Download

Przegląd ostatnich 10 lat w leczeniu szpiczaka mnogiego


Advertisement
/ 68 []
Download Presentation
Comments
natara
From:
|  
(1117) |   (0) |   (0)
Views: 46 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Przegląd ostatnich 10 lat w leczeniu szpiczaka mnogiego. Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki.
Przegląd ostatnich 10 lat w leczeniu szpiczaka mnogiego

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przegl d ostatnich 10 lat w leczeniu szpiczaka mnogiego l.jpgSlide 1

Przegląd ostatnich 10 lat w leczeniu szpiczaka mnogiego

Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki

Slide3 l.jpgSlide 3

Dom dr Henry Bence Jones‘a mieszczący się w Londynie przy ulicy Brook Street 84. [Kyle, R.A. (1996) History of multiple myeloma. In: Neoplastic Diseases of the Blood (ed. by P.W. Wiernik, G.P. Canellos, J.P. Dutcher & R.A. Kyle), 3rd edn, 411–422. Churchill Livingstone, New York. ]

DR Henry Bence Jones. [Snapper, I. & Kahn, A. (1971) Myelomatosis: Fundamentals and Clinical Features. University Park Press, Baltimore.

Slide4 l.jpgSlide 4

1873 r.Rustizky wprowadził pojecie „szpiczak mnogi” celem nazwania obecności w kościach licznych zmian patologicznych złożonych z komórek plazmatycznych.

1889 r.Otto Kahler opublikował szczegółowy opis kliniczny szpiczaka mnogiego, nazywanego później „chorobą Kahlera”.

1890 r.Raymon Cayal dostarczył pierwszego dokładnego mikroskopowego opisu komórek plazmatycznych.

Slide5 l.jpgSlide 5

.

1900 r.Wright odkrył, iż komórki szpiczaka mnogiego to komórki plazmatyczne.

1903 r.Weber zauważył, iż choroba szpiczakową kości (osteolizę) można uwidocznić na zdjęciu rentgenowskim.

1909 r.Weber zasugerował, że komórki plazmatyczne obecne w szpiku kostnym w istocie powodują zniszczenie kości.

Slide6 l.jpgSlide 6

Komórki plazmatyczne drewniany ryt wykonany przez Dalrymple w 1846 roku.

Otto Kahler – zdjęcie dzięki uprzejmości prof. Heinza Ludwiga z Wiednia

Slide7 l.jpgSlide 7

Polskie Archiwum Nauk Biologicznych i Lekarskich,1906, 3, 181-192

Slide8 l.jpgSlide 8

Prof. Antoni Gluziński, 1856-1935

Slide9 l.jpgSlide 9

1906. 3, 181-192

Polska pi miennictwo o bia aczce plazmocytowej l.jpgSlide 10

Polska: piśmiennictwo o białaczce plazmocytowej

 • Antoni Gluziński, Maurycy Reichenstein

  „Myeloma i leukaemia plasmocellularis”

  Polskie Archiwum Narodowe Biol. i Lek.1906. 3, 181-192

  Wien. Klin. Wschr, 1906, 19,336-342

 • Romuald Wiesław Gutt, Andrzej Niemkiewicz

  „Przypadek siatkowicy plazmokomórkowej”

  Przeg.Lek, 1954, 10, 258-261

 • Zygmunt Hanicki

  „Przypadek białaczki plazmokomórkowej”

  Przeg. Lek. 1954, 10, 351-353.

 • Maria Kraj i zespół

  „Białaczka plazmocytowa – opis 13 przyp.”

  Nowotwory, 1982, 32, 175-181

 • Ryszard Pogłód i zespół

  „Plasma cell leukemia – analysis at 30 cases”

  Materia Medica Polonia, 1998, 31, 3-20

Slide11 l.jpgSlide 11

1956 r.Korngold i Lipari zauważyli, że białka Bence’a-Jonesa (BJ) w moczu są pokrewne nieprawidłowym białkom surowicy. Na ich cześć białka Bence’a-Jonesa nazwano Kappa(κ) i Lambda (λ).

1958 r. Odkrycie sarkolizynyw dzisiejszej Rosji, ówczesnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; to z tej substancji wywodzi się lek o nazwie melfalan (Alkeran). Po raz pierwszy możliwe stało się prawdziwe leczenie szpiczaka mnogiego.

Slide12 l.jpgSlide 12

Szpiczak mnogi

MM

Klinika Neurologii

Klinika Okulistyki

Slide13 l.jpgSlide 13

Klasyfikacja WHO chłoniaków złośliwych

Nowotwory z kom. B (85–90%)

 • Kom. prekursorowa:

  • B-LBL/ALL

 • Postacie obwodowe:

  • B-CLL/PLL

  • Chłoniak limfoplazmacytoidalny

  • Chłoniak kom płaszcza

  • Chłoniak folikularny

  • Chłoniak strefy brzeżnej

  • Białaczka włochatokomórkowa

  • Szpiczak mnogi

  • Rozlany chłoniak olbrzymiokomórkowy

  • Chłoniak Burkitta

 • Chłoniak Hodgkina:

  • Klasyczny chłoniak Hodgkina

  • Nodular paragranuloma

Nowotwory z kom. T (10–15%)

 • Kom. prekursorowa:

  • T-LBL/ALL

 • Postacie obwodowe:

  • T-PLL

  • Białaczka z duzych granulocytów

  • Postać skórna chłoniak, Zes. Sezaryego MF/Sezary

  • Nieokreślony chłoniak obwodowy typu T

  • Chłoniak angioimmunoblastyczny

  • Chłoniak angiocentryczny

  • Postać jelitowa chłoniaka typu T

  • Postać podskórna - panniculitis-like

  • Chłoniak typu T Gamma-delta

  • Białaczka/chłoniak typu T osób dorosłych

  • Anaplastyczny chłoniak olbrzymiokomórkowy

Slide14 l.jpgSlide 14

Typowe objawy szpiczaka

Szpiczak mnogi stanowi 1 - 2% wszystkich nowotworów złośliwych i około 12 - 15% nowotworów hematologicznych

Slide15 l.jpgSlide 15

Typowe zmiany

osteolityczne w MM

Slide16 l.jpgSlide 16

Nowe kliniczne kryteria w MM*

* British J. Haemat. 2003; 121: 749-757

Slide17 l.jpgSlide 17

Niekorzystne czynniki rokownicze w szpiczaku mnogim

Ogólne:

Wiek> 65 rż

 • III stadium kliniczne

 • Zły stan ogólny przed leczeniem

 • Niewydolność nerek

 • Klasa IgA łańcucha ciężkiego

 • Łańcuch lekki lambda

Biochemiczne:

 • beta2 – mikroglobulina > 5,5 mg/dl

 • zwiększona aktywność LDH w surowicy

 • podwyższone stężenie IL-6 w surowicy

 • podwyższone stężenie CRP w surowicy

 • podwyższone stężenie rozpuszczalnej

  formy CD56 w surowicy (sCD56)

 • podwyższone stężenie rozpuszczalnej

  formy syndecanu-1 w surowicy

Genetyczne:

 • delecja 13q

 • delecja 17p

 • hipodiploidia DNA

 • zwiększona ekspresja onkogenu H-ras

 • mutacja onkogenu N/K-ras

Immunologiczne:

 • mała ekspresja CD49e(VLA-5),

  CD11a(LFA-1)

  na powierzchni plazmocytów

 • duża ekspresja CD40 i CD28 na

  powierzchni plazmocytów

 • ekspresja CD20 na powierzchni

  plazmocytów (?)

Histologiczne:

 • Plazmoblastyczny i niedojrzały typ rozrostu

 • Zajęcie szpiku kostnego w postaci litego nacieku

Kryteria diagnostyczne l.jpgSlide 18

Kryteria duże

Kryteria małe

Obecność plazmocytów w biopsji tkankowej

Plazmocyty w szpiku >20%

Białko monoklonalne:

IgG w surowicy >3500 mg/dl

IgA w surowicy >2000 mg/dl

Łańcuchy lekkie w moczu >1000 mg/24h

Plazmocyty w szpiku 10-30%

Białko w surowicy w mniejszym stężeniu

Ogniska osteolityczne w kościach

IgG <600 mg/dl, IgA <100 mg/dl, IgM <50 mg/dl

Kryteria diagnostyczne

Rozpoznanie - 1 kryterium duże + 1 kryterium małe

- 3 kryteria małe, w tym 1+2

Kom rka szpiczaka l.jpgSlide 19

Plazmoblast

Środek pęcherzyka węzła chłonnego

Organiczny prekursor limfoidalny

IgM

IgD

IgM

μ

Stymulacja antygenowa

Niedojrzała

komórka B

Komórkapre-B

Komórka pro-B

Komórka nieuwrażliwiona B

Komórka szpiczaka

Długożyjąca komórka plazmatyczna

(komórka pamięci B)

Krótkożyjąca komórka plazmatyczna

(niskie powinowactwo do IgM)

Slide20 l.jpgSlide 20

Adhesion Molecules and Growth

Factors in Multiple Myeloma

Osteoclast

TNF

VEGF

IL-6

Plasma

cells

ICAM-1

VCAM-1

Bone marrow blood vessels

VEGF

bFGF

Disease phases l.jpgSlide 21

Disease Phases

Asymptomatic Symptomatic

M Protein g/dL

Refractory relapse

Active Myeloma

Relapse

MGUS or Smouldering Myeloma

Plateau remission

Therapy IIII IIII IIII

Klasyfikacja cytogenetyczna mm l.jpgSlide 23

Klasyfikacja „Cytogenetyczna” MM

Slide24 l.jpgSlide 24

SCT

HDC

VAD

sterydy

sterydy

sterydy

sterydy

RAD

RAD

RAD

RAD

MP

MP

MP

MP

Zmieniające się opcje terapeutyczne u chorych z de novo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim

Wyleczenie?

Choroba przewlekła coraz dłuższe przeżycia

Nowe leki:HDAC inhibitors (Tubacin, Vorinostat), hsp-90 inhibitors, VEGF inhibitors, p38 MAPK inhibitors, Akt inhibitor (Perifostine), mTOR inhibitor (Rapamycin) orazinne

VELCADE = Bortezomib

Revlimid = Lenalidomide

BISPH = Bisfosfoniany

THAL = Thalidomide

SCT = Stem cell transplantation

HDC = High-dose chemo

VAD = Vincristine, doxorubicin,

dexamethasone

RAD =Radioterapia

MP= Melphalan + prednisone

Nowe leki

VELCADE

VELCADE

Revlimid

Revlimid

THAL

THAL

THAL

THAL

THAL

Paliacja

BISPH

BISPH

BISPH

BISPH

BISPH

Mini-allo

Mini-allo

Mini-allo

allo

SCT

SCT

SCT

HDC

HDC

HDC

VAD

VAD

VAD

sterydy

RAD

MP

2010?

2000

1950–60

1970–80

1990

Terapia szpiczaka mnogiego l.jpgSlide 25

Terapia szpiczaka mnogiego

 • MP 1962 r.

 • VAD 1984 r.

 • VMBCP oraz wiele innych schematów terapeutycznych

 • auto-PBSCT – randomizowne badanie grupy francuskiej (IFM) wykazujące wyższość wysoko-dozowanej chemioterapii nad standardową terapią

Opcje terapeutyczne l.jpgSlide 26

OPCJE TERAPEUTYCZNE

 • Chemioterapia + sterydy

 • Wysokie dawki dexametazonu

 • VAD, peg. liposomal doxorubicin

 • Thalidomide, lenalidomide

 • Bortezomib

 • ASCT

 • AlloSCT

Terapia szpiczaka mnogiego27 l.jpgSlide 27

Terapia szpiczaka mnogiego

 • Thalidomide(thalidomide)

 • Velcade(bortezomib)

 • Revlimid(lenalidomide)

  ODPOWIEDŹ PO ZASTOSOWANIU POWYŻSZYCH LEKÓW up front WYNOSI ≥ 85%

  Przeżycie długoletnie nie wiadomo ile lat ???

Slide28 l.jpgSlide 28

Potencjalne cele w terapii anty-szpiczakowej: komórka MM oraz stroma

Slide29 l.jpgSlide 29

mSMART :Klasyfikacjaaktywnego MM

Wysokie ryzyko (25%) Standardowe ryzyko (75%)**

 • FISH

  • Del 17p-

  • t(4;14)

  • t(14;16)

 • del 13

 • Hypodiploidia

 • PCLI >3%

 • Wszystkie inne, włączając:

  • Hyperdiploidia

  • t(11;14)

  • t(6;14)

**Niskie ryzyko gdyb-2 microglobulina > 5.5 (bez niewydolności nerek)lub LDH > powyżej normy i może to być też wysokie ryzyko.

www.msmart.org

Slide30 l.jpgSlide 30

Gdy jest możliowość przeszczepu

*Jeśli brak odpowiedzi po 2 cyklach rozważyć schematy zawierające bortezomib.

Lenalidomide- Niskie dawki Dex 4 cykle*

Kolekcja komórek macierzystych

Wysokie ryzyko

Standardowe ryzyko

Cykle zawierające bortezomib (np., MPV,

VTD, etc) celem maksymalnej odpowiedzi**

Transplantacja*** (Drugi przeszczep,

jeśli brak CR lub VGPR po pierwszym)

Jeśli brak CR, rozważyć

Thal-Pred celem max. odpowiedzi

Obserwacja

***Jeśli przeszczep odroczony należy kontynuować leczenie indukujące celem max. odpowiedzi

**Potencjelnie jest możliwość wykonania

allo-PBSCT u wyselekcjonowanej grupy chorych

Rekomendacje mSMART wg Mayo Clinic zaproponowane podczas ASH w XII 2006 r.

Slide31 l.jpgSlide 31

Rekomendacje mSMART wg Mayo Clinic zaproponowane podczas ASH w XII 2006 r.

Slide32 l.jpgSlide 32

8. 12. 2004 Nobel prize - biochemistry

… for ubiquitin mediated protein degradation.

Aaron Ciechanover a Avram Hershko

Technion, Israel Institute of Technology, Haifa,

Irwin Rose

University ofCalifornia, Irvine,

Slide33 l.jpgSlide 33

NAGRODA NOBLA

w dziedzinie chemii

2004 rok

USA: Irwin Rose

Izrael: Aaron Ciechanover, Avram Hershko

 • badania i odkrycie inhibitorów proteasomu

 • poznanie mechanizmu degradacji białek w komórkach

 • zrozumienie mechanizmu działania proteasomu

 • wpływ na opracowanie skutecznego selektywnego

  inhibitora proteasomu

Summary mechanism of action of bortezomib velcade l.jpgSlide 34

Summary: Mechanism of Action of Bortezomib (VELCADE)

The 26S proteasome is alarge protein complex that

degrades tagged proteins

1

Bortezomibis a reversible

inhibitor of the chymotrypsin-like

activity of the 26S proteasome

2

Inhibition of the 26S

proteasome prevents

proteolysis of tagged

proteins which can affect multiple signaling cascades with the cell

3

Nonclinical studies showed bortezomib to be cytotoxic to a variety of cancer cell types

4

Millennium Pharmaceuticals, Inc., 2003.

Adams J. Drug Discov Today. 2003;8:307-315.

Slide35 l.jpgSlide 35

Czynnik transkrypcyjny NF-B (Nuclear Factor B)

 • W warunkach prawidłowychNF-Bzlokalizowany jest w cytoplazmie

 • i pozostaje nieaktywny dzięki działaniu inhibitora IB

 • Podczas stresu komórkowego

 • 1.Fosforylacja białkaIB

 • Dysocjacja ufosforylowanego inhibitora

 • 2. Degradacja IB w proteasomie

 • 3. Uwolniony NF-B

 • wniknięcie do jądra komórkowego i przyłączenie do promotorów

 •  inicjacja transkrypcji genów kodujących:

  • enzymy odpowiedzialne za stres komórkowy

  • molekuły adhezyjne

  • cytokiny prozapalne (w tym Il-6)

  • białka antyapoptotyczne bcl-2, cAIP1, cIAP2

przeżycie

komórki

Slide36 l.jpgSlide 36

Schemat hamowania funkcji proteasomu przez Velcade (PS-341, Bortezomib)

p53

 proliferacji

 adhezji

 apoptozy

 chemiooporności

IB

Bcl2

NF-B

proteasom

 proliferacji

 adhezji

 chemiooporności

 apoptozy

p53

Velcade

IB

Bcl2

NF-B

proteasom

Velcade in first line therapy of mm pts l.jpgSlide 37

Velcade in first-line therapy of MM pts

Velcade in first line therapy of mm pts38 l.jpgSlide 38

Velcade in first-line therapy of MM pts

Velcade u chorych z mm i linia l.jpgSlide 39

Velcade u chorych z MMI linia

Mayo Clin. Proc

marzec 2007

Badanie vista mp v vmp w i linii u chorych z mm l.jpgSlide 40

Badanie VISTAMP v VMP w I linii u chorych z MM

ASH grudzień 2007

Badanie vista mp v vmp w i linii u chorych z mm41 l.jpgSlide 41

4

MP

30

VMP

CR + PR

35

MP

71

VMP

%

Badanie VISTAMP v VMP w I linii u chorych z MM

odpowiedź w %

ASH, grudzień 2007

Wyniki leczenia chorych ze szpiczakiem 1 linia l.jpgSlide 42

Wyniki leczenia chorych ze szpiczakiem( 1 linia)

20%

30%

50%

80%

Slide43 l.jpgSlide 43

O

O

O

O

H

H

N

N

N

O

N

O

N

H

O

2

Lenalidomide:nowy lek w terapii szpiczaka mnogiego zarejestrowany w USA w 2006 roku

Thalidomide

Lenalidomide

Anti-angiogenic

Sedative

Teratogenic

Monocyte inhibitory

T cell stimulatory

Tumor anti-proliferative

Bartlett JB, et al. Nat Rev Cancer. 2004;4:314-22; Marriott JB, et al. Curr Drug Targets Immune Endocr Metabol Disord. 2003;3:181-6. Rajkumar S, Kumar SV. Eur J Cancer. 2006;42:1612-22. Richardson P, Anderson K. J Clin Oncol. 2004;22:3212-4.

Slide45 l.jpgSlide 45

Aktywność Lenalidomidu w szpiczaku mnogim

Lenalidomide

Lenalidomide

Apoptoza

Zatrzymanie wzrostu

Blokowanie

Lenalidomide

Stymulacja

Lenalidomide

Cele Lenalidomidu na komórki MM w szpiku kostnym

Naczynia szpiku kostnego

Komórki zrębu szpiku kostnego

VEGF

IL-6

VEGF

Komórki MM

IL-2

IFN-

Limfocyty T

Komórki NK

Hideshima T, et al. Blood. 2000;96:2943-50. Richardson PG, et al. Blood. 2002;100:3063-7.

Slide46 l.jpgSlide 46

Porównanie Lenalidomidu iThalidomidu

List AF, et al. Semin Oncol. 2005;32 Suppl 5:S31-5.Teo ST, et al. Drug Discovery Today. 2005;10:107-14.

Rok 2006 prze om w leczeniu pacjent w z de novo rozpoznanym multiple myeloma l.jpgSlide 47

Rok 2006 – przełom w leczeniu pacjentów z de novo rozpoznanym multiple myeloma

Slide48 l.jpgSlide 48

Revlimid (Lenalidomide) – wyniki badania klinicznego ogłoszone w 2005 roku podczas spotkań w Atlancie i Sydney

Slide49 l.jpgSlide 49

Revlimid (Lenalidomide) – wyniki badania klinicznego ogłoszone w 2005 roku podczas spotkań w Atlancie i Sydney

Thalidomide i lenalidomide w opornym i nawrotowym szpiczaku mnogim l.jpgSlide 50

Thalidomide i lenalidomide w opornym i nawrotowym szpiczaku mnogim

Slide51 l.jpgSlide 51

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć związanych z wykorzystaniem Lenalidomidu u chorych z nawrotową/oporną formą MM

 • 2000-2002: badania przedkliniczne na zwierzętach i pierwsza faza badań klinicznych u ludzi

 • 2005: druga faza badań klinicznych

 • 2006: trzecia faza badań klinicznych- MM-009 i MM-010 (łącznie 692 chorych)

 • 2006 – rejestracja leku w USA

 • 2007 – rejestracja leku w Europie

Slide52 l.jpgSlide 52

Schemat procedury przeszczepienia autologicznego szpiku

Slide53 l.jpgSlide 53

OPCJE LECZENIAW SZPICZAKU MNOGIM (1)

CHEMIOTERAPIA

MP (M1)- MELFALAN/PREDNIZON

CP- CYKLOFOSFAMID/PREDNIZON

(SCHEMAT LECZENIA POCZĄTKOWEGO DLA CHORYCH > 70 roku życia i tych, u których nie planujemy ASCT)

VAD- VINCRYSTYNA/ADRIAMYCYNA/DEXAMETAZON

VMBCP (M2) Vincrystyna+Melfalan+Karmustyna+Cyklofosfamid

+Prednisone (lepsza odpowiedź i czas przeżycia niż MP)

NOWE REKOMENDACJE

+ TALIDOMID lub Lenalidomide

TD lub CTD - CYKLOFOSFAMID/ TALIDOMID/ DEXAMETAZON)

Slide54 l.jpgSlide 54

OPCJE LECZENIAW SZPICZAKU MNOGIM (2)

Wysoko-dozowana chemioterapia

z przeszczepieniem komórek macierzystych

Wstępne leczenia VAD lub TD lub CTD

Mobilizacja komórek macierzystych: Cyklofosfamid + G-CSF

Kolekcja komórek macierzystych

MEL200 – MELFALAN 200mg/m2

Przeszczepienie AUTOLOGICZNYCH komórek macierzystych

opcja:

1. Powtórne przeszczepienie za 3-6 miesiecy (tandem)

2. rozważenie przeszczepienia ALLOGENICZNEGO

Slide55 l.jpgSlide 55

OPCJE LECZENIAW SZPICZAKU MNOGIM (3)

W przypadku guza zlokalizowanego (plazmocytoma)

Radioterapia

Leczenie podtrzymujące

Interferon alfa, talidomid, lenalidomid?

Leczenia wspomagające

EPO, bisfosfoniany, antybiotyki, dieta, interwencyjna dializa, plazmafereza lub chirurgia, p/bólowe, czynniki wzrostu, rehabilitacja, aparat ortodontyczny/gorset

Slide56 l.jpgSlide 56

OPCJE LECZENIAW SZPICZAKU MNOGIM (4)

Leczenie postaci opornych i nawrotowych:

Schemat VMDT (Bortezomib/Melfalan/Dexametazon/Talidomid)

Talidomid + Dexametazon

Bortezomid + Talidomid

Schemat DT-CE (Dexametazon/Talidomid/Cyklofosfamid/Etopozyd)

Schemat DT-PACE (jak DT-CE + Cisplatyna i Doxorubicyna)

Navelbina + Dexametazon

Schemat EDAP (Etopozyd/Cisplatyna/Deksametazon/Ara-c + GM-CSF)

ATO (Trójtlenek arsenu/Wit.C)

MAC (Melfalan/Trójtlenek arsenu/Wit.C)

Leczenie wspomagaj ce l.jpgSlide 68

Leczenie wspomagające

Erytropoetyna (np. Aranesp, Neorecormon)

Bisfosfoniany (np. Zometa, Aredia, Pamifos)

Antybiotyki - klarytromycyna

Leczenie bólu (plastry Durogesic)

Czynniki wzrostu (G-CSF lub GM-CSF)

Aparat ortodontyczny/gorset

Ćwiczenia fizyczne


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro