Algorytmy i struktury danych typy algorytm w
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Algorytmy i Struktury Danych Typy algorytmów PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Algorytmy i Struktury Danych Typy algorytmów. Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Plan wykładu. Brute force Rekurencje Metoda zachłanna Programowanie dynamiczne. Brute force. Sukcesywne sprawdzanie wszystkich kombinacji, aż do rozwiązania problemu

Download Presentation

Algorytmy i Struktury Danych Typy algorytmów

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Algorytmy i Struktury DanychTypy algorytmów

Wykład 3

Prowadzący: dr Paweł Drozda


Plan wykładu

Bruteforce

Rekurencje

Metoda zachłanna

Programowanie dynamiczne

dr Paweł Drozda


Bruteforce

 • Sukcesywne sprawdzanie wszystkich kombinacji, aż do rozwiązania problemu

 • Zazwyczaj nieoptymalna, prosta do implementacji

 • Ogromna złożoność obliczeniowa

 • Przykłady:

  • Łamanie hasła

  • Znajdowanie pary punktów najmniej odległych

  • Wyszukiwanie wzorca w tekście

dr Paweł Drozda


Wyszukiwanie wzorca w tekście – bruteforce

 • Problem

  Poszukiwanie wzorca długości M znaków w tekście o długości N znaków

 • Rozwiązanie

  Indeksy i, j oznaczają miejsce poruszania się po wzorcu i po tekście

  Jeśli znajdziemy początek taki sam porównujemy kolejne znaki, aż do znalezienia znaku niezgodnego – przesunięcie początku przeszukania w tekście o 1, bądź do momentu przejścia całego wzorca – zwrócony zostanie indeks początku wzorca w tekście

  Po przejściu całego tekstu bez znalezienia wzorca – zwracany komunikat o niepowodzeniu przeszukania

dr Paweł Drozda


Wyszukiwanie wzorca - implementacja

Szukaj (string wzorzec, string tekst){

int i=0, j=0;

while (i<strlen(wzorzec) && j<strlen(tekst)){

if wzorzec[i] != tekst[j] {

j-=i-1;

i=0;

}

else{

j++;

i++;

}

}

if (i==strlen(w)) cout << j-i;

else cout << -1;

}

dr Paweł Drozda


Rekurencje

 • Przykład wprowadzający

  Dziecko rozrzuciło klocki – musi je pozbierać do pudełka

  zadanie polega na włożeniu po jednym klocku do pudełka do momentu aż wszystkie klocki znajdą się w pudełku

 • Cechy algorytmu rekurencyjnego

  • zakończenie algorytmu jasno określone

  • większy problem rozbity na problemy elementarne

dr Paweł Drozda


Rekurencje – ilustracja

 • Problem

  • Dla tablicy n liczb określić czy istnieje liczba x

 • Rozwiązanie

  • Weź pierwszy niezbadany element tablicy n-elementowej

  • Jeśli jest to x wypisz sukces i zakończ

  • W przeciwnym przypadku zbadaj pozostałą część tablicy

  • Gdy po przejściu całej tablicy nie został znaleziony x wypisz porażka

dr Paweł Drozda


Rekurencje – przykładowa implementacja

#include <iostream.h>

#include <stdlib.h>

constn=10;

inttab[n]={1,2,3,2,-7,44,5,1,0,-3};

void szukaj(inttab[n],intleft,intright,int x)

// left, right = lewa i prawa granica obszaru poszukiwań

// tab = tablica

// x = wartość do odnalezienia

{

if (left>right)

cout << "Element " << x << " nie został odnaleziony\n";

else

if (tab[left]==x)

cout << "Znalazłem szukany element "<< x << endl;

else

szukaj(tab,left+1,right,x);

}

 • intmain()

 • {

 • szukaj(tab,0,n-1,7);

 • szukaj(tab,0,n-1,5);

 • }

 • // wyniki programu:

 • // Element 7 nie został odnaleziony

 • // Znalazłem szukany element

dr Paweł Drozda


Analiza algorytmu

 • Zakończenie programu

  • Element odnaleziony

  • Przekroczenie zakresu tablicy

 • Duży problem rozbity na problemy elementarne

  • Z tablicy o wymiarze n schodzimy do tablicy o wymiarze n-1

  • Instrukcja porównania

dr Paweł Drozda


Rekurencje - schemat wykonywania

 • Przykład silnia

  unsigned long intsilnia(int x)

  {

  if (x==0)

  return 1;

  else

  return x*silnia(x-1);

  }

3*2!

X=0?

nie

X=0?

2*1!

nie

1*0!

X=0?

nie

X=0?

1

tak

dr Paweł Drozda


Rekurencje – pułapki (1)

 • Wykonywanie tych samych obliczeń wiele razy

  • Problem ciągu Fibonacciego

   f(0)= 1, f(1)=1

   f(n) = f(n-1) + f(n-2)

f(4)

f(3)

f(2)

f(2)

f(1)

f(1)

f(0)

f(1)

f(0)

dr Paweł Drozda


Rekurencje – pułapki (2)

 • Wywoływanie rekurencji w nieskończoność

  intStadDoWiecznosci(int n)

  {

  if (n==1) return 1; else

  if ((n %2) == 0) // n parzyste

  return StadDoWiecznosci(n-2)*n;else

  return StadDoWiecznosci(n-1)*n;

  }

  Dla parzystych n – odwołania w nieskończoność

dr Paweł Drozda


Rozwiązywanie rekurencji

 • Merge Sort

 • Rozwiązanie

 • Założenie

  • n jest całkowite

  • T(n) jest stałe dla małych n


czyli:

założenie:

Metoda podstawiania


Metoda podstawiania

 • warunek brzegowy:


Metoda podstawiania

 • Zamiana zmiennych


Metoda iteracyjna

i-ty składnik ciągu:

iterowanie kończymy gdy:


Metoda iteracyjna

szereg geometryczny


Drzewo rekurencji


Drzewo rekurencji


Metoda rekurencji uniwersalnej

koszt dzielenia/łączenia

a podproblemów

rowiązywanych w czasie n/b


Metoda rekurencji uniwersalnej


Metoda rekurencji uniwersalnej

dla dostatecznie dużych n:

więc:


Metoda zachłanna

 • Główne zastosowanie – problemy optymalizacji

 • Wybór w danej chwili najkorzystniejszy

 • „Nadzieja” otrzymania globalnie optymalnego rozwiązania

 • Przykłady zastosowania:

  • Znajdowanie minimum (maksimum) w tablicy N liczb

  • Ciągły problem plecakowy

  • Kody Huffmana – kompresja danych wykorzystując tablicę częstości występowania znaków

dr Paweł Drozda


Znajdowanie minimum - implementacja

int min(inttab[]){

inti,minimum=tab[0];

for (i=1; i<length(tab);i++)

if (tab[i]<minimum) minimum=tab[i];

return minimum;

}

dr Paweł Drozda


Problem plecakowy

 • Sformułowanie problemu

  Złodziej rabujący sklep znalazł n przedmiotów. Każdy z przedmiotów ma pewną wartość i pewną wagę. Problem polega na zmieszczeniu jak najwartościowszego łupu do plecaka mogącego pomieścić pewną liczbę kilogramów

 • Problem dyskretny

  Każdy przedmiot jest kradziony w całości – część przedmiotu jest bezwartościowa np. księgarnia, sklep monopolowy, skarbiec ze sztabami złota

 • Problem ciągły

  przedmiot można podzielić – część przedmiotu też ma wartość np. sklep mięsny, odzież na wagę, skarbiec ze złotym piaskiem

dr Paweł Drozda


Problem plecakowy – przykład (1)

Dyskretny

 • waga 15kg wartość

 • 120 zł

waga 5kg wartość 60 zł

 • waga 15kg wartość

 • 120 zł

waga 10kg wartość

100 zł

waga 10kg wartość

100 zł

waga 10kg wartość

100 zł

waga 5kg wartość 60 zł

Metoda

zachłanna

Rozwiązanie

optymalne

wartość kg:

p1 = 12zł p2=10 zł p3=8 zł

dr Paweł Drozda


Problem plecakowy – przykład (2)

Ciągły

 • waga 10kg wartość

 • 80 zł

waga 5kg wartość 60 zł

 • waga 15kg wartość

 • 120 zł

waga 10kg wartość

100 zł

waga 10kg wartość

100 zł

waga 5kg wartość 60 zł

wartość kg:

p1 = 12zł p2=10 zł p3=8 zł

Metoda zachłanna = rozwiązanie optymalne

dr Paweł Drozda


Programowanie dynamiczne

Główne zastosowanie – problem optymalizacji

Podobne do metody „dziel i zwyciężaj”

Stosowane gdy podproblemy nie są niezależne

Każdy podproblem rozwiązywany tylko raz – wynik rozwiązania zapamiętywany

dr Paweł Drozda


Etapy programowania dynamicznego

Scharakteryzowanie struktury optymalnego rozwiązania

Rekurencyjne zdefiniowanie kosztu optymalnego rozwiązania

Obliczenie optymalnego kosztu metodą wstępującą

Znalezienie optymalnego rozwiązania

dr Paweł Drozda


Przykład – linie montażowe

a1,1

a1,2

a1,3

a1,n

e1

t1,1

t1,2

x1

e2

t2,1

t2,2

x2

a2,1

a2,2

a2,3

a2,n

Dwie linie montażowe – każda z linii ma n stanowisk

Na i-tym stanowisku linii 1 jest wykonywana ta sama czynność co na i-tym stanowisku linii 2

Czasy wykonania czynności są różne

Czasy e i x są to odpowiednio czas umieszczenia elementu i zdjęcia elementu z linii

Czasy t oznaczają czas potrzebny na przeniesienie elementu z jednej linii na drugą

dr Paweł Drozda


Linie montażowe

 • Sformułowanie problemu

  Wskazanie stanowisk montażowych na obu liniach tak, aby czas montażu był jak najkrótszy

 • Algorytm bruteforce

  Dla każdej możliwej ścieżki obliczany jest czas montażu, a następnie wybór najkrótszego czasu

  Nie do przyjęcia – złożoność obliczeniowa jest nie mniejsza od 2n co dla dużych n jest nie do policzenia w zadawalającym czasie

dr Paweł Drozda


Linie montażowe – przykład

7

9

3

4

8

4

2

2

3

1

3

4

3

4

2

1

2

2

1

2

8

5

6

4

5

7

Rozwiązanie optymalne:

linia 1: stanowiska 1,3,6linia 2: stanowiska 2,4,5

JAK DO TEGO DOJŚĆ???

dr Paweł Drozda


Rozwiązanie – programowanie dynamiczne(1)

 • Etap 1 – struktura optymalnego rozwiązania

  Najszybszy sposób montażu do stanowiska i-tego pierwszej linii:

  dla i=1 – istnieje tylko jeden sposób

  dla i>1 – dwa sposoby:

  • przejście ze stanowiska i-1 pierwszej linii – koszt przejścia pomijany

  • Przejście ze stanowiska i-1 drugiej linii – koszt równy t2,n-1

   Dla stanowisk i-1 koszt przejścia jest optymalny – Własność optymalnej podstruktury

   Analogicznie dla stanowiska i-tego drugiej linii

 • Rozwiązanie problemu dla stanowiska i na każdej z linii

  znalezienie rozwiązania podproblemów stanowisk i-1 dla każdej z linii

 • dr Paweł Drozda


  Rozwiązanie – programowanie dynamiczne(2)

  • Etap 2 – rozwiązanie rekurencyjne

   f= min(f1[n]+ x1 , f2[n] + x2) – najkrótszy czas montażu

   Wartości dla stanowisk 1:

   f1[1]=e1 + a1,1

   f2[1]=e2 + a2,1

   Sformułowanie równania dla dowolnego i:

   f1[i]=min(f1[i-1]+ a1,i, f2[i-1]+ t2,i-1 + a1,i)

   f2[i]=min(f2[i-1]+ a2,i, f1[i-1]+ t1,i-1 + a2,i)

  dr Paweł Drozda


  Rozwiązanie – programowanie dynamiczne(3)

  • Obliczenia

   • funkcja f oznacza optymalne rozwiązanie

   • tabele s1, s2 dla i-tego stanowiska zawierają numer linii z której pochodzi i-1 stanowisko w optymalnym rozwiązaniu

    f1[1]=e1 + a1,1

    f2[1]=e2 + a2,1

    for i=1 to n

    if (f1[i-1]+ a1,i < f2[i-1]+ t2,i-1 + a1,i)

    f1[i]=f1[i-1]+ a1,i, s1[i]=1

    else f1[i]=f2[i-1]+ t2,i-1 + a1,i, s2[i]=2

    analogicznie dla drugiej linii

    if (f1[n]+ x1 < f2[n] + x2)

    f= f1[n]+ x1, s=1

    else

    f= f2[n] + x2, s=2

  dr Paweł Drozda


  Rozwiązanie – programowanie dynamiczne(4)

  • Etap 4 – optymalne rozwiązanie

   Odczytanie odpowiednich numerów linii ze zmiennej s oraz z tablic s1, s2 w kolejności od n-tego do pierwszego stanowiska montażu

  dr Paweł Drozda


  Problem montażu – rozwiązanie liczbowe

  f1[1]=9 f1[2]=min(9+9, 12+2+9)=18, s1[2]=1 f1[3]=20, s1[3]=2

  f2[1]=12 f2[2]=min(12+5, 9+2+5)=16, s2[2]=1 f2[3]=22, s2[3]=2

  f1[4]=24, s1[4]=1 f1[5]=32, s1[5]=1 f1[6]=35, s1[6]=2

  f2[4]=25, s2[4]=1 f2[5]=30, s2[5]=2 f2[6]=37, s2[6]=2

  f=38, s=1

  numery linii dla poszczególnych wierzchołków od końca: 6-1, 5-2, 4-2, 3-1, 2-2, 1-1

  7

  9

  3

  4

  8

  4

  2

  2

  3

  1

  3

  4

  3

  4

  2

  1

  2

  2

  1

  2

  8

  5

  6

  4

  5

  7

  dr Paweł Drozda


 • Login