5 finansijski me nad ment
Download
Skip this Video
Download Presentation
5. FINANSIJSKI ME NADŽMENT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

5. FINANSIJSKI ME NADŽMENT - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

5. FINANSIJSKI ME NADŽMENT. poznavanje finansijskih instrumenata, tehnika i troškova je jedan od najvažnijih zadataka M., top M. često zanemaruje poznavanje finansija i potcenjuje uticaj fin. na uspeh kompanije,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 5. FINANSIJSKI ME NADŽMENT' - nell-morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5 finansijski me nad ment
5. FINANSIJSKI MENADŽMENT
 • poznavanje finansijskih instrumenata, tehnika i troškova je jedan od najvažnijih zadataka M.,
 • top M. često zanemaruje poznavanje finansija i potcenjuje uticaj fin. na uspeh kompanije,
 • nepoznavanje finansija može uništiti bilo koju kompaniju, M. može da dođe u sukob sa zakonom,
 • M. finansija se u osnovi bavi sledećim aktivnostima:
    • Budžetiranjem,
    • Upravljanjem fin. alatkama,
    • Upravljanjem troškova.
5 1 bud etiranja

5.1. Budžetiranja

budžet predstavlja finansijski plan, odnosno plan priliva i odliva finansijskih sredstava,

pokazuje iz kojih izvora dolaze i zašto su finansijska sredstva potrošena,

predstavlja finansijsko oruđe koje se koristi u donošenju finansijskih odluka,

za svaki posao treba poseban B. koji se ujedinjuju u godišnje budžete,

faktori budžeta svakog pojedinačnog posla su:

Opšti istorijat predhodnih sličnih slučajeva,

Prognoze za budućnost,

Prihodi i troškovi koji se očekuju,

Izvori finansiranja (pozajmljena sredstva, plaćanja unapred, postojeća sredstva)

navedene faktore treba posmatrati u korelaciji sa planom proizvodnje i prometa.

slide3
Finansijska istorija
 • M. morada koristi prošlost kako bi bio što realniji,
 • najbolja finansijska istorija je ona koja se radi za period od tri godine,
 • M. se mora osloniti na procene, što je M. iskusniji procene su tačnije,
 • tehnika visoko- nisko gde se M. odlučuje o najgorem i najboljem scenariju,
 • ako su gubici koji se mogu dogoditi kod najgoreg scenarija podnošljivi projekat se prihvata,
 • metod je pogodan kod malih i srednjih investicionih poduhvata, gde nema puno mesta za greške.
slide4
Opšte stanje ekonomije
 • budžet kompanije često zavisi od opšteg stanja ekonomije,
 • indikator zdrave ekonomije obično uključuje nisku stopu nezaposlenosti i stabilnu stopu inflacije,
 • indikator kapitalnih investicija.

Realno projektovanje prihoda i troškova

 • logično i realno projektovan budžet je osnova za donošenje kvalitetnih M. odluka,
 • pored realno planiranog prihoda M. mora realno da projektuje i troškove,
 • u praksi M. pravi dve tipične greške kada projektuje budžet:
    • kada precenjuje prihode,
    • kada potcenjuje rashode.
 • M. mora da zna da prihodi ulaze na jedna vrata, a troškovi izlaze na brojna vrata,
 • M. se više bavi troškovima , nego projektovanjem prihoda,
 • kvalitet budžeta više zavisi od informacija na osnovu kojih je sačinjen.
5 2 upravljanje finansijskim alatima
5.2.Upravljanje finansijskim alatima
 • finansijski M. imasvoja pravila i principe na osnovu kojih donosi odluke ili predlaže top M. donošenje strategijskih odluka,
 • najvažniji instrumenti, odnosno alatke za izvođenje zaključaka su:
  • struktuiranje računovodstvenih kodova,
  • utvrđivanje bruto i neto profitne stope,
  • utvrđivanje granice rentabilnosti,
  • obezbeđenje solventnosti.
 • - ove elemente u fin. analizi treba posmatrati u jedinstvu i međusobnim interakcijama.
slide6
Struktuiranje računovodstvenih kodova
  • svaki prihod odnosno rashod mora imati račun za evidentiranje,
  • struktuiranje rač. kodova se vrši putem Jedinstvenog kontnog okvira, odnosno kontnim planom,
  • svaki račun kod ima numerički listing, što olakšava pronalaženje pojedinačnog prihoda ili rashoda,
  • npr. marketing 100, reklamiranje 101, posebno rekl. 102, brošure 103 i sl.,
  • korespondiranje sa okruženjem preko Međunarodnih računovodstvenih standarda,
  • široka primena računovodstvenih softvera.
slide7
Utvrđivanje bruto i neto profita
  • finansijski cilj svakog orijentisanog biznisa je stvaranje profita,
  • profit je termin za zaradu koja premašuje ukupne troškove,
  • neprofitne organizacije-višak prihoda nad rashodima,
  • profitabilnost se izražava profitnom stopom, tj odnosom profita i ostvarenog prihoda,
  • profitna stopa je mera profitabilnosti svake kompanije,
  • stepen ostvarenja profitne stope se može sagledavati na tri načina:
   • upoređenjem planirane i ostvarene profitabilnosti,
   • upoređenjem sa drugim granskim preduzećem ili prosekom privrede,
   • upoređenjem u dva različita vremenska perioda.
  • voditi računa o korišćenju prosečnih vrednosti, zbog toga je bolje utvrditi rang kompanije (uspešno, neuspešno) i upoređenje vršti na takav način.
slide8
c) Utvrđivanje granice rentabilnosti
 • M. je često u dilemi kakvu odluku doneti u zavisnosti od promena pojedinih varijabli proizvodnje i troškova,
 • granica rentabilnosti se izražava putem prelomne tačke,
 • sa prelomnom tačkom se mogu simulirati uticaj promena pojedinih varijabli na ukupan profit kompanije,
 • Prelomna tačka se utvrđuje u pet koraka:
  • Razvrstavanje ukupnih troškova na fiksne i varijabilne,
  • Utvrđivanje stope varijabilnih troškova,
  • Utvrđivanje stope profita,
  • Izračunavanje stope marginalne dobiti,
  • Utvrđivanje prelomne tačke.
 • PRIMER
slide9
Obezbeđenje solventnosti
 • u okviru obezbeđenja solventnosti važno je smanjivanje troškova,
 • sposobnost M. da konstantno smanjuje troškove i osigura profit je uslov uspešnosti kompanije i M.,
 • prikazivanje profita, a računi prazni - insolventnost,
 • za izbegavanje insolventnosti potreban je pozitivni protok novca,
 • za obezbeđenje pozitivnog protoka novca potrebno je:
  • produžiti rokove plaćanja dobavljačima,
  • preispitivanje rokova plaćanja kupaca (skraćenje),
 • za obezbeđenje od nelikvidnosti kompanija treba da formira poseban fond.
5 3 menad ment tro kova
5.3. Menadžment troškova
 • ključna aktivnost svake organizacije, jer ako se prihodima moraju pokriti rashodi,
 • visoki troškovi su kao visoka temperatura u čovečijem organizmu,
 • troškovi nikad nisu optimalni, niti zadovoljavajući oni se stalno moraju preispitivati, analizirati i smanjivati,
 • troškovi se moraju adekvatno kontrolisati,
 • efikasno upravljanje troškovima podrazumeva poznavanje vrste, karakteristike i tendencije troškova od strane M.,
slide11
Podela troškova
 • poznavanje pojedinih vrsta troškova (fiksni, varijabilni, opšti) je azbuka M.,
 • M. mora poznavati vrste i karakteristike, jer oni različiti utiču na efikasnost organizacije,
 • sa stanovišta reagovanja na obim učinka postoje fiksni i varijabilni troškovi.
slide12
Fiksni troškovi
  • nastaju nezavisno od obima učinka u organizaciji,
  • u praksi su to: amortizacija, invest. održavanje osiguranje, zakup, administracija, članarina,
  • različiti pri svakom obimu učinka: apsolutno fiksni i relativno fiksnitroškovi,
  • apsolutni fiksni nastaju samim formiranjem kompanije,
  • relativno fiksni su fiksni samo u jednom intervalu ili zoni, izlaskom iz te zone oni se menjaju,
  • uvek ih treba posmatrati na nivou organizacije.
slide13
Zakonitosti u upravljanju fiksnim troškovima
  • značajno je jer opredeljuju prelomnu tačku opravdanosti ulaganja,
  • suština upravljanja fiksnim troškovima se svodi na sledeće:
  • U masi su uvek konstantni,
  • Prosečni fiksni troškovi imaju degresivni karakter, najviši su pri najnižem korišćenju kapaciteta,
  • Koeficijent elastičnosti fiksnih troškova je uvek jednak nuli, jer ne reaguje na promene u stepenu iskorišćavanja kapaciteta.
  • što se ostvare niži fiksni troškovi, ostvariće se veći profit.
slide14
Varijabilni troškovi
  • troškovi čija visina zavisi od proizvodnog učinka,
  • u srazmeri su sa stepenom iskorišćenja kapaciteta,
  • konstantni su po jedinici proizvoda,
  • nema ih ako poslovni sistem nema aktivnosti pa se nazivaju „troškovima produkata“.
slide15
Zakonitosti varijabilnih troškova
 • kompanije imaju različite varijabilne troškove,
 • mogu biti:
  • Proporcionalni, menjaju se u istoj srazmeri kao i obim učinaka, dok se troškovi po jedinici proizvoda ne menjaju,
  • Degresivni troškovi, povećavaju se porastom učinka, ali na način da je njihov rast sporiji od rasta učinka,
  • Progresivni , rastu brže od porasta učinaka.
 • progresija ili degresija rasta troškova zavisi od strukture troškova.
5 4 mafija ko upravljanje kapitalom
5.4. Mafijaško upravljanje kapitalom
 • iskustva poznatih mafijaških grupa u upravljanju kapitalom,
 • u upravljanju kapitalom mora se biti „inteligentniji, ambiciozniji i energičniji od svojih takmaca, a za uspeh je potrebna sreća i rad bez skrupula“,
 • „živeti sa vukovima znači da morate znati urlikanje“,
  • Reketiranje, je zaštita od kriminalaca koje pružaju kriminalci, naplaćivanje dugova od drugih lica,
  • Pranje novca, jedan od načina upravljanja mafijaškim kapitalom, oko 25% profita se ostvari pranjem novca,
  • Drugi oblici mafijaških transakcija, lažna dokumentacija i korišćenje nenamenskih kredita koji se odobravaju na osnovu te dokumentacije.
 • finansijski menadžeri moraju biti „aždaje sa sedam glava i ruku“.
ad