NAZEN VLDY . 295/2011 Sb., METODICK POKYNY MP K PROVDN ZKLADNHO A PODROBN...
Download
1 / 53

RNDr. Pavla Kačabová - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 295/2011 Sb., METODICKÉ POKYNY MŽP K PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍHO A PODROBNÉHO HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY. RNDr. Pavla Kačabová Seminář „Ekologická újma. Právní předpisy, metodické pokyny, finanční zajištění“ EKOMONITOR spol. s r.o. Hradec Králové, 26. října 2012. OBSAH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

RNDr. Pavla Kačabová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NAZEN VLDY . 295/2011 Sb., METODICK POKYNY MP K PROVDN ZKLADNHO A PODROBNHO HODNOCEN RIZIK EKOLOGICK JMY

RNDr. Pavla Kaabov

Semin Ekologick jma. Prvn pedpisy, metodick pokyny, finann zajitn

EKOMONITOR spol. s r.o.

Hradec Krlov, 26. jna 2012


OBSAH

Hodnotc zprva EK

Z. . 167/2008 Sb. 14 - Finann zajitn

NV . 295/2011 Sb.

MP MP k zkl. hodnocen rizika E

FAQ

I. - zkladn pojmy

II. - finann zajitn

Pklad ZHR

MP k podrobnmu hodnocen rizika E


HODNOTC ZPRVA EK

Dle l. 14 odst. 2. ELD

zprva EK o innosti smrnice do 30. dubna 2010

ve skutenosti a 12. jna 2010 - KOM(2010) 581

Obsah

vod

innost

Fungovn vnitrosttnch systm

Finann zajitn

Zvry a dal postup


FINANN ZAJITN JEDNOTL. MS

Povinn finann zajitn 8 MS

Bulharsko, Portugalsko, panlsko, ecko, Maarsko, Slovensko, Rumunsko, R

innost - a po rok 2014

Ostatn MS - dobrovoln finann zajitn


FINANN ZAJITN /1/

Pojitn nejpopulrnj nstroj

rozen dosavadnho pojitn na kody na P

pravidlo obecn odpovdnosti vi tetm osobm

pravidlo odpovdnosti za pokozen ivotnho prosted

nov specializovan samostatn produkty

Jin trn nstroje

bankovn zruky

fondy,

dluhopisy


FINANN ZAJITN /2/

Neustl vvoj nstroj fin. zajitn

Vdy nutno posuzovat na zklad konkrtnch podmnek

Vhodnost jednotl. nstroj

innost z hlediska prevence zneiovn

ve vztahu ke krytm nkladm

dostupnost pro provozovatele


14 FINANN ZAJITN(dle z. . 167/2008 Sb.)

(1)Provozovatel, vykonvajc provozn innost uvedenou vploze .1- povinnost zabezpeit finann zajitn knhrad nklad

po celou dobu innosti

mrnost monm nkladm

Hodnocen rizik

jednotlivch provoznch innost

prbn aktualizace v ppad jejich vznamnch zmn


14 FINANN ZAJITN (dle z. . 167/2008 Sb.)

(2)Bez zabezpeen finannho zajitn nelze vykonvat innost uvedenou vploze .1 ktomuto zkonu


OSVOBOZEN OD FINANNHO ZAJITN /1/

14 (3)

na zklad hodnocen rizik, e provozn innost me zpsobit E, jej nprava si vyd nklady ni ne 20000000K

nklady vy ne 20000000K aprovozovatel je souasn registrovn vProgramu EMAS nebo m certifikovan systm environmentlnho zen uznan podle souboru norem SN EN ISO 14000

Prokazateln zahjen innost potebnch k registraci v Programu EMAS/k certifikaci dle norem SN EN ISO 14000 -proveden vodnho environmentlnho pezkoumn apijet environmentln politiky provozovatele


OSVOBOZEN OD FINANNHO ZAJITN /2/

14 (4)

provozovatel, vypoutjc odpadn vody, kter neobsahuj nebezpen zvadn ltky nebo zvl nebezpen zvadn ltky


ZMOCNN K NAZEN VLDY

14 (5)

zpsob hodnocen rizik

kritria posuzovn dostatenho finannho zajitn pro provozovatele

bli podmnky provdn azpsobu finannho zajitn kproveden preventivnch anpravnch opaten

NV . 295 stka 104 Sbrky zkon, rozeslna 12. jna 2011

platnost NV od 1.1.2012

14 odst 1 a 4 z. . 167/2008 Sb. innost 1.1.2013


STRUKTURA NV /1/

1 Pedmt pravy

2 Zkladn pojmy

3 Zpsob hodnocen rizik ekologick jmy

4 Zkladn hodnocen rizik

5 Podrobn hodnocen rizik

6 Kritria posuzovn dostatenho finannho zajitn a bli podmnky provdn a finannho zajitn k proveden preventivnch a npravnch opaten

7 - innost


STRUKTURA NV /2/

Ploha . 1 Nleitosti zkladnho HR

Ploha . 2 Nleitosti podrobnho HR

Ploha . 3 Kontrola zkl. a podrobnho HR

Kontroln body pro posouzen zkl. HR

Kontroln body pro posouzen podrobnho HR

Kontroln body pro posouzen obsahu dokumentu nebo smlouvy o finannm zajitn

Ploha . 4 Posouzen dostatenosti finannho zajitn


NV 3 Zpsob hodnocen rizik ekologick jmy /1/

Hodnocen rizik E se provd v rozsahu odpovdajcm

pravdpodobnosti jejho vzniku a

zvanosti monch vliv na P

provdno pro kad msto provozn innosti

Provozn innost:

11-Peprava nebezpench chemickch ltek a nebezpench ppravk potrubm nebo v el., sil., vodn nebo leteck doprav nebo

13 Peshranin peprava odpad do/z/pes R

HR jen pro objekty/zazen, kt. m ve vlastnictv nebo njmu:

k doasnmu skladovn

nakldku/vykldku bhem pepravy


NV 3 Zpsob hodnocen rizik ekologick jmy /2/

Celkov souet bod v ZHR < 50 povinnosti k 14 kon

Celkov souet bod v ZHR > 50 - podrobn hodnocen rizika

registrace v EMAS nebo certifikace dle ISO 14 000 (nebo prokazateln zahjen pslu. innost, tj. proveden vodnho environmentlnho pezkoumn apijet environmentln politiky provozovatele):

jen zkladn hodnocen rizika

podmnkou pro podrobn hodnocen rizika nen zpracovn zkladnho HR


ZKLADN HODNOCEN RIZIK /1/

daje o provozovateli (. 1 4)

Z. o chemickch ltkch a ppravcch z. o vodch - z. o odpadech (. 5 7)

Popis P v okol hodnocenho msta provozn innosti (. 8 17)

kategorie dle z. . 114/1992 Sb.

pta oblast nebo evropsky vznamn lokalita

kategorie dle z.. 254/2011 Sb. (nzev, vzdlenost), nap.

nejbli vodn tok

zraniteln oblast

vodn/vodrensk ndr

ochrann psmo vodnch zdroj

CHOPAV


ZKLADN HODNOCEN RIZIK /2/

st C - Posouzen vztahu mezi

mstem provozn innosti (rizikem zprovdn provozn innosti) a

mstem, kde me bt nsledky tto innosti ekologick jma zpsobena

Zhlediska provoznch innost 2 skupiny

C1- provozn innosti 1 a 2 a 9 a 15 - pedpoklad nakldn sltkami, odpady nebo vrobky, kter mohou zpsobit ekologickou jmu

C2 - provozn innosti 3 a 8 - pedpoklad vodohospodsk innostipodlhajc povolen podle zvltnch pedpis


ZKLADN HODNOCEN RIZIK /3/

st D. Identifikace scn ekol.jmy, jejich mon nsledky a jejich zvanost

Nsledky scne s projevem ekol. jmy (dek 18)

nik kapaln ltky do pdy/vody

psoben pevn ltky na pdu/vodu

nik plynu/aerosolu do vzduchu

fyzikln mechanick psoben

Mon nsledky scne ekol. jmy (dek 19)

jma nav vod

jma na pd

jma na chrnnch druzch/prodnch stanovitch

Zvanost monch nsledk ekol. jmy (dek 20)

velmi vznamn

vznamn

mlo vznamn


ZKLADN HODNOCEN RIZIK /4/

st E.Dvj neoprvnn zsahy/havrie/E + existence preventivnch a/nebo deteknch zazen pro zamezen vzniku ekologick jmy

Existence neoprvnnch zsah, havrie nebo E (. 21)

technick zvady

lidsk faktor

vnj piny

Projev nsledk neoprvnnch zsah/havri/E (. 22)

voda

pda

chrnn druhy nebo prodn stanovit

Vznamnost - dle vynaloench nklad (. 23)

velmi vznamn vce ne 10 mil. K

vznamn 1 a 10 mil K

mlo vznamn mn ne 1 mil. K


ZKLADN HODNOCEN RIZIK /5/

st E.Dvj neoprvnn zsahy, havrie/E +existence preventivnch a/nebo deteknch zazen pro zamezen vzniku ekologick jmy (. 24)

nepijet dnch preventivnch opaten nebo neprovedena instalace deteknho zazen pro zamezen vzniku ekol. jmy /+5 b./

pijet preventivnch opaten, provedena instalace deteknho zazen pro zamezen vzniku ekol. jmy a zpracovn havarijnho plnu nebo provoznho du /-5 b./

+ dal preventivn opaten,kt. vychzej z nejnovjch vd. a tech. poznatk v oblasti environmentlnho zabezpeen /-10 b./

st F. Celkov souet bod

Celkov poet dosaench bod (. 25)

Datum a podpis (. 26)


MP MP PRO PROVDN ZKLADNHO HODNOCEN RIZIKA EKOLOGICK JMY

http://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma

Vstnk MP . 2/2012

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf


MP - ZKLADN HODNOCEN RIZIKA E - struktura

l. 1 vod

l. 2 Obecn principy hodnocen rizik

l. 3 Zpsob provdn a nleitosti zkladnho hodnocen rizika

Postup pi zpracovn zkl. hodnocen rizika

Vjimky

Dal postup

Podrobn popis jednotl. st A - F

l. 4 Kontroln innost

l. 5 Platnost


l. 2 MP obecn principy hodnocen rizik /1/

Provdn provozn innosti

pleitostn

doasn

kontinuln

Aktualizace hodnocen v ppad zmn

provozn innosti

v okol msta pracovn innosti

okolnost hodnocench v sti D a E


l. 3 MP postup provdn a nleitosti zkl. HR /1/

Hodnocen rizika

pro kad msto provozn innosti a pro kadou provozn innost zvl

odlin pstup pro zazen IPPC (sti B a E)

pokud i dal provozn innost nad rmec IPPC, pro tuto provozn innost HR zvl

Pokud pro provozn innosti vydna povolen podle zvl. pedpis, pak msto/a provozn innosti = msto/a provozn innosti, pro kt. je toto povolen vydno


l. 3 MP postup provdn a nleitosti zkl. HR /2/

Objekt (arel) ve vlastnictv jedn osoby a souasn existence vce provozovatel

kad provozovatel zpracuje hodnocen rizika pro svoji provozn innost a msto provozn innosti


l. 3 MP vjimky /1/

Hodnocen rizik se neprovd:

pro mobiln zazen, u nho nelze stanovit pesn msto provozn innosti

pro ostatn innosti, kt. mohou zpsobit E, ale nejsou vslovn uvedeny v tab. . 1

provozn innostje pouze vypoutn odpadnch vod, kter neobsahuj nebezpen zvadn ltky nebo zvl nebezpen zvadn ltky (odst. 4 zkona)


l. 3 MP vjimky /2/

Hodnocen rizik se neprovd:

4.provozn innost . 9, kdy pslun provozovatel zachz se zvadnmi ltkami, nebezpenmi zvadnmi ltkami nebo zvl nebezpenmi zvadnmi ltkami vcelkovm mnostv, kter nedosahuje limity stanoven vsti B plohy . 1 knazen vldy

5.pokud jsou nebezpen chemick ltky a ppravky nebo zvadn ltky soust zazen,

jsou vnm pevn (hermeticky) uzaveny a

stmito ltkami se nenakld a provozovatel pouv zazen pro provozn innost neuvedenou vtabulce . 1


l. 3 MP - obecn popis st A - F

Provozovatel postupuje dle pl. . 1 NV

pro kad zkl. hodnocen rizika piazuje v jednotlivch stech a dcch seln hodnoty uvedench bod

bodov hodnocen se v sti B v rmci jednotl. dk 5 a 7 st

v stech C, D a E se v dcch 8 24 se vybr pouze 1 odpovdajc hodnota (nejrizikovj)

vybran bodov hodnocen ze jednotlivch dk se v jednotlivch stech st do mezisoutu dan sti


l. 3 MP podrobn popis st A - C

Popis/bli vysvtlen jednotlivch dk

Odkazy na webov strnky pslunho informanho zdroje


l. 4 MP kontroln innost /1/

PO

dohled na plnn jednotl. povinnost stanovench zkonem nebo rozhodnutmi/opatenmi vydanmi na jeho zklad

oprvnn

kontrolovat daje poskytnut provozovatelem

oprvnn vstupovat na pozemky a do objekt, souvisejcch s vkonem kontroln innosti

na prbh kontroln innosti se vztahuje z. . 552/1991 Sb., o sttn kontrole

stanoven prva povinnost kontrolnch pracovnk i kontrolovanch osob


l. 4 MP kontroln innost /2/

Pi provdn kontroly kontrola proveden zkladnho hodnocen rizika

postup dle kritri v ploze . 3 NV

Za nesplnn povinnosti zabezpeit finann zajitn dle z. . 167/2008 Sb., jeho podmnkou je sprvn a pln hodnocen rizik - pokuta do ve 1 mil. K


l.5 MP platnost

Od 1. nora 2012

http://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma

Vstnk MP . 2/2012

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf


FAQ I. - PROVOZN INNOST /1/

Firma m nkolik provozoven, znichpouze vnkterch realizuje provozn innosti dle zkona. Mus firma provst zkladn hodnocen rizik pro vechny sv provozovny?

Provozovatel provede zkladn hodnocen rizik jen pro ty objekty (msta provozn innosti), kter slou pro provozn innosti podle plohy 1 zkona o ekologick jm.


FAQ I. - PROVOZN INNOST /2/

Je provozovatel (se sdlem vR a pevnou innost vR), kter vykonv P zplohy . 1 tak vzahrani, povinen zpracovat pro tuto innost tak zkladn hodnocen rizik?

Dan provozovatel mus vyhovt legislativ, kterou byla do prvnho du danho sttu transponovna smrnice 2004/35/ES o environmentln odpovdnosti.

Pokud je hodnocen rizik touto legislativou vyadovno, mus bt provedeno, a to zpsobem, kter je stanoven prvnmi pedpisy danho sttu.


FAQ I. - PROVOZN INNOST /3/

Zpracovat dvoje hodnocen rizik (pokud je ltka NCHL a zrove ZV?

ZHR jen jedno, a to dle rozhodnut, zda P 9 nebo P 10:

R/H vty = P 10

jen vyjmenovan

ne vechny souasn

Pokud ne R vty = ZV (P 9)


FAQ I. - PROVOZN MSTO /1/

Jak zpracovat ZHR pro mnoho objekt 1 provozovatele (poln hnojit, jmky) - lokalizace v rznch katastrech, rzn velk vmra, rzn poet

(P 9)?

stejn obsah havarijnho plnu z hlediska zachzen se ZV (dle 39 odst. 2 vod. zkona)


FAQ I. - PROVOZN MSTO /2/

Jak zpracovat ZHR pro nakldn s ZL/NCHL/ aplikace POR, stavby (penetrace, omtky) apod?

ZHR ANO - jen pro sklad (= msta provozn innosti),

pro kter vydno kolaudan rozhodnut/souhlas nebo

kde byl schvlen havarijn pln

pipomenut ZHR se provd i pro provozn innosti provdn doasn (viz MP pro ZHR, l. 2)

ZHR NE pro prostor provozovny, kt. nepodlh povolen/souhlasu podle zvl. pedpis (vodn z., z. o odpadech, IPPC, z. o ochran ovzdu) nebo na n nemus bt zpracovn havarijn pln


FAQ I. shrnut

http://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma

Kl k ad otzek zkladn pojmy zejmna:

provozovatel / 2 bod i) zkona/

provozn innost / 2 bod h) zkona/

msto provozn innosti / 2, bod b) NV/

pokud pro provozn innosti vydna povolen podle zvl. pedpis, pak msto/a provozn innosti = msto/a provozn innosti, pro kt. je toto povolen vydno

Nsledn postup

sprvn zaazen provozn innosti

monost uplatnn vjimek ze zpracovn ZHR?

monost nevyplnn sti B a/nebo C?


FAQ II. - FINANN ZAJITN /1/

Kdo posoud dostatenost finannho zajitn a jak asto se toto zajitn kontroluje?

Posouzen dostatenosti finannho zajitn je pedevm vzjmu provozovatele a ktomuto posouzen vyuije plohu NV . 4.

Kontrolu podle zkona provd IP, sprvci nrodnch park nebo chrnnch krajinnch oblasti nebo jezdn ady.

Pi posuzovn obsahu dokumentu nebo smlouvy o finan. zajitn se postupuje podle plohy NV . 3.

etnost kontroly nen stanovena.


FAQ II. - FINANN ZAJITN /2/

Jak vysok by mlo bt finann zajitn? Na zklad eho by mlo bt vypotno a km? Existuje provdc pedpis?

Vypoet nklad na npravu E - na zklad podrobnho hodnocen rizika

metodick pokyn za zpracovn podrobnho hodnocen rizika

>20 mil. K povinnost zajitn

Rozsah finannho zajitn mus po celou dobu vkonu provozn innosti provozovatele odpovdat rozsahu monch nklad aintenzit nebo zvanosti vytvenho rizika ekologick jmy( 14 odst. 1).

Posouzen dostatenosti finannho zajitn je pedevm vzjmu provozovatele a ktomuto posouzen vyuije plohu NV . 4.


FAQ II. - FINANN ZAJITN /3/

Pokud je sjednno pojitn provozu skldky dle z. . 185/2001 Sb., je teba zabezpeit jet dal finann zajitn dle 167/2008 Sb., kdy se existujcm pojitnm zabezpeuje koda na P?

koda na ivotnm prosted vs ekologick jma

Pojitn odpovdnosti za kodu na P dle 48a psm. a) z. . 185/2001 Sb., o odpadech nen toton spojitnm odpovdnosti za ekologickou jmu

Stvajc pojitn nutno rozit nebo sjednat jin produkt finannho zajitn.


Pklad provozn innost 8

 • Hrz tchovick pehrady voda eky Vltavy je vzdut cca do msta soutoku sekou Szavou

 • P 8 - st B a C1 pro pehradu nerelevantn

 • C2

  • vtto sti vzdut - dn pedmt ochrany uveden vdku 8

  • dky 9-15 nejsou pro pehradu (provozn innost 8) relevantn

 • Pehrada m provozn d


PODROBN HODNOCEN RIZIK(ploha . 2 NV)

Podrobn rozveden body zkladnho hodnocen rizika

+

Pijat a plnovan preventivn opaten k scnm vzniku a velikosti ekologick jmy (tech. i org. charakteru)

Stanoven cl NO

Zhodnocen vhodnosti a proveditelnosti NO

Finann vyslen NO


MP PODROBN HODNOCEN RIZIKA E - struktura

l. 1 vod

l. 2 Zkladn pstupy k podrobnmu hodnocen rizika

l. 3 Zpsob provdn a nleitosti podrobnho hodnocen rizika

st A - identifikace

st B rekapitulace

st C popis msta provozn innosti

st D popis pedmtu ochrany

st E - scn E a popis PO

st F - nprava E a jej finann vyslen

l. 4 Registrace v EMAS a certifikace dle ISO 14 000

l. 5 Kontroln innost

l. 6 - Platnost


l. 3 MP Zkladn pstupy k podrobnmu hodnocen rizika ekologick jmy

Vztah k z. . 59/2006 Sb.:

schvlen dokumentace pro objekty nebo zazen v skupin A v podrobnm hodnocen vypracovv pouze st D a F

schvlen dokumentace pro objekty nebo zazen v skupin B v podrobnm hodnocen vypracovv pouze st F

Scne E v sti E rozhodujc vliv na rozsah informac:

popis msta innosti, uveden v sti C a

popis pedmtu ochrany, uveden v sti D, zejmna

bod 16 popis vskytu chrnnch dle 2 ps. b

bod 17 popis vskytu prodnch stanovi dle plohy . 1 k vyhl. . 166/2005 Sb.


MP PODROBN HODNOCEN RIZIKA E

Od 1. kvtna 2012

http://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma

Vstnk MP . 5/2012

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf

Ploha . 1 Rmcov nklady na npravu E na pd a vod

Ploha . 2 Podklady pro odhad nklad na NO pi nprav E na druzch anebo stanovitch


UITEN ODKAZY

www.ec.europa.eu/environment/liability

www.envliability.eu - REMEDE (Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU)

www.cea.eu

www.nrdonline.com -ad-Hoc Industry Natural Resource Damage Group


ADRESOVN DOTAZ

Odbor environmentlnch rizik a ekologickch kod - vcn dotazy

sarka.mikundova@mzp.cz

alexandra.skopcova@mzp.cz

Odbor legislativn - ryze prvn charakter

veronika.vytejckova@mzp.cz


ad
 • Login