TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ESASLARI - PowerPoint PPT Presentation

T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari
Download
1 / 37

 • 231 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ESASLARI. Dr. Atila AKKOÇLU TGHYK AK Bşk. Herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Türkiye’de uzmanlık eğitiminin yasal düzenleme ve sorumluluğu Sağlık Bakanlığı ( SB ) tarafından üstlenilmiştir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ESASLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULUAKREDİTASYON ESASLARI

Dr. AtilaAKKOÇLU

TGHYK AK Bşk


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

 • Herhangi bir çıkar çatışmam yoktur


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

 • Türkiye’de uzmanlık eğitiminin yasal düzenleme ve sorumluluğu Sağlık Bakanlığı (SB) tarafından üstlenilmiştir.

 • SB bünyesinde oluşturulan, YÖK ve TTB temsilcilerinin de içinde yer aldığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminin ilkelerini ve yasal zeminini oluşturmaktadır.


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

TUK’un çalışma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlarla, uzmanlık eğitimi ile ilgili diğer usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelik olan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” (TUEY) ile belirlenmiştir.

TUEY 18 Temmuz 2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

TUK yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek için TUEY’in 7. maddesinin (j) fıkrası ile kendisine verilmiş olan komisyon kurma yetkisini kullanarak 94 uzmanlık dalı için komisyonlar kurmuştur.

 Bu komisyonlar “Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Müfredat ve Standart Belirleme Komisyonu” TUK üyeleri tarafından belirlenmiş olan 11’er üyeden oluşmaktadır.


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Müfredat ve Standart Belirleme Komisyonu 27 Temmuz 2011 Tarihinde üyelerle toplanarak Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi standartlarını belirleme çalışması yapmıştır.


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

Yürütücü: Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ

Üyeler:

Prof. Dr. Tevfik Özlü

Prof. Dr. A. Altay Şahin

Prof. Dr. Zeki Yıldırım

Prof. Dr. Kürşat Uzun

Prof. Dr. Can Öztürk

Prof. Dr. Nurhan Köksal

Doç . Dr. Erdoğan Çetinkaya

Destek Alınan Kurum ve Kişiler:

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU


Uluslararas standartlar

Uluslararası standartlar

 • Uluslararasıstandartlarbölgesel, ulusalvekurumsalgereksinimlerveönceliklerdoğrultusundamodifiyeedilmelidir.

 • Her ülke,uzmanlıkeğitimininülkeninsağlıkpolitikalarınauygunolmasınısağlamasorumluğundadır.


Uluslararas standartlar yararlar

Uluslararasıstandartlar: Yararları

 • özdeğerlendirmeyapılmasınısağlaması

 • ulusalvebölgeseltanınmayısağlaması

 • akreditasyon

 • gelişmeyisağlaması

 • serbestdolaşımdastandartlarısağlaması

Ulusal ve uluslararası

sağlık hizmetleri

niteliğini yükseltme

Toplum sağlığını

koruma


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

EĞİTİMKALİTESİNİ ARTTIRMAK

STANDARDİZASYON

GERİBİLDİRİM

KURUM ZİYARETİ

HARMONİZASYON

AKREDİTASYON


Harmon zasyon neml d r

HARMONİZASYONÖNEMLİDİR

 • AVRUPABİRLİĞİ

  ÜLKELERARASINDAKİFARKLILIKLAR

 • TÜRKİYE

  KURUMLARARASIFARKLILIKLAR

  • TIP FAKÜLTELERİ

  • SAĞLIKBAKANLIĞI

  • VAKIFHASTANELERİ


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

STANDARDİZASYON

HARMONİZASYON

AKREDİTASYON

Eğitim niteliğini arttırmak

Nitelikli hizmet sunumu Sağlıklı toplum


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu tarafından önerilen uzmanlık eğitim programı bir çerçeve programıdır ve uzmanlık eğitimi veren her kurum tarafından, kurumun özelliklerine, alt yapısına ve kültürüne göre yeniden biçimlendirilmek durumundadır.


Mezun yet sonrasi tip e t m uzmanl k

MEZUNİYETSONRASI TIPEĞİTİMİ “Uzmanlık”

 • Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen en önemli faktörlerden biridir.

 • Tıpta uzmanlık eğitiminde niteliğin artırılmasına yönelik kullanılabilecek geri bildirim mekanizmalarından birisi, eğitim kurumlarının gönüllülük temelinde gerçekleştirilen ziyaretidir.


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

AMAÇ

 • Eğitim kurumunda eğitim etkinliklerini iyileştirme, nitelik güvencesini sağlama ve değerlendirmedir.

 • Bu amaca ulaşmak için, ziyaret edilen kurumda verilen eğitimin düzeyi, ilgili Yeterlik Kurulu tarafından belirlenen ölçütlerle karşılaştırılır.

 • Koşulları sağlayan kurumlarda verilen uzmanlık eğitimi akredite edilir ve nitelik güvencesi sağlanmış olur. Koşulları sağlayamayan kliniklerde eğitim etkinliklerini iyileştiren öneriler yapılır .


Kurum ziyaretleri ve akreditasyon program i in belirlenen standartlar

Kurum ziyaretleri ve akreditasyon programı için belirlenen standartlar

  A. Klinikte eğitimi verilen uygulamalı alanlar

B. Kliniğin eğitim/araştırma programı amaç ve

hedefleri, son 5 yıllık yapılan yayınlar

C. Kliniğin insan kaynakları (insan gücü)

D. Kliniğin hizmet alt yapısı

E. Hastanenin hizmet alt yapısı

F. Kurum ziyareti sırasında yapılan araştırma

görevlisi anketi/görüşmesi analizi “karneler,

sınavlar, eğitim toplantıları, dersler..”


T rk g s hastaliklari yeterl k kurulu akred tasyon esaslari

Eğitici

Eğitilen

Eğitim

Kurumu

Standartlar


Kurum ziyareti basamaklar

Kurum Ziyareti Basamakları

B.Kurum Ziyareti hazırlığı

 • Başvuran kurumun başvuru formu ve dosyasının

  incelenmesi için TGHYKAkreditasyon K tarafından istenen

  belgeleri ziyaretten en az 2 hafta önce göndermiş ve sağlamış olması

  ( Ek 1ave b)

  Ek 1a: Eğitim Kurumu ve Programını Değerlendirme Anketi

  Ek 1b :Eğitim Kurumu ve Programını Değerlendirme Formu

 • Ziyaret kararının verilmesi

 • Ziyaret kurulu için kontrol listesi oluşturulması (Ek 2,3 ve 4)

  Ek 2:Asistan anketi,Ek 3:Ziyaret kurulu değerlendirmesi,

  Ek 4: Ziyaret sonuç raporu


Kurum

KURUM

 • Kurum standartları : yatan hasta,günlük bakım ve poliklinik eğitimini içeren yeterli çeşitlilikte, nitelik ve nicelik olarak yeterli kapasitede olmalıdır.

 • En az 15 yataklı bir servis bulunmalıdır.

 • Kuramsal ve uygulamalı çalışma için yeterli yer ve çeşitli laboratuvarlar ve iletişim olanakları araç ve gerece sahip olmalıdır.

 • Uyku, Yoğun Bakım, Alerji ve SFT üniteleri birimde ya da kurumda olması gereken ünitelerdir.


Kurum ziyareti basamaklar1

Kurum Ziyareti Basamakları

C.Kurum Ziyaretinin Organizasyonu

 • Kurum ve ziyaret edecek üyelere uygun gün belirlenmesi

 • Yeterlik K. Onayı ile eğitim almış 3 üyenin (10 yıllık eğitimci TGHYK uyesi) belirlenip ziyaretten en az 15 gün önceden TTB UDEKUYEK’ ten temsilci istenmesi

 • Ziyaret kurulunun ulaşım ve konaklamaları organize edilir

 • Belirlenen günde ziyaret gerçekleştirilir.


Kurum ziyareti basamaklar2

Kurum Ziyareti Basamakları

D.Kurum Ziyaretinin gerçekleştirilmesi

 • Eğiticilerle görüşme

 • Asistanlarla görüşme

 • Kurumun uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm alanlarının gezilmesi

 • Ziyaret edilen eğitim birimi ile ilgili değerlendirmenin önerilerin bildirilmesi

 • Raporlama ve yeterliği belgelendirme


Kurum ziyareti 1 e iticiler

Kurum Ziyareti 1 Eğiticiler

 • Ziyaret açılış toplantısı ile başlar. Açılış toplantısında, ziyaret ekibi anabilim dalı başkanı / yan dal bilim dalı başkanı / klinik şefi ve kurumun eğitim sorumlusu ile görüşür. Varsa onun sunumu ve aktarımları dinlenir

 • Ziyaretin amacı anlatılarak, ziyaret planı gözden geçirilir. Başkan ve sekreter belirlenir

 • Ziyaret Kurulu, talep edilirse anabilim dalı başkanı / yandal bilim dalı başkanı / klinik şefi ve kurumun eğitim sorumlusu dışındaki eğiticilerle de görüşür.


Kurum ziyareti 2 asistanlar1

Kurum Ziyareti 2: Asistanlar1

 • Ziyaret ekibi, asistan hekimler ile bire bir görüşür. Asistan hekimlerle grup olarak da görüşme yapılabilir. Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10 ya da daha az sayıda asistan hekim var ise tümüyle görüşülür.

 • Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10'dan fazla asistan hekim var ise, Ziyaret Kurulu'nun, 10'dan az olmamak üzere, her bir eğitim yılını göz önüne alarak belirleyeceği sayıda asistan hekim ile görüşme yapılır


Kurum ziyareti 2 asistanlar 2

Kurum Ziyareti 2: Asistanlar 2

 • Asistanların yanlarında getirdikleri karnelerin yıllarına göre değerlendirmesi yapılır

 • Asistan anketi (ek 2) verilip doldurulması istenir. Cevaplardaki sorunlar tartışılır. Önceden anket gönderilip doldurulup gizlilik içinde alınmışsa buradaki cevaplar da sorun varsa tartışılır.


Kurum ziyareti s ras nda ara t rma g revlisi anketi g r mesi analizi

Kurum ziyareti sırasında araştırma görevlisi anketi/görüşmesi analizi

 • Kurum ziyareti sırasında araştırma görevlilerine dağıtılan ankete (TOTEK-AGUH araştırma görevlisi anketi) verilen yanıtlar ve bire bir yapılan araştırma görevlisi görüşmeleri değerlendirilir.

 • 1. Araştırma görevlilerinin aldıkları eğitim kalitesinin yeterli olduğunu düşünüyor olmaları gerekmektedir. Bu yorumu yapabilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip olup olmadıkları da görüşmeler sırasında değerlendirilir.

 • 2. Araştırma görevlilerinin klinikteki eğitimleri süresince, araştırma (klinik/temel) yapmak, bilimsel sunum ve yayın yapmak konusunda teşvik edilmeleri gerekmektedir.


Kurum ziyareti 3 e itim alanlar

Kurum Ziyareti 3: Eğitim Alanları

 • Ziyaret ekibi eğitim kurumundan görevli kişi ya da kişilerin eşliğinde, kurumun uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm alanlarını (kütüphane, araştırma alanları, asistan odası, dinlenme alanları vb.) gezerek yerinde değerlendirir.

 • Ziyaret sırasında uzmanlık eğitimi süreci için gerekli olan diğer uzmanlık dalına ilişkin alanlar da gezilip değerlendirilebilir.

 • Değerlendirme sürecinde kuruma ait veri tabanı (eğitim çalışmaları ile ilgili doküman vb) ve istatistik kayıtlarından (hasta kayıtları vb) yararlanılabilir.


Kurum ziyareti 4

Kurum Ziyareti 4

 • Ziyaret eğiticilerle yapılacak olan bir müzakereyle sonlandırılır.

 • Ziyaret mümkünse bir gün içerisinde bitirilir.

 • Ziyaret Kurulu, ziyaret programının sonunda, değerlendirme, karar verme ve öneri sunma aşamaları için, kendi üyeleriyle 30-60 dakika süren bir toplantı yapar.

 • Bu toplantının sonunda, taslak rapordaki kurumun fizik koşulları ve eğitim kadrosuyla ilgili kısımlar kurum yöneticisiyle birlikte gözden geçirilir.


L tler ve de erlendirme

Ölçütler ve Değerlendirme

 • Ziyaret Kurulu eğitimin değerlendirilmesi için TTB-UDEK, UYEK ve ilgili Yeterlik Kurulu tarafından kabul edilmiş ölçütleri kullanmalıdır.

 • Ziyaret Kurulu tüm veri ve gözlemleri içeren bir değerlendirme yapmalıdır.

 • Ek 3 (Ziyaret kurulu değerlendirmesi) doldurulur.


Ziyaret raporu

Ziyaret Raporu

 • Ek 4 taslağına uyularak hazırlanan raporda tarih, ziyaret edilen kurum ve kurum sorumlusunun adı belirtilir.

 • En geç 15 gün içinde tamamlanmalıdır. Ziyaret Kurulu üyeleri tarafından imzalanmalı, raporda Ziyaret Kurulu üyelerinin kimlik, unvan ve adresleri yer almalıdır.

 • Raporunu tamamladıktan sonra ilgili Akreditasyon Komisyonu'na sunar. Uygun olduğuna komisyon karar verirse onaylanmak üzere Yeterlik Yürütme Kurulu'na sunar. Yeterlik Yürütme Kurulu, ziyaret raporunu değerlendirerek onaylar.

 • Yeterlik Yürütme Kurulu onayladığı ziyaret raporunun karar kısmını, ilgili Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu'na ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu'na gönderir.

 • Ziyaret Kurulu'nun TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen üyesi, ziyaretin  bitiminde ziyaret sürecine ilişkin bir değerlendirme raporunu TTB-UDEK Yürütme Kurulu'na sunar.


Ttb udek onayi

TTB UDEK ONAYI

 • TTB-UDEK Yürütme Kurulu, Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından gönderilen Ziyaret Raporu kararını onaylar.

 • TTB-UDEK Yürütme Kurulu onayladığı karar konusunda UYEK Yürütme Kurulu ve TTB Merkez Konseyini bilgilendirir.

 • Kurumun belgelendirilmesi kararının verilmesi durumunda, TTB, TTB-UDEK, ilgili Uzmanlık Derneği ve ilgili Yeterlik Kurulu başkanlarının imzalarıyla Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi düzenlenir.


Akreditasyon belgesi

Akreditasyon Belgesi

 • Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi'nin süresi 5 yıldır.

 • Ziyaret Raporunda yer alan karar doğrultusunda, eğitim kurumu için, 5 yıldan daha kısa süre içinde (1 yıldan az olmamak üzere) ziyaret edilip yeniden değerlendirilmek üzere, "koşullu" Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi düzenlenebilir.


Gizlilik

Gizlilik

 • Ziyaret Kurulu, ilgili Yeterlik Yürütme Kurulu, UYEK ve TTB-UDEK Yürütme Kurulları ziyaret raporunun, tüm ayrıntılarıyla saklı tutulmasından sorumludur.

 • Aynı şekilde asistan hekimler ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler her koşulda gizli tutulmalıdır.

 • Rapor metinlerinde de bu gizlilik ilkesi gözetilmelidir.


Tghyk y ll k raporu

TGHYK Yıllık Raporu

 • Yeterlik Kurulu ziyaret programlarının sonuçlarını yıllık raporlar halinde yayımlamalıdır.

 • Bu rapor, belgelendirilmiş eğitim kurumlarının bir listesini, ziyaret tarihlerini ve belgelendirmelerin geçerlik sürelerini içermelidir.


Sonu 1

SONUÇ 1

 • Türkiye’de Göğüs Hastalıkları ile ilgili kurumda verilen uzmanlık eğitiminin “ulusal göğüs hastalıkları çekirdek programı”nda tanımlanan bilgi, beceri ve tutum eğitimine uygunluğu değerlendirilir.


Sonu 2

SONUÇ 2

 • Araştırma görevlilerinin gerekli iletişim becerilerine ve etik değerlere sahip, muayene yöntemlerini bilen, ön tanı ve ayırıcı tanıları düşünebilen, ilgili tetkikleri isteyerek kesin tanıyı koyabilen, gerekli konsültasyonları isteyebilen, hastaların tedavisini güncel bilgiyi takip ederek yapan/yönlendiren, teorik ve pratik beceri açısından yetkin, komplikasyon gelişen hastaları takip ve tedavi edebilen uzmanlar olarak yetişip yetişmediği değerlendirilir.


Sonu 3

SONUÇ 3

 • İlgili kurumda uzmanlık eğitimini tamamlamış olan meslektaşlarımızın kendi bilgi ve beceri sınırını bilmesi, kanıta dayalı tıp uygulamalarına dayanan klinik karar verme yeterliliğine ulaşması ve eleştirel değerlendirme yapabilmesi sağlanır.


Ekler

Ekler

 • Ek 1a Eğitim Kurumu ve Programını

  Değerlendirme Anketi (hazırlanacak

  dosyanın içeriği)

 • Ek 1b Eğitim Kurumu ve Programını

  Değerlendirme Formu

 • Ek 2Asistan anketi

 • Ek 3 Ziyaret Kurulu değerlendirmesi

 • Ek 4Ziyaret Sonuç Raporu


 • Login