Graditev k rezultatom usmerjenega sistema monitoringa in evalvacije
Download
1 / 42

Graditev k rezultatom usmerjenega sistema monitoringa in evalvacije - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Graditev k rezultatom usmerjenega sistema monitoringa in evalvacije. Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut. Uvod. Pomembnost k rezultatom usmerjenega M&E Kaj je KRU M&E Tradicionalni vs. KRU M&E 10 korakov k izgradnji KRU M&E sistema. Ekvilib inštitut. Six Strategic Pillars.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Graditev k rezultatom usmerjenega sistema monitoringa in evalvacije' - nerice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Graditev k rezultatom usmerjenega sistema monitoringa in evalvacije

Graditev k rezultatom usmerjenega sistema monitoringa in evalvacije

Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut


Uvod evalvacije

 • Pomembnost k rezultatom usmerjenega M&E

 • Kaj je KRU M&E

 • Tradicionalni vs.KRU M&E

 • 10 korakov k izgradnji KRU M&E sistema

Ekvilib inštitut


Six Strategic evalvacije

Pillars

Civil society

participation

I m p a c t

Non-Formal

Education

School

Building

Access for

individual

children

T i m e


Ekvilib inštitut evalvacije


Zakaj kru m e
ZAKAJ KRU M&E evalvacije

 • Vedno večja potreba po racionalizaciji javnega sistema/izdatkov v razvitih državah

 • Pomemben del reform/izboljšav preko spremljanja rezultatov vladnih ali organizacijskih aktivnosti v časovni premici

 • Je učinkovito upravljavsko orodje/management tool

Ekvilib inštitut


Zakaj meriti rezultate
Zakaj meriti rezultate evalvacije

 • Če ne meriš rezultatov ne veš ali si uspešen ali neuspešen

 • Če ne zaznaš uspeha, ga ne moreš nagraditi

 • Če ne uspeš nagraditi uspeha, je velika verjetnost da nagrajuješ neuspeh

 • Če ne zaznaš uspeha, se ne moreš učiti na njem

 • Če ne zaznaš neuspeha, ga ne moreš vpeljati izboljšave za njegovo izboljšanje

 • Če lahko pokažeš rezultate, lahko pričakuješ javno podporo

Ekvilib inštitut


Kru m e
KRU evalvacijeM&E:

 • Priskrbi nujne informacije o uspešnosti aktivnosti javnega sektorja

 • Priskrbi trajnostni vpogled v stanje projekta, programa ali politike

 • S poročanjem o rezultatih programov/projektov/politik se promovira kredibilnost in javni interes

 • Pomoč pri načrtovanju in zagovarjanju proračunskih zahtev/postavk

 • Identifikacija potencialno zanimivih programov ali praks preko pilotnih projektov

Ekvilib inštitut


Kru m e nadaljevanje
KRU evalvacijeM&E:(nadaljevanje)

 • Pozornost je usmerjena na doseganje učinkov, ki so pomembni za organizacijo in njene deležnike

 • Prinaša aktualne in stalne povratne informacije izvajalcem

 • Pomaga določiti ključne cilje in učinke

 • Pomaga vodjem zaznati in odpravljati pomanjkljivosti

 • Pomoč razvojnim strategijam za bolj učinkovito in odgovorno izvajanje razvojne pomoči

Ekvilib inštitut


Kru monitoring
KRU evalvacijeMonitoring

 • K rezultatom usmerjen monitoring (krajše “monitoring”) je kontinuiran proces ki zbira in analizira informacije o ključnih kazalnikih in primerja dejanske rezultate z pričakovanimi rezultati

Ekvilib inštitut


Kru eva lvacija
KRU evalvacijeEvalvacija

 • KRU evalvacija je ocena planiranih, izvajanih ali zaključenih intervencij za določitev njihove relevantnosti, učinkovitosti, uspešnosti, vpliva/učinka in trajnosti

Ekvilib inštitut


Razlika med kru monitoringom in kru evalvacijo
Razlika med KRU monitoringom in KRU evalvacijo evalvacije

 • Monitoring: spremlja gibanje indikatorjev proti doseganju specifičnih določenih ciljev

 • Evalvacija: zajema širši pogled ki je namenjen napredku proti določenim ciljem, samo logiko iniciative/intervencije in njene posledice

 • OBA sta potrebna za boljše upravljanje politik, programov in projektov

Ekvilib inštitut


Primerjava

T evalvacijeradicionalno

vložek

aktivnost

rezultat

KRU

Kombinira tradicionalno z oceno učinkov in vplivov

Omogoča organizaciji spreminjanje in prilagoditev v verigi sprememb in pri procesu

implementacije

Primerjava

Ekvilib inštitut


K omplementar nost m onitoring a and e val vacije

Monitoring evalvacije

Razjasni namen programa

Poveže aktivnosti in vire z nameni

Pretvori namene v indikatorje napredka in postavi ciljne vrednosti in izhodišča

Stalno zbira podatke o indikatorjih ter primerja dejanske rezultate z načrtovanimi

Poroča o napredku odgovornim in jih opozarja na probleme

Evalvacija

 Analizira zakaj so pričakovani rezultati bili ali niso bili doseženi

 Ocenjuje posebne naključne vplive aktivnosti na rezultat

 Preučuje proces implementacije

 Raziskuje nenačrtovane rezultate

 Pripravi primere dobre/slabe prakse, izpostavi dosežke in potenciale programa/projekta in predlaga predloge za izboljšave

Komplementarnost monitoringa and evalvacije

Ekvilib inštitut


Kratek uvod v teorijo verigo sprememb
Kratek uvod v Teorijo/verigo sprememb evalvacije

Ekvilib inštitut

Teorija/veriga sprememb je shema/predstavitev kako naj bi projekt, program ali iniciativa pripeljali do določenih učinkov in vplivov.

Obenem pa identificira določene predpostavke ki so potrebne ali se lahko pojavijo v procesu sprememb.


Postavke verige sprememb
Postavke verige sprememb evalvacije

Ekvilib inštitut

 • Vložek – finančni, človeški in materialni

 • Aktivnosti – izvajanje dejavnosti

 • Doseženo stanje – produkti in storitve

 • Učinek – sprememba (delovanja,

  obnašanja…)

 • Vpliv– dolgoročen, razsežen napredek v

  družbi


Monitoring implementacije evalvacije

implementacija

Monitoring rezultatov

rezultat


Kako dolo imo logiko intervencije
Kako določimo logiko intervencije? evalvacije

Ekvilib inštitut

 • Veriga “če-potem” izjav

  • Če zgodiX , potemnaj sledi Y

 • Ali je nekaj verjetno? Ali lahko aktivnosti in doseženo stanje pripeljejo do želenih rezultatov?

 • Ali je nekaj izvedljivo? Ali so vložki dovoljšni za izvedbo aktivnosti ?


Veriga rezultatov

Področje učinka, ki je izven kontrole izvajalca evalvacije

Storitve, ki neposredno dosežejo upravičence

Področje ki ga lahko kontrolira izvajalec

Vložki

aktivnosti

Doseženo stanje

Učinek(kratko ročno)

Učinek(srednje ročno)

VPLIV(dolgoročno)

Zunanji faktorji

Veriga rezultatov

Ekvilib inštitut


Potencialni vplivi na rezultate intervencije

Vložki evalvacijeaktivnostidosežek

ČRNA ŠKATLA

UčinekVpliv

Potencialni vplivi na rezultate intervencije

Politično okolje (Governance, etc.)

Politični kontekst

Makro ekonomska slika

Javnost (usmerjenost, pričakovanja…)

Okolje

Donatorji

Ekvilib inštitutPrimer2 :večji pridelek poljščin hidracijske terapije

Z uporabo sodobnega kmetovanja

Povečan dohodek družine, večja

izobraženost otrok


Teorija sprememb vprašanja hidracijske terapije


Teorija sprememb logični okvir hidracijske terapije

Ekvilib inštitut


Money hidracijske terapije

Data

Hardwaresys.

HR: staff + NC + trainers

 • We have enough financial resources

 • Data are relevant and reliable

 • Sys. of distribution established

 • Fair and transparent NC

Training of staff + NC

Development of data process tools

Identification of eligible beneficiaries

Identified eligible beneficiaries

Trained staff + NC

Functional database

Optimal/efficientdistribution of benefits

Poverty reduction in urban area

 • Benefits are used wisely


Logi ni okvir matrika
Logični okvir – matrika hidracijske terapije

Ekvilib inštitut


Logični okvir hidracijske terapije

– logika intervencije

Ekvilib inštitut


Indi k ator ji napredka
Indi hidracijske terapijekatorji napredka

Spremenljivka, ki zasleduje spremembe pri razvojni intervenciji ali kaže rezultat glede na to kaj je bilo planirano

Skupen pokazatelj grozda indikatorjev ki je namenjen prikazu napredka razvojne intervencije/programa


8 hidracijske terapije

Planiranje izboljšanja:

Določitev realnih ciljev

Jasna

Pripravljenost

vpeljave M&E

Uporaba ugotovitev

Izbor ključnih indikatorje za spremljanje učinkov

Uporaba rezultatov evalvacije

10

9

2

3

4

5

6

7

1

Trajnost M&E sistema znotraj organizacije

Soglasje o učinkih ki se jih spremlja in evalvira

Pridobitev izhodiščnih

podatkov za

indikatorje

Poročilo o ugotovitvah

Monitoring rezultatov

10 korakov za vpeljavo k rezultatom usmerjen M&E sistem


U inki
UČINKI hidracijske terapije

 • Učinki morajo biti “prevedeni” v skupek ključnih indikatorjev

 • Jasno postavljeni učinki in iz njih izpeljani indikatorji so bistveni za načtovanaje in izvedbo KRU M&E


Ekvilib inštitut hidracijske terapije

8

Planiranje izboljšanja:

Določitev realnih ciljev

Jasna

Pripravljenost

vpeljave M&E

Uporaba ugotovitev

Izbor ključnih indikatorje za spremljanje učinkov

Uporaba rezultatov evalvacije

10

9

2

3

4

5

6

7

1

Trajnost M&E sistema znotraj organizacije

Soglasje o učinkih ki se jih spremlja in evalvira

Pridobitev izhodiščnih

podatkov za

indikatorje

Poročilo o ugotovitvah

Monitoring rezultatov

10 korakov za vpeljavo k rezultatom usmerjen M&E sistem


Kru i ndi k ator ji
KRU i hidracijske terapijendikatorji

 • Posebna spremenljivka ki skozi sistematično časovno spremljanje kaže napredek ( ali ne) ki zadanemu učinku ali vplivu

  • V novih M&E sisteme naj bodo vsi indikatorji numerični

  • Kvalitativni indikatorji se lahko začno uporabljati kasneje v zrelih M&E sistemih

 • Indikatorji sprašujejo: Ko opazimo uspeh, kako vemo da je res uspeh?

Ekvilib inštitut


Razvoj indikatorjev
Razvoj indikatorjev hidracijske terapije

 • Jasen

 • Relevanten (bistven, smiseln, ustrezen)

 • Ekonomičen

 • Merljiv

Ekvilib inštitut


Primer na rta za merjenje u inka

Učinek hidracijske terapije:

Indikatorji:

Izhodišče:

Cilj:

1. Izboljšana vključenost otrok v predšolsko vzgojo

 • % upravičenih mestnih otrok ki so vključeni v predšolsko vzgojo

 • 2. % upravičenih podeželskih otrok vključenih v PŠV

1. 75 % in v mestnem okolju v letu 1999

2. 40 % na podeželju v 2000

Primer načrta za merjenje učinka

1. 85 % v mestnem okolju do 2006

2. 60 % na podeželju do 2006

Ekvilib inštitut


Matrika ustvarjanja in uporabe indikatorjev
Matrika ustvarjanja in uporabe indikatorjev hidracijske terapije

Ekvilib inštitut


Eval vacija prina a i nfo o
Eval hidracijske terapijevacija prinašainfo o:

Ekvilib inštitut


Več informacij hidracijske terapije

Ekvilib Inštitut – www.ekvilib.org

IPDET - International Program for Development Evaluation Training - www.ipdet.org

Ekvilib inštitut


$20 hidracijske terapije

Conventional

Strategic

Buying a school uniform

to enable one child

to go to school in Kenya

Supporting two children to go to speak to the national parliament in Kenya, as part of the Global Action Week -leading to the Minister writing to 17,800

primary schools saying lack of a uniform shouldnot prevent access to schooling


$200 hidracijske terapije

Strategic

Conventional

Buying some textbooks and

teaching materials for one school

in Northern Nigeria

Forming School Management Committees in 40 schools in Northern Nigeria – and documenting the difference this makes to school performance – leading to a change in federal government policy mandating the formation of SMCs in all Nigerian schools.


$2,000 hidracijske terapije

Strategic

Conventional

National organisation in Tanzania, Maarifa

did research on why children were unable to go to school.

It showed that user fees were the problem.

A campaign to abolish user-fees led toan extra 1 million children enrolling thenext year

Building an extra classroom in

Tanzania benefiting about

100 children


$20,000 hidracijske terapije

Strategic

Conventional

Training community audit groups in districts across Bangladesh to monitor whether the education budget arrives in practice at

school level and is used appropriately.

This has improved the performance of government schools reaching millions of children.

Opening a Non Formal Education

Centre for two years in Bangladesh

reaching 100 poor children who

do not have access to schooling


$200,000 hidracijske terapije

Conventional

Strategic

Building a broad national alliance, The Pakistan

Coalition for Education, to help make education a top national priority …

securing an increase in the government budget to education from 2% to 4% of GDP

Re-building a primary school

in Pakistan following the

earthquake


ad