SPM, 2006;

Stigmatizacija, Strateški marketing, 2006;

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, Ministarstvo zdravlja, 2006;

Mentalno zdravlje i HIV, NVO IAN, 2007;

RAR na HIV/AIDS među mladima koji žive/rade na ulici i prodaju seks i/ili koriste PAS, UNICEF, NVO JAZAS, 2007.

ISTRAŽIVANJA HIV/AIDS OD 2000 GODINE

slide14

BUDUĆE AKTIVNOSTI

 • Disiminacija informacije o istraživanjima
 • Uporedna analiza ovih istraživanja sa
 • drugim istraživanjima HIV /AIDS
 • koja su izvođenja u Srbiji
 • Priprema za sledeća istraživanja
ad