„Rola sektora bankowego w systemie absorpcji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013”
Download
1 / 24

BANKI A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH OPINIE I PROPOZYCJE ŚRODOWISKA BANKOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

„Rola sektora bankowego w systemie absorpcji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013”. BANKI A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH OPINIE I PROPOZYCJE ŚRODOWISKA BANKOWEGO Związek Banków Polskich Warszawa, 23 luty 2006 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BANKI A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH OPINIE I PROPOZYCJE ŚRODOWISKA BANKOWEGO' - nemo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„Rola sektora bankowego w systemie absorpcji funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013”

BANKI A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

OPINIE I PROPOZYCJE

ŚRODOWISKA BANKOWEGO

Związek Banków Polskich

Warszawa, 23 luty 2006 r.


„ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ DLA POLSKIEJ GOSPODARKI A TYM SAMYM DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH”


Co zdaniem bank w jest istotne dla lepszego wykorzystania rodk w ue 2007 2013 1 2
Co, zdaniem banków, jest istotne dla lepszego wykorzystania środków UE 2007-2013? (1/2)

 • Stworzenie spójnych dla wszystkich programów operacyjnych przejrzystych reguł i procedur przy współpracy z bankowcami wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie;

 • Wykorzystanie instytucji bankowych w systemie wdrażania programów w szczególności przy monitoringu i kontroli;

 • Systemowa akcja szkoleniowa dla banków inspirowana przez stronę rządową;

 • Szersze wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w mechanizmach finansowania projektów;

 • Stworzenie systemu ubezpieczeń poprawiającego ocenę zdolności kredytowej podmiotów z obszarów wiejskich.


Co zdaniem bank w jest istotne dla lepszego wykorzystania rodk w ue 2007 2013 2 2
Co, zdaniem banków, jest istotne dla lepszego wykorzystania środków UE 2007-2013? (2/2)

 • Ułatwienie beneficjentom programów nieposiadającym wystarczającego zabezpieczenia dostępu do kredytów poprzez znowelizowanie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych zgodnie z wcześniejszymi sugestiami środowiska bankowego;

 • Dostarczenie przyszłym beneficjentom kompetentnej, pełnej wiedzy na temat możliwości ubiegania się o środki unijne oraz doradztwa;

 • Rozwój edukacji finansowej obywateli w tym w szczególności na obszarach wiejskich.


Sugestie rodowiska bank w sp dzielczych

SUGESTIE wykorzystania środków UE 2007-2013? (2/2)ŚRODOWISKA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH


Doradztwo unijne
Doradztwo unijne wykorzystania środków UE 2007-2013? (2/2)

 • Zadania związane z wykorzystaniem środków unijnych, w tym doradztwo powinny być zlecane osobom kompetentnym, posiadającym odpowiednie doświadczenia;

 • Jednym z najczęściej eksponowanych problemów z wykorzystaniem środków unijnych jest brak szerokiej informacji i doradztwa;

 • Większość banków utworzyła komórki informujące nt. środków UE. Banki Spółdzielcze natomiast wyszły naprzeciw temu problemowi organizując w swoich placówkach Punkty Doradztwa Unijnego.


Wykorzystanie potencja u bank w sp dzielczych
Wykorzystanie potencjału Banków Spółdzielczych wykorzystania środków UE 2007-2013? (2/2)

Proponujemy wykorzystać stworzoną infrastrukturę i potencjał ludzki przeszkolonych pracowników poprzez włączenie Banków Spółdzielczych w krajową sieć obszarów wiejskich i uczynić z Punktów Doradztwa Unijnego oficjalne ośrodki informacji unijnej dla rolników i przedsiębiorców z terenów wiejskich,dofinansowane ze środków pomocy technicznej.


Podzia kompetencji
Podział kompetencji wykorzystania środków UE 2007-2013? (2/2)

Zakres doradztwa świadczonego dla rolników powinien być określony dla banków spółdzielczych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz firm komercyjnych.


Doradztwo dla rolnik w
DORADZTWO DLA ROLNIKÓW wykorzystania środków UE 2007-2013? (2/2)

(podział kompetencji)

DORADZTWO

TECHNOLOGICZNE

DORADZTWO

FINANSOWE

Ośrodki Doradztwa Rolniczego,

Izby Rolnicze,

firmy produkujące środki do produkcji

Punkty Doradztwa Unijnego

-Unijne programy pomocowe

-Wymogi w zakresie higieny,

ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt

-Dopłaty bezpośrednie

-Środki Wspólnej Polityki

Rolnej

-Doradztwo w zakresie

chowu, hodowli, upraw

-Środki Wspólnej Polityki

Rolnej

-Kredyty preferencyjne


W czenie bank w w proces wdra ania funduszy dla obszar w wiejskich
Włączenie banków w proces wdrażania wykorzystania środków UE 2007-2013? (2/2) funduszy dla obszarów wiejskich

Postulujemy również rozważenie możliwości uwzględnienia banków w planowanym mechanizmie wdrażania programów właściwych dla finansowania wsi. Takie rozwiązania funkcjonujące na terenie Państw Członkowskich UE (np. Hiszpania, Niemcy) sprawdziły się i mogłyby doprowadzić do wydatnego usprawnienia oraz przyspieszenia całego procesu.


Ocena wniosk w o rodki unijne w banku sp dzielczym
Ocena wniosków o środki unijne w Banku Spółdzielczym

Biorąc pod uwagę doświadczenia banków spółdzielczych w zakresie finansowania rolnictwa należałoby im powierzyć ocenę formalną i merytoryczną wniosków składanych przez rolników o środki na inwestycje w gospodarstwach rolnych (w nowym okresie programowania działanie ma się nazywać modernizacja gospodarstw rolnych).


PROPONOWANY SCHEMAT PROCESU Spółdzielczym

PRZYZNAWANIA DOTACJI

Bank Spółdzielczy

Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Ocena formalna:

kompletność dokumentacji,

kryteria dostępu

Ocena spełnienia wymogów

w zakresie:

higieny,

ochrony środowiska,

dobrostanu zwierząt

Ocena merytoryczna:

wykonalność finansowa projektu

zakres kosztów kwalifikowanych

i zasadność ich poniesienia

Wizytacja terenowa (BS i ODR)


Akceptacja wniosk w przez arimr
Akceptacja wniosków przez ARiMR Spółdzielczym

 • Banki Spółdzielcze przekazywałyby dalej wnioski do akceptacji Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

 • Agencja po zaakceptowaniu wniosku przesyłałaby do Banku Spółdzielczego umowę do podpisu przez rolnika.


Wniosek o p atno w banku
Wniosek o płatność w Banku Spółdzielczym

 • Rolnik składa wniosek o płatność w Banku Spółdzielczym;

 • Bank Spółdzielczy sprawdza wniosek pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeprowadza wraz z pracownikami ODR wizytację na miejscu;

 • Kompletny i poprawny wniosek przekazuje do akceptacji Oddziału ARiMR;

 • Oddział ARiMR akceptuje wniosek i przekazuje środki do Banku Spółdzielczego, Bank dokonuje wypłaty rolnikowi.


Monitoring przedsi wzi przez bank
Monitoring przedsięwzięć przez Bank Spółdzielczym

Bank Spółdzielczy przez 5 lat kontroluje prowadzenie działalności w dofinansowanym gospodarstwie przez rolnika i inne specyficzne wymogi jakie będą związane z konkretnym przedsięwzięciem.


Zalety przedstawionego modelu
Zalety przedstawionego modelu Spółdzielczym

 • Usprawnienie procesu aplikacji poprzez zbliżenie go do rolnika (zamiast w Oddziale Regionalnym ARiMR załatwia sprawy w lokalnym banku);

 • Odciążenie Oddziałów Regionalnych ARiMR (Inwestycje w gospodarstwach rolnych są działaniem, gdzie składano najwięcej wniosków spośród działań dla rolników);

 • Mniejsze nakłady na wizyty terenowe (bliższe odległości), co pozwoli przywrócić wizytacje dwukrotne przed i po realizacji przedsięwzięcia, co sprzyja uszczelnieniu procedur.


Zalety przedstawionego modelu1
Zalety przedstawionego modelu Spółdzielczym

 • Brak konieczności dalszego rozbudowywania struktury kadrowej Oddziałów ARiMR w obliczu nowego okresu programowania niosącego jeszcze większe środki dla rolników);

 • Ocena wykonalności finansowej i opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć dokonana przez profesjonalny podmiot z doświadczeniem w tym zakresie.


Program leader

PROGRAM LEADER Spółdzielczym

NOWE PODEJŚCIE DO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


Leader a rozw j obszar w wiejskich
Leader a rozwój obszarów wiejskich Spółdzielczym

Biorąc pod uwagę założenia trójsektorowości członków Lokalnych Grup Działania (LGD) bez wątpienia pożądanym jest udział banku. Banki Spółdzielcze z racji swego położenia angażują się w szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich, nie skupiając się wyłącznie na rozwoju rolnictwa, mają szczególną rolę do odegrania w tworzeniu i funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania w ramach Programu Leader.


Zadania bank w sp dzielczych w programie leader
Zadania Banków Spółdzielczych w Programie Leader

 • Członkostwo w partnerstwie (Lokalnej Grupie Działania);

 • Obsługa finansowa Lokalnej Grupy Działania i realizowanych przez nią projektów;

 • Obsługa finansowa innych podmiotów, związanych z LGD i jej działalnością (np. członkowie partnerstwa, beneficjenci programu i inni);

 • Świadczenie usług o charakterze konsultacyjno-doradczym dla Lokalnej Grupy Działania i związanych z nią podmiotów (doradztwo przy opracowaniu projektów, ocena projektów, pomoc w zarządzaniu posiadanymi środkami finansowymi itp.).


Problemy kredytowania lgd i jak je rozwi za
Problemy kredytowania LGD i jak je rozwiązać Programie Leader

LGD jako podmioty młode nie mają z zasady odpowiedniego zabezpieczenia kredytów, proponujemy więc :

 • Utworzyć fundusz poręczeniowy dla Lokalnych Grup Działania, co znacznie ułatwi ich finansowanie, szczególnie w pierwszym okresie istnienia.

 • Wprowadzić systemu zaliczkowania przy wypłacie grantów dla Lokalnych Grup Działania.


Uwzgl dnienie specyfiki bank w sp dzielczych
Uwzględnienie specyfiki banków spółdzielczych Programie Leader

Środowisko banków spółdzielczych postuluje, przy uwzględnieniu ich specyfiki, wprowadzenie dla tego środowiska odpowiednich ulg podatkowych.Będzie to skutkować większym zaangażowaniem banków spółdzielczych w rozwój lokalny (np. w postaci tworzenia lokalnych funduszy poręczeń).


Banki są niezbędnym ogniwem w procedurach wdrożeniowych środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013 oraz tworzeniu dokumentów programowych.

Są instytucjami wiarygodnymi, rzetelnymi i bezstronnymi. Apelujemy więc o umożliwienie włączenia przedstawicieli środowiska bankowego (Związku Banków Polskich) do prac nad programami operacyjnymi.


ad