INT 305s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

INT 305s Daniela Rozgoňová PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INT 305s Daniela Rozgoňová. Koordinované politiky EÚ Týždeň VI/1. Priemyselná politika. Počiatky európskej priemyselnej politiky boli už v ESUO (1952). Vysoký úrad ESUO (obdoba dnešnej EK): Plánoval výrobu, export a import, rozširovanie a modernizáciu. Subvencoval vedu a výskum.

Download Presentation

INT 305s Daniela Rozgoňová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INT 305s

Daniela Rozgoňová


Koordinované politiky EÚ

Týždeň VI/1


Priemyselná politika

 • Počiatky európskej priemyselnej politiky

  boli už v ESUO (1952).

 • Vysoký úrad ESUO (obdoba dnešnej EK):

  • Plánoval výrobu, export a import, rozširovanie a modernizáciu.

  • Subvencoval vedu a výskum.

  • Poskytoval lacné úvery podnikom.

  • Financoval pohyb pracovných síl.

  • Zabraňoval fúziám a vzniku kartelov.


 • Rímske zmluvy zahŕňali v rámci EHS priemyselnú stratégiu, hlavne v podobe ochrany jednotného trhu.

 • Nové ponímanie priemyselnej politiky ES v 80. rokoch: štrukturálne zmeny, nové technológie, podpora malých a stredných podnikov.

 • V 90. rokoch sa mnohé klasické priemyselné odvetvia ocitli v kríze, nastal prebytok kapacít v železiarstve a oceliarstve.


 • EK mohla vďaka ESUO zasahovať podporou železiarstva a oceliarstva, ale nie v iných sektoroch.

 • Kríza zasiahla aj textilný priemysel – výsledok silnej konkurencie a lacných dovozov z Číny a iných ázijských krajín.

 • Silne postihnutý aj námorný sektor a výstavba lodí. Aj tu silná konkurencia z Orientu (Najmä Japonsko a Kórea).


 • Automobilový priemysel EÚ prešiel

  procesmi reštrukturalizácie, modernizácie a koncentrácie tiež. Aj tu je prítomná hrozba konkurencie z Ázie.

  Politika výskumu a vývoja

  Od 80.rokov rozvíja ES/EÚ projekty

  programy zmerané na:

 • Oblasť výskumu, vývoja a uplatňovania nových technológií.


 • Informačné systémy a databanky.

 • Podporu malých a stredných podnikov.

 • Podpora zmien v infraštruktúre.

  Energetická politika EÚ

  Jej ciele a princípy sú zakotvené v

  Maastrichtskej zmluve:

 • Vytvoriť integrovaný európsky energetický trh s voľným obchodom s elektrickou energiou a plynom.


 • Zvýšiť konkurencieschopnosť európskych energetických odvetví.

 • Zvýšiť bezpečnosť výroby a transportu energií.

 • Zvýšiť ochranu životného prostredia vo vzťahu k výrobe energie.

 • Podporovať výskum zameraný na náhradu ropy inými palivami a na úspory energií, alternatívne a obnoviteľné zdroje.


V energetike je výskum zameraný na nové zdroje energie (slnečná energia, biomasa, geotermálna energia, jadrová energia).

1995: dokument Zelená listina pre energetickú politiku EÚ – jednotný trh energií bez prekážok, úspory a racionalizácia spotreby.


Politika podpory malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky tvoria viac než 90%

podnikov v EÚ a 70% zamestnanosti.

 • Kľúčové ciele v podpore SMEs:

  • Vytvorenie podmienok pre výhodné podnikateľské prostredie.

  • Podpora inovačného podnikateľského prostredia.

  • Využitie možností jednotného trhu.


 • Podpora SMEs financovaná z Programu pre podniky a podnikanie na roky 2000-05 a zo štrukturálnych fondov EÚ.

 • Aj EIB podporuje projekty SMEs

  financovaním na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.


Regionálna politika EÚ

 • Definícia regionálnej politiky

  Regionálna politika predstavuje jednu z

  najvýznamnejších politík EÚ. Jej úlohou je

  vyrovnávať disproporcie v úrovni

  hospodárskeho rozvoja jednotlivých

  regiónov únie.


 • Základné princípy regionálnej politiky EÚ sú zakotvené v Maastrichtskej zmluve (1992) a v Jednotnom európskom akte (1985).

 • Politika sociálnej a ekonomickej kohézie EÚ zavedená od vzniku Spoločného trhu EÚ v 1986.

 • Vytvorili sa rôzne štrukturálne a kohézne fondy (1988-99).


Základné princípy regionálnej politiky EÚ

 • Princíp koncentrácie:

  Sústreďovanie prostriedkov štrukturálnych fondov do najproblémovejších regiónov, v ktorých HDP na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily nepresahuje 75% priemeru EÚ.

 • Princíp partnerstva:

  Aktívna účasť príslušných orgánov na príprave, uskutočňovaní a monitorovaní projektov regionálnej politiky.


 • Princíp doplnkovosti:

  Prostriedky EÚ dopĺňajú finančné prostriedky národných štátov a jednotlivých regiónov.

 • Princíp subsidiarity:

  Zodpovednosť za efektívne využívanie prostriedkov EÚ sa posúva čo najbližšie k uskutočňovateľom projektu (národné a regionálne orgány).

 • Princíp programovania:

  Integrovaný viacročný prístup – plánovanie.


 • Login