Ewaluacja jako ci kszta cenia dane zbiorcze
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – DANE ZBIORCZE PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – DANE ZBIORCZE. Rok akademicki 2012/2013 Semestr letni. Liczba wypełnionych ankiet ogółem w % w sem . letnim 2012-13. Liczba wypełnionych ankiet ogółem w sem . zimowym i letnim roku akad . 2012/2013.

Download Presentation

EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – DANE ZBIORCZE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ewaluacja jako ci kszta cenia dane zbiorcze

EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – DANE ZBIORCZE

Rok akademicki 2012/2013

Semestr letni


Liczba wype nionych ankiet og em w w sem letnim 2012 13

Liczba wypełnionych ankiet ogółem w % w sem. letnim 2012-13


Liczba wype nionych ankiet og em w sem zimowym i letnim roku akad 2012 2013

Liczba wypełnionych ankiet ogółem w sem. zimowym i letnim roku akad. 2012/2013


Liczba wype nionych ankiet w semestrze letnim 2012 13 wed ug kierunk w studi w

Liczba wypełnionych ankiet w semestrze letnim 2012-13 według kierunków studiów


Liczba student w uniwersytetu medycznego kt rzy wzi li udzia w ewaluacji

Liczba studentów Uniwersytetu Medycznego, którzy wzięli udział w ewaluacji


Liczba ocenionych nauczycieli z poszczeg lnych wydzia w jednostek og lnouczelnianych

Liczba ocenionych nauczycieli z poszczególnych wydziałów/jednostek ogólnouczelnianych


Kwestionariusz ankiety obowi zuj cy w roku akademickim 2012 13

Kwestionariusz ankiety obowiązujący w roku akademickim 2012/13

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pragniemy Państwa zaprosić do współpracy przy ocenie kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Dla każdego pytania należy zaznaczyć odpowiedź we właściwej kolumnie, używając skali 0 – 5 (0 – opinia bardzo negatywna, 5 – opinia wysoce pozytywna).

W przypadku oceny wykładu, ankietę wypełniają jedynie studenci, którzy brali udział w powyżej 50% zajęć.

Ankieta jest anonimowa.

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę lub pozwoliły nabyć nowe umiejętności?

Czy prowadzący rozpoczynał i kończył zajęcia zgodnie z planem?

Czy prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć?

Uwagi dotyczące zajęć i sposobu ich prowadzenia:

………………………………………………………………………………………………………


Rednia ocen z pyta zamkni tych z podzia em na wydzia y

Średnia ocen z pytań zamkniętych z podziałem na wydziały


Rednia ocen z pyta zamkni tych z podzia em na kierunki

Średnia ocen z pytań zamkniętych z podziałem na kierunki


Czy zaj cia wzbogaci y twoj wiedz lub pozwoli y zdoby nowe umiej tno ci rednia od 0 do 5

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę lub pozwoliły zdobyć nowe umiejętności? (średnia od 0 do 5)


Czy prowadz cy rozpoczyna i ko czy zaj cia zgodnie z planem rednia od 0 do 5

Czy prowadzący rozpoczynał i kończył zajęcia zgodnie z planem? (średnia od 0 do 5)


Czy prowadz cy by dobrze przygotowany do zaj rednia od 0 do 5

Czy prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć? (średnia od 0 do 5)


Wnioski z analizy uwag szczeg owych

Wnioski z analizy uwag szczegółowych

Najczęściej zgłaszane uwagi to:

Złe warunki odbywania zajęć – za ciasne sale, za ciemne, źle ogrzewane;

Złe rozplanowanie zajęć (za późno, w miejscu, do którego trudno się dostać, np. CZMP we wczesnych godzinach porannych);

Brak przygotowania do zajęć, brak aktualnej wiedzy na temat prezentowanych zagadnień, nie wychodzenie poza treści z podręcznika;

Spóźnianie się na zajęcia/nie przychodzenie na zajęcia i nie uprzedzenie o tym studentów;

Niesprawiedliwe oceniane, niezrozumiałe kryteria oceny;

Utrudniona komunikacja z wykładowcą;

Wprowadzanie stresującej atmosfery na zajęcia;

Źle przygotowane prezentacje (za mała czcionka, za dużo treści na slajdach);


Wnioski z analizy uwag szczeg owych c d

Wnioski z analizy uwag szczegółowych c.d.

Złe prowadzenie zajęć (zbyt ciche mówienie, niewyraźne mówienie, za szybkie mówienie, czytanie treści ze slajdów, chaotyczny sposób prowadzenia zajęć);

Postrzeganie zajęć jako niepotrzebnych w toku studiów;

Powtarzanie treści zajęć na różnych przedmiotach i/lub na pierwszym i na drugim stopniu studiów;

Brak zgodności między zagadnieniami prezentowanymi na zajęciach a pytaniami na kolokwiach, egzaminach;

Brak zgodności między zagadnieniami zawartymi w sylabusie a rzeczywiście omawianymi na zajęciach;

Brak wystarczającej pomocy ze strony prowadzącego na zajęciach o charakterze praktycznym (zajęcia kliniczne, zajęcia praktyczne);

Zbyt długi okres oczekiwania na sprawdzenie kolokwiów, egzaminów;

Prezentowanie zbyt obszernych treści w zbyt krótkim czasie.


Ewaluacja jako ci kszta cenia dane zbiorcze

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


  • Login