Vad r speciellt med data i gis
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Vad är speciellt med data i GIS? PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vad är speciellt med data i GIS?. Introduktionskurs för användare Del 4. Här visas en vektorkarta över sydöstra hörnet av Skåne där punkterna visar SGUs biogeokemiska provtagnings-platser i vattendrag. Vattendragens delavrinnings-områden representeras som ytor.

Download Presentation

Vad är speciellt med data i GIS?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vad är speciellt med data i GIS?

Introduktionskurs för användare

Del 4


Här visas en vektorkarta över sydöstra hörnet av Skåne där punkterna visar SGUs biogeokemiska provtagnings-platser i vattendrag. Vattendragens delavrinnings-områden representeras som ytor.

Typiskt för ett GIS är att de olika geografiska objekten kan klassificeras enligt till-hörande databasinformation. I det här fallet har punkterna både färgats och erhållit en gradvis ökande storlek enligt zinkanalysdata.


Om rutorna är mycket små går de inte att urskilja om man inte för-storar bilden kraftigt. Rasterbilderna blir då stora och kan vara svåra att arbeta med. Ofta går det utmärkt att infoga vektordata ovanpå rasterbilderna. I det här fallet har gruvor (punkter i vektorformat) representerats av en särskild symbol och lagts ovanpå en markanvändningskarta i rasterform.


Uppbyggnad av ett ’startpaket’

Egna registerdata

Planerings- och analysdata

Sök- och nyckeldata

Bakgrundsdata


Beskrivning och märkning av data

Databasbeskrivning

Metadata

Metadatabaser

Databaskatalog


Metadatabaser

 • Databasens namn och ägare

 • Översikt (innehåll och användning av databasen)

 • Kvalitet (ursprung, aktualitet, lägesnoggrannhet)

 • Rumslig utbredning

 • Ägar- och leveransinformation (organisation, pris, format, media m m).


Dataförsörjning

Digitalisering

Köp av data

GPS

Egen produktion

Läsning externa baser

Import

Geokodning

Www-GIS

Analyser


Hur skaffar man data?

 • Data kan förvärvas från någon producent, tas fram i egen regi eller användas på distans hos en datamäklare.

 • Dagens teknik gör det möjligt att vara flexibel då det gäller nyttjande av data. Man kan när data behövs i vissa fall snabbt hämta dessa över Internet.

 • Man ska vara medveten om att kommersiella geografiska data avhögkvalitet är relativt dyra. Men kom ihåg att alltid väga kostnadenmot nyttan…


Kvalitet och pris

”Högre kvalitet leder

till accelererad

kostnadsökning.”

 • Avvägning mellan:

 • behov

 • kostnader

 • datamängd


Hämtning av data från länsstyrelserna


Titta på data hos länsstyrelserna


Datafångst

 • Köp från externa producenter

  • Fysisk leverans på t.ex. CD

  • Onlinetjänst via t.ex. Internet

 • Egen dataproduktion

  • Olika metoder och system för datafångst


Ajourhållning är viktig

 • Kontinuerlig ajourföring

 • Regelbunden ajourföring

 • Behovsprövad ajourföring

Bestäm vad som behövs för olika data!

Ange vad som gäller i databaskatalogen!


Väsentliga rättsfrågor för GIS

 • Upphovsrätt

 • Nyttjanderätt

 • Lagen om landskapsinformation

 • Personuppgiftslagen

 • Offentlighet och sekretess


Vilka krav ställer GIS-samverkan?

De stora vinsterna med GIS uppstår först när data kan utbytas mellan skilda producenter och användare av den geografiska informationen.

Samverkan förutsätter att man på ett riktigt sätt kan läsa och tolka varandras data. Ett villkor är standardisering av data, såväl tekniskt som begreppsmässigt.

De facto-standarden i PilotGIS avser hur olika företeelser inom den fysiska planeringen skall beskrivas och kodas vid digital hantering för att säkerställa möjlighet till överföring och hantering utan risk för dataförlust eller dataförvrängning.

Regeringen har lagt fast att denna de facto-standard skall föras ut för användning i den fysiska planeringen.


 • Login