V voj ve sv t a esk ch zem ch v letech 1871 1918
Download
1 / 16

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918 - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918. České země v rakousko-uherské monarchii – Formování české moderní občanské společnosti. Anotace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918' - neil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V voj ve sv t a esk ch zem ch v letech 1871 1918

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918

České země v rakousko-uherské monarchii – Formování české moderní občanské společnosti


Anotace
Anotace

 • Materiál tvoří 15 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy národnostního a společenského vývoje v Evropě koncem 19. a počátkem 20. století

 • cílová skupina: 9. roč.

 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák

 • očekávaný výstup: žák se seznámí s národnostními a občanskými poměry v daném období na našem území, na základě prezentace zjistí na internetu další informace viz otázky na konci prezentace

 • použitý materiál: učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia

 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek

 • na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu


Esk zem v rakousko uhersk monarchii
České země v rakousko-uherské monarchii

 • dřívější úsilí českých politiků neúspěšné

  • snaha o uznání českého státního práva

  • o dosažení rovnoprávného postavení v rámci monarchie = pokus o státní vyrovnání)

 • neúspěch těchto snah byl zaviněn především postojem Němců a Maďarů, kteří nechtěli připustit konkurenci

 • české země jsou přitom nejvyspělejší částí monarchie v oblasti ekonomické i kulturní

 • změny se nepodařilo dosáhnout ani po dobrém = podpora vídeňské vlády, ani po zlém = nacionalismus


Znaky modern ob ansk spole nosti
Znaky moderní občanské společnosti

 • rovnost všech občanů před zákonem

 • stejná politická práva pro všechny

 • zákaz diskriminace kvůli:

  • náboženství

  • rase

  • národnosti

  • pohlaví

  • sexuální orientaci


Znaky modern ob ansk spole nosti1
Znaky moderní občanské společnosti

 • občanské povinnosti:

  • řádně placení daní

  • dodržování zákonů i morálních zásad

  • plnění vojenské povinnosti

  • zodpovědně chodit k volbám

 • stát by měl také dbát o řádné základní vzdělání obyvatelstva

 • občanská společnost vzniká v USA a v evropských státech od konce 18. století až do poloviny 20. století


Esk zem v rakousko uhersk monarchii1
České země v rakousko-uherské monarchii

 • nacionalismus vyvolával odpor Němců, kteří v českých zemích tvořili asi 1/3 obyvatelstva

 • Němci se obávají ztráty svého výsadního postavení, kdy menšina ovládá většinu

 • dochází ke střetům, sporům a různým útokům

 • snaha o vyrovnání neúspěšná


Esk zem v rakousko uhersk monarchii2
České země v rakousko-uherské monarchii

 • občané Předlitavska byli osobně svobodní od roku 1781

 • od roku 1867 platí rovnost před zákonem a náboženská svoboda

 • 1869 – zavedení povinné školní docházky od 6 do 14 let

 • volební právo ale nemají všichni občané – fakticky pouze ti bohatí

 • boj o emancipaci žen


Esk zem v rakousko uhersk monarchii3
České země v rakousko-uherské monarchii

 • po neúspěchu snah o vyrovnání se politici obracejí především k národnostní otázce

 • snaha o zavedení češtiny jako druhého úředního jazyka

 • Němci nesouhlasí, protože by všichni úředníci museli ovládat oba jazyky – češtinu i němčinu, což němečtí úředníci neovládali

 • přesto se rozšiřuje síť škol, kde se vyučuje česky

 • Karlova univerzita i VUT byly rozděleny na českou a německou část, což však vedlo k poklesu úrovně obou částí

 • 1881 (1883) – otevřeno Národní divadlo

 • 1906 – nově vzniklé politické strany si vynutily zavedení všeobecného volebního práva pro muže


Esk zem v rakousko uhersk monarchii4
České země v rakousko-uherské monarchii

Politické strany v Rakousku-Uhersku

 • 1878 – Českoslovanská sociálně demokratická strana

  • především dělníci

  • snaha o prosazení volebního práva

  • uzákonění 8-10 hodinové pracovní doby

  • zákaz práce dětí

  • 1890 – 1. oslava Svátku práce – 1. května

  • Josef Boleslav Pecka a Ladislav Zápotocký


Esk zem v rakousko uhersk monarchii5
České země v rakousko-uherské monarchii

Politické strany v Rakousku-Uhersku

 • křesťansko-sociální strana

  • prosazuje zájmy katolické církve

  • snaha o řešení sociálních problémů slabších společenských vrstev

  • Jan Šrámek

 • strana národně sociální

  • zájmy středních vrstev i dělnictva

  • Václav Klofáč

 • Agrární strana

  • zastupuje majetné zemědělce a později i Agrární banku

  • prakticky všechny sociální vrstvy především na venkově

  • Antonín Švehla

 • Realistická strana

  • TGM

 • 1900 – vzniká Česká národní rada, která sdružuje představitele všech českých politických stran proti zájmům Němců


Esk zem v rakousko uhersk monarchii6
České země v rakousko-uherské monarchii

 • i v Rakousku sílí pod vlivem Německa velkoněmecký nacionalismus

  • snaha sjednotit všechny Němce v jednom státě, nebo alespoň správně vymezit německé oblasti a v nich pak omezit češtinu

 • výsledkem byly další komplikace už tak složitých česko-německých vztahů

 • v roce 1914 tyto komplikace vyvrcholily

 • parlament přestal být svoláván, protože se nebyl schopen na čemkoliv usnést


Esk zem v rakousko uhersk monarchii7
České země v rakousko-uherské monarchii

 • Hospodářská situace

  • české země jsou nejvyspělejší součástí monarchie

  • uplatňuje se vyspělá technika – především ve velkých podnicích

  • rozvíjí se výroba motocyklů a automobilů (Mladá Boleslav, Kopřivnice

  • první letecké pokusy – 1911 – Jan Kašpar doletěl z Pardubic až do Prahy

  • převaha těžkého průmyslu nad lehkých – Poldi Kladno, Vítkovické železárny, ČKD, Škoda Plzeň

  • výnosná těžba uhlí – Ostravsko, Karvinsko, severní Čechy

  • velký význam textilního i potravinářského průmyslu

  • zemědělství v Čechách a na Moravě patří k nejvyspělejším v monarchii


Z pis
Zápis

České země v rakousko-uherské monarchii

 • snaha o vybudování občanské společnosti

 • rovnost všech občanů před zákonem - 1867

 • stejná politická práva pro všechny

 • zákaz diskriminace kvůli:

  • náboženství

  • rase

  • národnosti

  • pohlaví

 • povinná školní docházka – 1869

 • všeobecné volební právo 1906(7) – pouze pro muže

 • snaha o zrovnoprávnění s ostatními národy – Němci a Uhři odmítají

 • snaha o zavedení čestiny jako druhého úředního jazyka


Z pis1
Zápis

 • rozdělení Karlovy univerzity a VUT na českou a německou část

 • vznik nových politických stran:

  • soc. dem.

  • křesť. soc.

  • nár. soc.

  • agrární - Švehla

  • realistická – TGM

 • rozvoj průmyslu a zemědělství – české země se stávají nejvyspělejší částí monarchie

 • Jan Kašpar – 1911 – první let na našem území (Praha-Pradubice)


Shrnuj c ot zky
Shrnující otázky

 • Jakou společnost lze označit za moderní občanskou?

 • Co už česká společnost splňovala v pol. 19. stol a co jí chybělo, aby mohla být takto označena?

 • Co mělo přinést vyrovnání a proč k němu nedošlo?

 • Dosáhli čeští politikové nějakých úspěchů v národnostních otázkách? Jakých?

 • Proč Němci nechtěli v českých zemích dva úřední jazyky?

 • Volební právo v Předlitavsku.. kdy? pro koho?

 • Vysvětli pojem emancipace.

 • Vyjmenuj některá odvětví průmyslu, které byly v té době na vrcholu.

 • Které výrobní závody z té doby znáš? Fungují dodnes?

 • Kdo byl Jan Kašpar?


Zjisti a zpracuj dal informace o
Zjisti a zpracuj další informace o:

 • Antonín Švehla

 • Tomáš Garrigue Masaryk

 • Jan Kašpar

 • Václav Klofáč

 • František Josef I.

 • Alžběta Bavorská


ad