KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME 2014 - PowerPoint PPT Presentation

Kamu kt sad te ebb sler ve zelle t rme 2014
Download
1 / 48

 • 180 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME 2014. R. HAKAN ÖZYILDIZ www.hakanozyildiz.com hakanozyildiz@gmail.com. TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ. Merkezi hükümet bütçesi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mahalli İdareler Fonlar Sosyal Güvenlik Kuruluşları Döner Sermayeler.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kamu kt sad te ebb sler ve zelle t rme 2014

KAMU KTSAD TEEBBSLERVEZELLETRME2014

R. HAKAN ZYILDIZ

www.hakanozyildiz.com

hakanozyildiz@gmail.com

www.hakanozyildiz.com


T rk ye de kamu kes m

TRKYEDE KAMU KESM

Merkezi hkmet btesi

Kamu ktisadi Teebbsleri

Mahalli dareler

Fonlar

Sosyal Gvenlik Kurulular

Dner Sermayeler

www.hakanozyildiz.com


Uluslararas tan mlara g re k t lerin yeri

Uluslararas tanmlara gre KTlerin yeri

www.hakanozyildiz.com


Tan ma dikkat

Tanma dikkat

www.hakanozyildiz.com


K t lerin kurulu nedenleri

KT lerin kurulu nedenleri

 • Drt yaklam vardr:

  • 1- Ampirik yaklam: Kendi iinde ikiye ayrlr:

   • Tarihsel Yaklam. KTlerin kurulduu dnemdeki tarihsel koullar incelemek gerektii dnlr. Ekonomik krizler, savalar ve sava sonras lke koullar, sol partilerin uzun sreli iktidarda kalmalar, ulusal savunmada da bamll azaltma arzusu, devlete gelir salama vb nedenlerle KTler kurulur.

   • Sektrel Yaklam. KTlerin faaliyette bulunduu sektrlerin ve endstrilerin ortak niteliklerinden hareketle kurulularna ilikin kriterler ortaya karlr.

    • Ulusal savunma kriteri: Bir sektrn ulusal savunmayla dolayl dorudan ilikisi bir KTin kurulu nedeni olabilir.

    • Sermaye younluu kriteri: KTlerin sermaye younluu yksek sektrlerde kurulmasnn nedeni, bu sektrlerde konsantrasyonun kuvvetli olmas ve ok sayda iletmenin faaliyet gstermesinin rasyonel olmamasdr. (Tpra rnei)

www.hakanozyildiz.com


K t lerin kurulu nedenleri1

KT lerin kurulu nedenleri

 • Kilit sektrler kriteri: Bu sektrler, retim sreci iinde ya da kredi datmnda nemleri nedeniyle dier ekonomik faaliyetleri ynlendiren ve bu yzden ekonomide egemen durumda olan sektrlerdir. Bu nedenle bu sektrde KT kurulur.

 • Monopol Kriteri: Genellikle tekellerin ortaya k ya doal nedenlerden (demiryollar) ya da ekonomik nedenlerden (sabit sermaye ihtiyacnn ok byk olmas nedeniyle baraj ve elektrik santral inaatnn yerli zel sektrce yaplamamas - Nkleer Santral) kaynaklanmaktadr.

 • Bu yaklam baz KTlerin kurulu nedenini aklamakla beraber, tek balarna, retim aralarnn zel mlkiyetine dayanan piyasa ekonomisi iinde bu kurulularn varln aklamakta yetersiz kalmaktadr.

  2. Neo- Klasik Yaklam: Pareto analizi zerine kurulu genel denge ve optimalite modeli, ilke olarak, retim aralarnn devlet mlkiyetinde olmasn dlar. Optimumun salanmas iin gerekli koullardan birisi: iletmelerin rettikleri mallarn marjinal maliyetlerini, piyasada oluan fiyata eitleyerek sat yapmalardr.

 • www.hakanozyildiz.com


  K t lerin kurulu nedenleri2

  KT lerin kurulu nedenleri

  Ancak azalan maliyet koullar altnda kanlmaz olarak ortaya kan doal tekeller, Pareto optimumunun gereklemesini engeller.Toplam maliyetler iinde sabit maliyetlerin paynn ok nemli olduu sektrlerde azalan maliyet koullar geerli olmaktadr. Bu koulun salanamad durumlarda ya tekel olmann verdii ayrcalk nedeniyle fiyatlar arttrlmakta veya zarar olumas gze alnmaktadr. zel sektr zarar ortamnda alamayacandan, enerji, ulam vb. sektrlerde KTlerin kurulmas kabul edilebilir.

  3.Global Yaklam: Keynesyenlerden etkilenen bu gre gre piyasa ekonomisi otomatik olarak, yani kendiliinde tam istihdam salayamaz. Krizler ve dalgalanmalar devletin ekonomiye mdahalesini gerektirebilir. Baz yazarlar yedi neden saymaktadrlar:

  • azalan maliyet koullarnn varl;

  • tekellerin olumsuzluklarnn giderilmesi;

  • zel sektrn yetersiz olduu sektrlerin organize edilmesi;

  • yabanc rekabete kar mcadele;

  • toplumsal tketimi karlayan mal ve hizmetlerin yeterli dzeyde retimini ve dalmn salamak;

  • toplumsal donanmn uygun dzeyde olumasn salamak,

  • zel giriime braklm faaliyet dallarnda egdm gerekletirmek.

  www.hakanozyildiz.com


  K t lerin kurulu nedenleri3

  KT lerin kurulu nedenleri

  • 4.Kalknma Yaklam : KTlerin kurulu nedenleri azgelimi lkelerde piyasa mekanizmasnn ve zel sektrn yapsal ve ilevsel olarak yetersiz kalmalarnn sonucu devletin ekonomiye mdahale etmek zorunda kalmasdr. Nedenler iki ana gruba ayrlabilir:

   • A) Piyasa mekanizmasnn kalknma iin gerekli tasarruf ve sermaye birikimini salayamamas ve zel sektrn kadro, deneyim, bilgi ve teknoloji ynnden yetersizlii.

   • B) Piyasa mekanizmasnn kalknma asndan optimum kaynak dalmn gerekletirememesi. ktisadi kaynaklarn optimum olarak datlabilmesi iin, fiyatlarn marjinal sosyal maliyetleri yanstmas ve kaynaklarn eitli kullanm alanlarnda marjinal sosyal verimliliklerinin eitlenmesi gerekir. Bunun iin de mal ve faktr piyasalarnda tam rekabet koullarnn geerli olmas arttr. Az gelimi ekonomilerde piyasa ve fiyat mekanizmalarnn ileyiini bozarak kaynaklarn optimum dalmn nleyen balca nedenler unlardr:

  www.hakanozyildiz.com


  K t lerin kurulu nedenleri4

  KT lerin kurulu nedenleri

  • Gelir dalmnda adaletsizlik. Sadece temel mallara harcama yaplabildii iin zel sektr ok byk sermaye isteyen yatrmlardan kanr.

  • Devlet mdahalelerinden tr, fiyatlar sosyal maliyetleri yanstamamas. Devletin asgari cret, gmrk tarifeleri gibi politikalar fiyat mekanizmalarnn tam almasn engelleyebilir.

  • Piyasann darl. Sermaye, dviz ve nitelikli igc gibi faktrler ekonomide tekelci eilimlere yol aabilir.

  • Azalan maliyet koullarnn ortaya kard dsal yararlar. Azalan maliyetle alan iletmeler, rnlerini kullanan dier iletmelere dsal yarar salarlar. Bu yarar piyasa mekanizmas iinde pazarlamak olanaksz olduundan, azalan maliyetle alan iletmelerin zel karll, sosyal karllnn altnda kalr. Buna karlk bu iletmelerin rnlerini kullanan dier iletmelerin zel karll sosyal karlarnn zerine kar. Dolaysyla, zel giriimciler, azalan maliyetlerle alan sektrlere ilgi gstermezler; zel karlln yksek olduu dier alanlara ynelirler. Bu alanlarda da KTler devreye girer.

  www.hakanozyildiz.com


  Genel yarar kavram

  Genel Yarar Kavram

  • KTlerin nihai amac genel yarara maksimum katkda bulunmaktr.

  • Tatminler / Fedakarlklar = Tatminler / Mal ve Hizmetler X

   Mal ve Hizmetler / retim Faktrleri X

   retim faktrleri / Fedakarllar

   Tatminler : Toplumun tketimden elde ettii tatminler toplam,

   Mal ve Hizmetler: Toplumun yaralanabilecei mal ve hizmetler,

   Fedakarlklar: retim faktrlerini salamak iin toplumun katland fedakarlklar toplam.

   Genel yarar, bu oranlarn her birinin maksimize edildii durumda gerekleir.

   lk oran, ekonomik faaliyetin somut sonucunun, tketici olarak insanlar iin etkinlii belirtir. Bu etkinlik insanlarn kullanmna sunulan mal ve hizmetlerin yararlarna baldr.

   kinci oran, ekonomik faaliyetin verimliliini yani miktar olarak etkinliini gsterir. Bunun gereklemesi iin, sermaye ve kt kaynaklar olarak minimum dzeyde retim faktr kullanarak retilecek mal ve hizmet miktar maksimum klnmaldr.

   nc oran, almann gl ve daha geni erevede ekonomik yaamn, kt ve yenilenemeyen kaynaklar olarak retimin, insan maliyetini belirtir. Bu orann maksimize edilmesi, almann ve ekonomik yaamn insancllatrlmasna baldr.

  www.hakanozyildiz.com


  K t ler n tar h es 1

  KTLERN TARHES (1)

  KTlerin sistemli olarak kurulmalar ve gelimeleri her ne kadar 1930lara rastlasa daCumhuriyet ncesi dnemde zellikle ordu ve sarayn ihtiyalarn karlamak zerebaz devletiletmelerinin kurulduu grlmektedir.

  • Cumhuriyet ncesi Dnem

   • 15. yzylda Top Asithanesi, MKEKin temelini oluturmutur.

   • 1835de Feshane ve uha, 1845de Hereke Dokuma Fabrikas ve 1850de Bakrky Pamuklu Dokuma Fabrikalar, Smerbankn temelini oluturmutur.

   • 1863te Memleket Sandklar, 1937de Ziraat Bankasna dntrlmtr.

  • 1923-1930 Dnemi

   • lke kalknmasnn zel sektr eliyle gerekletirilmesine ynelik politikalarn uygulanmas yannda Osmanl dneminden devreden tesislerin, devlet tarafndan iletilmesi yoluna gidilmitir.

   • Ekonomik kalknmann temel unsuru olan zel sektrn sermaye ve gcnn yetersiz kald veya korunmaya ihtiya duyulan ekonomik alanlardaki ileri devletin stlenmesi ilkesi benimsenmitir.

   • 1929 Ekonomik Buhrannn ortaya kmas ekonomide Devletilik fikrinin arlk kazanmasna neden olmutur.

   • 1924 ylnda Bankas kurulmutur.

  www.hakanozyildiz.com


  K t ler n tar h es 2

  KTLERN TARHES (2)

  • 1931-1950 Dnemi

   • 1933 ylnda gnmz ekonomisinin ekillenmesine katks olan Karma Ekonomik Model uygulamas srecine balanmtr.

   • Plan uygulamasna geilmi ve KTler bu 5 yllk planlarda nemli yerler almtr.

   • Smerbank, Etibank, Devlet Ziraat letmeleri kurulmutur.

   • kinci Dnya Sava ekonomiyi olumsuz etkiledii iin planlar uygulanamamtr.

  • 1950-1960 Dnemi

   • ok partili dneme geilmi ve iktidara gelen partiler Devletin ekonomi iindeki payn azaltmay hedeflemilerdir.

   • Ancak bu dnemde Devletin pay azalmad gibi TCDD, PTT, Denizcilik Bankas, DMO, EBK, TD, SEKA ve Turizm Bankas kurularak KT kapsam geniletilmitir.

  • 1960-1980 Dnemi

   • DPTnin kurulduu bu dnemde KTlerin yeniden dzenlenmesi ve etkinliklerinin artrlmas hedeflenmitir.

   • TESTA, TEMSAN, TMOSAN, TAKSAN, GERKONSAN, TEK, KB, DYB, AYKUR ve DESYAB kurulmutur.

  www.hakanozyildiz.com


  K t ler n tar h es 3

  KTLERN TARHES (3)

  • 1980 - 1990 Dnemi

   • 24 Ocak Kararlar ile KT politikasnda kkl deiiklikler meydana gelmitir. thal ikameci sanayileme stratejisi yerine da ynelik sanayileme stratejisi benimsenmi, serbest piyasa kurallarnn ekonomiye hakim klnmas amalanmtr.

   • Devletin ekonomideki arlnn hafifletilmesi, sermayenin tabana yaylmas, KTlerin serbest piyasa koullarnda etkinlik esasna gre almalarnn salanmas dnemin politik hedefleri iin gerekli koullar olmutur.

   • 5.Be Yllk Kalknma Plannda (1985-1989) KT politikas, KTlerin zelletirilmesi, enerji, madencilik, ulatrma-haberleme sektrlerinde younlama ve zel sektrn yeterli olduu alanlarda yeni yatrmlardan kanma eklinde yer almtr.

   • 6.Be Yllk Kalknma Plannda da zelletirmenin hzlandrlmasna, karllk ve verimliin artrlmasna yer verilmitir.

   • 7.Be Yllk Kalknma Plannda, zelletirmenin yannda, ynetim zerklii ve piyasa artlarna uygun olarak almay salamak zere, 233 Sayl KHKde, merkezi ynetim ile KT'lerin ilikisinin sadece finansal ve ekonomik verimlilik ve etkinlik denetimi ile snrl tutulmasna, mevcut atama sisteminin deitirilmesine, etkin bir performans deerleme sisteminin gelitirilmesine ve karar alma zerkliinin salanmasna ynelik dzenlemeler yaplmas ngrlmtr.

  www.hakanozyildiz.com


  K t ler n tar h es 4

  KTLERN TARHES (4)

  • 1990 ve Sonras

   • 8.Be Yllk Kalknma Plannda,

    • Devletin ekonomiye mdahalesinin zelletirme politikalar erevesinde olabildiince daraltlaca, kamu hizmeti niteliindeki grevlerin yrtlmesinde etkinlik ve verimlilik esaslarna uyulaca,

    • zelletirme kapsam dndaki iletmelerin faaliyetlerini zerk bir ekilde yrtebilmelerini teminen yeniden yaplandrlmalarnn salanaca,

    • zelletirme stratejisinin geni kamuoyu desteine, uzlamaya ve zelletirme srecinin effaflna dayanaca belirtilmitir.

   • Kurullar

   • Yeniden yaplanma almalar

  www.hakanozyildiz.com


  Yasal er eve

  YASAL EREVE

  • 233 sayl Kanun Hkmnde Kararname (8/6/1984)

   • DT, KK, Messese, Bal Ortaklk, tirak, letme tanmlar

   • KTlerin hukuki yaplar ve ana statleri

   • Verimlilik, karllk iinde almas ve grevleri

   • KTlerin denetimi

  • Yatrm ve Finansman Kararnamesi

   • Yllk faaliyet programlamas ve iletme btelerinin hazrlanmas

  • 72 sayl Kanun Hkmnde Kararname

   • KT denetiminin Yksek Denetleme Kurulu tarafndan yaplmas

  • 3346 sayl KTler ile Fonlarn TBMMce denetlenmesi hk. Kanun

   • KTler ve fonlarn TBMMce denetlenmesi

  • 4046 sayl zelletirme Kanunu (24/11/1994)

   • Kamu kurulularnn ve kamu paylarnn zelletirilmesi

  • 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname (22/1/1990)

   • KTlere personel alnmas, personelin grev ve yetkileri

  www.hakanozyildiz.com


  Te ebb s kamu te ebb s

  TEEBBS - KAMU TEEBBS

  • Teebbs

   Kar veya dier ekilde fayda salamak amacyla kurulan hukuki ve mali kiilie

   sahip, devaml nitelikte bir rgttr.

  • Kamu Teebbs

   Ekonomik bir faaliyetin yerine getirilmesi amacna tahsis edilmi kamu mlkiyeti

   olup, devletin tamamen veya ksmen giriimci grevini yerine getirdii teebbslerdir.

   • Yasa ile kurulur.

   • Ayr tzel kiilii vardr, kendi organlar tarafndan ynetilir.

   • Mali bakmdan zerktir, kendi mal varlklar vardr.

   • Devlet btesi dnda ynetilir, bteden yardm alabilir.

   • YDK ve TBMM tarafndan denetlenir.

   • Tek ama kar deildir, kamu hizmeti ve sosyal ama da gznnde tutulur.

   • Devlet muhasebesi dndadr.

  www.hakanozyildiz.com


  Hazine y netiminde olan k t ler sermaye demeleri do rudan b t eden yap lanlar

  Hazine ynetiminde olan KTler(Sermaye demeleri dorudan bteden yaplanlar)

  www.hakanozyildiz.com


  Kamudaki yeri

  Kamudaki yeri

  www.hakanozyildiz.com


  Kamu kt sad te ebb sler ve zelle t rme 2014

  www.hakanozyildiz.com


  Kamu kt sad te ebb sler ve zelle t rme 2014

  www.hakanozyildiz.com


  G rev zarar uygulamas avans sistemine ba lan nca siyaset inin i tah azald

  Grev zarar uygulamas avans sistemine balannca siyasetinin itah azald

  www.hakanozyildiz.com


  Kamuoyunda pek bilinmeyen bir yeni kavram

  Kamuoyunda pek bilinmeyen bir yeni kavram

  www.hakanozyildiz.com


  Ge c y le t rmelere d kkat etmekte yarar var

  GEC YLETRMELERE DKKAT ETMEKTE YARAR VAR

  KT sisteminden karl olanlar ktka ya borlar ya da bteye ykleri artyor.

  Bu konuda KT baznda nlem almak gerek. Rekabete dayankl olmayanlarn yeniden yaplandrlmas gerek. Ancak politik zm zor bir konu.

  www.hakanozyildiz.com


  Gel r y olan k t ler n gel rler n n b r kismi b t eye gel r olarak aktariliyor

  GELR Y OLAN KTLERN GELRLERNN BR KISMI BTEYE GELR OLARAK AKTARILIYOR

  www.hakanozyildiz.com


  Kamu kt sad te ebb sler ve zelle t rme 2014

  Faiz D fazla hedefi nedeniyle KTler ieride birbirlerine, bankalara ve resmi daireler ile zel ahslara borlanyorlar. D borlarn dyorlar.

  www.hakanozyildiz.com


  B t eden k t lere denen para

  Bteden KTlere denen para

  www.hakanozyildiz.com


  B t eyle ili kisi

  Bteyle ilikisi

  www.hakanozyildiz.com


  K t ler n 2001 ekonom k programi er s ndek yer

  KTLERN 2001 EKONOMK PROGRAMI ERSNDEK YER

  • EKONOMK PROGRAMIN EN NEML BLEENLERNDEN BRS YAPISAL REFORMLARDIR.

  • ENERJ, TARIM, TELEKOMNKASYON, SOSYAL GVENLK ALANLARINDA DEVAM ETMEKTE OLAN REFORMLAR KTLER DORUDAN LGLENDRMEKTEDR.

  • 2002 YILI % 3,9LUK KAMU KESM FAZ DII FAZLASININ % 1,1 KT SSTEMNDEN SALANMITIR. 2003 YILINDA BU RAKAMLARIN SIRASIYLA % 6,5 VE % 1,19 OLMASI PLANLANMITIR.

  • BU HEDEFE ULAMAYA YNELK OLARAK HARCAMA AZALTICI VE GELR ARTIRICI ETL TEDBRLER UYGULAMAYA KONULMUTUR VE 2003 YILINDA DA SZ KONUSU TEDBRLER UYGULANMAYA DEVAM ETMEKTEDR.

  www.hakanozyildiz.com


  Zelle t rmede sorumlu lg l kurulu lar

  ZELLETRMEDE SORUMLU / LGL KURULULAR

  • zelletirme daresi Bakanl B

  • Hazine Mstearl

  • Devlet Planlama Tekilat

  • lgili Bakanlklar

  • TBMM KT Komisyonu

  • Yeni bir yasal ve idari yapya ne kadar gerek var?

  www.hakanozyildiz.com


  K t ler n devlet yapisi ndek yer

  KTLERN DEVLET YAPISI NDEK YER

  www.hakanozyildiz.com


  K t denet m

  KT DENETM

  Kamukaynaklarnn kullanm kurallara baldr

  1982 Anayasasnn 165. maddesi gerei kartlan 3346 sayl Kanun erevesinde TBMM tarafndan denetim

  72 sayl Babakanlk Yksek Denetleme Kurulu Hakknda KHK uyarnca YDK tarafndan denetim

  KT faaliyetlerinin denetimi ve yl sonu hesaplarnn KT Komisyonu tarafndan ibra edilmesi

  www.hakanozyildiz.com


  K tler n ekonom ndek yer 2003

  KTLERN EKONOM NDEK YER - 2003

  • stanbul Sanayi Odas tarafndan hazrlanan 500 Byk Sanayi Kuruluu listesinde grlmektedir.


  2005 te isimler fazla de i miyor ancak sahipler art k fakl

  2005 te isimler fazla deimiyor. Ancak, sahipler artk fakl.

  www.hakanozyildiz.com


  So 500 te k t say s azal yor

  SO 500te KT says azalyor

  www.hakanozyildiz.com


  Y llar itibariyle yarat lan katma de er

  Yllar itibariyle yaratlan katma deer

  www.hakanozyildiz.com


  Zelle tik e ekonomiye katk lar azal yor

  zelletike ekonomiye katklar azalyor.

  www.hakanozyildiz.com


  Al anlar n say s

  alanlarn says

  www.hakanozyildiz.com


  K t lerde ali anlarin sayisi azaliyor

  KTLERDE ALIANLARIN SAYISI AZALIYOR

  www.hakanozyildiz.com


  K t lerde al anlar

  KTlerde alanlar

  www.hakanozyildiz.com


  Verileri dikaktle incelemek laz m

  Verileri dikaktle incelemek lazm

  www.hakanozyildiz.com


  K t ler genellikle faiz d fazla veremiyor

  KTler genellikle faiz d fazla veremiyor.

  www.hakanozyildiz.com


  Reel olarak meydana gelen zarar n en y ksek oldu u d nemde cret art lar da en y ksek seviyelerdedir

  Reel olarak meydana gelen zararn en yksek olduu dnemde cret artlarda en yksek seviyelerdedir.

  www.hakanozyildiz.com


  Kamu kt sad te ebb sler ve zelle t rme 2014

  Karl, personel harcamalarn kendi gelirlerinden yapabilen KTler sistemden ktka, TCDD gibi sorunlularn yk merkezi bteye kalyor.

  www.hakanozyildiz.com


  Kamu kt sad te ebb sler ve zelle t rme 2014

  KTLERDE YATIRIM : KTler, ekonomideki paylarnn azaltlmas, yaanan finansal dar boazlar ve zelletirme kapsamna alnan kurulularn yatrm stratejileri gibi nedenlere bal olarak her geen yl daha az yatrm yapmaktadr. Azalan yatrm harcamalar KTlerin ada teknolojinin gerisinde kalmas ve rekabet ansnn azalmas anlamna gelmektedir.

  www.hakanozyildiz.com


  Zelle t rme 1

  ZELLETRME-1

  • zelletirmenin hedefleri;

   • Ekonomide verimlilii arttrmak ve rekabeti piyasa mekanizmalarnn almasn salamak, (ngiltere - Ms. Teacher deneyi - sermayenin zel sektre transferi, kamu an kapatma amac)

   • Devletin roln yeniden tanmlamak ve klasik fonksiyonlarna (eitim, salk, adalet, savunma) konsantre olmasn salamak (Dou Blou kupon zelletirmesi deneyimi, kamu hisseleri iilere datlyor, ynetim iilerde)

   • Zarar eden ekonomik kamu kurulularnn bteye yk olmasna son vermek. (Trkiye 1984te balayan sre. Kamu aklarn kapatmak iin gelir yaratmak temel ama. Et-Balk rnei.)

   • Kamu borcunu azaltmak,

   • Kamu kaynaklarn dier yararl/gerekli (rn. Eitim) alanlara ynlendirebilmek

   • Yerel kaynaklar kalknmaya ynlendirebilmek ve finansal piyasalar gelitirmek

   • Sermayeyi tabana yaymak (Baarl Alman rnei.)

   • iyi ynetiimi esas alan OECD yaklam. (istihdam gibi kavramlar ne karld.)

  www.hakanozyildiz.com


  Zelle t rme 2

  ZELLETRME-2

  • zelletirmeden etkilenen guruplar:

   • KT alanlar (dorudan)

   • Brokratlar (Bakanlklar ve dier birimlerde KT lerle balantl i yapanlar)

   • Sendikalar ( ye kayplarnn artmas ve dolaysyla gelirlerinin azalmas)

   • Halk ( retilen mal ve hizmetin kalitesinde ve/fiyatnda meydana gelen olumlu/olumsuz deimeler)

  • zelletirme stratejisinin unsurlar:

   • letiim kampanyalar ile en geni kamuoyu desteini salamak

   • Gerekiyorsa zelletirilecek KTin bulunduu sektr rehabilite ederek, sat fiyatn ykseltmek.

   • zelletirilecek KTe uygun zelletirme teknikleri semek.

   • zelletirme iin hangi KTin, nasl seileceine ilikin prosedr belirlemek.

   • effaflk ve kamuoyuna hesap vermek iin gerekli altyapy oluturmak.

  www.hakanozyildiz.com


  Zelle t rme 3

  ZELLETRME-3

  • zelletirilecek KTlere zel sektr yaklamlarn yerletirmek (kar+verimlilii ne karacak ekilde deiiklikler yapmak)

  • zelletirme sonucunda hissedar olabilecek yabanclarn hak ve ykmllklerini detayl, effaf ve kalc bir biimde belirlemek. (zelletirmenin sonrasnda sektrde ve/veya irkette rekabeti etkileyecek yeni kural ve/veya artlar ileri srmemek.

  • zelletirme sonras gelimeleri izleyerek verilen szlerin yerine getirilip getirilmediini denetlemek.

  • Bata orta lekli firmalar olmak zere zelleen irketlere yeni artlara uyum iin yardm salamak.

  • Sermayeyi tabana yamak.

  • ini kaybedenlere yeni i ve eitim olanaklar salamak.

  www.hakanozyildiz.com


  Zelle t rme 4

  ZELLETRME-4

  • zelletirme aamalar:

   • nceliklerin ve hedeflerin, kamuoyunda konsenss salayacak bir ekilde belirlenmesi.

   • zelletirme stratejisinin gelitirilmesi

   • Sektrn rekabeti artlara hazrlanmas.

   • Yasal altyapnn hazrlanmas.

   • Hedeflere ve nceliklere uygun zelletirme metodunun seilmesi. (Halka arz, blok sat vb.)

  • zelleecek KTe zel hazrlklar:

   • Deerleme, (Danman tutulmas)

   • dari ve finansal yeniden yaplanma,

   • Personel yeniden yaplanmas,

   • Sektrdeki reglasyon politikalarnn gzden geirilmesi,

   • Kamuoyunun bilgilendirilmesi,

  • Uygulama

  • zelletirme sonrasnn izlenmesi.

  www.hakanozyildiz.com


 • Login