Nowa matura czyli nie taki diabe straszny jak go maluj
Download
1 / 20

NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują… - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują…. 7.09.1991r. ustawa o systemie oświaty. 01.01.1999r. powołanie CKE. 10.04.2001r. rozporządzenie o standardach wymagań egzaminacyjnych. maj 2005r. pierwsza nowa matura, która objęła wszystkich uczniów szkół

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują…' - napua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nowa matura czyli nie taki diabe straszny jak go maluj

NOWA MATURA,czyli nie taki diabeł strasznyjak go malują…


7.09.1991r.

ustawa o systemie oświaty

01.01.1999r.

powołanie CKE

10.04.2001r.

rozporządzenie

o standardach

wymagań

egzaminacyjnych

maj 2005r.

pierwsza nowa matura, która

objęła wszystkich

uczniów szkół

ponadgimnazjalnych


Centralna komisja egzaminacyjna
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

 • CKE utworzona została w celu przygotowaniai organizowania, zewnętrznego systemu oceniania, we współpracy z ośmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi

 • CKE zajmuje się m.in.:

  • koordynowaniem działań OKE

  • opracowywaniem standardów egzaminacyjnych

  • przygotowywaniem arkuszy egzaminacyjnych

  • analizą wyników poszczególnych egzaminów

  • upowszechnianiem programów doskonalących nauczycieliw zakresie diagnozowania i oceniania


Standardy egzaminacyjne
STANDARDY EGZAMINACYJNE

 • egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego; sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalonew standardach wymagań egzaminacyjnych (pierwsze standardy wymagań egzaminacyjnych ustalono w 2003r.)

 • aktualne standardy wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego znaleźć można w Informatorze o egzaminie maturalnym od 2008 roku. Język polski.

 • na stronie CKE zamieszczony został również Aneks, którego treść obejmie maturzystów dopiero w przyszłym roku.

 • CKE ogłasza również co roku komunikaty dotyczące listy lektur z języka polskiegoPo co aneks
Po co ANEKS?

 • 25 września 2008 r. wyszło nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Choć rozporządzenie nie wpłynęło na treść standardów egzaminacyjnych, to jednak od 2010 r. zmieniona zostanie forma oraz struktura egzaminu dojrzałości z języka polskiego


Co si zmieni
Co się zmieni?

MATURA 2009

MATURA 2010

ustny egzamin z j. polskiego

pozostaje bez zmian

pisemny egzamin z języka polskiego

zdawany jest jako przedmiot

obowiązkowy na poziomie podstawowym

bądź rozszerzonym

pisemny egzamin z języka polskiego

zdawany jest jako przedmiot

obowiązkowy na poziomie podstawowym

a jako przedmiot dodatkowy

na poziomie rozszerzonym


Co si zmieni1
Co się zmieni?

MATURA 2009

MATURA 2010

Pisemna część egzaminu

a) na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność

rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim

zamieszczonym w arkuszu

b) na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu tekstu

własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu

Pisemna część egzaminu na obu poziomach sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związkuz tekstem literackim

zamieszczonym w arkuszu


Jak wygl da egzamin ustny
Jak wygląda egzamin ustny?

 • Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut i rozmowa z egzaminatorami – około 10 minut) i sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy

 • Egzamin jest oceniany według kryteriów jednakowychw całym kraju. W ustnej części egzaminu ocenie podlegają:

  • prezentacja tematu (zawartość merytoryczna i kompozycja wypowiedzi)

  • rozmowa o problemach związanych z prezentowanym zagadnieniem

  • sprawność językowa w obu częściach egzaminu
Jak wygl da egzamin pisemny
Jak wyglądaegzamin pisemny?

 • Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:

  • części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,

  • części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu

 • Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:

  • tekst (do 1000 słów),

  • test (10-16 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie odpowiedzi

 • Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:

  • publicystyczny lub popularnonaukowy,

  • przejrzyście skonstruowany,

  • napisany staranną polszczyzną,

  • nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego


 • Czego dotycz pytania testowe
  Czego dotyczą pytania testowe?

  • poziomu znaczeń (rozumienia słów, związków frazeologicznych, odczytywania znaczeń dosłownych i metaforycznych, odróżniania informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy, wyszukiwania informacji, hierarchizowania, porównywania, dostrzegania analogii i przeciwieństw, rozumienia głównej myśli tekstu)

  • poziomu struktury (kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia, wskazywania zasady kompozycyjnej, odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowo-skutkowego, rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok myślenia autora)

  • poziomu komunikacji (genezy tekstu, dostrzegania intencji nadawcy, dostrzegania adresata i sposobu oddziaływania na niego, dostrzegania cech stylistycznych tekstu, rozumienia funkcjonalności środków językowych)


  Jak wygl da pisanie w asnego tekstu
  Jak wygląda pisaniewłasnego tekstu?

  • Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym:

   • dwa tematy wypracowania do wyboru

   • strony przeznaczone na napisanie wypracowania


  Pisanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  Pisanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  • Na poziomie podstawowym

   • tematy są redagowane w odniesieniu do jednegolub więcej utworów literackich albo fragmentu/fragmentów utworów literackich wymienionych w rozdziale Wymagania egzaminacyjnei zobowiązują do odczytania utworu/utworów głównie na poziomie idei

   • tematy będą zawierać polecenie, np.: zanalizowania, zinterpretowania, porównania, skomentowania, napisania opiniio problemie zawartym w tekście oraz jej uzasadnienia, scharakteryzowania bohatera i jego kreacji, języka utworu, prądu, zjawiska typowego dla epoki


  • Na poziomie rozszerzonym

   • tematy są redagowane na podstawie jednego lub więcej tekstów albo fragmentów tekstów i zobowiązują do odczytania utworu/utworów zarówno na poziomie idei, jaki organizacji

   • tematy będą zawierać polecenie, np.: zanalizowaniai zinterpretowania tekstów, interpretowania tekstu literackiego we wskazanym kontekście, np.: filozoficznym, historycznoliterackim, kulturowym, kontekście utworów literackich wymienionych w rozdziale Wymagania egzaminacyjne, porównania tekstów, wyrażenia własnej opinii na temat tekstów kultury i problemów w nich zawartych oraz uzasadnienia jej, przeanalizowania języka tekstu, polemizowania z poglądem wyrażonym w tekście


  Uwagi
  Uwagi…

  • W trakcie pisania egzaminu zdający mogą korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny

  • Wypracowanie maturalne zdającego powinno być nie krótsze niż około 250 słów. W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów będzie oceniane tylko rozwinięcie tematu, natomiast styl, kompozycja, zapis i język pracy nie będą oceniane

  • PUNKTACJA:

   • Na poziomie podstawowym

    a) część sprawdzająca rozumienie czytanego tekst 20 punktów

    b) część sprawdzająca umiejętność pisania 50 punktów

   • Na poziomie rozszerzonym 40 punktów


  Kryteria oceny wypracowania
  Kryteria oceny wypracowania

  • w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie podstawowym:

   • rozwinięcie tematu 25 punktów = 50%

   • kompozycję 5 punktów = 10%

   • styl 5 punktów = 10%

   • język 12 punktów = 24%

   • zapis (ortografia i interpunkcja) 3 punkty = 6%

    Razem 50 punktów = 100%

  • w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym:

   • rozwinięcie tematu 26 punktów = 65%

   • kompozycję 2 punkty = 5%

   • styl 2 punkty = 5%

   • język 8 punktów = 20%

   • zapis (ortografia i interpunkcja) 2 punkty = 5%

    Razem 40 punktów = 100%  Problemy

  2

  2

  Click to add Title

  PROBLEM KLUCZA

  1

  1

  3

  1

  OBAWA PRZED

  ZMIANAMI

  Click to add Title

  Click to add Title

  PROBLEM KUPOWANIA PRAC

  2

  4

  Click to add Title

  PRZECIEKI?

  Problemy? 

  Źródło: http://www.cke.edu.pl


  ad