Jaao lao loa sam a ka sqaana vahi khlaae
Download
1 / 17

jaao lao loa saM&a ka sqaana vahI khlaae - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

jaao lao loa saM&a ka sqaana vahI khlaae. sava-naama. rhmat AaOr nagamaa [-d manaanao caacaI ko Gar gae. rhmat AaOr nagamaa nao nae vas~ phnao qao.rhmat AaOr nagamaa bahut p`sanna qao. caacaI nao rhmat AaOr nagamaa kao saova[- iKlaa[-.saova[- bahut svaaidYT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' jaao lao loa saM&a ka sqaana vahI khlaae' - nash-mccall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

rhmat AaOr nagamaa [-d manaanao caacaI ko Gar gae. rhmat AaOr nagamaa nao nae vas~ phnao qao.rhmat AaOr nagamaa bahut p`sanna qao. caacaI nao rhmat AaOr nagamaa kao saova[- iKlaa[-.saova[- bahut svaaidYT

qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

saova[- maoM pD,a baadama kD,vaa inaklaa AaOr nagamaa Saaor krtI hu[- BaagaI.


rhmat AaOr nagamaa [-d manaanao caacaI ko Gar gae. ]nhaoMnao nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

]namaoM pD,a baadama kD,vaa inaklaa AaOr vah Saaor krtI hu[- BaagaI.


Pir baayaa
pir nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ikBaaYaa

 • maOM ¸ hma AaOr tora naama ¸

 • [saka ¸]saka¸ ijasaka¸iksaka¸

 • yah ¸ vah AaOr kaOna -kaOna ¸

 • sava-naama jaha^ ¸ vaha^ saM&a maaOna.


Sava naama ko baod
sava-naama ko Baod nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • Pau$Yavaacak sava-naama

 • inaScayavaacak sava-naama

 • AinaScayavaacak sava-naama

 • P`aSnavaacak sava-naama

 • saMbaMQavaacak sava-naama

 • inajavaacak sava-naama


Pau yavaacak sava naama
Pau$Yavaacak sava-naama nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • ijasa sava-naama ka p`yaaoga kao[- vyai@t Apnao ,saunanao vaalao yaa iksaI Anya ko ilae krta hO ,]sao pu$Ya vaacak sava-naama khto hO.

 • jaOsao maOM ,tuma ,vah Aaid.

vah sada h^satI rhtI

hO.


Pu ya vaacak ko baod
pu$Ya vaacak ko Baod nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • ]%tma pu$Ya-baaolanao vaalaa vyai@t Apnao ilae p`yaaoga kro.

  jaOsao maOM maora mauJakao hma hmaara Aaid.

maora naama eoSvayaa-raya hO.


Maqyama pu ya
maQyama pu$Ya nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • maQyama pu$Ya-baaolanao vaalaa vyai@t saunanao vaalao ko ilae p`yaaoga kro.

  jaOsao tU ,%aora Aap Aapka tuma tumhara Aaid.

tuma bahut maQaur

gaIt gaatI hao.


Anya pu ya
Anya pu$Ya nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • jaao sava-naama baaolanao vaalao yaa saunanao vaalao ko d\vaara iksaI Anya vyai@t ko ilae p`yaaoga maoM laae jaato hOM

  jaOsao vah yah ]sao vao yao ]nakao ]nhaoMnao Aaid.

yah sada pZ,tIrhtI hO.


Inascayavaacak sava naama
inaScayavaacak sava-naama nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • ijasa sava-naama ka p`yaaoga iksaI inaiScat vyai@t vastu yaa sqaana ko ilae ikyaa jaata hO.

  jaOsao vah yah vao yao [sa ]sasao ]nhaoMnao Aaid.

Yah maorI AlamaarI hO.


Ainascayavaacak sava naama
AinaScayavaacak sava-naama nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • ijasa sava-naama ka p`yaaoga iksaI inaiScat vyai@t vastu yaa sqaana ka pta nahIM batato.

  jaOsao kao[- kuC iknhIM iksaI Aaid.

kao[- drvaajaa KTKTa

rha hO.


P asnavaacak sava naama
P`aSnavaacak sava-naama nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • ijasa sava-naama ka

  P`ayaaoga iksaI p`Sna kao pUCnao ko ilae ikyaa jaata hO.

  jaOsao kaOna ¸@yaa iksao ¸ iknhoM Aaid.

yah kaOna saa pxaI hOÆ


Sambamqavaacak sava naama
saMbaMQavaacak sava-naama nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • jaao sava-naama Sabd vaa@ya maoM iksaI dUsaro sava-naama sao saMbaMQa sqaaipt,krae.

 • jaOsao jaOsaa vaOsaa ijatnaa ]tnaa Aaid

jaao baaoAaogao saao paAaogao


Inajavaacak
inajavaacak nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

 • ijana sava-naama SabdaoM ka p`yaaoga svayaM ko ilae ikyaa jaata hO.

 • jaOsao Apnao Aap svayaM Aaid.

maOM Apnao Aap Aa[sk`Ima

Ka laU^gaa.


sava-naama Sabd caunaao va Baod bataAao nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

1 , yao iksakI BaoD,o hOM

2 , vah kha^ jaa rha hO

3 , maOM pustk pZ, rha hU^.

4 , baahr kaOna baulaa rha hO.

5 , jaOsaa ikyaa vaOsaa Baraogao.

6 , tuma Apnaa paz yaad krao.


P`aSna nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik--[na saBaI sava-naamaaoM ko Baod ilaKao.

maOM, ¸ tU ¸ vah ¸ hma ¸ tuna ¸ Aap ¸ vao

maOMnao ¸ ]sanao ¸ hmanao ¸ tumanao ¸ Aapnao

mauJasao ¸ tuJasao ¸ ]sasao ¸ hmasao ¸ tumasao ]nasao maorI mauJamaoM ¸ tuJamaoMo ¸ ]samaoMo ¸ hmamaoM ¸ tumamaoM AapmaoM mauJao ¸ mauJakao ¸]sao ¸]sakao ¸ hmaoM hmakao tumhoM ¸ tumakao ¸ maora ¸ maorI maoro ]saka ¸]sakI ]sako ¸ hmaara ¸ hmaarI tumhara yah ¸ vah ]sanao ¸ [sanao ¸ iksanao ¸ ijasanao ¸ yao ¸ vao ]nhaoMnao ¸[nhaoMnao.


yaaogyata ivastar nae vas~ phnao qao.vao bahut p`sanna qao. caacaI nao ]nhoM saova[- iKlaa[-.vao bahut svaaidYT qaIM.nagamaa bahut maj,ao sao Ka rhI qaI ik

P`aSna 1 , inaScaya va AinaScayavaacak maoM AMtr

]dahrNa saiht spYT krao.

P`aSna 2 ,sava-naama saMbaMQaI ASaud\iQayaa^ zIk krao

k , tuma Aba skUla jaa[e.

K , vah kba Aa rho hOM.

ga , kuC drvaajaa KTKTa rha hO.

Ga , yao maora Gar hO.


ad