Program Leonardo da Vinci ako 15 ročný mladík
Download
1 / 18

Juraj Vantuch Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Program Leonardo da Vinci ako 15 ročný mladík Pohľad hodnotiteľa a evaluátora. Juraj Vantuch Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta [email protected] Bratislava,  24.11. 2010. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?. Odkiaľ prichádzame? Čo sme? Kam ideme?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Juraj Vantuch Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta [email protected]' - naoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program Leonardo da Vinci ako 15 ročný mladík

Pohľad hodnotiteľa a evaluátora

Juraj Vantuch

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

[email protected]

Bratislava,  24.11. 2010


D o venons nous que sommes nous o allons nous

D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?

Odkiaľ prichádzame?

Čo sme?

Kam ideme?

Paul Gauguin (1897)


Kam (chceme) ísť?

Leonardo da Vinci

Sokrates - LdV

Program celoživotného vzdelávania - LdV

Národná správa o realizácii

Programu celoživotného vzdelávania v SR

v rokoch 2007-2009

Autori:

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc , Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc, Ing. Alena Galanová, Mgr. Renáta Proková, RNDr. Miloš Novák, RNDr. Mária Rychnavská


Národná správa o realizácii PCV v SR v rokoch 2007-2009

Pozitíva PCV (vrátane LDV)

 • podporuje ... európsku súdržnosť tým, že umožňuje aj „prežiť a precítiť“ podobnosť ...problémov ... európskych krajín napriek odlišnosti európskych kultúr.

 • podporuje výmenu skúseností „in situ“, s bezprostredným účinkom, a teda so silným potenciálom zmeny a inovácie.

Ako dosiahnuť zmenu?

Zhora dole alebo zdola nahor?


Education & Training Programme 2010 2007-2009

Copenhagen Declaration 2002

2000-2005 

2005 – 2006 

Národná lisabonská stratégia (Národný program reforiem) a Minerva - prvýkrát ciele na podporu rozvoja ľudských zdrojov.

2008 - 2010 

Modernizačný program Slovensko 21 (Národný program reforiem na roky 2008 – 2010) - v zameraní na výskum, vývoj a inovácie 4 krátkodobé opatrenia a 4 strednodobé opatrenia a v oblasti vzdelávania 8 krátkodobých opatrení a 14 strednodobých opatrení s relevanciou k PCV. (Strategické priority)

 Deklaratívna rovina vs Implementačná rovina


Kodansk n stroje

Kodanské nástroje 2007-2009

Dôraz na vzdelávacie výsledky (learning outcomes)

Europass

EQF (NSQ)

Kvalita: CQAF... ENQA-VET... EQARF

Uznávanie nonformálneho a informálneho vzdelávania sa

(ECVET)

Vantuch, J. a kol.: Správa o politike OVP v rokoch 2002-2010 (embargo CEDEFOP do 6.12.2010)

 • Horúce témy 2010+

 • Prepojenie národných sústav povolaní (NSO) a kvalifikácií (NSQ)

 • ESCO Taxonómia (švédska versus česká cesta)

 • Staronový problém: Ako na „kompetencie“ – čo je kľúčové?

 • Pilotné projekty a Projekty Transferu inovácií :

 • Leonardovo medzinárodné laboratórium – Načo robiť vlastné chyby?


Legislat vny boom 2008 2009

Legislatívny boom 2008-2009 2007-2009

Školský zákon: Ako programovať vzdelávanie?

Zákon o OVP: Ako anticipovať potreby trhu práce?

(regionálne stratégie a sektorové plány výkonov)

Zákon o CŽV - Čo je relevantné pre kvalifikovanosť?

- Ako uznávať spôsobilosť získanú „ mimo“ (NSK)

Zákon o PedZam a OdbZam - Čo je relevantné pre profesionalizáciu?

 • Dobrá správa: Indukovanie dopytu po know-how

 • Príklady dobrej praxe krajín EU – nástroje!

 • Impulz pre LdV- 2010+

Načo robiť zbytočné vlastné chyby?


Národná správa o realizácii PCV v SR v rokoch 2007-2009

Slabiny PCV (vrátane LDV)

 • Nedostatočne využívaný potenciál

 • na zefektívnenie ...národných politík prostredníctvom mainstreamingu

 • na poučenie z medzinárodných skúseností ..(a)..cieleného vyťažovania PCV na riešenie ... identifikovaných problémov

Výsledky diseminácie?

Účinky štandardných nástrojov?


Národná správa o realizácii PCV v SR v rokoch 2007-2009

Slabiny využitia PCV (vrátane LDV)

Nespochybniteľné účinky diseminácie v horizontálnej rovine (lokálne/regionálne a v peer komunite)

Podstatne slabší vertikálny účinok

Potenciál pre systémové zmeny a systematické inovácie nedostatočne využitý.


Diseminačné aktivity 2007-2009

 • Nástroje - štandardné

 • Udržateľnosť účinku výsledkov projektu - dva problémové momenty

 • Webstránky

 • Zastarávanie - Vyhasínanie - Obmedzovanie prístupu tretích strán k materiálom

 • Stabilnejšie pri umiestnení na serveroch participantov.

 • Vyššia zraniteľnosť pri webhostingu a outsourcingu vytvorenia stránok.

 • Zvláštny problém - ochrana duševného vlastníctva

 • Impakt diseminačných aktivít

 • Prirodzene účinnejšie lokálne/regionálne a v príslušnej profesijnej komunite.

 • Problémový mainstreaming


Diseminačné aktivity – vertikalizácia 2007-2009

Ako zvýšiť reflexiu výsledkov decíznou sférou, podporiť mainstreaming

a nešpecifický transfer do iných oblastí?

 • Zintenzívniť spoluprácu národnej agentúry a decíznej sféry?

 • Zmena v spôsobe tvorby národných politík!

  Zvýšiť záujem decíznej sféry o tvorbu politiky založenej na spoľahlivých analýzach a relevantných údajoch a v zakladaní procesov zmeny

 • Tri kroky na zamyslenie vo vzťahu k európskym skúsenostiam

 • Evaluácia projektových webstránok s cieľom vypracovať odporúčania na podporu účinnej aktuálnej ale aj dlhodobej informovanosti odbornej verejnosti

 • Revízia techniky opisu príkladov dobrej praxe!!! – „decisor friendly“

 • Vytvorenie všeobecne dostupnej vyhľadávacej webstránky umožňujúcej informovať sa o výsledkoch jednotlivých projektov (aj centralizovaných!) a príkladoch dobrej praxe v slovenskom jazyku a v „praktickom“ jazyku.


Mobility v rokoch 2007-2009 2007-2009

Z 369 podaných mobilitných projektov schválených 284 (úspešnosť 76,96%)

Počet schválených a uskutočnených mobilít* podľa cieľových skupín

*Mobility uskutočnené do 31.12.2009; Plán – schválené, Real - uskutočnené

Disproporčne málo projektov zameraných na ľudí na trhu práce (PLM).

Paradoxné najmä v súvislosti s vysokou nezamestnanosťou absolventov 

Koordinácia s APTP – Absolventská prax?


 • Mobility 2007-2009

 • Pozitíva

 • Ciele a národné priority plnené. Identifikované pozitíva sú v tom, že

 • Narastá objem mobility z hľadiska všetkých cieľových skupín v rámci OVP,

 • Narastá objem spolupráce so školami a inštitúciami v zahraničí

 • Intenzívnejšie podporuje učenie sa moderných cudzích jazykov

 • Rozvíjajú sa inovácie s podporou IKT v OVP

 • Negatíva

 • Zatiaľ nedochádza k zlepšeniu transparentnosti a uznávania kvalifikácií

 • Certifikáty sú v najlepšom prípade len portfóliom referencií pre zamestnávateľov

 • Nemožno konštatovať dopad na zvýšenie kvality a inovácie systému OVP

 • Alena Galanová (čiastková evaluačná správa)

 • Výzvy do budúcnosti

 • 53,97% kontaktov zabezpečili sprostredkovateľské organizácie – domáce organizácie sporné na rozdiel od zahraničných

 • Dokument Europass-Mobilita získalo len 31,34% účastníkov – Dotazníkový prieskum : : Vydávania Europass-Mobility bez problémov (67,20%), Procedúra je administratívne náročná (12%), Europass nie je dostatočne známy (20,8% !)


Syst movo siln a slab str nky akcie prenos inov ci pod a realiz torov projektov
Systémovo silné a slabé stránky akcie Prenos inovácií 2007-2009 podľa realizátorov projektov

Silné stránky

 • projekty sú zamerané na inovácie, ktoré už prešli hodnotením praxe;

 • dostatok času na adaptáciu a vylepšovanie transferovaného produktu,

 • možnosti spolupráce a konfrontácia skúseností s viacerými krajinami,

 • benefit z ... projektu majú .. aj partneri, ktorí poskytujú (svoje) produkty

 • nepomerne vyššie zúročenie výstupov ako u iných projektov .

 • možnosť transferu existujúcich kvalitných vzdelávacích materiálov zo zahraničia

  Slabé stránky

 • málo príležitostí na kontaktné stretnutia, vo fáze prvotného uvažovania o PI, s realizátormi projektov, ktoré sú potenciálne hodné transferu; dôležité pre eliminovanie umelého hľadania "inovácie" za každú cenu,

 • ťažkosti so získaním vysokokvalifikovaných špecialistov tak z oblasti vzdelávania sa (pedagogika, didaktika, psychológia) ako aj riadenia projektu.

Miloš Novák (čiastková evaluačná správa)

Výzvy do budúcnosti?


 • LdV - Odporúčania pre Národnú agentúru 2007-2009

 • Decentralizáciou tvorby kurikula narastá potreba, ale i dopyt po skúsenostiach a transfere alternatívnych vzdelávacích príležitostí na školách (formou i obsahom).Odporúčame priorizovať prípravu a realizáciu nových školských vzdelávacích programov i parciálne inovácie v nich prostredníctvom PI i mobilít.

 • Odporúčame požiadať o spoluprácu zákonom o odbornom vzdelávaní novokreované rady OVP... Pokúsiť sa s ich podporou o kampaň a prípravu tréningových seminárov pre potenciálnych podávateľov projektov Prenos inovácií najmä zo stredných odborných škôl a malých a stredných podnikov, keďže ich podiel na participácií je neuspokojivý...

 • Pravidene vyhodnocovať aktivity sprostredkujúcich organizácií, najmä či sú v súladeúlohami, ktoré sú uvedené v Strategických prioritách a eliminovať také, ktoré sa pod zámienkou podpory mobility zameriavajú na sprostredkúvanie práce a nie odborného vzdelávania a prípravy


Odporúčania pre MŠVVŠ SR a orgány samosprávnych krajov 2007-2009

 • Dbať v maximálnej možnej miere o elimináciu substitúcie disponibilných zdrojov a mŕtvej váhy. Priorizovať... projekty a iné aktivity, „ktoré by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory Európskej únie“.

 • Zaviesť funkciu koordinátora medzinárodnej spolupráce na škole. Zahrnúť do systému kontinuálneho a kariérneho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl (podľa Zákona č. 317/2009 Z.z.) aj vzdelávanie v projektovom manažmente.

 • Pokračovať v kampani týkajúcej sa implementácie nástroja Europass Mobilita; propagovaním jeho zavedenia a používania. Zverejňovať každoročne štatistické údaje o počtoch vystavených dokumentov Europass Mobilita celkovo a zvlášť v rámci PCV.

 • Stimulovať zriaďovateľov škôl a samosprávne kraje k tomu, aby ... zohľadňovali pri úprave siete stredných odborných škôl aj dlhodobú medzinárodnú spoluprácu a v jej rámci nadobudnuté skúsenosti škôl.

 • Prostredníctvom Rád OVP výraznejšie informovať a ovplyvňovať účasť jednotlivých sektorov a ich zamestnávateľov na regionálnej aj celoštátnej úrovni na aktivitách LdV - PI a mobilite pre jednotlivé cieľové skupiny účastníkov.


Dva podnety pre Európsku komisiu 2007-2009

 • Decízna sféra, záujemcovia o podanie projektu ale i  samotná NA, nemajú dosť informácií o výsledkoch centralizovaných projektov (i samotnej účasti slovenských subjektov v nich). Na podporu zintenzívnenia participácie na centralizovaných projektoch a na zvýšenie synergie je potrebné zvýšiť informovanosť NA a národných hráčov.

 • Veľmi negatívne a ako diskriminujúce je vnímané súčasné nastavenie limitov ceny práce jednotlivých kategórií pracovníkov participujúcich na riešení projektov (ponúkané príjmy nie sú konkurencieschopné, pretože limity sú odvodzované z ceny práce podfinancovaného verejného sektoru, čím znižujú atraktivitu napr. i Prenosu inovácií a negatívne sa premietajú do počtu a kvality predkladaných projektov. (Napr. v pozícii manažér, slovenský pracovník nedosahuje ani 27 % úrovne talianskeho pracovníka).


Program leonardo da vinci ako 15 ro n mlad k poh ad hodnotite a a evalu tora

Ďakujem Vám za pozornosť 2007-2009

Program Leonardo da Vinci ako 15 ročný mladík

Pohľad hodnotiteľa a evaluátora

a pracovníkom národnej agentúry za dlhoročné neľahké úsilie pri „výchove mládenca“a či skôr „orbe na národa roli dedičnej“... ?

Juraj Vantuch, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

[email protected]


ad