Energistatistik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 97

Energistatistik PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Energistatistik. 2012. Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug. Selvforsyningsgrad. Primær energiproduktion. Olie- og gasreserver. Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen. Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer. Forbrug af affald.

Download Presentation

Energistatistik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energistatistik

2012


Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug


Selvforsyningsgrad


Primær energiproduktion


Olie- og gasreserver


Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen


Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer


Forbrug af affald


Forbrug af vedvarende energi

PJ


Vedvarende energi - forbrug fordelt på energivarer


Anvendelse af vedvarende energi i 2012


Vedvarende energi - andel af samlet energiforbrug


Andel af vedvarende energi iflg. EU-opgørelse


Vindkraftkapacitet og vindkrafts andel af indenlandsk elforsyning


Vindkraft på land fordelt på kommuner 2012


Vindkapacitet efter anlægsstørrelse


Vindkraftproduktion efter anlægsstørrelse


Elproduktion fordelt efter produktionsform


Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel

PJ


Andre brændsler end kul til elproduktion


Nettoeksport af el fordelt på lande


Elkapacitet


Kraftvarmeandel af termisk el- og fjernvarmeproduktion


Varmelevering opdelt på anlæggenes primære brændsel


Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg


Brændselsforbrug til fjernvarme-produktion, procentvis fordeling


Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug


Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler

Korrigeret


Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer efter konvertering

Korrigeret


Bruttoenergiforbrug fordelt på anvendelser

Korrigeret


Endeligt energiforbrug fordelt på anvendelser

Klimakorrigeret


Endeligt energiforbrug fordelt på energivarer

Klimakorrigeret


Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP

TJ pr. mio. BNP (2005-priser, kædede værdier)


Endeligt elforbrug på anvendelsesområder

Klimakorrigeret

PJ


Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug

%

Klimakorrigeret


Energiforbrug til transport fordelt på transportform


Energiforbrug til transport fordelt på drivmidler


Energiforbrug til vejtransport


Energiforbrug fordelt på person- og godstransport


Energiforbrug til persontransport

fordelt på transportmidler


Energiforbrug til godstransport

fordelt på transportmidler

PJ


Energi- og elforbrug i produktionserhverv

Klimakorrigeret


Energiforbrug i produktionserhverv fordelt på energivarer

Klimakorrigeret


Energiforbrug fordelt på produktionserhverv

Klimakorrigeret


Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug

Klimakorrigeret


Energi- og elforbrug i fremstillingsvirksomhed

Klimakorrigeret


Energiforbrugets sammensætning i fremstillingsvirksomhed

Klimakorrigeret


Energiintensitet i produktionserhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)


Elintensitet i produktionserhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)


Energiforbrug pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed

Klimakorrigeret

GJ pr. beskæftiget


Energi- og elforbrug i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret


Energiforbrug fordelt på energivarer

Klimakorrigeret


Energiforbrugets sammensætning i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret


Energiforbrug fordelt på erhverv

Klimakorrigeret


Energiforbrug til opvarming i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret


Elforbrug fordelt på erhverv

Klimakorrigeret


Energiintensitet i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser


Elintensitet i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser


Energiforbrug pr. beskæftiget i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

GJ pr. beskæftiget


Energiforbrug i husholdninger


Husholdningers forbrug fordelt på energiarter

Klimakorrigeret


Energiforbrug pr. husholdning

Klimakorrigeret


Varmeinstallationer i boliger


Energiforbrug til opvarmning i boliger

Klimakorrigeret

Indeks 1990=100


Nettoenergiforbrug og tab ved opvarmning i boliger

Klimakorrigeret


Privat forbrug og elforbrug i husholdninger

Indeks 1990=100


Husholdningernes bestand af elapparater


Husholdningsapparaters specifikke elforbrug


Faktiske CO2-emissioner fra energiforbrug

Mio. ton CO2


CO2-emissioner fordelt på brændsler

Mio. ton CO2

Korrigeret


CO2-emissioner pr. brændselsenhed og pr. kWh el

Korrigeret

Kg pr. GJ

Gram pr. kWh


Faktiske CO2-emissioner fordelt på sektorer

Mio. ton CO2


CO2-emissioner ved slutforbrug af energi

Mio. ton CO2

Korrigeret


Emissioner af drivhusgasser

Mio. ton CO2 -ækvivalent


Faktiske nettoemissioner af

drivhusgasser fordelt på oprindelse

Mio. ton CO2 -ækvivalent


Faktiske emissioner fordelt på typer af

drivhusgasser i 2011

Anm. Genberegnede faktiske emissioner andele i parentes


Faktiske CO2-emissioner fra

energiforbrug i 2012, kvote- og

Ikke-kvoteomfattet

1000 Ton CO2


Energiudgifter i erhverv og husholdninger

Mia. DKK, løbende priser

Indeks 1990=100


Energiudgifter i produktionserhverv

Mia. DKK, løbende priser


Energiudgifter fordelt på brændsler

Mia. DKK, løbende priser


Provenu af energi-, CO2- og svovlafgifter

Mia. DKK, løbende priser


Handelsoverskud fra energivarer

Mia. DKK, løbende priser


Udgifter til Public Service Obligations (PSO) på elområdet

Mio. DKK


Værdi af råolie- og naturgasproduktion

Mia. DKK, løbende priser


Eksport af energiteknologi og -udstyr

Mia. DKK, løbende priser


Spotmarkedspriser på råolie

USD pr. tønde, gennemsnitlige årspriser


Spotmarkedspriser på el

DKK, øre pr. kWh

2010

2006

2008

2011

2013

2003

2009

2004

2012

2005

2007

2002

2001

1999

2000


Energipriser for husholdninger

DKK, løbende priser


Energipriser for husholdninger

DKK, 2012-priser


Elpriser for erhvervskunder

DKK pr. kWh

Kilde: Eurostat


Naturgaspriser for erhvervskunder

DKK pr. m3

Kilde: Eurostat


Benzinpriser

DKK pr. liter


Forbrugerprisens sammensætning, husholdninger

1980 1990 2000 2010 2012


Elpriser for husholdninger 1997-2012 (pr. 1. januar)

DKK øre/kWh


Påviste oliereserver ved udgangen af 2012, mia. tønder

Europa og

Eurasien

141

Nordamerika

220

Mellem-

østen

808

Asien og

Stillehavsområdet

41

Afrika

130

Syd - og Central- amerika

328


Forbrug af olie fordelt på regioner

Mio. ton


Energiforbrug fordelt på regioner

Mio. ton olieækvivalent


  • Login