a pedag giai kutat s fajt i szakaszai m dszerei
Download
Skip this Video
Download Presentation
A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

A PEDAG GIAI KUTAT S FAJT I, SZAKASZAI, M DSZEREI - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI. A pedagógiai kutatás célja. Azoknak az összefüggéseknek, törvényszerűségeknek a feltárása, amelyek a személyiség fejlesztése, formálása során érvényesülnek. A pedagógiai kutatások fajtái. 1. Elméleti kutatások 2. Empirikus kutatások.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A PEDAG GIAI KUTAT S FAJT I, SZAKASZAI, M DSZEREI' - neith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a pedag giai kutat s c lja
A pedagógiai kutatás célja

Azoknak az összefüggéseknek, törvényszerűségeknek a feltárása, amelyek a személyiség fejlesztése, formálása során érvényesülnek.

a pedag giai kutat sok fajt i
A pedagógiai kutatások fajtái

1. Elméleti kutatások

2. Empirikus kutatások

a pedag giai kutat munka folyamata
A pedagógiai kutatómunka folyamata
 • A kérdés felvetődése
 • A kutatási cél kialakítása
 • Elsődleges tájékozódás
 • A hipotézis kialakítása
 • A vizsgálat tervének kialakítása, a módszerek kiválasztása
 • A mintavétel
 • A vizsgálat végrehajtása
 • Az eredmények feldolgozása
 • Az általánosítások megfogalmazása
 • A felismert törvényszerűségek gyakorlati alkalmazása
a k rd s felvet d se mit kutassunk
A kérdés felvetődése: Mit kutassunk?
 • Társadalmi követelmények, igények kielégítése
 • Személyes érdeklődés
a kutat si c l
A kutatási cél
 • Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása
 • A probléma rögzítése
els dleges t j koz d s
Elsődleges tájékozódás
 • Elsődleges megfigyelés
 • A szakirodalom tanulmányozása
 • A gyakorlati tapasztalattal rendelkezők meghallgatása
a hipot zis kialak t sa
A hipotézis kialakítása

Mi a hipotézis?

A hipotézis = állítás, feltevés vagy elv

Milyen alapon állítunk fel hipotéziseket?

 • sejtések alapján
 • más vizsgálatok alapján
 • elmélet alapján
a hipot zisek meger s t s re szolg l m dszerek
A hipotézisek megerősítésére szolgáló módszerek

1.A hipotézisek induktív megerősítésére szolgáló módszerek

a) feltáró módszerek:

- megfigyelés

- vizsgálat

- kísérlet

b)feldolgozó módszerek:

- mennyiségi elemzés

- minőségi elemzés

2. A hipotézisek deduktív megerősítésére szolgáló módszerek

a)a pedagógiatörténeti eredmények elemzése

b) a segédtudományok eredményeinek integrálása

a vizsg lat terv nek kialak t sa a m dszerek kiv laszt sa
A vizsgálat tervének kialakítása, a módszerek kiválasztása
 • Az elméleti hipotézisek munkahipotézisekké alakítása
 • A módszerek, módszerkombinációk
a mintav tel
A mintavétel

A minta = a vizsgálat céljaira kiválasztott

emberek sokasága, mely tükrözi az egész

csoport lényeges tulajdonságait

A mintavétel fajtái:

1.Véletlen mintavétel

2. Valószínűség szerinti mintavétel

3. Rétegzett mintavétel

a kutat s lefolytat sa
A kutatás lefolytatása
 • Próbavizsgálat, próbafelmérés
 • Kisérleti csoport, kontrollcsoport
 • Vizsgálat
az eredm nyek feldolgoz sa
Az eredmények feldolgozása
 • Számszerű feldolgozás és elemzés
 • Általánosítások megfogalmazása
1 megfigyel s
1. Megfigyelés

Megfigyelés = észlelés, mely lehetőséget ad

valamely olyan jelenség vagy folyamat

nyomon követésére, mely bizonyos

pedagógiai hatások eredményeképpen

következik be.

a megfigyel s l nyeges jegyei
A megfigyelés lényeges jegyei
 • Céltudatos
 • Tervszerű, rendszeres
 • Objektív tényekre támaszkodik
a megfigyel s fajt i
A megfigyelés fajtái

1. Tematikai és metodikai szempontok szerint:

a) kötetlen

b) kötött

2. A megfigyelő részvétele szerint:

a) közvetett - eszközök segítségével

b) közvetlen - személyes

3. A megfigyeltek tájékoztatása szerint:

a) nyílt

b) leplezett

a megfigyel s technik i
A megfigyelés technikái

1. Teljes jegyzőkönyvvezetés

2. Szelektív jegyzőkönyvvezetés

3. Kategória rendszerbe rögzítés

4. Jelrendszerbe rögzítés

2 vizsg lat
2. Vizsgálat

Vizsgálat = valakinek valamilyen módon való

megkérdezésével kívánunk ismereteket

szerezni

a vizsg lat fajt i
A vizsgálat fajtái

1. Az interjú módszer (szóbeli megkérdezés)

2. Ankét módszer (írásbeli megkérdezés)

3. Klinikai módszer

4. Életforma vizsgálat

5. A teszt

3 a k s rlet
3. A kísérlet

A kísérlet= meghatározott hipotézisekből kiindulva - új, rejtett összefüggések, törvényszerűségek feltárására alkalmas módszer

a k s rletek fajt i
A kísérletek fajtái

1. Szerkezetük szerint:

a) egycsoportos

b) kétcsoportos

c) többcsoportos

2. Színterük szerint:

a) laboratóriumi kísérlet

b) természetes kísérlet

hol kutassunk
Hol kutassunk?
 • Könyvtárak
 • Kézirattárak
 • Levéltárak
k nyvt ri kutat munka
Könyvtári kutatómunka
 • Bibliográfiák
 • Lexikonok
 • Könyvek
 • Folyóiratok
 • Különgyűjtemények anyagai
katal gusok
Katalógusok
 • Betűrendes katalógus
 • Tárgyszó katalógus
 • Szakkatalógus
 • Sorozati katalógus
 • Folyóirat katalógus
k ziratt ri kutat munka
Kézirattári kutatómunka
 • Jelentős személyiségek hagyatéka

- kéziratok

- levelezés

 • Iskolai dokumentumok

- jegyzőkönyvek

- osztálynaplók

- füzetek

- bizonyítványok

- fényképek

lev lt ri kutat munka
Levéltári kutatómunka

Levéltár = történeti forrásértékű, végleges

őrzést igénylő iratok gyűjtőhelye

Állami levéltárak

Egyházi levéltárak

a szakirodalom felt r sa29
A szakirodalom feltárása
 • Témaválasztás
 • A téma megközelítése
 • Vázlatkészítés
 • A szakirodalom összegyűjtése, válogatás
a szakirodalom feldolgoz sa
A szakirodalom feldolgozása
 • Jegyzetelés, cédulázás
 • A dolgozat formába öntése
 • A dolgozat tagolása

- címadás

- bevezetés

- tárgyalás

- befejezés

- összefoglalás

- bibliográfia

- jegyzetek

- melléklet

- tartalomjegyzék

pedag giai kutat s s internet
Pedagógiai kutatás és internet

http://www.opkm.hu

http://www.oszk.hu

http://www.oki.hu/upsz

http://www.iskolakultura.hu

http://kozneveles.tvnet.hu

http://www.mentor-tampont.hu

http://www.pedagogia-online.hu/

human.kando.hu/pedlex/lexicon

ad