OCENA STRATEGICZNA
Download
1 / 36

OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA WRAZ Z WYBOREM WARIANTÓW LOKALIZACJI ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA' - newman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OCENA STRATEGICZNA

SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA SZCZECINA

WRAZ Z WYBOREM WARIANTÓW LOKALIZACJI ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

I element przygotowania dokumentacji niezbędnej do starania się o środki z Funduszu Spójności na finansowanie elementów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Szczecinie.

Zespół PU „Południe”


WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • Zgodnie z zapisami rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu

 • (Dz. U. Nr 186, poz. 1553):

 • nie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają:

 • ogólny węgiel organiczny TOC jest > 5%

 • strata przy prażeniu jest > 8%

 • ciepło spalania jest > 6 MJ/kg


PODSTAWOWY WNIOSEK ODNOŚNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

ILOŚCI SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2013 r.

w tym 1 w SzczecinieSPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODPADAMI KOMUNALNYMI

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2013

UE–15

obecnie:

około 400

instalacji

Polska

obecnie:

1 instalacja


NAJISTOTNIEJSZE WYZWANIA DLA ODPADAMI KOMUNALNYMI

MIASTA SZCZECINA

W ASPEKCIE BUDOWY INSTALACJI

TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • dokonanie aktualizacji Miejskiego Planu Gospodarki Odpadami / w trakcie uchwalania /,

 • wskazanie optymalnej, a jednocześnie bezkonfliktowej lokalizacji,

 • przygotowanie szeroko rozumianej DOKUMENTACJI (oceny strategicznej, studium , ocena oddziaływania na środowisko, itp.) wymaganej przez Komisję Europejską dla złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności,

 • permanentne podnoszenie świadomości ekologicznej,

 • kształtowanie pozytywnej dla projektu atmosfery politycznej.


Przy wykonywaniu oceny uwzględnione zostaną ustalenia dokumentów przygotowanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim, oraz przyjętych przez

Radę Miasta Szczecina

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

 • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego

 • Strategia Rozwoju Szczecina, ;

 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004-2013 (Załącznik do Uchwały Nr XXIX/580/04 Rada Miasta Szczecina z dnia 22.11.2004)

 • Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2013

 • Opracowanie Grontmij Polska Sp. z o. o.

 • Inne dokumenty


Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego 2010

przewiduje, że w województwie zachodniopomorskim niezbędnymi elementami systemu gospodarowania odpadami są:

 • sortownie odpadów,

 • kompostownie odpadów ,

 • instalacje do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów,

 • instalacje do termicznego przekształcania odpadów,

 • stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych,

 • punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zbiorcze punkty gromadzenia odpadów,

 • składowiska.

  Odpady zmieszane lub pozostałość po sortowaniu odpadów powinny być poddane unieszkodliwianiu z wykorzystaniem metod mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekształcania a deponowany na składowisku powinien być wyłącznie odpad resztkowy.


Cel realizacji oceny strategicznej docelowego systemu gospodarowania odpadami dla miasta szczecina
Cel realizacji Oceny Strategicznej Docelowego Systemu Gospodarowania Odpadami dla Miasta Szczecina

Wybór optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewidzianego do realizacji w (PGO).

Najważniejsze pytania:

 • Jak rozwinąć efektywność selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” ?

 • Jakie podjąć działania, aby ograniczyć ilość powstających odpadów i wykorzystać surowce wtórne?

 • Jakie technologie zagospodarowania odpadów są optymalne dla Szczecina ?

 • Jak optymalnie wykorzystać istniejące zakłady zagospodarowania odpadów?

 • Jaka powinna być wydajność nowych zakładów?

  Jeżeli zdecyduje się o budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

 • Jakie są potencjalne możliwości lokalizacji spalarni z punktu widzenia uwarunkowań technicznych, infrastrukturalnych, środowiskowych i społecznych.


Analiza wariantów systemu gospodarki odpadami wraz z wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

Metoda: Analiza wielokryterialna.

Wyniki:

 • Rekomendacja scenariusza do realizacji w PGO dla miasta Szczecina.

 • Wskazanie potencjalnie możliwych lokalizacji elementów rekomendowanego scenariusza wraz z ZTPOK


Kryteria oceny systemu
KRYTERIA OCENY SYSTEMU wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

 • TECHNICZNE

 • PRZYRODNICZE

 • EKONOMICZNE

 • SPOŁECZNE


Kryteria techniczne
KRYTERIA TECHNICZNE wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

 • zmniejszenie strumienia odpadów;

 • czas eksploatacji składowiska pozostałości;

 • redukcja ilości odpadów uzyskana w 2011 roku;

 • redukcja odpadów biodegradowalnych – wymóg dyrektywy UE;

 • odzysk surowców wtórnych

 • odzysk energii.


Kryteria przyrodnicze ekologiczne
KRYTERIA PRZYRODNICZE (EKOLOGICZNE) wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

 • ocena wpływu systemu na środowisko naturalne;

 • ocena korzyściśrodowiskowych wynikających z działania systemu;

 • ocena strat środowiskowych;

 • emisje w wyniku przetwarzania odpadów.


Kryteria ekonomiczne
KRYTERIA EKONOMICZNE wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

 • pełne miesięczne średnie obciążenie finansowe przypadające na 1 mieszkańca [PLN/M];

 • koszt, uwzględniającynakłady i koszty eksploatacyjne;

 • ocena wielkości przychodu jednostkowego w wyniku funkcjonowania systemu.


Kryteria spo eczno polityczne
KRYTERIA SPOŁECZNO - POLITYCZNE wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

 • miarastopnia akceptacji społecznej dla przyjętego scenariusza;

 • miara stanowiąca ocenę możliwości tworzenia nowych miejsc pracy;

 • zgodność z kierunkami wskazanymi PGO

 • zgodność z dyrektywami UE;

 • regionalność i perspektywiczność rozwiązania.


Kryteria minimalizacji i odzysku wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

Kryterium społeczne

Kryteria ekonomiczne

Analiza wielokryterialna

Wybór systemu gospodarki odpadami


Lokalizacja zak adu kryteria techniczno prawne
LOKALIZACJA ZAKŁADU wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK- KRYTERIA TECHNICZNO – PRAWNE

 • zgodność z planem zagospodarowania terenu z KPGO i WPGO,

 • wielkość i możliwości terenu,

 • istniejąca infrastruktura,


Lokalizacja zak adu kryteria ekologiczne
LOKALIZACJA ZAKŁADU - wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOKKRYTERIA EKOLOGICZNE

 • warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery,

 • możliwości i warunki odbioru ścieków,

 • odległość od składowiska odpadów ostatecznych (emisja od transportu),

 • odległość od miasta (dowóz odpadów, emisja),

 • możliwość wykorzystania produktów (energii i stałych produktów),

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,


Lokalizacja zak adu kryteria ekonomiczne
LOKALIZACJA ZAKŁADU - wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOKKRYTERIA EKONOMICZNE:

 • ceny gruntu,

 • nakłady inwestycyjne na budowę infrastruktury,

 • koszty transportu odpadów i produktów,

 • koszty kompromisu społecznego,


Lokalizacja zak adu kryteria spo eczno polityczne
LOKALIZACJA ZAKŁADU - wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOKKRYTERIA SPOŁECZNO – POLITYCZNE:

 • sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej,

 • możliwość konfliktów społecznych,

 • uwarunkowania polityczne.


Podsumowanie
PODSUMOWANIE: wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

 • Wybór strategii gospodarowania odpadami jest trudnym zadaniem decyzyjnym, które musi uwzględniać różne, często sprzeczne cele i zadania,

 • Analiza wielokryterialna stanowi matematyczne narzędzie, porównujące pomiędzy sobą różne warianty systemu gospodarki i pozwalające wybrać optymalne lokalizacje instalacji systemu


Dziękuję za uwagę wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

[email protected]


Macierz wyp at
Macierz wypłat wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK


Wyb r wielokryterialny rozwi zania kompromisowego
Wybór wielokryterialny rozwiązania kompromisowego wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK


Graficzna ilustracja idei punktu utopijnego
Graficzna ilustracja idei punktu utopijnego wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK


Wyniki matematycznego wyboru strategii
Wyniki matematycznego wyboru strategii wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK


Istnieje konieczno

ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ: wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

budowy nowej konfiguracji systemu wraz z propozycjami lokalizacji

Zaproponowania kryteriów oceniających funkcjonowanie systemu


NAJTRUDNIEJSZYM ZADANIEM METOD DECYZYJNYCH JEST PEŁEN OPIS ZADANIA, CZYLI ZBIÓR MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW I KRYTERIÓW OCENIAJĄCYCH


SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZADANIA, CZYLI ZBIÓR MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW I KRYTERIÓW OCENIAJĄCYCH

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2014

UE-15 obecnie: około 20 – 25 %

(46 mln Mg/a) udziału

w stosowanych metodach przeróbki odpadów

Polska około 2014 r.

16% udziałuWYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

c.d.

Podobne przepisy, dotyczące zakazu składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych obowiązują w Austrii

w Niemczech, Holandii, Belgii i w pewnym sensie wymuszają potrzebę budowy spalarni odpadów.

Ze względu na istotne problemy z praktycznymi możliwościami wdrożenia ww. rozporządzenia przewiduje się, że zastosowana zostanie karencja do końca roku 2012.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: GOSPODARKI ODPADAMI DLA DUŻEJ AGLOMERACJI LUB

 • krajowej gospodarce odpadami pozostaje coraz mniej czasu na realizację przyjętych zobowiązań akcesyjnych i ustawowych, głównie dotyczących redukcji odpadów ulegających biodegradacji i odzysku odpadów opakowaniowych,

 • rozpoczęcie procesu przed inwestycyjnego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z wszelkimi procedurami, a szczególnie analizą uwarunkowań środowiskowych i kampanią dla pozyskania akceptacji społecznej, to w chwili obecnej podstawowe wyzwanie dla krajowej gospodarki odpadami komunalnymi w dużych polskich miastach lub regionach kraju,

 • podstawowe bariery w procesie przed inwestycyjnym ITPOK, to niska świadomość i akceptacja społeczna, model opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, presja braku czasu i widmo płacenia kar.


Unieszkodliwianie termiczne korzy ci dla rodowiska
Unieszkodliwianie GOSPODARKI ODPADAMI DLA DUŻEJ AGLOMERACJI LUB termiczne=KORZYŚCIDLAŚRODOWISKA

34


Odpady problemy
ODPADY GOSPODARKI ODPADAMI DLA DUŻEJ AGLOMERACJI LUB = PROBLEMY

 • Odpady = Szkodliwość

  • Dokuczliwości:

   • Duże ilości (góry śmieci)

   • Uciążliwości (wizualne, zapachowe, …)

   • Zagrożenia zdrowotne (epidemia)

   • Zagrożenia środowiskowe

 • Polityka w gospodarce odpadami : podział dostępnych środków powinien zapewniać:

  • REDUKCJĘ WYTWARZANIA

  • MINIMALIZOWAĆ ZANIECZYSZCZENIA

  • OPTYMALIZOWAĆ ODZYSK


Zdrowie GOSPODARKI ODPADAMI DLA DUŻEJ AGLOMERACJI LUB iŚrodowisko

Wychwycenie i skoncentrowaniezanieczyszczeń chemicznych:

Drobne cząsteczki

Metale ciężkie

Dioksyny

Nie akumulujemy zanieczyszczeńdla przyszłych pokoleń

SPALANIE-Szkodliwośćzmniejszona


ad