Promocja RSI Kujawsko – Pomorskie Forum Innowacji - PowerPoint PPT Presentation

Promocja rsi kujawsko pomorskie forum innowacji
Download
1 / 12

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Promocja RSI Kujawsko – Pomorskie Forum Innowacji . Propozycje tematów publikacji „Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji” - element planu promocji RSI Spotkanie grupy eksperckiej RSI Rada Innowacji. Zespoły tematyczne Toruń 12. 06. 2012r.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Promocja RSI Kujawsko – Pomorskie Forum Innowacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Promocja rsi kujawsko pomorskie forum innowacji

Promocja RSIKujawsko – Pomorskie Forum Innowacji

Propozycje tematów publikacji „Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji”- element planu promocji RSI

Spotkanie grupy eksperckiej RSI

Rada Innowacji. Zespoły tematyczne

Toruń 12. 06. 2012r.

Marek DondelewskiDoradca ds. Innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski w Toruniu


Za o enia dotycz ce publikacji w ramach kujawsko pomorskiego forum innowacji

Założenia dotyczące publikacji w ramach Kujawsko –Pomorskiego Forum Innowacji

 • Publikacja KPFI jako element promocji RSI oraz innowacyjnych rozwiązań w regionie

 • Publikacja wyników prac Zespołów Tematycznych Rady Innowacji i aktualizacji RSI w formie kwartalnika Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji.

 • Ujęcie tematyczne w danym kwartalniku Kujawsko – Pomorskiego Forum Innowacji - prezentacja różnych aspektów kluczowego zagadnienia i promocja dobrych praktyk.

 • Propozycje tematów do danego kwartalnika są zgodne z zakresem prac poszczególnych Zespołów Tematycznych


Propozycje tematyczne publikacji kujawsko pomorskiego forum innowacji

Propozycje tematyczne publikacji Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji

1.Współpraca nauki z biznesem, nauka i badania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie. 

2.Innowacyjna gospodarka:

Rozwój innowacji, wiodące specjalizacje regionu i model innowacyjnego

rozwoju, rola poszczególnych instytucji, innowacje systemowe i rozproszone,

finansowanie innowacyjnej gospodarki w regionie.

3.Proinnowacyjne otoczenie. Infrastruktura i usługi dla rozwoju innowacji.

4. Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji.


Wsp praca nauki z biznesem nauka i badania dla innowacyjnych przedsi biorstw w regionie

Współpraca nauki z biznesem, nauka i badania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie

1.Wsparcie młodych naukowców i doktorantów – system powiązania nauki z gospodarką , rozwój innowacyjnych badań dla potrzeb gospodarki województwa i stymulowanie innowacji poprzez programy stypendialne.

2.Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

3.Centrum Optyki Kwantowej – rozwój gospodarki wiedzy w Województwie Kujawsko

-Pomorskim

4.Kółka matematyczno-fizyczne w regionie – oferta i inicjatywa Marszałka dla wsparcia zdolności młodych osób.

5.Przedsiębiorczość akademicka i inkubatory akademickie

6.Projekt SPIN UMK jako metoda kooperacji nauki i biznesu.

7.Cyfryzacja edukacji – projekt zakupu tablic interaktywnych i elektronicznych jako

element nowoczesnego nauczania w regionie.

8.Zakładanie firm typu spin-off lub spin-out: rozwiązania prawne, merytoryczne,

finansowe i organizacyjne dla osób, które chciałyby rozpocząć taką działalność na

uczelnie. Przykład rozwiązań dla przedsiębiorców i naukowców.


Wsp praca nauki z biznesem nauka i badania dla innowacyjnych przedsi biorstw w regionie c d

Współpraca nauki z biznesem, nauka i badania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie c.d.

9. Współpraca nauki i biznesu na przykładzie laboratorium badawczego UTP.

10. Nowy model planowania kariery i rekrutacji do innowacyjnych firm na przykładzie

projektu „Udana Kariera”.

11. Voucher badawczy – nowy sposób pobudzania rozwoju innowacyjnych firm przy

współpracy z nauką.

12. Europejskie Centra Popularyzacji Nauki i Technologii ( projekt eksperymentalnej

edukacji i innowacji opartej na wiedzy).

14. Skuteczna promocja powiązań B+R i przedsiębiorców na terenie Województwa

Kujawsko-Pomorskiego. Przykłady i praktyka.

15. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków – innowacyjne metody naukowe

pomagają sztuce.


Innowacyjna gospodarka

Innowacyjna gospodarka

1. Smart Specialisation – wiodące technologie, produkty i sektory gospodarki

regionalnej

2. Subergionalne sieci innowacji jako część RSI. Innowacje w Starostwach Powiatowych. Liderzy innowacji –przykłady zastosowań rozwiązań innowacyjnych w danym powiecie, gminie.

3. Zadania administracji w zakresie kreowania rozwoju opartego o innowację po roku 2014.

4. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki regionalnej.

5. CSR jako innowacja w procesie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i administracji.

6. Innowacyjne zamówienia publiczne (IPP) oraz zamówienia przedkomercyjne - nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości i rola administracji publicznej w finansowaniu innowacji w formie przedkonkurencyjnych zamówień publicznych.

7. Klastry i ich rola w gospodarce regionu. Klastry szansą rozwoju przedsiębiorstw i regionu.

8. Kujawsko - Pomorski Klaster Badawczo – Przemysłowego jako przykład innowacjnych rozwiązań w obszarze kompetencji dla innowacji.

9. Finansowe wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. System finansowania innowacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim.


Innowacyjna gospodarka c d

Innowacyjna gospodarka c.d.

10. Fundusz Badań i Wdrożeń jako nowy instrument pobudzania innowacyjnych

rozwiązań opartych na wiedzy wśród przedsiębiorców .

11.JEREMIE –nowy model wsparcia przedsiębiorców w regionie. Doświadczenia i wyniki 2009-2012, wskazania na przyszłość.

12. Regionalny mechanizm inżynierii finansowej jako element wsparcia innowacyjnej

gospodarki w ramach regionalnej polityki spójności 2014-2020.

13. Regionalny system innowacji – innowacje systemowe czy rozproszone, kształt RSI, a oczekiwania firm w regionie.

14. Innowacje w gospodarce, jako wynik współpracy międzynarodowej Województwa

Kujawsko - Pomorskiego.

15.Rozwój w oparciu o innowacje - doświadczenia firm kujawsko – pomorskich we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.


Proinnowacyjne otoczenie potencja i us ugi dla rozwoju innowacji

Proinnowacyjne otoczenie. Potencjał i usługi dla rozwoju innowacji

1. Regionalna sieć Parków przemysłowych, parków technologicznych i Centrów TT oraz Centrów Innowacji NOT– kompleksowa oferta infrastruktury innowacyjnej dla firm i ich kooperacji z B+R.

2. Centrum Przetwarzania Danych – nowoczesne usługi z zakresu udostępniania sprzętu i usług informatycznych jako element rozwoju innowacyjności firm. Model cloudcomputing.

3. Regionalne Centrum Przedsiębiorczości - Park przemysłowy Solec – II etap rozwoju jako przykład budowy potencjału innowacyjnego otoczenia w regionie.

4. Centrum Nowoczesności, Inkubator Technologiczny i Międzynarodowe Centrum

Spotkań Młodzieży w Toruniu –rozwój otoczenia proinnowacyjnego w regionie.

5. COI jako forma przyciągania innowacyjnych inwestycji do regionu oraz eksportu innowacji. Oferta, formy wsparcia, rozwiązania dla przedsiębiorstw i ich międzynarodowych powiązań kooperacyjnych


Proinnowacyjne otoczenie potencja i us ugi dla rozwoju innowacji c d

Proinnowacyjne otoczenie. Potencjał i usługi dla rozwoju innowacji c.d.

 • 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko –Pomorskiego

 • 7. Centrum Techniki Rolniczej – wprowadzanie innowacji technicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej (KPODR w Minikowie).

 • 8. Projekt Centrum Zarządzania Środowiskiem – Centrum Ekoinnowacji jako usługa dla firm w obszarze innowacji środowiskowych i efektywności energetycznej.

 • 9. „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań usług informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”: „e-Zdrowie w Województwie Kujawsko-Pomorskim.


Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji

Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji

 • Środowiskowe centra popularyzacji nauki i techniki jako innowacyjny sposób pobudzania gospodarki opartej na wiedzy.

 • Cyfryzacja edukacji – projekt zakupu tablic interaktywnych i elektronicznych, jako element nowoczesnego nauczania w regionie.

 • Astrobazy – regionalny model innowacji opartej na wiedzy i edukacji.

 • Kujawsko - Pomorska sieć kreatywnego biznesu. Sektor kreatywny w Województwie Kujawsko-Pomorskim

 • Wynalazki kujawsko- pomorskie: patenty, wzory użytkowe, rozwiązania ochrony własności intelektualnej jako wzmocnienie innowacyjności regionu. Wynalazczość w regionie - kształtowanie innowacyjnych postaw w gospodarce.


Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji c d

Promocja postaw proinnowacyjnych i edukacja dla innowacji c.d.

 • 6. Innowacyjna edukacja od przedszkola: Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji

 • Nauczycieli.

 • 7. Modelowanie kierunkowe kształcenia technicznego i zawodowego zgodnie

 • z potrzebami gospodarki regionu przy udziale firm i instytucji gospodarczych.

 • 8. „Innowacje – to proste!” Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 • i Związek Rzemiosła Polskiego -„Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

 • 9. Kształcenie kierunków kluczowych – Regionalny Ośrodek EFS jako element budowy

 • postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie

 • 10. Promocja innowacji.


Promocja rsi kujawsko pomorskie forum innowacji

Dziękuję za uwagę

Marek Dondelewski

Doradca ds. innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

mdondelewski@op.pl

tel: +48 608451406


 • Login