بسم الله الرحمن الرحیم
Download
1 / 16

: - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحیم. اهداف برنامه تغذیه بالینی. اهداف برنامه تغذیه بالینی. اهداف کلی : ساماندهي مديريت برنامه ريزي خدمات تغذيه باليني در سطوح ستادي، دانشگاهي و بيمارستاني پیشگیری و کنترل سوء تغذيه در بيماران (بستري و سرپايي). اهداف اختصاصی:. استقرار خدمات مشاوره تغذيه در بيمارستانها

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' : ' - nelly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

بسم الله الرحمن الرحیم

اهداف برنامه تغذیه بالینی


Slide2 l.jpg
اهداف برنامه تغذیه بالینی

اهداف کلی:

 • ساماندهي مديريت برنامه ريزي خدمات تغذيه باليني در سطوح ستادي، دانشگاهي و بيمارستاني

 • پیشگیری و کنترل سوء تغذيه در بيماران (بستري و سرپايي)


Slide3 l.jpg
اهداف اختصاصی:

 • استقرار خدمات مشاوره تغذيه در بيمارستانها

 • افزايش درصد بيماران سرپايي و بستري دريافت كننده مشاوره تغذيه

 • ارتقاء کیفیت خدمات بخش غذا

 • ساماندهي مديريت مراكز و دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني (برنامه ريزي، سياستگذاري، استانداردسازي، بازرسي و نظارت)

 • اجرای مقررات آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها در بيمارستانهاي كشور

 • تقویت و اجراي مراقبتهای تغذیه ی حمایتی(تغذیه وریدی و تغذیه روده ای) در بیمارستانها

 • اجرای پروتکل های استاندارد مراقبتهای تغذیه ای در بيماريهاي مختلف

 • ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان تغذیه بیمارستانی و مراکز مشاوره تغذیه

 • افزايش رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستان از خدمات بخش غذا

 • كاهش سوء تغذيه در بيماران ترخيص شده از بيمارستانها


Slide4 l.jpg
دورنما و استراتژي هاي مديريت تغذيه باليني

 • ساماندهي ارائه خدمات تغذيه باليني در سطح جامعه و مراكز درماني

 • تدوين و تاييد نهايي، تجميع و ابلاغ استانداردها، راهنماهای بالینی و سند تعالی خدمات تغذيه باليني

 • تضمین ارتقائ کیفیت خدمات و ارائه آن، تعالی مستمر آن از طريق آموزش وتوانمند سازي نيروي انساني واستفاده از تجهيزات، مواد و وسايل به روز وكارآمد

 • تدوین نظام تخصیص منابع ساختاری تغذيه باليني ( سطح بندی درمان ، نیروی انسانی ، تجهیزات و فضای فیزیکی)

 • تدوين آئين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها ي مربوطه

 • تدوين مداخلات ،اولویت های خدمات و برنامه های سلامت از ديدگاه تغذيه باليني در راستاي برنامه پنجم

 • هماهنگي در اجرا، نظارت و ارزشيابي خدمات تغذيه باليني


Slide5 l.jpg
مديريت تغذيه باليني در بيمارستان ها متاثر از سه سطح است


Slide6 l.jpg
سه محور مهم در برنامه ريزي اجرايي ها متاثر از سه سطح است


Slide7 l.jpg
نقش معاونت درمان در مديريت و ساماندهي تغذيه باليني


Slide8 l.jpg
نقش معاونت درمان در مديريت و ساماندهي تغذيه باليني


Slide9 l.jpg
محورهاي مديريت ساختارتغذيه باليني در سطح دانشگاه ها

 • ابلاغ بخشنامه ها و دستور العمل هاي ستادي

 • پیگیری اجرايي شدن بخشنامه ها و دستور العمل ها در سطح دانشگاه و بيمارستانهاي تحت پوشش( نسبت هر50 تخت، 1 مشاور تغذيه و ...)

 • برنامه ريزي استقرار برنامه تغذيه باليني در سطح معاونت درمان

 • تخصيص پست سازماني به كارشناس تغذيه در معاونت

 • حمايت از برنامه هاي تغذيه باليني در سطح دانشگاه


Slide10 l.jpg
ساختار باليني در سطح مديريت تغذيه باليني درسطح بیمارستان ها

 • مديريت استقرار و اجرایی نمودن برنامه تغذيه باليني در بيمارستان

 • مديريت اجرای برنامه هاي ابلاغ شده

 • برنامه ريزي جهت اجرای دستورالعمل ها و پرتکل ها

 • برنامه ريزي جهت آموزش مشاوران تغذيه بيمارستان ها

 • تعامل با دانشگاه مربوطه جهت اجراي برنامه


Slide11 l.jpg
فرآيندهاي باليني در سطح ستادي

 • تدوين و استقرار ساختار تغذيه باليني در بيمارستان ها

 • هماهنگي درون بخشي جهت استقرار ساختار حمايت از تغذيه باليني

 • برنامه ريزي جهت آموزش يكپارچه تغذيه باليني در سراسر كشور در راستاي ارتقاء دانش تغذيه كاربردي كارشناسان تغذيه بيمارستان ها

 • برنامه ريزي جهت همكاري درون تيم درماني بيمارستان ها با هدف ارائه خدمات تغذيه با كيفيت وهماهنگ جهت كاهش سوءتغذيه بيمارستاني

 • تهيه شاخص هاي تغذيه در برنامه پنجم توسعه كشور

 • تهيه پروتكل ها، استانداردها، شرح وظايف مشاوران تغذيه، فلوچارت ارائه مراقبت و مشاوره تغذيه در بيمارستان ها و مراكز مشاوره تغذيه و رژيم درماني

 • مشاركت فعال در تيم شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي


Slide12 l.jpg
فرايندهاي باليني در سطح دانشگاهي

 • مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي كارشناسان تغذيه بيمارستان ها

 • ابلاغ دستورالعمل ها به مديران ارشد شبكه هاي بهداشت و درمان و بيمارستان ها

 • ابلاغ بخشنامه ها و دستور العمل ها به بيمارستان هاي تحت پوشش

 • پیگیری در راستاي اجرايي شدن بخشنامه ها و دستور العمل ها

 • تهيه و ارسال گزارش نقاط قوت و ضعف به ستاد

 • ...


Slide13 l.jpg
فرآيندهاي باليني در سطح بيمارستاني

 • استقرار برنامه

 • راه اندازي بخش مدیریت تغذیه باليني و مشاوره تغذيه

 • هماهنگي ايجاد تعامل بين كارشناس تغذيه و تيم درمان

 • استفاده از فرم هاي ارزيابي تغذيه اي در پرونده بيماران

 • اجرای دستورالعمل ها و پروتکل هاي ابلاغ شده

 • تهيه و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به دانشگاه مربوطه

 • ...


Slide14 l.jpg
مميزي و نظارت در سطح باليني در سطح ستادي

 • نظارت بر ساختار و فرآيندهاي شكل گرفته در سطح دانشگاه ها

 • برنامه ريزي و رفع مشكلات اجرايي در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تغذيه باليني بر اساس گزارشات واصله

 • بازنگري و تجديد نظر در پروتكل ها، استانداردها و برنامه ها

 • ...


Slide15 l.jpg
مميزي و نظارت در سطح باليني در سطح دانشگاهي

 • نظارت بر ساختار و فرآيندهاي خدمات تغذيه باليني در سطح بيمارستان هاي تحت پوشش

 • پي گيري چك ليست ها و برنامه نظارتي

 • نظارت و ارزشيابي موردي و كلي

 • ارسال گزارش فعاليت ها در سطح دانشگاه و بيمارستان هاي تابعه به سطح ستادي

 • ...


Slide16 l.jpg
مميزي و نظارت در سطح باليني در سطح بيمارستاني

 • نظارت بر مديريت تغذيه و مشاوره رژيم درماني در بيمارستان با هدف استقرار مدیریت ارشد متعهد

 • ارزيابي ادواري بخش تغذيه و رژيم درماني

 • جمع بندي گزارش ها و ارسال آنها به سطح دانشگاه

 • ...


ad