OCENA STRATEGICZNA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA WRAZ Z WYBOREM WARIANTÓW LOKALIZACJI ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Download Presentation

OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

OCENA STRATEGICZNA

SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA SZCZECINA

WRAZ Z WYBOREM WARIANTÓW LOKALIZACJI ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

I element przygotowania dokumentacji niezbędnej do starania się o środki z Funduszu Spójności na finansowanie elementów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Szczecinie.

Zespół PU „Południe”


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • Zgodnie z zapisami rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu

 • (Dz. U. Nr 186, poz. 1553):

 • nie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają:

 • ogólny węgiel organiczny TOC jest > 5%

 • strata przy prażeniu jest > 8%

 • ciepło spalania jest > 6 MJ/kg


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

PODSTAWOWY WNIOSEK ODNOŚNIE

ILOŚCI SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2013 r.

w tym 1 w Szczecinie


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

SPALARNIA ODPADÓW W SYSTEMIE KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2013

UE–15

obecnie:

około 400

instalacji

Polska

obecnie:

1 instalacja


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

NAJISTOTNIEJSZE WYZWANIA DLA

MIASTA SZCZECINA

W ASPEKCIE BUDOWY INSTALACJI

TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • dokonanie aktualizacji Miejskiego Planu Gospodarki Odpadami / w trakcie uchwalania /,

 • wskazanie optymalnej, a jednocześnie bezkonfliktowej lokalizacji,

 • przygotowanie szeroko rozumianej DOKUMENTACJI (oceny strategicznej, studium , ocena oddziaływania na środowisko, itp.) wymaganej przez Komisję Europejską dla złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności,

 • permanentne podnoszenie świadomości ekologicznej,

 • kształtowanie pozytywnej dla projektu atmosfery politycznej.


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

Przy wykonywaniu oceny uwzględnione zostaną ustalenia dokumentów przygotowanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim, oraz przyjętych przez

Radę Miasta Szczecina

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

 • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego

 • Strategia Rozwoju Szczecina, ;

 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004-2013 (Załącznik do Uchwały Nr XXIX/580/04 Rada Miasta Szczecina z dnia 22.11.2004)

 • Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2013

 • Opracowanie Grontmij Polska Sp. z o. o.

 • Inne dokumenty


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego 2010

przewiduje, że w województwie zachodniopomorskim niezbędnymi elementami systemu gospodarowania odpadami są:

 • sortownie odpadów,

 • kompostownie odpadów ,

 • instalacje do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów,

 • instalacje do termicznego przekształcania odpadów,

 • stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych,

 • punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zbiorcze punkty gromadzenia odpadów,

 • składowiska.

  Odpady zmieszane lub pozostałość po sortowaniu odpadów powinny być poddane unieszkodliwianiu z wykorzystaniem metod mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekształcania a deponowany na składowisku powinien być wyłącznie odpad resztkowy.


Cel realizacji oceny strategicznej docelowego systemu gospodarowania odpadami dla miasta szczecina

Cel realizacji Oceny Strategicznej Docelowego Systemu Gospodarowania Odpadami dla Miasta Szczecina

Wybór optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewidzianego do realizacji w (PGO).

Najważniejsze pytania:

 • Jak rozwinąć efektywność selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” ?

 • Jakie podjąć działania, aby ograniczyć ilość powstających odpadów i wykorzystać surowce wtórne?

 • Jakie technologie zagospodarowania odpadów są optymalne dla Szczecina ?

 • Jak optymalnie wykorzystać istniejące zakłady zagospodarowania odpadów?

 • Jaka powinna być wydajność nowych zakładów?

  Jeżeli zdecyduje się o budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

 • Jakie są potencjalne możliwości lokalizacji spalarni z punktu widzenia uwarunkowań technicznych, infrastrukturalnych, środowiskowych i społecznych.


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

Analiza wariantów systemu gospodarki odpadami wraz z wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

Metoda: Analiza wielokryterialna.

Wyniki:

 • Rekomendacja scenariusza do realizacji w PGO dla miasta Szczecina.

 • Wskazanie potencjalnie możliwych lokalizacji elementów rekomendowanego scenariusza wraz z ZTPOK


Kryteria oceny systemu

KRYTERIA OCENY SYSTEMU

 • TECHNICZNE

 • PRZYRODNICZE

 • EKONOMICZNE

 • SPOŁECZNE


Kryteria techniczne

KRYTERIA TECHNICZNE

 • zmniejszenie strumienia odpadów;

 • czas eksploatacji składowiska pozostałości;

 • redukcja ilości odpadów uzyskana w 2011 roku;

 • redukcja odpadów biodegradowalnych – wymóg dyrektywy UE;

 • odzysk surowców wtórnych

 • odzysk energii.


Kryteria przyrodnicze ekologiczne

KRYTERIA PRZYRODNICZE (EKOLOGICZNE)

 • ocena wpływu systemu na środowisko naturalne;

 • ocena korzyściśrodowiskowych wynikających z działania systemu;

 • ocena strat środowiskowych;

 • emisje w wyniku przetwarzania odpadów.


Kryteria ekonomiczne

KRYTERIA EKONOMICZNE

 • pełne miesięczne średnie obciążenie finansowe przypadające na 1 mieszkańca [PLN/M];

 • koszt, uwzględniającynakłady i koszty eksploatacyjne;

 • ocena wielkości przychodu jednostkowego w wyniku funkcjonowania systemu.


Kryteria spo eczno polityczne

KRYTERIA SPOŁECZNO - POLITYCZNE

 • miarastopnia akceptacji społecznej dla przyjętego scenariusza;

 • miara stanowiąca ocenę możliwości tworzenia nowych miejsc pracy;

 • zgodność z kierunkami wskazanymi PGO

 • zgodność z dyrektywami UE;

 • regionalność i perspektywiczność rozwiązania.


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

Kryteria minimalizacji i odzysku

Kryterium społeczne

Kryteria ekonomiczne

Analiza wielokryterialna

Wybór systemu gospodarki odpadami


Lokalizacja zak adu kryteria techniczno prawne

LOKALIZACJA ZAKŁADU - KRYTERIA TECHNICZNO – PRAWNE

 • zgodność z planem zagospodarowania terenu z KPGO i WPGO,

 • wielkość i możliwości terenu,

 • istniejąca infrastruktura,


Lokalizacja zak adu kryteria ekologiczne

LOKALIZACJA ZAKŁADU - KRYTERIA EKOLOGICZNE

 • warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery,

 • możliwości i warunki odbioru ścieków,

 • odległość od składowiska odpadów ostatecznych (emisja od transportu),

 • odległość od miasta (dowóz odpadów, emisja),

 • możliwość wykorzystania produktów (energii i stałych produktów),

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,


Lokalizacja zak adu kryteria ekonomiczne

LOKALIZACJA ZAKŁADU - KRYTERIA EKONOMICZNE:

 • ceny gruntu,

 • nakłady inwestycyjne na budowę infrastruktury,

 • koszty transportu odpadów i produktów,

 • koszty kompromisu społecznego,


Lokalizacja zak adu kryteria spo eczno polityczne

LOKALIZACJA ZAKŁADU - KRYTERIA SPOŁECZNO – POLITYCZNE:

 • sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej,

 • możliwość konfliktów społecznych,

 • uwarunkowania polityczne.


Podsumowanie

PODSUMOWANIE:

 • Wybór strategii gospodarowania odpadami jest trudnym zadaniem decyzyjnym, które musi uwzględniać różne, często sprzeczne cele i zadania,

 • Analiza wielokryterialna stanowi matematyczne narzędzie, porównujące pomiędzy sobą różne warianty systemu gospodarki i pozwalające wybrać optymalne lokalizacje instalacji systemu


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

Dziękuję za uwagę

stanislawgastol@ochronaprzyrody.pl


Macierz wyp at

Macierz wypłat


Wyb r wielokryterialny rozwi zania kompromisowego

Wybór wielokryterialny rozwiązania kompromisowego


Graficzna ilustracja idei punktu utopijnego

Graficzna ilustracja idei punktu utopijnego


Wyniki matematycznego wyboru strategii

Wyniki matematycznego wyboru strategii


Istnieje konieczno

ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ:

budowy nowej konfiguracji systemu wraz z propozycjami lokalizacji

Zaproponowania kryteriów oceniających funkcjonowanie systemu


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

NAJTRUDNIEJSZYM ZADANIEM METOD DECYZYJNYCH JEST PEŁEN OPIS ZADANIA, CZYLI ZBIÓR MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW I KRYTERIÓW OCENIAJĄCYCH


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2014

UE-15 obecnie: około 20 – 25 %

(46 mln Mg/a) udziału

w stosowanych metodach przeróbki odpadów

Polska około 2014 r.

16% udziału


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYCH KRAJACH UE


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

c.d.

Podobne przepisy, dotyczące zakazu składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych obowiązują w Austrii

w Niemczech, Holandii, Belgii i w pewnym sensie wymuszają potrzebę budowy spalarni odpadów.

Ze względu na istotne problemy z praktycznymi możliwościami wdrożenia ww. rozporządzenia przewiduje się, że zastosowana zostanie karencja do końca roku 2012.


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

 • DLACZEGO SPALARNIA JEST NIEZBĘDNA W NOWOCZESNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA DUŻEJ AGLOMERACJI LUB

 • DLA OKREŚLONEGO REGIONU

 • LUB ZWIĄZKU GMIN

 • wymuszają to wymagania prawne

 • zmniejszająca się chłonność składowisk odpadów i odejście od koncepcji składowania


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:

 • krajowej gospodarce odpadami pozostaje coraz mniej czasu na realizację przyjętych zobowiązań akcesyjnych i ustawowych, głównie dotyczących redukcji odpadów ulegających biodegradacji i odzysku odpadów opakowaniowych,

 • rozpoczęcie procesu przed inwestycyjnego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z wszelkimi procedurami, a szczególnie analizą uwarunkowań środowiskowych i kampanią dla pozyskania akceptacji społecznej, to w chwili obecnej podstawowe wyzwanie dla krajowej gospodarki odpadami komunalnymi w dużych polskich miastach lub regionach kraju,

 • podstawowe bariery w procesie przed inwestycyjnym ITPOK, to niska świadomość i akceptacja społeczna, model opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, presja braku czasu i widmo płacenia kar.


Unieszkodliwianie termiczne korzy ci dla rodowiska

Unieszkodliwianietermiczne=KORZYŚCIDLAŚRODOWISKA

34


Odpady problemy

ODPADY = PROBLEMY

 • Odpady = Szkodliwość

  • Dokuczliwości:

   • Duże ilości (góry śmieci)

   • Uciążliwości (wizualne, zapachowe, …)

   • Zagrożenia zdrowotne (epidemia)

   • Zagrożenia środowiskowe

 • Polityka w gospodarce odpadami : podział dostępnych środków powinien zapewniać:

  • REDUKCJĘ WYTWARZANIA

  • MINIMALIZOWAĆ ZANIECZYSZCZENIA

  • OPTYMALIZOWAĆ ODZYSK


Ocena strategiczna systemu gospodarki odpadami miasta szczecina

ZdrowieiŚrodowisko

Wychwycenie i skoncentrowaniezanieczyszczeń chemicznych:

Drobne cząsteczki

Metale ciężkie

Dioksyny

Nie akumulujemy zanieczyszczeńdla przyszłych pokoleń

SPALANIE-Szkodliwośćzmniejszona


 • Login