MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU - PowerPoint PPT Presentation

Miejski o rodek pomocy rodzinie w bytomiu
Download
1 / 35

 • 461 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Obraz pomocy spolecznej w Polsce (a takze w naszym miescie) zmienia sie. Rosna oczekiwania wobec instytucji pomocy spolecznej. Pomoc spoleczna jest coraz czesciej kojarzona z aktywizacja klient?w pomocy spolecznej, coraz rzadziej utozsamia sie ja z rozdawnictwem srodk?w finansowych.. Praca socjalna

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Miejski o rodek pomocy rodzinie w bytomiu

MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIEW BYTOMIU

PRACA SOCJALNA Z RODZINAMI BIOLOGICZNYMI NA RZECZ POWROTU DZIECI Z PLACWEKOPIEKUCZO-WYCHOWAWCZYCH


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Obraz pomocy spoecznej w Polsce(a take w naszym miecie) zmienia si. Rosn oczekiwania wobec instytucji pomocy spoecznej.Pomoc spoeczna jest coraz czciej kojarzona z aktywizacj klientw pomocy spoecznej, coraz rzadziej utosamia si j z rozdawnictwem rodkw finansowych.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Praca socjalna jest podstawow dziaalnoci pracownika socjalnego. W celu umoliwienia wiadczenia usug na jak najwyszym poziomie przyjto odpowiednie rozwizania organizacyjne - wyodrbnienie w strukturze Orodka stanowisk asystenta rodziny. Jest to odpowiedzi na rozpoznan potrzeb pracy z rodzicami zagroonymi wykluczeniem spoecznym lub wykluczonych, w tym z rodzicami biologicznymi w celu umoliwienia powrotu dzieci umieszczonych w placwkach opiekuczo - wychowawczych do ich domw rodzinnych.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu jest jednostk realizujc zadania wynikajce bezporednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej, ktrej celem jest umoliwienie osobom i rodzinom przezwycianie trudnych sytuacji, ktrych nie s w stanie pokona przy wykorzystaniu wasnych moliwoci, zasobw oraz uprawnie.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Zadania te s realizowane poprzez pomoc w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb oraz wzmacnianie dziaa jednostki w ten sposb, by przywrci jej samodzielno i umoliwi ycie w godnych warunkach.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Art. 70 ustawy o pomocy spoecznej nakada obowizek udzielania pomocy rodzinom majcym trudnoci w wypenianiu swoich zada oraz dziecku, w szczeglnoci przez dziaania specjalistw, ktre maj doprowadzi do odzyskania przez rodzin zdolnoci prawidowego funkcjonowania. Natomiast jeeli dziaania nie zostan podjte w odpowiednim czasie i dzieci zostan odseparowane od swoich rodzicw, naley obj rodzin odpowiedni pomoc, aby dzieci miay kontakt ze swoimi rodzicami biologicznymi, a w rezultacie wrciy do swoich rodzin naturalnych.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Podstawowym celem pomocy spoecznej jest umoliwienie osobom i rodzinom przezwyciania trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s w stanie pokona wykorzystujc wasne uprawnienia, zasoby i moliwoci. Jedn z najbardziej trudnych sytuacji jest niewydolno wychowawcza rodziny, a jednym z najgorszych jej skutkw jest umieszczenie dziecka w placwce opiekuczo - wychowawczej. W ogromnej wikszoci przypadkw dziecko nie powraca do rodziny biologicznej.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Aby moliwy by powrt dziecka niezbdna jest zmiana funkcjonowania rodzicw, wyeliminowanie przyczyny, dla ktrej zostaa podjta decyzja o odebraniu dziecka z rodziny. Bez odpowiedniego wsparcia z zewntrz dla wielu rodzicw jest to niewykonalne.Praca z rodzicami biologicznymi w celu umoliwienia powrotu dzieci z placwek opiekuczo - wychowawczych wymaga intensywnego kontaktu z osob pomagajc oraz budowanie sieci oparcia spoecznego.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Zakada si, e najlepsze efekty przynosi interdyscyplinarne podejcie do rozwizywania problemw spoecznych dlatego w pracy socjalnej wykorzystuje si zespoy interdyscyplinarne.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Pracownicy socjalni w pracy z rodzinami pracuj na kontraktach socjalnych. Ponadto wykorzystuj wszystkie dostpne instrumenty aktywnej integracji spoeczno-zawodowej. Aktywizuj zawodowo kierujc do:

 • Programu prac spoecznie uytecznych,

 • Programu Aktywnoci Lokalnej,

 • Punktu Pomocy Koleeskiej.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Kieruj do Klubu Integracji Spoecznej, gdzie doroli czonkowie rodziny uczestnicz w zajciach szkoleniowo-edukacyjnych i maj moliwo skorzystania z fachowej pomocy specjalistw:

 • psychologa,

 • terapeuty,

 • konsultanta prawnego,

 • doradcy zawodowego.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Pomoc specjalistw, pracownikw socjalnych i pracownikw socjalnych - asystenta rodzinnego ma na celu:

 • uwiadomienie rodzicom popenianych bdw wychowawczych,

 • rozbudzenie motywacji do naprawy wasnej postawy wobec dziecka,

 • pobudzenie poczucia odpowiedzialnoci za losy wasnej rodziny i poszczeglnych jej czonkw (zwaszcza dzieci),

 • wyposaenie w podstawow wiedz dotyczc prawidowych i nieprawidowych postaw rodzicielskich (oraz konsekwencji z nich wynikajcych),


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

 • wyposaenie w podstawow wiedz dotyczc komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz jej znaczenia,

 • wyposaenie w podstawow wiedz dotyczc asertywnego wyraania wasnych emocji i pogldw,

 • wypracowanie metod postpowania i porozumiewania si w rodzinie,

 • budowanie prawidowych wizi midzy czonkami rodziny,

 • rozwijanie umiejtnoci wychowawczych,

 • aktywne uczestnictwo w yciu szkolnym dziecka,

 • wyrabianie umiejtnoci wyraania wasnych uczu, otwartoci i wzajemnej akceptacji,


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

 • wyrabianie prawidowych nawykw dbania o zdrowie (higiena, pielgnacja, prawidowe odywianie, rekreacja w razie potrzeby, leczenie i rehabilitacja),

 • umiejtno prawidowego gospodarowania budetem domowym, oszczdne gospodarowanie mediami, planowanie wydatkw,

 • wspieranie i nauk w zakresie wykonywania prac na rzecz domu podzia obowizkw na czonkw rodziny, tj. sprztanie, gotowanie, zmywanie, prasowanie, remont, itp.,


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

 • wyrabianie umiejtnoci w zaatwianiu spraw urzdowych,

 • edukacj i trening w zakresie obowizujcych norm wspycia spoecznego,

 • zmian stosunku osb w rodzinie do wasnej sprawczoci,

 • motywowanie do podejmowania dziaa,

 • zwikszenie poczucia wpywu na wasne ycie,

 • podniesienie samooceny,

 • rozwinicie kompetencji poszczeglnych czonkw rodziny (rodzicw, dzieci),

 • wzbudzanie wiary w swoje moliwoci,

 • osiganie wyznaczonych przez nich celw.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Trudna sytuacja spoeczno-ekonomiczna w Bytomiu, w bardzo duym stopniu znajduje niekorzystne odzwierciedlenie w yciu wielu bytomskich rodzin. Na koniec 2009 roku liczba mieszkacw wynosia 169.772 osb (dane na podstawie systemu PESEL Wydziau Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego w Bytomiu). W 2009 roku z pomocy Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie korzystao 6.757 gospodarstw domowych, w tym 21.345 osb, z czego w duym stopniu byy to rodziny z dziemi, znajdujce si w trudnej sytuacji yciowej oraz w kryzysie.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Alkoholizm, bezrobocie, bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych, przemoc, czsto powoduj, e zagroone staje si ycie lub zdrowie znajdujcych si w rodzinie dzieci. W tym momencie czsto niewystarczajce okazuj si dotychczasowe oddziaywania ze strony instytucji majcych za zadanie pomoc rodzinom bdcym w trudnych sytuacjach. Z uwagi na brak innych moliwoci oddziaywania na rodzin, umieszczenie dzieci w placwce lub pogotowiu rodzinnym czsto okazuje si jedynym rozwizaniem zabezpieczajcym dobro dziecka, jednak nie powinno by ono ostatnim etapem interwencji w rozwizywaniu trudnej sytuacji.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Rodzice pozostawieni bez wsparcia pogbiaj swoje problemy, staj si bezradni i nie widz szansy na popraw sytuacji. Czsto przestaj si interesowa dziemi, nie poczuwaj si do odpowiedzialnoci za nie. Opiek nad dzieckiem przejmuj rnego rodzaju instytucje. Rodzice przyzwyczajaj si do takiego stanu rzeczy, nie zdajc sobie sprawy jak bardzo jest to niekorzystne dla rozwoju ich dzieci, ktre czuj si porzucone i osamotnione. Dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych maj zapewnione lepsze warunki socjalno-bytowe anieli w domach rodzinnych, jednake nie maj w peni zaspokojonych potrzeb emocjonalnych. aden pracownik placwki nie jest w stanie zapewni swoim wychowankom uczu, ktrych potrzebuje kade dziecko.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Z informacji posiadanych przez MOPR w Bytomiu wynika, e najczstsz przyczyn umieszczenia dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych jest uzalenienie rodzicw od alkoholu i narkotykw, przemoc, zaburzenia psychiczne, bezrobocie, niewydolno wychowawcza oraz trudna sytuacja materialna i mieszkaniowa. Dlatego bardzo wane jest, aby pracowa z rodzin w taki sposb, eby pomc jej przezwyciy sytuacj kryzysow, co zwikszy szans rodziny na odzyskanie dzieci.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

W ubiegym roku wrcio z placwek opiekuczo wychowawczych do domw rodzinnych 41 dzieci. Powysza sytuacja bya wynikiem intensywnej pracy z rodzin pracownika socjalnego MOPR, pracownika socjalnego zatrudnionego w placwce, asystenta rodziny oraz zespow interdyscyplinarnych.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Rodzina, ktra sama nie jest w stanie poradzi sobie z kryzysem, czego skutkiem jest odebranie dzieci wymaga podjcia wielu dziaa naprawczych, ktrych rezultatem jest poprawa jej funkcjonowania.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Pracownicy socjalni z uwagi na przecienie prac biurow, zbyt du iloci rodowisk objtych pomoc oraz szerokim zakresem obowizkw, nie s w stanie powici wystarczajcej iloci czasu w podjciu dziaa na rzecz rodzin, ktre znajduj si w kryzysie. Dlatego te zatrudnienie pracownika socjalnego - asystenta rodzinnego i cisa wsppraca pozostaych specjalistw (zespoy interdyscyplinarne) jest prb podniesienia efektywnoci podejmowanych dziaa.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w placwkach opiekuczo wychowawczych opiera si na cisej wsppracy pracownika socjalnego, pracownika socjalnego - asystenta rodziny MOPR oraz pracownika socjalnego zatrudnionego w placwce.Dziki temu dziaania poszczeglnych specjalistw nie powielaj si, a rodzina realizuje spjny plan dziaa. Ponadto indywidualna praca z rodzin bdzie wzmacniana poprzez prowadzenie grupy wsparcia dla rodzicw


Zadania pracownika socjalnego

Zadania pracownika socjalnego

 • diagnoza sytuacji rodziny (okrelenie podstawowych problemw, dysfunkcji i przejaww patologii)

 • kwalifikowanie rodzin do pracy z asystentem

 • wsppraca z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym zatrudnionym w placwce opiekuczo wychowawczej oraz w razie potrzeby innymi specjalistami w opracowywaniu planu pomocy

 • zawarcie kontraktu socjalnego z rodzin

 • zwoywanie zespow interdyscyplinarnych gdy zachodzi taka konieczno

 • pomoc w uzyskaniu przez rodzin adekwatnego do sytuacji wsparcia materialnego

 • monitorowanie sytuacji rodziny oraz ewaluacja dziaa


Zadania pracownika socjalnego asystenta rodziny

Zadania pracownika socjalnego - asystenta rodziny

 • wsppraca z pracownikiem socjalnym MOPR oraz pracownikiem socjalnym zatrudnionym w placwce opiekuczo wychowawczej w realizacji planu pomocy

 • diagnozowanie potrzeb i sytuacji rodziny w okresie pracy z t rodzin

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji yciowej poprzez:

  • ksztatowanie kompetencji w zakresie: prowadzenia gospodarstwa domowego, dbania o zdrowie, prawidowego wychowywania i opieki nad dziemi (rozwijanie umiejtnoci opiekuczo - wychowawczych), prawidowego funkcjonowania spoecznego (w tym poruszania si na rynku pracy)


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin objtych pomoc, w tym poradnictwa dotyczcego moliwoci rozwizywania problemw

 • udzielanie informacji na temat pomocy wiadczonej przez waciwe instytucje rzdowe, samorzdowe i organizacje pozarzdowe oraz pomoc w uzyskaniu odpowiedniego wsparcia

 • motywowanie do podejmowania dziaa wynikajcych z planu pomocy zmierzajcych do poprawy sytuacji (np. podjcie i kontynuowanie leczenia odwykowego, terapii rodzinnej bd uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, korzystanie z pomocy PUP, etc.)

 • motywowanie do naprawy wasnej postawy wobec dziecka oraz nawizania bd podtrzymywania kontaktw z dzieckiem umieszczonym w placwce


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

 • dokonywanie wraz z pracownikiem socjalnym ewaluacji poszczeglnych etapw dziaa oraz korekt planu pomocy

 • uczestnictwo w pracach zespow interdyscyplinarnych i wsppraca z poszczeglnymi czonkami zespow

 • organizowanie dla rodzin spotka majcych na celu wymian ich dowiadcze oraz zapobieganie izolacji (organizowanie grup wsparcia)

 • prowadzenie dokumentacji dotyczcej pracy z rodzin i dokonywanie oceny sytuacji rodziny


Zadania pracownika socjalnego zatrudnionego w plac wce opieku czo wychowawczej

Zadania pracownika socjalnego zatrudnionego w placwce opiekuczo - wychowawczej

 • sporzdzenie diagnozy rodziny w oparciu o standardowy, obowizujcy w resorcie pomocy spoecznej, wywiad rodowiskowy (rodzinny)

 • praca nad relacj rodzic dziecko podczas odwiedzin rodzica w placwce

 • praca socjalna indywidualna z szczeglnymi rodzinami

 • praca w zespole poprzez wsporganizowanie szkoy dla rodzicw i specjalistycznych zaj dla rodzicw

 • uczestnictwo w diagnozowaniu stanu psychofizycznego i sytuacji rodzinnej i yciowej dziecka i jego rodziny


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

 • organizacja, inicjacja i utrzymanie kontaktw z instytucjami wpierajcymi rodzin wychowankw oraz wpieranie dziaa niezbdnych do unormowania dziaa rodziny celem umoliwienia powrotu dziecka do rodziny

 • prowadzenie wraz z pedagogiem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodzicw dzieci

 • uczestnictwo w pracach zespou ds. okresowej oceny sytuacji dzieci w placwkach opiekuczo wychowawczych

 • prowadzenie i sporzdzanie dokumentacji z wykorzystaniem technologii informatycznej (wywiady, opinie i inne)

 • wsppraca z pracownikiem socjalnym MOPR oraz pracownikiem socjalnym - asystentem rodziny w realizacji planu pomocy

 • uczestnictwo w pracach zespow interdyscyplinarnych i wsppraca z poszczeglnymi czonkami zespow


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

W kadym Terenowym Punkcie Pomocy rodowiskowej zatrudnia si pracownika socjalnego - asystenta rodziny, ktry obejmuje swoim wsparciem nie wicej ni 10 rodzin.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Obecnie tutejszy Orodek opracowa siedem projektw konkursowych z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin

1. Zegar tyka rodzicu rusz gow wsparcie rodzin z problemami opiekuczo-wychowawczymi

2. Festyn Rodzinny pt. Nie ma jak w domu

3. Wyjazd rodzinny pt. Teraz my

4. Utworzenie oraz podniesienie kwalifikacji dwch zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastpczych


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

5. Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osb zgaszajcych gotowo prowadzenia rodzinnej opieki zastpczej i wspieranie dzieci w prorodzinnych formach opieki.

6. DOM - Dajemy Oparcie i Moliwoci

7. PROM Prosz Rodzicu Odzyskaj Mnie ! Praca na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych.


Dwa ostatnie projekty dotycz pracy pracownika socjalnego asystenta rodziny

Dwa ostatnie projekty dotycz pracy pracownika socjalnego asystenta rodziny

Projekt DOMDAJEMY OPARCIE I MOLIWOCIJest to projekt konkursowy wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach EFS na kwot 1715250 z. W ramach projektu planuje si zatrudnienie 9 pracownikw socjalnych - asystentw rodziny. Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.


Miejski osrodek pomocy rodzinie w bytomiu

Projekt PROM PROSZ RODZICU ODBIERZ MNIEJest to projekt konkursowy w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej na kwot 93.743,70. W ramach projektu planuje si zatrudnienie 2 pracownikw socjalnych - asystentw rodziny. Oczekujemy na rozstrzygnicie konkursu.


Dzi kujemy za uwag

Dzikujemy za uwag

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu

ul. Strzelcw Bytomskich 16, 41-902 Bytom

tel. 32 388-67-00, e-mail: sekretariat@mopr.bytom.pl

http://www.mopr.bytom.pl

Urzd Miejski w Bytomiu

ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

tel. 32 281-20-51, e-mail: um@um.bytom.plhttp://www.um.bytom.pl


 • Login