OCENA STRATEGICZNA
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA WRAZ Z WYBOREM WARIANTÓW LOKALIZACJI ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Download Presentation

OCENA STRATEGICZNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA SZCZECINA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OCENA STRATEGICZNA

SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA SZCZECINA

WRAZ Z WYBOREM WARIANTÓW LOKALIZACJI ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

I element przygotowania dokumentacji niezbędnej do starania się o środki z Funduszu Spójności na finansowanie elementów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Szczecinie.

Zespół PU „Południe”


WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • Zgodnie z zapisami rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu

 • (Dz. U. Nr 186, poz. 1553):

 • nie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają:

 • ogólny węgiel organiczny TOC jest > 5%

 • strata przy prażeniu jest > 8%

 • ciepło spalania jest > 6 MJ/kg


PODSTAWOWY WNIOSEK ODNOŚNIE

ILOŚCI SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2013 r.

w tym 1 w Szczecinie


SPALARNIA ODPADÓW W SYSTEMIE KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2013

UE–15

obecnie:

około 400

instalacji

Polska

obecnie:

1 instalacja


NAJISTOTNIEJSZE WYZWANIA DLA

MIASTA SZCZECINA

W ASPEKCIE BUDOWY INSTALACJI

TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • dokonanie aktualizacji Miejskiego Planu Gospodarki Odpadami / w trakcie uchwalania /,

 • wskazanie optymalnej, a jednocześnie bezkonfliktowej lokalizacji,

 • przygotowanie szeroko rozumianej DOKUMENTACJI (oceny strategicznej, studium , ocena oddziaływania na środowisko, itp.) wymaganej przez Komisję Europejską dla złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności,

 • permanentne podnoszenie świadomości ekologicznej,

 • kształtowanie pozytywnej dla projektu atmosfery politycznej.


Przy wykonywaniu oceny uwzględnione zostaną ustalenia dokumentów przygotowanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim, oraz przyjętych przez

Radę Miasta Szczecina

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

 • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego

 • Strategia Rozwoju Szczecina, ;

 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004-2013 (Załącznik do Uchwały Nr XXIX/580/04 Rada Miasta Szczecina z dnia 22.11.2004)

 • Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2013

 • Opracowanie Grontmij Polska Sp. z o. o.

 • Inne dokumenty


Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego 2010

przewiduje, że w województwie zachodniopomorskim niezbędnymi elementami systemu gospodarowania odpadami są:

 • sortownie odpadów,

 • kompostownie odpadów ,

 • instalacje do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów,

 • instalacje do termicznego przekształcania odpadów,

 • stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych,

 • punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zbiorcze punkty gromadzenia odpadów,

 • składowiska.

  Odpady zmieszane lub pozostałość po sortowaniu odpadów powinny być poddane unieszkodliwianiu z wykorzystaniem metod mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekształcania a deponowany na składowisku powinien być wyłącznie odpad resztkowy.


Cel realizacji Oceny Strategicznej Docelowego Systemu Gospodarowania Odpadami dla Miasta Szczecina

Wybór optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewidzianego do realizacji w (PGO).

Najważniejsze pytania:

 • Jak rozwinąć efektywność selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” ?

 • Jakie podjąć działania, aby ograniczyć ilość powstających odpadów i wykorzystać surowce wtórne?

 • Jakie technologie zagospodarowania odpadów są optymalne dla Szczecina ?

 • Jak optymalnie wykorzystać istniejące zakłady zagospodarowania odpadów?

 • Jaka powinna być wydajność nowych zakładów?

  Jeżeli zdecyduje się o budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

 • Jakie są potencjalne możliwości lokalizacji spalarni z punktu widzenia uwarunkowań technicznych, infrastrukturalnych, środowiskowych i społecznych.


Analiza wariantów systemu gospodarki odpadami wraz z wyborem potencjalnie możliwych lokalizacji ZTPOK

Metoda: Analiza wielokryterialna.

Wyniki:

 • Rekomendacja scenariusza do realizacji w PGO dla miasta Szczecina.

 • Wskazanie potencjalnie możliwych lokalizacji elementów rekomendowanego scenariusza wraz z ZTPOK


KRYTERIA OCENY SYSTEMU

 • TECHNICZNE

 • PRZYRODNICZE

 • EKONOMICZNE

 • SPOŁECZNE


KRYTERIA TECHNICZNE

 • zmniejszenie strumienia odpadów;

 • czas eksploatacji składowiska pozostałości;

 • redukcja ilości odpadów uzyskana w 2011 roku;

 • redukcja odpadów biodegradowalnych – wymóg dyrektywy UE;

 • odzysk surowców wtórnych

 • odzysk energii.


KRYTERIA PRZYRODNICZE (EKOLOGICZNE)

 • ocena wpływu systemu na środowisko naturalne;

 • ocena korzyściśrodowiskowych wynikających z działania systemu;

 • ocena strat środowiskowych;

 • emisje w wyniku przetwarzania odpadów.


KRYTERIA EKONOMICZNE

 • pełne miesięczne średnie obciążenie finansowe przypadające na 1 mieszkańca [PLN/M];

 • koszt, uwzględniającynakłady i koszty eksploatacyjne;

 • ocena wielkości przychodu jednostkowego w wyniku funkcjonowania systemu.


KRYTERIA SPOŁECZNO - POLITYCZNE

 • miarastopnia akceptacji społecznej dla przyjętego scenariusza;

 • miara stanowiąca ocenę możliwości tworzenia nowych miejsc pracy;

 • zgodność z kierunkami wskazanymi PGO

 • zgodność z dyrektywami UE;

 • regionalność i perspektywiczność rozwiązania.


Kryteria minimalizacji i odzysku

Kryterium społeczne

Kryteria ekonomiczne

Analiza wielokryterialna

Wybór systemu gospodarki odpadami


LOKALIZACJA ZAKŁADU - KRYTERIA TECHNICZNO – PRAWNE

 • zgodność z planem zagospodarowania terenu z KPGO i WPGO,

 • wielkość i możliwości terenu,

 • istniejąca infrastruktura,


LOKALIZACJA ZAKŁADU - KRYTERIA EKOLOGICZNE

 • warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery,

 • możliwości i warunki odbioru ścieków,

 • odległość od składowiska odpadów ostatecznych (emisja od transportu),

 • odległość od miasta (dowóz odpadów, emisja),

 • możliwość wykorzystania produktów (energii i stałych produktów),

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,


LOKALIZACJA ZAKŁADU - KRYTERIA EKONOMICZNE:

 • ceny gruntu,

 • nakłady inwestycyjne na budowę infrastruktury,

 • koszty transportu odpadów i produktów,

 • koszty kompromisu społecznego,


LOKALIZACJA ZAKŁADU - KRYTERIA SPOŁECZNO – POLITYCZNE:

 • sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej,

 • możliwość konfliktów społecznych,

 • uwarunkowania polityczne.


PODSUMOWANIE:

 • Wybór strategii gospodarowania odpadami jest trudnym zadaniem decyzyjnym, które musi uwzględniać różne, często sprzeczne cele i zadania,

 • Analiza wielokryterialna stanowi matematyczne narzędzie, porównujące pomiędzy sobą różne warianty systemu gospodarki i pozwalające wybrać optymalne lokalizacje instalacji systemu


Dziękuję za uwagę

stanislawgastol@ochronaprzyrody.pl


Macierz wypłat


Wybór wielokryterialny rozwiązania kompromisowego


Graficzna ilustracja idei punktu utopijnego


Wyniki matematycznego wyboru strategii


ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ:

budowy nowej konfiguracji systemu wraz z propozycjami lokalizacji

Zaproponowania kryteriów oceniających funkcjonowanie systemu


NAJTRUDNIEJSZYM ZADANIEM METOD DECYZYJNYCH JEST PEŁEN OPIS ZADANIA, CZYLI ZBIÓR MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW I KRYTERIÓW OCENIAJĄCYCH


SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2014

UE-15 obecnie: około 20 – 25 %

(46 mln Mg/a) udziału

w stosowanych metodach przeróbki odpadów

Polska około 2014 r.

16% udziału


INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYCH KRAJACH UE


WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

c.d.

Podobne przepisy, dotyczące zakazu składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych obowiązują w Austrii

w Niemczech, Holandii, Belgii i w pewnym sensie wymuszają potrzebę budowy spalarni odpadów.

Ze względu na istotne problemy z praktycznymi możliwościami wdrożenia ww. rozporządzenia przewiduje się, że zastosowana zostanie karencja do końca roku 2012.


 • DLACZEGO SPALARNIA JEST NIEZBĘDNA W NOWOCZESNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA DUŻEJ AGLOMERACJI LUB

 • DLA OKREŚLONEGO REGIONU

 • LUB ZWIĄZKU GMIN

 • wymuszają to wymagania prawne

 • zmniejszająca się chłonność składowisk odpadów i odejście od koncepcji składowania


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:

 • krajowej gospodarce odpadami pozostaje coraz mniej czasu na realizację przyjętych zobowiązań akcesyjnych i ustawowych, głównie dotyczących redukcji odpadów ulegających biodegradacji i odzysku odpadów opakowaniowych,

 • rozpoczęcie procesu przed inwestycyjnego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z wszelkimi procedurami, a szczególnie analizą uwarunkowań środowiskowych i kampanią dla pozyskania akceptacji społecznej, to w chwili obecnej podstawowe wyzwanie dla krajowej gospodarki odpadami komunalnymi w dużych polskich miastach lub regionach kraju,

 • podstawowe bariery w procesie przed inwestycyjnym ITPOK, to niska świadomość i akceptacja społeczna, model opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, presja braku czasu i widmo płacenia kar.


Unieszkodliwianietermiczne=KORZYŚCIDLAŚRODOWISKA

34


ODPADY = PROBLEMY

 • Odpady = Szkodliwość

  • Dokuczliwości:

   • Duże ilości (góry śmieci)

   • Uciążliwości (wizualne, zapachowe, …)

   • Zagrożenia zdrowotne (epidemia)

   • Zagrożenia środowiskowe

 • Polityka w gospodarce odpadami : podział dostępnych środków powinien zapewniać:

  • REDUKCJĘ WYTWARZANIA

  • MINIMALIZOWAĆ ZANIECZYSZCZENIA

  • OPTYMALIZOWAĆ ODZYSK


ZdrowieiŚrodowisko

Wychwycenie i skoncentrowaniezanieczyszczeń chemicznych:

Drobne cząsteczki

Metale ciężkie

Dioksyny

Nie akumulujemy zanieczyszczeńdla przyszłych pokoleń

SPALANIE-Szkodliwośćzmniejszona


 • Login