KATSAYILAR 01 - PowerPoint PPT Presentation

STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII
Download
1 / 62

 • 322 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EMEKLI KESENEK ORANLARI. Kurum Kesenek orani % 20Sahis Emekli Kesenek Orani Giris Kesenek Orani %Kist Ayliklarda Kesenek HesaplanmazTAZMINATTAN KESILECEK EMEKLI KESENEK ORANLARI:6400 Dahil Ek G

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KATSAYILAR 01

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katsayilar 01

STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII

01.01.2008 TARHNDEN TBAREN

YAPILAN DEKLKLER VE

ASGAR GEM NDRM LE

LGL AIKLAMALAR

Alper KILIASLAN

Mali Hizmetler Uzman

S.Bahadr KADRON

Daire Bakan


Katsayilar 01 01 2008 den ge erli

KATSAYILAR 01/01/2008 den geerli

 • AYLIK KATSAYI 0,049486

 • TABAN AYLIK KATSAYISI 0,65283

 • YAN DEME KATSAYISI 0,01569

ENYKSEK DEVLET MEMURU AYLII

Gsterge + Ek Gsterge X Aylk Katsay


Emekl kesenek oranlari

EMEKL KESENEK ORANLARI

 • Kurum Kesenek oran % 20

 • ahs Emekli Kesenek Oran %16

 • Giri Kesenek Oran %25

 • Kst Aylklarda Kesenek Hesaplanmaz

 • TAZMNATTAN KESLECEK EMEKL KESENEK ORANLARI:

 • 6400 Dahil Ek Gstergeler iin %180

 • 4800 Dahil 6400 hari %150

 • 3600 Dahil 4800 hari % 130

 • 2200 Dahil 3600 hari % 70

 • Dier alt grup ek gstergeler iin % 40


Gel r verg s tar fes 2007 cret

GELR VERGS TARFES(2007,cret)

 • 7.800 YTL ye kadar%15

 • 19.800 YTL'nin 7.800 YTL'si iin 1.170 YTL, fazlas% 20

 • 44.700 YTL'nin 19.800 YTL'si iin 3.570 YTL, fazlas% 2744.700 YTL'den fazlasnn 44.700 YTL'si iin 10.293 YTL, fazlas% 35

 • SAKATLIK NDRM:

  (GVK.Md.31, 1.1.2008 den geerli)

 • alma gcnn %80ni kaybetmi(1.Derece);600.-YTL

 • alma gcnn %60n kaybetmi(2.Derece);300.-YTL

 • alma gcnn %40n kaybetmi(3.Derece);150.-YTL


Send ka dene

SENDKA DENE:

 • Sendika kesintisinin yapld her ay iin:5 YTL denek verilir.(sadece damga vergisi kesilir)

 • alanlar tarafndan ilgili kanunlara gre denen sendika aidatlar, gelir vergisine tabi deildir.(matrahn tespitine indirilir)

  KIDEM KATSAYISI: 20 (25 Yldan fazlas iin hesaplanamaz)

  ZEL SGORTA PRMLER NDRM(GVK Md.63)

 • ahs sigorta poliesi(dendii ayda elde edilen vergiye tabi cretin %10nu ve yllk toplam tutar asgari cretin yllk tutarn aamaz)

 • Bireysel Emeklilik Dndaki dier polieler;(dendii ayda elde edilen vergiye tabi cretin %5ini ve priminin yllk toplam tutar asgari cretin ylk tutarn aamaz)


A le yardimi dmk md 202

ALE YARDIMI (DMK Md.202)

 • Bakanlar kurulu,1500,250 gstergelerini 3 katna kadar artrlabilir.


Katsayilar 01

DOUM YARDIMI (DMK Md.207);

LM YARDIMI (DMK Md.208)


Devlet memurlar na denecek zam ve tazminatlar

Devlet memurlarna denecek zam ve tazminatlar

 • 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan "Devlet Memurlarna denecek Zam ve Tazminatlara likin Karar" ve eki cetvellerin 2008 ylnda da uygulanmasna devam olunur.


Denge tazm nati ve tayin bedel

DENGE TAZMNATI ve TAYIN BEDEL

 • DENGE TAZMNATI

 • (Ek tazminat almayan memurlar iin; 2006/10603 BKK,2007/11533 BKK)

 • 15.1.2008 den geerli olmak zere;

 • 2260 x Katsay= 111,84 YTL

 • TAYIN BEDEL ; 2100 gsterge x Katsay


Asgar cret

ASGAR CRET

 • 1475 SAYILI KANUNU LE LGL LMTLER

 • 16 yan doldurmu iilerin bir gnlk normal alma karl asgari cretlerinin; 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasnda 20,28 (yirmi yirmisekiz)Yeni Trk Liras olarak, Aylk 608,40 YTL

 • 1/7/2008-31/12/2008 tarihleri arasnda ise 21,29 (yirmibir yirmidokuz) Yeni Trk Liras olarak tespitine, 638,70YTL

 • 16 yan doldurmam iilerin bir gnlk normal alma karl asgari cretlerinin; 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasnda 17,18 (onyedi onsekiz) Yeni Trk Liras olarak, Aylk 515,40 YTL

 • 1/7/2008-31/12/2008 tarihleri arasnda ise 18,02 (onsekiz sfriki) olarak tespitine, Aylk 540,60 YTL


Yevm yeler

YEVMYELER

 • Memur ve Hizmetlilerden;

 • a)Ek gstergesi 8000 ve daha yksek olan kad. bulunanlar 29,50

 • b)Ek gstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hari) olan kad. Bulunanlar 26,50

 • c)Ek gstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hari) olan kad. bulunanlar 24,00

 • d)Aylk/kadro derecesi 1-4 olanlar 21,50

 • e)Aylk/kadro derecesi 5-15 olanlar 20,50

  II.Arazi zerinde alanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

  a)Kadro derecesi 1-4 olanlar 8,00

  b)Kadro derecesi 5-15 olanlar 7,50

  Bu tazminattan yararlananlardan;

  1)Memuriyet mahalli dndaki alma alanlarnda hizmet grenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayl Kanun uygulamasnda alan Tapu ve Kadastro Genel Mdrl personeline yukarda yazl miktarlarn yars ek olarak denir.

  2)Bu almalar dolaysyla arazide, antiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarn yars ek olarak ayrca denir.


Konaklama cretler

KONAKLAMA CRETLER

 • Konaklama cretleri Harcrah Kanununun 33/b maddesinde saylanlardan yatacak yer temini iin dedikleri cretleri belgelendirenlere, belge bedelini amamak zere, gndeliklerinin tamamna kadar olan ksm ayrca denir.

 • Kanunun 33/b fkrasna gre gndelik denenler hari olmak zere, Harcrah Kanununa gre gndelik denenlerden yurt iinde yatacak yer temini iin dedikleri cretleri belgelendirenlere, gndeliklerinin tamamna kadar olan ksm ayrca denecek, ancak bu miktar, belge bedelini aamayacak ve her grevlendirme iin ilk on gn ile snrl olacaktr. Birden fazla yeri kapsayacak grevlendirmelerde de yatacak yer temini iin denecek cret, grevlendirme sresinin ilk on gn ile snrl olacaktr.Harcrah Kanunu 38 seri no.lu genel teblii

 • Misafirhanelerden yararlanacak geici grevli kamu personelinden alnacak konaklama bedeli, geici grevlendirmenin ilk 10 gn iin yurtii gndeliklerinin tamamn, daha sonraki gnler iin 1/2sini, geici grevli denetim elemanlarndan alnacak konaklama bedeli ise yurtii gndeliklerinin tamamn geemez.


Katsayilar 01

ASGAR GEM

NDRM

UYGULAMASI


Katsayilar 01

5615 sayl Kanunla 193 sayl Gelir Vergisi Kanununda yaplan deiiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerek cretlerin vergilendirilmesinde asgar geim indirimi uygulamas ile ilgili aklama ve dzenlemeler 265 sayl Gelir vergisi genel teblii hkmleri erevesinde incelenecektir.

GR


2 yasal d zenleme

2. Yasal Dzenleme

 • Asgari geim indirimi

 • Madde 32- cretin gerek uslde vergilendirilmesinde asgar geim indirimi uygulanr.

 • Asgar geim indirimi; cretin elde edildii takvim yl banda geerli olan ve sanayi kesiminde alan 16 yandan byk iiler iin uygulanan asgar cretin yllk brt tutarnn;

 • mkellefin kendisi iin % 50si,

 • almayan ve herhangi bir geliri olmayan ei iin % 10u,

 • ocuklarn her biri iin ayr ayr olmak zere; ilk iki ocuk iin % 7,5

 • dier ocuklar iin % 5idir.


Katsayilar 01

 • Gelirin ksm dneme ait olmas halinde, ay kesirleri tam ay saylmak suretiyle bu sreye isabet eden indirim tutarlar esas alnr.

 • Asgar geim indirimi, bu fkraya gre belirlenen tutar ile 103 nc maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan orann arplmasyla bulunan tutarn, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanr.

 • Mahsup edilecek ksmn fazla olmas halinde iade yaplmaz.


Katsayilar 01

 • ndirimin uygulamasnda ocuk tabiri, mkellefle birlikte oturan veya mkellef tarafndan baklan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasn kaybetmi torunlardan mkellefle birlikte oturanlar dhil) 18 yan veya tahsilde olup 25 yan doldurmam ocuklar,

 • e tabiri ise, aralarnda yasal evlilik ba bulunan kiileri ifade eder.


Katsayilar 01

 • ndirim tutarnn tespitinde mkellefin, gelirin elde edildii tarihteki meden hali ve aile durumu esas alnr.

 • ndirim, yukardaki oranlara gre hesaplanan tutarlar amamak kaydyla, cret geliri elde eden aile fertlerinden her biri iin ayr ayr,

 • ocuklar iin elerden yalnzca birisinin gelirine uygulanr.

 • Boananlar iin indirim tutarnn hesabnda, nafakasn saladklar ocuk says dikkate alnr.


Katsayilar 01

 • Bakanlar Kurulu, indirim konusu yaplacak toplam tutarn asgar cretin yllk brt tutarn amamas artyla ikinci fkrada belirtilen asgar geim indirimi oranlarn artrmaya veya kanun oranna kadar indirmeye yetkilidir.

 • Asgar geim indiriminin uygulama dnemleri ve mahsup ekli ile dier hususlara ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnca belirlenir.


3 uygulaman n esaslar

3. Uygulamann Esaslar

 • Asgari geim indirimi uygulamasndan cretleri gerek usulde vergilendirilen gerek kiiler yararlanabilecektir.

 • Asgari geim indirimi, cretin elde edildii takvim yl banda belirlenen 16 yandan byk iiler iin uygulanan asgari cretin yllk brt tutarna;

 • Mkellefin kendisi iin % 50si

 • almayan ve herhangi bir geliri olmayan ei iin % 10u

 • ocuklarn her biri iin ayr ayr olmak zere ilk iki ocuk iin % 7,5i

 • Dier ocuklar iin % 5i

 • olmak zere cretlinin ahsi ve medeni durumu dikkate alnarak hesaplanan indirim oranlarnn uygulanmas sonucu bulunacak tutarn, Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla arplmas sonucu bulunacak indirim tutarnn 1/12sinin aylk olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktr.


Katsayilar 01

 • Pein olarak denen cretler, asgari geim indirimi uygulamas ynnden, nakden veya hesaben demenin yapld dnemin geliri saylacaktr.

 • rnein, 01/01/2008 tarihinden nceki dnemde cretlerin pein olarak denmesi nedeniyle, bu tarihten sonraki dneme isabet eden cret gelirleri, tahakkuk esasnn geerlilii nedeniyle, 01/01/2008 tarihinden nce elde edilmi sayldndan sz konusu cretler iin asgari geim indirimi uygulanmayacaktr.

 • Asgari geim indirimi tutarnn, cretlinin aylk hesaplanan vergisinden fazla olmas halinde, fazlas dikkate alnmayacaktr.


Katsayilar 01

 • Asgari geim indiriminden, cret gelirlerini yllk beyanname ile bildirenler de yararlanabilecektir.

 • Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamnda deerlendirilen cret geliri elde edenler, rnein sosyal gvenlik destekleme primi demek suretiyle alanlar ile kurumlarn ynetiminde grevli olanlar da genel hkmlere gre asgari geim indiriminden yararlanacaklardr.


Katsayilar 01

 • Aada saylan cret geliri elde edenler asgari geim indirimi uygulamasndan yararlanamayacaklardr.

 • cretleri dier cret kapsamnda vergilendirilen hizmet erbab,

 • Dar mkellefiyet kapsamnda cret geliri elde edenler,

 • Baka bir kanun hkm (3218, 4490, 4691 sayl kanunlar v.b.) uyarnca

 • cretlerinden gelir vergisi tevkifat yaplmayanlar,

 • cret geliri elde etmeyen dier gerek kiiler.


4 uygulaman n y r rl e giri tarihi

4. Uygulamann Yrrle Giri Tarihi

 • Asgari geim indirimi uygulamas, 2008 ylndan itibaren elde edilecek cret gelirlerine uygulanmak zere, 01/01/2008 tarihinden itibaren yrrle girecektir.


5 asgari ge im ndirimi tutar n n hesaplanmas

5. Asgari Geim ndirimi Tutarnn Hesaplanmas

 • Asgari geim indirimi (A.G..) tutar, cretin elde edildii takvim yl banda geerli olan ve sanayi kesiminde alan 16 yandan byk iiler iin uygulanan asgar cretin yllk brt tutarna bu Tebliin 3. Uygulamann Esaslar balkl blmnde yer alan oranlarn uygulanmas ile bulunan tutarn, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karlk gelen oranla arpm sonucu bulunur.

 • A.G.. Yllk Tutar = (Asgari cretin Yllk Brt Tutar x A.G.. Oran) x %15


Katsayilar 01

 • Asgari geim indirimi yllk tutar, cretlinin asgari geim indiriminden bir yl boyunca faydalanaca net menfaattir. Aylk yaplan cret demelerinde ise asgari geim indirimi, hesaplanan yllk tutarn 12ye blnmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay ierisinde yararlanlabilecek asgari geim indirimi tutar, yllk olarak hesaplanan tutarn 1/12sini geemeyecektir.

 • Asgari geim indiriminin yllk tutar, her cretli iin asgar cret zerinden hesaplanan yllk vergi tutarn aamayacak ve yl ierisinde asgari cret tutarnda meydana gelen deiiklikler, asgari geim indirimi uygulamasnda dikkate alnmayacaktr.


Katsayilar 01

 • cretlinin faydalanaca azami indirim tutar, elde ettii cret geliri zerinden hesaplanan gelir vergisi ile snrl olduundan, mahsup edilecek ksmn fazla olmas halinde cretliye herhangi bir iade yaplmayacaktr.

 • Onsekiz yan doldurmu ocuklardan renimi sona erenler, renimin sona erdii ay takip eden aydan itibaren anne veya babasnn asgari geim indirimi hesabnda dikkate alnmayacaklardr.

 • Yl iinde iyeri veya ivereni deien cretliler, yeni iyerlerinde veya iverenleri nezdinde almaya baladklar aydan itibaren asgari geim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.


Rnekler 1

RNEKLER - 1

 • almayan ve herhangi bir geliri olmayan ei ile drt ocuu bulunan bir asgari cretlinin 2008 ylnn Ocak aynda yararlanabilecei asgari geim indirimi tutar aadaki ekilde hesaplanacaktr. (cretlinin 2008/Ocak Aynda Hesaplanan Gelir Vergisi 77,57 YTLdir.)


Katsayilar 01

 • 2008 ylnda Asgari cretin Yllk Brt Tutar (608,40x12=): 7.300,80 YTL

 • Asgari Geim ndirimi Oran: % 85

 • - Mkellefin kendisi iin% 50

 • - Mkellefin ei iin% 10

 • - Mkellefin ocuklar iin% 25

 • Asgari Geim ndirimine Esas Tutar (7.300,80x% 85=) : 6.205,68 YTL

 • Asgari Geim ndiriminin Yllk Tutar (6,205,68x% 15=): 930,85 YTL

 • Hesaplanan yllk tutarn 1/12si olan (930,85/12=) 77,57 YTL, aylk olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarndan mahsup edilecektir.


Katsayilar 01

 • Bu cretlinin Ocak ay iin, asgari geim indirimi mahsup ilemi aadaki ekilde gerekletirilecektir.

 • - 2008 yl Ocak Ay Brt creti: 608,40 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Tevkifat Matrah: 517,14 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Mahsup Edilecek Asgari Geim ndirimi Tutar: 77,57 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay denecek Gelir Vergisi : 0,00 YTLdir.

 • Buna gre, iveren mahsup edilen asgari geim indirimi tutar kadar yani 77,57 YTL cretliye daha fazla deme yapacaktr. Dier bir ifadeyle cretlinin net eline geen tutar 435,92 YTL iken 513,49 YTL olmaktadr.

 • Net cret zerinden anlamak suretiyle alanlar da asgari geim indiriminden yaralanacak olup, hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari geim indirimi tutarlar net cretleri ile birlikte cretliye denecektir.


Rnek 2

rnek - 2

 • Ei alan ve iki ocuu olan bir asgari cretlinin 2008 yl asgari geim indirimi tutar u ekilde hesaplanacaktr.

  2008 ylnda Asgari cretin Yllk Brt Tutar (608,40x12=): 7.300,80 YTL

  Mkellefin Asgari Geim ndirimi Oran: % 65

 • - Mkellefin kendisi iin % 50

 • - Mkellefin ocuklar iin% 15

 • Asgari Geim ndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 65=): 4.745,52 YTL

 • Asgari Geim ndiriminin Yllk Tutar ( 4.745,52x% 15=): 711,83 YTLdir.

 • Hesaplanan yllk tutarn 1/12si olan (711,83/12=) 59,32 YTL, aylk olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarndan mahsup edilecektir.


Katsayilar 01

 • Bu cretlinin ocak ay iin, asgari geim indirimi mahsup ilemi aadaki ekilde gerekletirilecektir.

 • - 2008 yl Ocak Ay Brt creti: 608,40 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Tevkifat Matrah: 517,14 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Mahsup Edilecek Asgari Geim ndirimi Tutar: 59,32 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay denecek Gelir Vergisi (77,57-59,32=) : 18,25 YTLdir.

 • Buna gre, iveren mahsup edilen asgari geim indirimi tutar kadar yani 59,32 YTL cretliye daha fazla deme yapacaktr. Dier bir ifadeyle cretlinin net eline geen tutar 435,92 YTL iken 454,17 YTL olmaktadr.


Rnek 3

rnek 3:

 • ocuu iin nafaka vermekte olan bir baba 01/04/2008 tarihinden itibaren 695 YTL net cret szlemesi ile zel sektrde almaya balamtr. Bu durumda babann, 2008/Nisan ay asgari geim indirimi tutar u ekilde hesaplanacaktr.

  2008 ylnda Asgari cretin Yllk Brt Tutar (608,40x12=): 7.300,80 YTL

  Mkellefin Asgari Geim ndirimi Oran: % 70

 • - Mkellefin kendisi iin % 50

 • - Mkellefin ocuklar iin % 20

 • Asgari Geim ndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 70=): 5,110,56 YTL

 • Asgari Geim ndiriminin Yllk Tutar ( 5,110,56x% 15=): 766,58 YTLdir.

 • Hesaplanan yllk tutarn 1/12si olan (766,58 YTL/12=) 63,88 YTL, aylk olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarndan mahsup edilecektir.


Katsayilar 01

 • Bu cretlinin Nisan ay iin, asgari geim indirimi mahsup ilemi aadaki ekilde gerekletirilecektir.

 • - 2008 yl Nisan Ay Net creti: 695,00 YTL

 • - 2008 yl Nisan Ay Brt creti: 970,00 YTL

 • - 2008 yl Nisan Ay Tevkifat Matrah: 824.49 YTL

 • - 2008 yl Nisan Ay cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi: 123,67 YTL

 • - 2008 yl Nisan Ay Mahsup Edilecek A.G.. Tutar: 63,88 YTL

 • - 2008 yl Nisan Ay denecek Gelir Vergisi (123,67-63,88=): 59,79 YTLdir.

 • Buna gre, iveren Nisan ayndan itibaren mahsup edilen asgari geim indirimi tutar kadar yani 63,88 YTL cretliye daha fazla deme yapacaktr. Dier bir ifadeyle cretlinin net eline geen tutar 695,00 YTL iken 758,88 YTL olmaktadr.

 • Ancak, cretli Nisan aynda ie balad iin yl iinde cret geliri elde etmedii Ocak, ubat ve Mart aylar iin asgari geim indirimi tutarndan yararlanamayacaktr.


Rnek 4

rnek 4:

 • Ei alan ve bir ocuu bulunan bir asgari cretlinin, 2008 Ocak aynda 15 gnlk sre almas halinde, asgari geim indirimi tutar u ekilde hesaplanacaktr.

  2008 ylnda Asgari cretin Yllk Brt Tutar (608,40x12=): 7.300,80 YTL

  Mkellefin Asgari Geim ndirimi Oran : % 57,5

 • - Mkellefin kendisi iin % 50

 • - Mkellefin ocuu iin % 7,5

 • Asgari Geim ndirimine Esas Tutar (7,300,80 x % 57,5=) : 4.197,96 YTL

 • Asgari Geim ndiriminin Yllk Tutar ( 4.197,96 x % 15=) : 629,69 YTLdir.


Katsayilar 01

Bu cretlinin ocak ay iin, asgari geim indirimi mahsup ilemi aadaki ekilde gerekletirilecektir.

- 2008 yl Ocak Ay Brt creti : 281,25 YTL

- 2008 yl Ocak Ay Tevkifat Matrah : 239,06 YTL

- 2008 yl Ocak Ay cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 35,86 YTL

- 2008 yl Ocak Ay Mahsup Edilecek Asgari Geim ndirimi Tutar : 51,47 YTL

- 2008 yl Ocak Ay denecek Gelir Vergisi : 0,00 YTLdir.

Gelirin ksm dneme ait olmas halinde, ay kesirleri tam ay saylmak suretiyle bu sreye isabet eden indirim tutarlar esas alnacandan hesaplanan yllk tutarn 1/12si olan (629,69/12=) 52,47 YTLsi Ocak ayna ait gelir vergisi tutarndan (35,86 YTL) mahsup edilecektir.

Asgari geim indirimi tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarndan fazla olamayacandan bu cretli, asgari geim indiriminden 48,52 YTL yerine gelir vergisi tutar olan 35,86 YTL kadar yararlanacak olup mahsup edilecek ksmn fazla olmas nedeniyle iade yaplmayacaktr.

Buna gre, iveren mahsup edilen asgari geim indirimi tutar kadar yani 35,86 YTL cretliye daha fazla deme yapacaktr. Dier bir ifadeyle cretlinin net eline geen tutar 201,52 YTL iken 237,38 YTL olmaktadr.


Sakatl k indiriminden faydalananlar i in asgari ge im indirimi nas l uygulan r

Sakatlk indiriminden faydalananlar iin asgari geim indirimi nasl uygulanr?

 • Sakatlk indirimi bulunan cretlinin gelir vergisi matrah hesaplanrken sakatlk indirimi de mahsup edilecek, sakatlk indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrah zerinden hesaplanan gelir vergisi tutarndan da yllk asgari geim indirimi tutarnn 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarn aamayacak ve asgari geim indirimi fark dier dnemlerde de deerlendirilmeyecektir.


Rnek 5

rnek - 5

 • Bekar olan ve ikinci derece (aylk 300 YTL) sakatlk indiriminden faydalanmakta olan bir cretlinin 2008 yl asgari geim indirimi tutar u ekilde hesaplanacaktr.

  2008 ylnda Asgari cretin Yllk Brt Tutar (608,40x12=): 7.300,80 YTL

 • Mkellefin Asgari Geim ndirimi Oran: % 50

 • - Mkellefin kendisi iin% 50

 • Asgari Geim ndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 50=): 3.650,40 YTL

 • Asgari Geim ndiriminin Yllk Tutar ( 3.650,40 x% 15=): 547,56 YTLdir.

 • Bu cretlinin ocak ay iin, asgari geim indirimi mahsup ilemi aadaki ekilde gerekletirilecektir.


Katsayilar 01

 • 2008 yl Ocak Ay Brt creti: 608,40 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Tevkifat Matrah: 517,14 YTL

 • - kinci Derece Sakatlk ndirimi: 300,00 YTL

 • - Sakatlk ndirimi Dldkten Sonra Kalan Tevkifat Matrah: 217,14 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 32,57 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Mahsup Edilebilecek A.G.. Tutar: 45,63 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay denecek Gelir Vergisi: 0,00 YTL

 • - 2008 yl Ocak Aynda yararlanlacak A.G.. Tutar : 32,57 YTLdir.


Katsayilar 01

 • Bu cretlinin gelir vergisi matrah hesaplanrken sakatlk indirimi de mahsup edilecek, sakatlk indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrah zerinden hesaplanan gelir vergisi tutarndan da yllk asgari geim indirimi tutarnn 1/12si olan (547,56/12=) 45,63 YTL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarn aamayacandan yalnzca 32,57 YTL lik ksm cretliye denecek ve (45,63-32,57=) 13,06 YTL asgari geim indirimi fark dier dnemlerde de deerlendirilmeyecektir.

 • Buna gre, iveren mahsup edilen asgari geim indirimi tutar kadar yani 32,57 YTL cretliye daha fazla deme yapacaktr. Dier bir ifadeyle cretlinin net eline geen tutar sakatlk indirimi tutar ile birlikte 480,92 YTL iken 513,49 YTL olmaktadr.


Rnek 6

rnek - 6

 • Ei almayan ve ocuu bulunmayan 850 YTL brt maala almakta olan bir cretlinin, 2008 yl asgari geim indirimi tutar u ekilde hesaplanacaktr.

  2008 ylnda Asgari cretin Yllk Brt Tutar (608,40x12=): 7.300,80 YTL

 • Mkellefin Asgari Geim ndirimi Oran: % 60

 • - Mkellefin kendisi iin% 50

 • - Mkellefin ei iin% 10

 • Asgari Geim ndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 60=): 4.380,48 YTL

 • Asgari Geim ndiriminin Yllk Tutar ( 4,380,48 x % 15=): 657,07 YTLdir.


Katsayilar 01

 • Bu cretlinin ocak ay iin, asgari geim indirimi mahsup ilemi aadaki ekilde gerekletirilecektir.

 • - 2008 yl Ocak Ay Brt creti: 850,00 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Tevkifat Matrah: 722,50 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 108,38 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Mahsup Edilecek Asgari Geim ndirimi Tutar: 54,76 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay denecek Gelir Vergisi (108,38-54,76=) : 53,62 YTLdir.

 • Buna gre, iveren mahsup edilen asgari geim indirimi tutar kadar yani 53,62 YTL cretliye daha fazla deme yapacaktr.


6 medeni durum ve e in gelirinin olmad n n tespiti

6. Medeni Durum ve Ein Gelirinin Olmadnn Tespiti

 • cretliler, medeni durumlar ve ocuk saylar ile einin i ve gelir durumu hakknda Tebli ekinde yer alan Aile Durumu Bildirimi (EK:1) ile iverenlerine bildirimde bulunacaklardr. Durumlarnda herhangi bir deiiklik olmas halinde (evlenme, boanma, lm, doum vb.) bu deiiklikleri iverene bir ay ierisinde bildireceklerdir. Asgari geim indirimi orann etkileyen deiiklikler, sz konusu deiikliin iverene bildirildii tarih itibariyle uygulanacak olup, elerin her ikisinin de cretli olmas halinde ocuklar yalnzca sosyal gvenlik ynnden tabi olduklar ein bildirimine dahil edilecektir.

 • Bu uygulamada ein almad ve herhangi bir gelirinin olmadna ilikin olarak (aksi tespit edilmedii srece) cretlinin beyan yeterli olacaktr.

 • Sadece cret geliri elde eden e, almayan ve herhangi bir geliri olmayan e kapsamnda deerlendirilmeyecektir. Bunlar dndakiler ise almayan ve herhangi bir geliri olmayan e kapsamnda deerlendirilecek olup, mnhasran emekli maa alanlar da almayan ve herhangi bir geliri olmayan e olarak kabul edilecektir.


Medeni durum ve ocuk say s n n de i mesi durumunda asgari ge im indirimi nas l hesaplan r

Medeni durum ve ocuk saysnn deimesi durumunda asgari geim indirimi nasl hesaplanr?

 • cretliler, medeni durumlar ve ocuk saylar ile einin i ve gelir durumu hakknda "Aile Durumu Bildirimi" ile iverenlerine bildirimde bulunacaklardr. Durumlarnda herhangi bir deiiklik olmas halinde (evlenme, boanma, lm, doum vb.) bu deiiklikleri iverene bir ay ierisinde bildireceklerdir. Asgari geim indirimi orann etkileyen deiiklikler, sz konusu deiikliin iverene bildirildii tarih itibariyle uygulanacaktr.


Rnek 7

rnek - 7

 • Ei alan ve bir ocuu bulunan bir baba, aylk 48,52 YTL asgari geim indiriminden yararlanmaktadr. 05/04/2008 tarihinde bir ocuu dnyaya geldiini iverenine bildiren bu cretlinin 2008 yl Nisan ay ve takip eden aylara ilikin asgari geim indirimi u ekilde hesaplanacaktr.

  2008 ylnda Asgari cretin Yllk Brt Tutar (608,40x12=): 7.300,80 YTL

  Mkellefin Asgari Geim ndirimi Oran: % 65

 • - Mkellefin kendisi iin % 50

 • - Mkellefin ocuklar iin % 15

 • Asgari Geim ndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 65=): 4.745,52YTL

 • Asgari Geim ndiriminin Yllk Tutar (4.745,52 x % 15=) : 711,83 YTL'dir.

 • Ocak ay itibariyle hesaplanan yllk tutarn 1/12'si olan 48,52 YTL, ilk 3 ay (Ocak-ubat ve Mart aylar) iin aylk olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarndan mahsup edilirken, doum nedeniyle yeni indirim tutar olan aylk (711,83/12=) 59,32 YTL, kalan 9 ay iin aylk olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarndan mahsup edilecektir.


Katsayilar 01

 • Ayn ekilde annenin elde ettii cret gelirine ilikin asgari geim indirimi ise; (rneimizdeki ocuklarn sosyal gvenlik ynnden babaya tabi olmalar ve babann almas nedeniyle) aadaki ekilde hesaplanacaktr.

 • 2008 ylnda Asgari cretin Yllk Brt Tutar (608,40x12=): 7.300,80 YTL

 • Mkellefin Asgari Geim ndirimi Oran : % 50

 • - Mkellefin kendisi iin % 50

 • Asgari Geim ndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 50=): 3.650,40 YTL

 • Asgari Geim ndiriminin Yllk Tutar (3.650,40 x % 15=) : 547,56 YTL'dir.

 • Hesaplanan yllk tutarn 1/12'si olan (547,56/12=) 45,63YTL, aylk olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarndan mahsup edilecektir.


Katsayilar 01

 • Bu durumda, annenin asgari cretli olarak almas halinde ocak ay iin, asgari geim indirimi mahsup ilemi aadaki ekilde gerekletirilecektir.

 • - 2008 yl Ocak Ay Brt creti: 608,40 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Tevkifat Matrah: 517,14 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay cretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Mahsup Edilecek Asgari Geim ndirimi Tutar: 77,57 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay Mahsup Edilecek Asgari Geim ndirimi Tutar : 45,63 YTL

 • - 2008 yl Ocak Ay denecek Gelir Vergisi (77,57-45,63=): 31,94 YTL'dir.

 • Buna gre, iveren mahsup edilen asgari geim indirimi tutar kadar yani 45,63 YTL Anneye daha fazla deme yapacaktr.


7 asgari ge im ndirimine ait bordronun d zenlenmesi

7. Asgari Geim ndirimine Ait Bordronun Dzenlenmesi

 • Asgari geim indirimi bordrosunun dzenlenmesine ilikin ilkeler aada gsterilmitir.

 • verenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve ocuk says ile ilgili bilgiler dorultusunda, her yl Ocak ay itibariyle rnei Teblie ekli "Asgari Geim ndirimine Ait Bordro" yu (EK:2) dzenleyeceklerdir.

 • Her bir cretlinin yararlanaca asgari geim indirimi ayr ayr hesaplanarak bordroda ilgili aya ait stunda gsterilecektir.

 • Yl ierisinde meydana gelen deiiklikler iin ayr bir bordro dzenlenebilecei gibi deiiklikler ayn bordro zerinde de gsterilebilecektir.

 • Bordro iveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendii takdirde yetkililere ibraz edilecektir.


Muhtasar beyanname vermek zorunda olmayan verenlerce yap lacak lemler

Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan verenlerce Yaplacak lemler

 • Genel bteye dahil olan daireler, yaptklar gelir vergisi tevkifat iin Gelir Vergisi Kanununun 100 nc maddesine gre muhtasar beyanname vermemektedir. verenler, her yln Ocak aynda dzenleyecekleri asgari geim indirimine ait bordroda, her aya ilikin cretliler iin hesaplayacaklar asgari geim indirimi tutarn gstereceklerdir. Bu daireler, hak kazanlan asgari geim indirimi tutarn, alanlarna deyecekleri cretler zerinden tevkif edecekleri vergiden mahsup edecekler, bylece de cretlilere, mahsup edilen vergi tutar kadar deme yaplm olacaktr.


Birden fazla verenden cret alan cretlilerde asgari ge im ndirimi uygulamas

Birden Fazla verenden cret Alan cretlilerde Asgari Geim ndirimi Uygulamas

 • Ayn zamanda birden fazla iverenden cret alnmas halinde, asgari geim indirimi uygulamas, en yksek cretin elde edildii iveren tarafndan gerekletirilecektir.

 • cretliler medeni durumu ve ocuk says hakknda bildirimlerini, en yksek cret geliri elde ettikleri iverene vererek uygulamann ilgili iverence yerine getirilmesini salayacaklardr. En yksek cretin hangi iverenden alnacann belli olmamas halinde, indirimden yaralanaca ivereni cretli kendisi belirleyecektir. cretlinin ayn anda birden fazla iverenden dolay asgari geim indiriminden faydalandnn tespiti halinde; oluan vergi ziya, cretliden cezal olarak tahsil edilecektir.


Denmesi gereken gelir vergisinin eksik hesaplanmas halinde uygulanacak cezai m eyyideler

denmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanmas Halinde Uygulanacak Cezai Meyyideler

 • 213 sayl Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde aadaki hkme yer verilmitir.

 • "Vergi ziya, mkellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili devlerini zamannda yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yznden verginin zamannda tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.

 • ahsi, medeni haller veya aile durumu hakknda geree aykr beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksz yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziya hkmndedir.

 • Yukardaki fkralarda yazl hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanmas veyahut haksz iadenin geri alnmas ceza uygulanmasna mani tekil etmez."

 • Buna gre, iverenler tarafndan hizmet erbabnn cret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geim indirimi tutarnn, o ayki cretiyle birlikte cretliye nakden denmesi gerekir. Aksi takdirde, cretliye nakden denmeyen asgari geim indirimi, iverenler tarafndan haksz yere yaplan bir mahsup ilemi nitelii tayacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan ksm, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmi olacaktr.

 • Bu nedenle, yukarda belirtilen ekilde cretliye nakden denmeyen asgari geim indirimi o ayda eksik beyan edilmi vergi tevkifat olarak kabul edilerek, bu vergiler iin de iverenler hakknda cezal tarhiyat yaplacaktr.


D er cretler

DER CRETLER

 • Madde 64 - (Deiik ilk cmle: 26/12/1993 - 3946/14 md.) Aada yazl hizmet erbabnn safi cretleri (...) takvim yl banda geerli olan ve sanayi kesiminde alan 16 yandan byk iiler iin uygulanan asgari cretin yllk brt tutarnn %25i'dir .

 • 1. Kazanlar basit usulde tesbit edilen ticaret erbab (...) yannda alanlar;

 • 2. zel hizmetlerde alan ofrler;

 • 3. zel inaat sahiplerinin cretle altrd inaat iileri;

 • 4. (Deiik bent: 19/02/1963 - 202/30 md.) Gayrimenkul sermaye irad sahibi yannda alanlar;

 • 5. Gerek cretlerinin tesbitine imkan olmamas sebebiyle, Dantayn mspet mtalaasiyle (...) Maliye Bakanlnca bu kapsama alnanlar.

 • (Ek fkra: 26/12/1993 - 3946/14 md.) (Deiik fkra: 22/07/1998 - 4369/81. md.) Dier cretler iin, yllk beyanname verilmez, dier gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.


Gel r verg s tevk fati yapilmayanlar

GELR VERGS TEVKFATI YAPILMAYANLAR

 • 3218 SAYILI SERBEST BLGELER KANUNU

 • 4490 SAYILI TRK ULUSLARARASI GEM SCL KANUNU

 • TEKNOLOJ GELTRME BLGELER KANUNU


Cret n tar f

CRETN TARF:

 • Madde 61 - (Deiik madde: 24/12/1980 - 2361/43 md.)

 • cret, iverene tabi belirli bir iyerine bal olarak alanlara hizmet karl verilen para ve aynlar ile salanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 • cretin denek, tazminat, kasa tazminat (Mali sorumluluk tazminat), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk, prim, ikramiye, gider karl veya baka adlar altnda denmi olmas veya bir ortaklk mnasebeti niteliinde olmamak art ile kazancn belli bir yzdesi eklinde tayin edilmi bulunmas onun mahiyetini deitirmez.

 • Bu kanunun uygulanmasnda, aada yazl demeler de cret saylr.

 • 1. 23 nc Maddenin 11 numaral bendine gre istisna dnda kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylklar;

 • 2. Evvelce yaplm veya gelecekte yaplacak hizmetler karlnda verilen para ve aynlarla salanan dier menfaatler;

 • 3. Trkiye Byk Millet Meclisi, l genel meclisi ve belediye meclisi yeleri ile zel kanunlarna veya idari kararlara gre kurulan daimi veya geici btn komisyonlarn yelerine ve yukarda saylanlara benzeyen dier kimselere bu sfatlar dolaysiyle denen veya salanan para, ayn ve menfaatler;

 • 4. Ynetim ve denetim kurullar bakan ve yeleriyle tasfiye memurlarna bu sfatlar dolaysiyle denen veya salanan para, ayn ve menfaatler;

 • 5. (Deiik bent: 04/12/1985 - 3239/53 md.) Bilirkiilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her trl yarma jrisi yelerine denen veya salanan para, ayn ve menfaatler;

 • 6. Sporculara transfer creti veya sair adlarla yaplan demeler ve salanan menfaatler.


01 01 2007 30 6 2007 asgar cret

01.01.2007 - 30.6.2007 ASGAR CRET


Asgari ge im indirimi tutar nas l hesaplan r

Asgari geim indirimi tutar nasl hesaplanr

 • Asgar geim indirimi; cretin elde edildii takvim yl banda geerli olan ve sanayi kesiminde alan 16 yandan byk iiler iin uygulanan asgar cretin yllk brt tutarna;* Mkellefin kendisi iin % 50'si, *almayan ve herhangi bir geliri olmayan ei iin % 10'u, *ocuklarn her biri iin ayr ayr olmak zere; ilk iki ocuk iin % 7,5i*Dier ocuklar iin % 5'i olmak zere cretlinin ahsi ve medeni durumu dikkate alnarak hesaplanan indirim oranlarnn uygulanmas sonucubulunacak matrahn, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karlk gelen%15'lik oranla arpm suretiyle bulunan tutarn 12ye blnmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanr. Hesaplanan bu tutar ise denecek vergiden mahsup edilir.


Bakanlar kurulu karari karar say s 2008 13055

BAKANLAR KURULU KARARIKarar Says : 2008/13055

 • Katsaylarn belirlenmesi

 • MADDE 1 1/1/2008 tarihinden geerli olmak zere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 154 nc maddesi uyarnca, aylk gsterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gsterge rakamlarnn aylk tutarlara evrilmesinde uygulanacak aylk katsays (0,049486), memuriyet taban ayl gstergesine uygulanacak taban aylk katsays (0,65283), i gl, i riski, temininde glk ve mali sorumluluk zamlarnn aylk tutarlara evrilmesinde uygulanacak yan deme katsays ise (0,01569) olarak yeniden belirlenmitir.


Katsayilar 01

STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII

TEEKKRLER

S.Bahadr KADRON

Daire Bakan


 • Login