KATSAYILAR 01
Download

KATSAYILAR 01

Advertisement
Download Presentation
Comments
niabi
From:
|  
(401) |   (0) |   (0)
Views: 63 | Added: 31-10-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
EMEKLI KESENEK ORANLARI. Kurum Kesenek orani % 20Sahis Emekli Kesenek Orani Giris Kesenek Orani %Kist Ayliklarda Kesenek HesaplanmazTAZMINATTAN KESILECEK EMEKLI KESENEK ORANLARI:6400 Dahil Ek G
Tags
,
KATSAYILAR 01

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.

2. KATSAYILAR 01/01/2008 den ge?erli AYLIK KATSAYI 0,049486 TABAN AYLIK KATSAYISI 0,65283 YAN ?DEME KATSAYISI 0,01569

3. EMEKLI KESENEK ORANLARI Kurum Kesenek orani % 20 Sahis Emekli Kesenek Orani %16 Giris Kesenek Orani %25 Kist Ayliklarda Kesenek Hesaplanmaz TAZMINATTAN KESILECEK EMEKLI KESENEK ORANLARI: 6400 Dahil Ek G?stergeler i?in %180 4800 Dahil ? 6400 hari? ? ? %150 3600 Dahil ? 4800 hari? ? ? % 130 2200 Dahil ? 3600 hari? ? ? % 70 Diger alt grup ek g?stergeler i?in % 40

4. GELIR VERGISI TARIFESI(2007,?cret) 7.800 YTL? ye kadar %15 19.800 YTL'nin 7.800 YTL'si i?in 1.170 YTL, fazlasi??% 20??????????????????????? 44.700 YTL'nin 19.800 YTL'si i?in 3.570 YTL, fazlasi??????% 27 44.700 YTL'den fazlasinin 44.700 YTL'si i?in 10.293 YTL, fazlasi??% 35 SAKATLIK INDIRIMI: (GVK.Md.31, 1.1.2008 den ge?erli) ?alisma g?c?n?n %80?ni kaybetmis(1.Derece);600.-YTL ?alisma g?c?n?n %60?ni kaybetmis(2.Derece);300.-YTL ?alisma g?c?n?n %40?ni kaybetmis(3.Derece);150.-YTL

5. SENDIKA ?DENEGI: Sendika kesintisinin yapildigi her ay i?in:5 YTL ?denek verilir.(sadece damga vergisi kesilir) ?alisanlar tarafindan ilgili kanunlara g?re ?denen sendika aidatlari, gelir vergisine tabi degildir.(matrahin tespitine indirilir) KIDEM KATSAYISI: 20 (25 Yildan fazlasi i?in hesaplanamaz) ?ZEL SIGORTA PRIMLERI INDIRIMI(GVK Md.63) Sahis sigorta poli?esi(?dendigi ayda elde edilen vergiye tabi ?cretin %10?nu ve yillik toplam tutari asgari ?cretin yillik tutarini asamaz) Bireysel Emeklilik Disindaki diger poli?eler;(?dendigi ayda elde edilen vergiye tabi ?cretin %5?ini ve priminin yillik toplam tutari asgari ?cretin yilik tutarini asamaz)

6. AILE YARDIMI (DMK Md.202)

8. Devlet memurlarina ?denecek zam ve tazminatlar 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile y?r?rl?ge konulan "Devlet Memurlarina ?denecek Zam ve Tazminatlara Iliskin Karar" ve eki cetvellerin 2008 yilinda da uygulanmasina devam olunur.

9. DENGE TAZMINATI ve TAYIN BEDELI DENGE TAZMINATI (Ek tazminat almayan memurlar i?in; 2006/10603 BKK,2007/11533 BKK) 15.1.2008 den ge?erli olmak ?zere; 2260 x Katsayi= 111,84 YTL

10. ASGARI ?CRET 1475 SAYILI IS KANUNU ILE ILGILI LIMITLER?????? 16 yasini doldurmus is?ilerin bir g?nl?k normal ?alisma karsiligi asgari ?cretlerinin; 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasinda 20,28 (yirmi yirmisekiz) Yeni T?rk Lirasi olarak, Aylik 608,40 YTL 1/7/2008-31/12/2008 tarihleri arasinda ise 21,29 (yirmibir yirmidokuz) Yeni T?rk Lirasi olarak tespitine, 638,70 YTL 16 yasini doldurmamis is?ilerin bir g?nl?k normal ?alisma karsiligi asgari ?cretlerinin; 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasinda 17,18 (onyedi onsekiz) Yeni T?rk Lirasi olarak, Aylik 515,40 YTL 1/7/2008-31/12/2008 tarihleri arasinda ise 18,02 (onsekiz sifiriki) olarak tespitine, Aylik 540,60 YTL

14. YEVMIYELER Memur ve Hizmetlilerden;??? a)Ek g?stergesi 8000 ve daha y?ksek olan kad. bulunanlar ? 29,50? b)Ek g?stergesi 5800 (dahil) - 8000 (hari?) olan kad. Bulunanlar 26,50? c)Ek g?stergesi 3000 (dahil) - 5800 (hari?) olan kad. bulunanlar? 24,00 d)Aylik/kadro derecesi 1-4 olanlar ? 21,50 ?e)Aylik/kadro derecesi 5-15 olanlar ? 20,50???? ?????II.Arazi ?zerinde ?alisanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)???50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :??? a)Kadro derecesi 1-4 olanlar? 8,00 b)Kadro derecesi 5-15 olanlar ?7,50????? Bu tazminattan yararlananlardan;????? 1)Memuriyet mahalli disindaki ?alisma alanlarinda hizmet g?renler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayili Kanun uygulamasinda ?alisan Tapu ve Kadastro Genel M?d?rl?g? personeline yukarida yazili miktarlarin yarisi ek olarak ?denir.??? 2)Bu ?alismalari dolayisiyla arazide, santiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarin yarisi ek olarak ayrica ?denir.

15. KONAKLAMA ?CRETLERI Konaklama ?cretleri Harcirah Kanununun 33/b maddesinde sayilanlardan yatacak yer temini i?in ?dedikleri ?cretleri belgelendirenlere, belge bedelini asmamak ?zere, g?ndeliklerinin tamamina kadar olan kismi ayrica ?denir. Kanunun 33/b fikrasina g?re g?ndelik ?denenler hari? olmak ?zere, Harcirah Kanununa g?re g?ndelik ?denenlerden yurt i?inde yatacak yer temini i?in ?dedikleri ?cretleri belgelendirenlere, g?ndeliklerinin tamamina kadar olan kismi ayrica ?denecek, ancak bu miktar, belge bedelini asamayacak ve her g?revlendirme i?in ilk on g?n ile sinirli olacaktir. Birden fazla yeri kapsayacak g?revlendirmelerde de yatacak yer temini i?in ?denecek ?cret, g?revlendirme s?resinin ilk on g?n? ile sinirli olacaktir.Harcirah Kanunu 38 seri no.lu genel tebligi Misafirhanelerden yararlanacak ge?ici g?revli kamu personelinden alinacak konaklama bedeli, ge?ici g?revlendirmenin ilk 10 g?n? i?in yurti?i g?ndeliklerinin tamamini, daha sonraki g?nler i?in 1/2?sini, ge?ici g?revli denetim elemanlarindan alinacak konaklama bedeli ise yurti?i g?ndeliklerinin tamamini ge?emez.

17. GIRIS

18. 2. Yasal D?zenleme ?Asgari ge?im indirimi Madde 32- ?cretin ger?ek us?lde vergilendirilmesinde asgar? ge?im indirimi uygulanir. Asgar? ge?im indirimi; ?cretin elde edildigi takvim yili basinda ge?erli olan ve sanayi kesiminde ?alisan 16 yasindan b?y?k is?iler i?in uygulanan asgar? ?cretin yillik br?t tutarinin; m?kellefin kendisi i?in % 50?si, ?alismayan ve herhangi bir geliri olmayan esi i?in % 10?u, ?ocuklarin her biri i?in ayri ayri olmak ?zere; ilk iki ?ocuk i?in % 7,5 diger ?ocuklar i?in % 5?idir.

19. Gelirin kism? d?neme ait olmasi halinde, ay kesirleri tam ay sayilmak suretiyle bu s?reye isabet eden indirim tutarlari esas alinir. Asgar? ge?im indirimi, bu fikraya g?re belirlenen tutar ile 103 ?nc? maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranin ?arpilmasiyla bulunan tutarin, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanir. Mahsup edilecek kismin fazla olmasi halinde iade yapilmaz.

20. Indirimin uygulamasinda ??ocuk? tabiri, m?kellefle birlikte oturan veya m?kellef tarafindan bakilan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasini kaybetmis torunlardan m?kellefle birlikte oturanlar d?hil) 18 yasini veya tahsilde olup 25 yasini doldurmamis ?ocuklari, ?es? tabiri ise, aralarinda yasal evlilik bagi bulunan kisileri ifade eder.

21. Indirim tutarinin tespitinde m?kellefin, gelirin elde edildigi tarihteki meden? hali ve aile durumu esas alinir. Indirim, yukaridaki oranlara g?re hesaplanan tutarlari asmamak kaydiyla, ?cret geliri elde eden aile fertlerinden her biri i?in ayri ayri, ?ocuklar i?in eslerden yalnizca birisinin gelirine uygulanir. Bosananlar i?in indirim tutarinin hesabinda, nafakasini sagladiklari ?ocuk sayisi dikkate alinir.

22. Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapilacak toplam tutarin asgar? ?cretin yillik br?t tutarini asmamasi sartiyla ikinci fikrada belirtilen asgar? ge?im indirimi oranlarini artirmaya veya kanun? oranina kadar indirmeye yetkilidir. Asgar? ge?im indiriminin uygulama d?nemleri ve mahsup sekli ile diger hususlara iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanliginca belirlenir.?

23. 3. Uygulamanin Esaslari Asgari ge?im indirimi uygulamasindan ?cretleri ger?ek usulde vergilendirilen ger?ek kisiler yararlanabilecektir. Asgari ge?im indirimi, ?cretin elde edildigi takvim yili basinda belirlenen 16 yasindan b?y?k is?iler i?in uygulanan asgari ?cretin yillik br?t tutarina; M?kellefin kendisi i?in % 50?si ?alismayan ve herhangi bir geliri olmayan esi i?in % 10?u ?ocuklarin her biri i?in ayri ayri olmak ?zere ilk iki ?ocuk i?in % 7,5?i Diger ?ocuklar i?in % 5?i olmak ?zere ?cretlinin sahsi ve medeni durumu dikkate alinarak hesaplanan indirim oranlarinin uygulanmasi sonucu bulunacak tutarin, Gelir Vergisi Kanununun 103 ?nc? maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla ?arpilmasi sonucu bulunacak indirim tutarinin 1/12?sinin aylik olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktir.

24. Pesin olarak ?denen ?cretler, asgari ge?im indirimi uygulamasi y?n?nden, nakden veya hesaben ?demenin yapildigi d?nemin geliri sayilacaktir. ?rnegin, 01/01/2008 tarihinden ?nceki d?nemde ?cretlerin pesin olarak ?denmesi nedeniyle, bu tarihten sonraki d?neme isabet eden ?cret gelirleri, tahakkuk esasinin ge?erliligi nedeniyle, 01/01/2008 tarihinden ?nce elde edilmis sayildigindan s?z konusu ?cretler i?in asgari ge?im indirimi uygulanmayacaktir. Asgari ge?im indirimi tutarinin, ?cretlinin aylik hesaplanan vergisinden fazla olmasi halinde, fazlasi dikkate alinmayacaktir.

25. Asgari ge?im indiriminden, ?cret gelirlerini yillik beyanname ile bildirenler de yararlanabilecektir. Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsaminda degerlendirilen ?cret geliri elde edenler, ?rnegin sosyal g?venlik destekleme primi ?demek suretiyle ?alisanlar ile kurumlarin y?netiminde g?revli olanlar da genel h?k?mlere g?re asgari ge?im indiriminden yararlanacaklardir.

26. Asagida sayilan ?cret geliri elde edenler asgari ge?im indirimi uygulamasindan yararlanamayacaklardir. ?cretleri diger ?cret kapsaminda vergilendirilen hizmet erbabi, Dar m?kellefiyet kapsaminda ?cret geliri elde edenler, Baska bir kanun h?km? (3218, 4490, 4691 sayili kanunlar v.b.) uyarinca ?cretlerinden gelir vergisi tevkifati yapilmayanlar, ?cret geliri elde etmeyen diger ger?ek kisiler.

27. 4. Uygulamanin Y?r?rl?ge Giris Tarihi Asgari ge?im indirimi uygulamasi, 2008 yilindan itibaren elde edilecek ?cret gelirlerine uygulanmak ?zere, 01/01/2008 tarihinden itibaren y?r?rl?ge girecektir.

28. 5. Asgari Ge?im Indirimi Tutarinin Hesaplanmasi Asgari ge?im indirimi (A.G.I.) tutari, ?cretin elde edildigi takvim yili basinda ge?erli olan ve sanayi kesiminde ?alisan 16 yasindan b?y?k is?iler i?in uygulanan asgar? ?cretin yillik br?t tutarina bu Tebligin ?3. Uygulamanin Esaslari? baslikli b?l?m?nde yer alan oranlarin uygulanmasi ile bulunan tutarin, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karsilik gelen oranla ?arpimi sonucu bulunur. A.G.I. Yillik Tutari = (Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari x A.G.I. Orani) x %15

29. Asgari ge?im indirimi yillik tutari, ?cretlinin asgari ge?im indiriminden bir yil boyunca faydalanacagi net menfaattir. Aylik yapilan ?cret ?demelerinde ise asgari ge?im indirimi, hesaplanan yillik tutarin 12?ye b?l?nmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay i?erisinde yararlanilabilecek asgari ge?im indirimi tutari, yillik olarak hesaplanan tutarin 1/12?sini ge?emeyecektir. Asgari ge?im indiriminin yillik tutari, her ?cretli i?in asgar? ?cret ?zerinden hesaplanan yillik vergi tutarini asamayacak ve yili i?erisinde asgari ?cret tutarinda meydana gelen degisiklikler, asgari ge?im indirimi uygulamasinda dikkate alinmayacaktir.

30. ?cretlinin faydalanacagi azami indirim tutari, elde ettigi ?cret geliri ?zerinden hesaplanan gelir vergisi ile sinirli oldugundan, mahsup edilecek kismin fazla olmasi halinde ?cretliye herhangi bir iade yapilmayacaktir. Onsekiz yasini doldurmus ?ocuklardan ?grenimi sona erenler, ?grenimin sona erdigi ayi takip eden aydan itibaren anne veya babasinin asgari ge?im indirimi hesabinda dikkate alinmayacaklardir. Yil i?inde isyeri veya isvereni degisen ?cretliler, yeni isyerlerinde veya isverenleri nezdinde ?alismaya basladiklari aydan itibaren asgari ge?im indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

31. ?RNEKLER - 1 ?alismayan ve herhangi bir geliri olmayan esi ile d?rt ?ocugu bulunan bir asgari ?cretlinin 2008 yilinin Ocak ayinda yararlanabilecegi asgari ge?im indirimi tutari asagidaki sekilde hesaplanacaktir. (?cretlinin 2008/Ocak Ayinda Hesaplanan Gelir Vergisi 77,57 YTL?dir.)

32. 2008 yilinda Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari (608,40x12=) : 7.300,80 YTL Asgari Ge?im Indirimi Orani : % 85 - M?kellefin kendisi i?in % 50 - M?kellefin esi i?in % 10 - M?kellefin ?ocuklari i?in % 25 Asgari Ge?im Indirimine Esas Tutar (7.300,80x% 85=) : 6.205,68 YTL Asgari Ge?im Indiriminin Yillik Tutari (6,205,68x% 15=) : 930,85 YTL Hesaplanan yillik tutarin 1/12?si olan (930,85/12=) 77,57 YTL, aylik olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifati tutarindan mahsup edilecektir.

33. Bu ?cretlinin Ocak ayi i?in, asgari ge?im indirimi mahsup islemi asagidaki sekilde ger?eklestirilecektir. - 2008 yili Ocak Ayi Br?t ?creti : 608,40 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Tevkifat Matrahi : 517,14 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Mahsup Edilecek Asgari Ge?im Indirimi Tutari : 77,57 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?denecek Gelir Vergisi : 0,00 YTL?dir. Buna g?re, isveren mahsup edilen asgari ge?im indirimi tutari kadar yani 77,57 YTL ?cretliye daha fazla ?deme yapacaktir. Diger bir ifadeyle ?cretlinin net eline ge?en tutar 435,92 YTL iken 513,49 YTL olmaktadir. Net ?cret ?zerinden anlasmak suretiyle ?alisanlar da asgari ge?im indiriminden yaralanacak olup, hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari ge?im indirimi tutarlari net ?cretleri ile birlikte ?cretliye ?denecektir.

34. ?rnek - 2 Esi ?alisan ve iki ?ocugu olan bir asgari ?cretlinin 2008 yili asgari ge?im indirimi tutari su sekilde hesaplanacaktir. 2008 yilinda Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari (608,40x12=) : 7.300,80 YTL M?kellefin Asgari Ge?im Indirimi Orani : % 65 - M?kellefin kendisi i?in % 50 - M?kellefin ?ocuklari i?in % 15 Asgari Ge?im Indirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 65=) : 4.745,52 YTL Asgari Ge?im Indiriminin Yillik Tutari ( 4.745,52x% 15=) : 711,83 YTL?dir. Hesaplanan yillik tutarin 1/12?si olan (711,83/12=) 59,32 YTL, aylik olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifati tutarindan mahsup edilecektir.

35. Bu ?cretlinin ocak ayi i?in, asgari ge?im indirimi mahsup islemi asagidaki sekilde ger?eklestirilecektir. - 2008 yili Ocak Ayi Br?t ?creti : 608,40 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Tevkifat Matrahi : 517,14 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Mahsup Edilecek Asgari Ge?im Indirimi Tutari : 59,32 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?denecek Gelir Vergisi (77,57-59,32=) : 18,25 YTL?dir. Buna g?re, isveren mahsup edilen asgari ge?im indirimi tutari kadar yani 59,32 YTL ?cretliye daha fazla ?deme yapacaktir. Diger bir ifadeyle ?cretlinin net eline ge?en tutar 435,92 YTL iken 454,17 YTL olmaktadir.

36. ?rnek 3: ?? ?ocugu i?in nafaka vermekte olan bir baba 01/04/2008 tarihinden itibaren 695 YTL net ?cret s?zlesmesi ile ?zel sekt?rde ?alismaya baslamistir. Bu durumda babanin, 2008/Nisan ayi asgari ge?im indirimi tutari su sekilde hesaplanacaktir. 2008 yilinda Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari (608,40x12=) : 7.300,80 YTL M?kellefin Asgari Ge?im Indirimi Orani : % 70 - M?kellefin kendisi i?in % 50 - M?kellefin ?ocuklari i?in % 20 Asgari Ge?im Indirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 70=) : 5,110,56 YTL Asgari Ge?im Indiriminin Yillik Tutari ( 5,110,56x% 15=) : 766,58 YTL?dir. Hesaplanan yillik tutarin 1/12?si olan (766,58 YTL/12=) 63,88 YTL, aylik olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarindan mahsup edilecektir.

37. Bu ?cretlinin Nisan ayi i?in, asgari ge?im indirimi mahsup islemi asagidaki sekilde ger?eklestirilecektir. - 2008 yili Nisan Ayi Net ?creti : 695,00 YTL - 2008 yili Nisan Ayi Br?t ?creti : 970,00 YTL - 2008 yili Nisan Ayi Tevkifat Matrahi : 824.49 YTL - 2008 yili Nisan Ayi ?cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 123,67 YTL - 2008 yili Nisan Ayi Mahsup Edilecek A.G.I. Tutari : 63,88 YTL - 2008 yili Nisan Ayi ?denecek Gelir Vergisi (123,67-63,88=) : 59,79 YTL?dir. Buna g?re, isveren Nisan ayindan itibaren mahsup edilen asgari ge?im indirimi tutari kadar yani 63,88 YTL ?cretliye daha fazla ?deme yapacaktir. Diger bir ifadeyle ?cretlinin net eline ge?en tutar 695,00 YTL iken 758,88 YTL olmaktadir. Ancak, ?cretli Nisan ayinda ise basladigi i?in yil i?inde ?cret geliri elde etmedigi Ocak, Subat ve Mart aylari i?in asgari ge?im indirimi tutarindan yararlanamayacaktir.

38. ?rnek 4: Esi ?alisan ve bir ?ocugu bulunan bir asgari ?cretlinin, 2008 Ocak ayinda 15 g?nl?k s?re ?alismasi halinde, asgari ge?im indirimi tutari su sekilde hesaplanacaktir. 2008 yilinda Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari (608,40x12=) : 7.300,80 YTL M?kellefin Asgari Ge?im Indirimi Orani : % 57,5 - M?kellefin kendisi i?in % 50 - M?kellefin ?ocugu i?in % 7,5 Asgari Ge?im Indirimine Esas Tutar (7,300,80 x % 57,5=) : 4.197,96 YTL Asgari Ge?im Indiriminin Yillik Tutari ( 4.197,96 x % 15=) : 629,69 YTL?dir.

40. Sakatlik indiriminden faydalananlar i?in asgari ge?im indirimi nasil uygulanir? Sakatlik indirimi bulunan ?cretlinin gelir vergisi matrahi hesaplanirken sakatlik indirimi de mahsup edilecek, sakatlik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahi ?zerinden hesaplanan gelir vergisi tutarindan da yillik asgari ge?im indirimi tutarinin 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarini asamayacak ve? asgari ge?im indirimi farki diger d?nemlerde de degerlendirilmeyecektir.

41. ?rnek - 5 Bekar olan ve ikinci derece (aylik 300 YTL) sakatlik indiriminden faydalanmakta olan bir ?cretlinin 2008 yili asgari ge?im indirimi tutari su sekilde hesaplanacaktir. 2008 yilinda Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari (608,40x12=) : 7.300,80 YTL M?kellefin Asgari Ge?im Indirimi Orani : % 50 - M?kellefin kendisi i?in % 50 Asgari Ge?im Indirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 50=) : 3.650,40 YTL Asgari Ge?im Indiriminin Yillik Tutari ( 3.650,40 x% 15=) : 547,56 YTL?dir. Bu ?cretlinin ocak ayi i?in, asgari ge?im indirimi mahsup islemi asagidaki sekilde ger?eklestirilecektir.

42. 2008 yili Ocak Ayi Br?t ?creti : 608,40 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Tevkifat Matrahi : 517,14 YTL - Ikinci Derece Sakatlik Indirimi : 300,00 YTL - Sakatlik Indirimi D?s?ld?kten Sonra Kalan Tevkifat Matrahi : 217,14 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 32,57 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Mahsup Edilebilecek A.G.I. Tutari : 45,63 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?denecek Gelir Vergisi : 0,00 YTL - 2008 yili Ocak Ayinda yararlanilacak A.G.I. Tutari : 32,57 YTL?dir.

43. Bu ?cretlinin gelir vergisi matrahi hesaplanirken sakatlik indirimi de mahsup edilecek, sakatlik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahi ?zerinden hesaplanan gelir vergisi tutarindan da yillik asgari ge?im indirimi tutarinin 1/12?si olan (547,56/12=) 45,63 YTL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarini asamayacagindan yalnizca 32,57 YTL ?lik kismi ?cretliye ?denecek ve (45,63-32,57=) 13,06 YTL asgari ge?im indirimi farki diger d?nemlerde de degerlendirilmeyecektir. Buna g?re, isveren mahsup edilen asgari ge?im indirimi tutari kadar yani 32,57 YTL ?cretliye daha fazla ?deme yapacaktir. Diger bir ifadeyle ?cretlinin net eline ge?en tutar sakatlik indirimi tutari ile birlikte 480,92 YTL iken 513,49 YTL olmaktadir.

44. ?rnek - 6 Esi ?alismayan ve ?ocugu bulunmayan 850 YTL br?t maasla ?alismakta olan bir ?cretlinin, 2008 yili asgari ge?im indirimi tutari su sekilde hesaplanacaktir. 2008 yilinda Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari (608,40x12=) : 7.300,80 YTL M?kellefin Asgari Ge?im Indirimi Orani : % 60 - M?kellefin kendisi i?in % 50 - M?kellefin esi i?in % 10 Asgari Ge?im Indirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 60=) : 4.380,48 YTL Asgari Ge?im Indiriminin Yillik Tutari ( 4,380,48 x % 15=) : 657,07 YTL?dir.

45. Bu ?cretlinin ocak ayi i?in, asgari ge?im indirimi mahsup islemi asagidaki sekilde ger?eklestirilecektir. - 2008 yili Ocak Ayi Br?t ?creti : 850,00 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Tevkifat Matrahi : 722,50 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 108,38 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Mahsup Edilecek Asgari Ge?im Indirimi Tutari : 54,76 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?denecek Gelir Vergisi (108,38-54,76=) : 53,62 YTL?dir. Buna g?re, isveren mahsup edilen asgari ge?im indirimi tutari kadar yani 53,62 YTL ?cretliye daha fazla ?deme yapacaktir.

46. 6. Medeni Durum ve Esin Gelirinin Olmadiginin Tespiti ?cretliler, medeni durumlari ve ?ocuk sayilari ile esinin is ve gelir durumu hakkinda Teblig ekinde yer alan ?Aile Durumu Bildirimi? (EK:1) ile isverenlerine bildirimde bulunacaklardir. Durumlarinda herhangi bir degisiklik olmasi halinde (evlenme, bosanma, ?l?m, dogum vb.) bu degisiklikleri isverene bir ay i?erisinde bildireceklerdir. Asgari ge?im indirimi oranini etkileyen degisiklikler, s?z konusu degisikligin isverene bildirildigi tarih itibariyle uygulanacak olup, eslerin her ikisinin de ?cretli olmasi halinde ?ocuklar yalnizca sosyal g?venlik y?n?nden tabi olduklari esin bildirimine dahil edilecektir. Bu uygulamada esin ?alismadigi ve herhangi bir gelirinin olmadigina iliskin olarak (aksi tespit edilmedigi s?rece) ?cretlinin beyani yeterli olacaktir. Sadece ?cret geliri elde eden es, ??alismayan ve herhangi bir geliri olmayan es? kapsaminda degerlendirilmeyecektir. Bunlar disindakiler ise ?alismayan ve herhangi bir geliri olmayan es kapsaminda degerlendirilecek olup, m?nhasiran emekli maasi alanlar da ?alismayan ve herhangi bir geliri olmayan es olarak kabul edilecektir.

47. Medeni durum ve ?ocuk sayisinin degismesi durumunda asgari ge?im indirimi nasil hesaplanir? ?cretliler, medeni durumlari ve ?ocuk sayilari ile esinin is ve gelir durumu hakkinda "Aile Durumu Bildirimi" ile isverenlerine bildirimde bulunacaklardir. Durumlarinda herhangi bir degisiklik olmasi halinde (evlenme, bosanma, ?l?m, dogum vb.) bu degisiklikleri isverene bir ay i?erisinde bildireceklerdir. Asgari ge?im indirimi oranini etkileyen degisiklikler, s?z konusu degisikligin isverene bildirildigi tarih itibariyle uygulanacaktir.

48. ?rnek - 7 Esi ?alisan ve bir ?ocugu bulunan bir baba, aylik 48,52 YTL asgari ge?im indiriminden yararlanmaktadir. 05/04/2008 tarihinde bir ?ocugu d?nyaya geldigini isverenine bildiren bu ?cretlinin 2008 yili Nisan ayi ve takip eden aylara iliskin asgari ge?im indirimi su sekilde hesaplanacaktir. 2008 yilinda Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari (608,40x12=) : 7.300,80 YTL M?kellefin Asgari Ge?im Indirimi Orani : % 65 - M?kellefin kendisi i?in % 50 - M?kellefin ?ocuklari i?in % 15 Asgari Ge?im Indirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 65=): 4.745,52YTL Asgari Ge?im Indiriminin Yillik Tutari (4.745,52 x % 15=) : 711,83 YTL'dir. Ocak ayi itibariyle hesaplanan yillik tutarin 1/12'si olan 48,52 YTL, ilk 3 ay (Ocak-Subat ve Mart aylari) i?in aylik olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifati tutarindan mahsup edilirken, dogum nedeniyle yeni indirim tutari olan aylik (711,83/12=) 59,32 YTL, kalan 9 ay i?in aylik olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifati tutarindan mahsup edilecektir.

49. Ayni sekilde annenin elde ettigi ?cret gelirine iliskin asgari ge?im indirimi ise; (?rnegimizdeki ?ocuklarin sosyal g?venlik y?n?nden babaya tabi olmalari ve babanin ?alismasi nedeniyle) asagidaki sekilde hesaplanacaktir. 2008 yilinda Asgari ?cretin Yillik Br?t Tutari (608,40x12=) : 7.300,80 YTL M?kellefin Asgari Ge?im Indirimi Orani : % 50 - M?kellefin kendisi i?in % 50 Asgari Ge?im Indirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 50=) : 3.650,40 YTL Asgari Ge?im Indiriminin Yillik Tutari (3.650,40 x % 15=) : 547,56 YTL'dir. Hesaplanan yillik tutarin 1/12'si olan (547,56/12=) 45,63YTL, aylik olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarindan mahsup edilecektir.

50. Bu durumda, annenin asgari ?cretli olarak ?alismasi halinde ocak ayi i?in, asgari ge?im indirimi mahsup islemi asagidaki sekilde ger?eklestirilecektir. - 2008 yili Ocak Ayi Br?t ?creti : 608,40 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Tevkifat Matrahi : 517,14 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Mahsup Edilecek Asgari Ge?im Indirimi Tutari : 77,57 YTL - 2008 yili Ocak Ayi Mahsup Edilecek Asgari Ge?im Indirimi Tutari : 45,63 YTL - 2008 yili Ocak Ayi ?denecek Gelir Vergisi (77,57-45,63=) : 31,94 YTL'dir. Buna g?re, isveren mahsup edilen asgari ge?im indirimi tutari kadar yani 45,63 YTL Anneye daha fazla ?deme yapacaktir.

51. 7. Asgari Ge?im Indirimine Ait Bordronun D?zenlenmesi Asgari ge?im indirimi bordrosunun d?zenlenmesine iliskin ilkeler asagida g?sterilmistir. Isverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve ?ocuk sayisi ile ilgili bilgiler dogrultusunda, her yil Ocak ayi itibariyle ?rnegi Teblige ekli "Asgari Ge?im Indirimine Ait Bordro" yu (EK:2) d?zenleyeceklerdir. Her bir ?cretlinin yararlanacagi asgari ge?im indirimi ayri ayri hesaplanarak bordroda ilgili aya ait s?tunda g?sterilecektir. Yil i?erisinde meydana gelen degisiklikler i?in ayri bir bordro d?zenlenebilecegi gibi degisiklikler ayni bordro ?zerinde de g?sterilebilecektir. Bordro isveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendigi takdirde yetkililere ibraz edilecektir.

52. Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan Isverenlerce Yapilacak Islemler Genel b?t?eye dahil olan daireler, yaptiklari gelir vergisi tevkifati i?in Gelir Vergisi Kanununun 100 ?nc? maddesine g?re muhtasar beyanname vermemektedir. Isverenler, her yilin Ocak ayinda d?zenleyecekleri asgari ge?im indirimine ait bordroda, her aya iliskin ?cretliler i?in hesaplayacaklari asgari ge?im indirimi tutarini g?stereceklerdir. Bu daireler, hak kazanilan asgari ge?im indirimi tutarini, ?alisanlarina ?deyecekleri ?cretler ?zerinden tevkif edecekleri vergiden mahsup edecekler, b?ylece de ?cretlilere, mahsup edilen vergi tutari kadar ?deme yapilmis olacaktir.

53. Birden Fazla Isverenden ?cret Alan ?cretlilerde Asgari Ge?im Indirimi Uygulamasi Ayni zamanda birden fazla isverenden ?cret alinmasi halinde, asgari ge?im indirimi uygulamasi, en y?ksek ?cretin elde edildigi isveren tarafindan ger?eklestirilecektir. ?cretliler medeni durumu ve ?ocuk sayisi hakkinda bildirimlerini, en y?ksek ?cret geliri elde ettikleri isverene vererek uygulamanin ilgili isverence yerine getirilmesini saglayacaklardir. En y?ksek ?cretin hangi isverenden alinacaginin belli olmamasi halinde, indirimden yaralanacagi isvereni ?cretli kendisi belirleyecektir. ?cretlinin ayni anda birden fazla isverenden dolayi asgari ge?im indiriminden faydalandiginin tespiti halinde; olusan vergi ziyai, ?cretliden cezali olarak tahsil edilecektir.

54. ?denmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanmasi Halinde Uygulanacak Cezai M?eyyideler 213 sayili Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde asagidaki h?kme yer verilmistir. "Vergi ziyai, m?kellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ?devlerini zamaninda yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi y?z?nden verginin zamaninda tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Sahsi, medeni haller veya aile durumu hakkinda ger?ege aykiri beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksiz yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyai h?km?ndedir. Yukaridaki fikralarda yazili hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanmasi veyahut haksiz iadenin geri alinmasi ceza uygulanmasina mani teskil etmez." Buna g?re, isverenler tarafindan hizmet erbabinin ?cret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari ge?im indirimi tutarinin, o ayki ?cretiyle birlikte ?cretliye nakden ?denmesi gerekir. Aksi takdirde, ?cretliye nakden ?denmeyen asgari ge?im indirimi, isverenler tarafindan haksiz yere yapilan bir mahsup islemi niteligi tasiyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kismi, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmis olacaktir. Bu nedenle, yukarida belirtilen sekilde ?cretliye nakden ?denmeyen asgari ge?im indirimi o ayda eksik beyan edilmis vergi tevkifati olarak kabul edilerek, bu vergiler i?in de isverenler hakkinda cezali tarhiyat yapilacaktir.

55. DIGER ?CRETLER Madde 64 - (Degisik ilk c?mle: 26/12/1993 - 3946/14 md.) Asagida yazili hizmet erbabinin safi ?cretleri (...) takvim yili basinda ge?erli olan ve sanayi kesiminde ?alisan 16 yasindan b?y?k is?iler i?in uygulanan asgari ?cretin yillik br?t tutarinin %25i'dir . 1. Kazan?lari basit usulde tesbit edilen ticaret erbabi (...) yaninda ?alisanlar; 2. ?zel hizmetlerde ?alisan sof?rler; 3. ?zel insaat sahiplerinin ?cretle ?alistirdigi insaat is?ileri; 4. (Degisik bent: 19/02/1963 - 202/30 md.) Gayrimenkul sermaye iradi sahibi yaninda ?alisanlar; 5. Ger?ek ?cretlerinin tesbitine imkan olmamasi sebebiyle, Danistayin m?spet m?talaasiyle (...) Maliye Bakanliginca bu kapsama alinanlar. (Ek fikra: 26/12/1993 - 3946/14 md.) (Degisik fikra: 22/07/1998 - 4369/81. md.) Diger ?cretler i?in, yillik beyanname verilmez, diger gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.

56. GELIR VERGISI TEVKIFATI YAPILMAYANLAR 3218 SAYILI SERBEST B?LGELER KANUNU 4490 SAYILI T?RK ULUSLARARASI GEMI SICILI KANUNU TEKNOLOJI GELISTIRME B?LGELERI KANUNU

57. ?CRETIN TARIFI: Madde 61 - (Degisik madde: 24/12/1980 - 2361/43 md.) ?cret, isverene tabi belirli bir isyerine bagli olarak ?alisanlara hizmet karsiligi verilen para ve ayinlar ile saglanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. ?cretin ?denek, tazminat, kasa tazminati (Mali sorumluluk tazminati), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakki, prim, ikramiye, gider karsiligi veya baska adlar altinda ?denmis olmasi veya bir ortaklik m?nasebeti niteliginde olmamak sarti ile kazancin belli bir y?zdesi seklinde tayin edilmis bulunmasi onun mahiyetini degistirmez. Bu kanunun uygulanmasinda, asagida yazili ?demeler de ?cret sayilir. 1. 23 ?nc? Maddenin 11 numarali bendine g?re istisna disinda kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim ayliklari; 2. Evvelce yapilmis veya gelecekte yapilacak hizmetler karsiliginda verilen para ve ayinlarla saglanan diger menfaatler; 3. T?rkiye B?y?k Millet Meclisi, Il genel meclisi ve belediye meclisi ?yeleri ile ?zel kanunlarina veya idari kararlara g?re kurulan daimi veya ge?ici b?t?n komisyonlarin ?yelerine ve yukarida sayilanlara benzeyen diger kimselere bu sifatlari dolayisiyle ?denen veya saglanan para, ayin ve menfaatler; 4. Y?netim ve denetim kurullari baskani ve ?yeleriyle tasfiye memurlarina bu sifatlari dolayisiyle ?denen veya saglanan para, ayin ve menfaatler; 5. (Degisik bent: 04/12/1985 - 3239/53 md.) Bilirkisilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her t?rl? yarisma j?risi ?yelerine ?denen veya saglanan para, ayin ve menfaatler; 6. Sporculara transfer ?creti veya sair adlarla yapilan ?demeler ve saglanan menfaatler.

58. 01.01.2007 - 30.6.2007 ASGARI ?CRET

60. Asgari ge?im indirimi tutari nasil hesaplanir Asgar? ge?im indirimi; ?cretin elde edildigi takvim yili basinda ge?erli olan ve sanayi kesiminde ?alisan 16 yasindan b?y?k is?iler i?in uygulanan asgar? ?cretin yillik br?t tutarina; * M?kellefin kendisi i?in % 50'si, *?alismayan ve herhangi bir geliri olmayan esi i?in % 10'u, *?ocuklarin her biri i?in ayri ayri olmak ?zere; ilk iki ?ocuk i?in % 7,5?i *Diger ?ocuklar i?in % 5'i olmak ?zere ?cretlinin sahsi ve medeni durumu dikkate alinarak hesaplanan indirim oranlarinin uygulanmasi sonucu?bulunacak matrahin, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine? karsilik gelen?%15'lik oranla ?arpimi suretiyle bulunan tutarin 12?ye b?l?nmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanir. Hesaplanan bu tutar ise ?denecek vergiden mahsup edilir.

61. BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayisi : 2008/13055 Katsayilarin belirlenmesi MADDE 1 ? 1/1/2008 tarihinden ge?erli olmak ?zere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 154 ?nc? maddesi uyarinca, aylik g?sterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek g?sterge rakamlarinin aylik tutarlara ?evrilmesinde uygulanacak aylik katsayisi (0,049486), memuriyet taban ayligi g?stergesine uygulanacak taban aylik katsayisi (0,65283), is g??l?g?, is riski, temininde g??l?k ve mali sorumluluk zamlarinin aylik tutarlara ?evrilmesinde uygulanacak yan ?deme katsayisi ise (0,01569) olarak yeniden belirlenmistir.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro