Gospodarka wodno-ściekowa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Katowice, listopad 2009r. PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w rzekach i ciekach wodnych w Kompanii Węglowej S.A. Katowice, listopad 2009r.

Download Presentation

Katowice, listopad 2009r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gospodarka wodno-ściekowa i naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w rzekach i ciekach wodnych

w Kompanii Węglowej S.A.

Katowice, listopad 2009r.


Funkcjonująca od 2003 r. Kompania Węglowa SA realizuje zadania wydobywcze w 16 oddziałach – kopalniach węgla kamiennego, zgrupowanych w czterech Centrach Wydobywczych skupiających kopalnie o zbliżonym potencjale oraz zagrożeniach. Kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej SA posiadają zdolność wydobywczą ok. 46 milionów ton węgla rocznie.Obszary górnicze kopalń Kompanii Węglowej SA, o łącznej powierzchni 719 km2 położone są na terenach 48 gmin, w dwóch województwach (śląskim i małopolskim)


Struktura organizacyjna

ZG Piekary

Centrum Wydobywcze PÓŁNOC

KWK Bobrek-Centrum

Centrum Wydobywcze ZACHÓD

KWK Bielszowice

KWK Pokój

KWK Halemba-Wirek

KWK Sośnica-Makoszowy

KATOWICE

KWK Knurów

Centrum Wydobywcze WSCHÓD

Centrala

Kompanii Węglowej SA

KWK Szczygłowice

KWK Bolesław Śmiały

KWK Ziemowit

KWK Rydułtowy-Anna

KWK Chwałowice

KWK Piast

KWK Jankowice

KWK Marcel

KWK Brzeszcze-Silesia

Centrum Wydobywcze POŁUDNIE


 • Przez obszary górnicze kopalń KW S.A. przebiega dział wodny pomiędzy zlewniami rzeki Wisły i Odry.

 • Na dziale wodnym znajdują się kopalnie:

 • „Pokój”, Halemba-Wirek” Ruch „Wirek”, „Bobrek-Centrum”

 • „Bolesław Śmiały”.

 • Wody do zlewni rzeki Wisły zrzucają kopalnie:

 • „Piast”, „Brzeszcze-Silesia” , „Ziemowit” i „Piekary”.

 • Wody do zlewni rzeki Odry zrzucają kopalnie:

 • „Bobrek-Centrum”, „Bielszowice”, „Halemba-Wirek”, „Chwałowice”, „Jankowice”, Marcel”, „Rydułtowy-Anna”, „Knurów”, „Sośnica-Makoszowy” i „Szczygłowice”.


Żródła wody dla potrzeb KW S.A.

Źródła wody dla potrzeb KW S.A.

 • Źródłami wody pitnej i przemysłowej dla kopalń i zakładów zgrupowanych w Kompanii Węglowej S.A. są:

 • wody dołowe,

 • wody z ujęć własnych (powierzchniowych i podziemnych),

 • zakupy wody.


Wody dołowe w KW S.A.

 • W 2008 r. do zakładów górniczych zgrupowanych

 • w KW S.A. dopływało ok. 82 mln m3 wód tj. ok.

 • 224 tys. m3/dobę.

 • W 2008 r. wykorzystano wodę w ilości ok. 78,1 tys.m3/dobę.

 • Ilość wód wykorzystanych stanowiła ok. 35 % ogółu wód

 • dopływających do zakładów górniczych.

 • Niewykorzystane wody w ilości ok. 134 tys. m3/dobę były

 • odprowadzane do odbiorników powierzchniowych zlewni

 • Odry i Wisły.

 • W 2008 r. razem z wodami dołowymi z zakładów górniczych

 • KW S.A. odprowadzony został ładunek chlorków i siarczanów

 • w wysokości ok. 2,5 tys. t/dobę.


Wody z ujęć własnych

powierzchniowych i podziemnych.

W celu pokrycia brakujących ilości wód, część zakładów pobierała wody z ujęć powierzchniowych i podziemnych (studni głębinowych). Wody z ujęć podziemnych w większości przypadków podlegały procesom uzdatniania.

W 2008 r. pobierano ok. 8 822 tys. m3tj. ok. 24 tys.m³/dobę wód z ujęć własnych. Woda uzdatniana w stacjach kopalnianych pochodziła z ujęć dołowych oraz z ujęć powierzchniowych i studni głębinowych będących własnością zakładów.

W 2008 r. uzdatniane było ok. 8 013 tys. m3wód tj. ok. 22 tys. m³/dobę . Wody uzdatniane wykorzystywane były do celów socjalnych, przemysłowych na dole i powierzchni.


Zakupy wody

 • Brakująca ilość wody pokrywana była z zakupów.

 • W 2008 r. kopalnie i zakłady kupiły ok. 6 484 tys. m3wody. Większość wód kupowana była od przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji.

 • Rozchód wody zakupionej:

 • 44% cele socjalne,

 • 45 % cele przemysłowe na dole i powierzchni,

 • 11 % odsprzedawane innym odbiorcom.


Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych

Powstające w zakładach Kompanii Węglowej ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane były w większości przypadków do kanalizacji nie będących własnością Kompanii.

Własne oczyszczalnie ścieków posiadały:

ZG „Piekary”, KWK „Knurów”, KWK „Sośnica-Makoszowy”, KWK „Szczygłowice”.

Oczyszczano w nich ok. 6 290 m³/dobę ścieków.

Niestety kilka zakładów odprowadza ścieki bez oczyszczania (KWK „Bielszowice”, „Halemba”, „Rydułtowy-Anna”). Zakłady te oczekują na możliwość podłączenia własnej kanalizacji do miejskich oczyszczalni.


PODSTAWY PRAWNE USUWANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO

USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 1994 r.

z późniejszymi zmianami)

ustawa „Kodeks cywilny” z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z 1964 r. z późniejszymi zmianami)


W latach 2003-2008 Kompania Węglowa S.A. rozpatrzyła 41,2 tys. wniosków o naprawę szkód górniczych (średnio 6,8 tys. wniosków/rok);

zawartych zostało 34,1 tys. ugód - ok. 83% ogółu spraw;

jedynie 1,8 tys. (4%) spraw rozstrzyganych było na drodze sądowej;

co ósmy wniosek i co trzeci pozew z roszczeniami pod adresem KW S.A. zostały oddalone jako bezzasadne.

USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH


GŁÓWNE NAPRAWY W RZEKACH I CIEKACH

W LATACH 2005-2009


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Rzeka Nacyna przed regulacją- KWK „Rydułtowy Anna”


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Rzeka Nacyna w 2008 r. - po naprawieniu szkód (regulacja rzeki na odcinku 2 km + przebudowa 2 mostów).


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Potok Bielszowicki w 2009 r. – w trakcie naprawy szkód górniczych.

KWK Pokój - regulacja cieku na odcinku 1,2 km i przebudowa kładki dla pieszych.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Potok Bielszowicki w 2009 r. – odcinek po naprawie szkód.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Widok terenu zalewowego przy Potoku Goławieckim – KWK Ziemowit.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Widok zbiornika retencyjnego przy Potoku Goławieckim - 2009 r.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Potok Imielinka w 2005 r.– po przełożeniu koryta i wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych na odcinku 1,3 km (KWK Piast)


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Rzeka Mleczna – regulacja koryta na odcinku 630 m -2008/2009 r. (KWK Piast)


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Potok Mszanka – przed naprawą szkody (ZZM - b. KWK „1 Maja”)

Potok Mszanka – po naprawie szkody w 2008 r.


USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH

PLANOWANE NAPRAWY SZKÓD

W RZEKACH I CIEKACH (główne zadania)


Główne problemy występujące przy usuwaniu szkód górniczych w rzekach i ciekach wodnych

długotrwałe postępowania administracyjne i przetargowe poprzedzające fazę wykonawczą

trudności w uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomościami osób fizycznych na cele budowlane (wygórowane żądania właścicieli nieruchomości)

USUWANIE SZKÓD GÓRNICZYCH


DZIĘKUJĘ


 • Login