INT 305s
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

INT 305s Daniela Rozgoňová PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

INT 305s Daniela Rozgoňová. Koordinované politiky EÚ Týždeň VI/1. Priemyselná politika. Počiatky európskej priemyselnej politiky boli už v ESUO (1952). Vysoký úrad ESUO (obdoba dnešnej EK): Plánoval výrobu, export a import, rozširovanie a modernizáciu. Subvencoval vedu a výskum.

Download Presentation

INT 305s Daniela Rozgoňová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Int 305s daniela rozgo ov

INT 305s

Daniela Rozgoňová


Int 305s daniela rozgo ov

Koordinované politiky EÚ

Týždeň VI/1


Priemyseln politika

Priemyselná politika

  • Počiatky európskej priemyselnej politiky

    boli už v ESUO (1952).

  • Vysoký úrad ESUO (obdoba dnešnej EK):

    • Plánoval výrobu, export a import, rozširovanie a modernizáciu.

    • Subvencoval vedu a výskum.

    • Poskytoval lacné úvery podnikom.

    • Financoval pohyb pracovných síl.

    • Zabraňoval fúziám a vzniku kartelov.


Int 305s daniela rozgo ov

  • Rímske zmluvy zahŕňali v rámci EHS priemyselnú stratégiu, hlavne v podobe ochrany jednotného trhu.

  • Nové ponímanie priemyselnej politiky ES v 80. rokoch: štrukturálne zmeny, nové technológie, podpora malých a stredných podnikov.

  • V 90. rokoch sa mnohé klasické priemyselné odvetvia ocitli v kríze, nastal prebytok kapacít v železiarstve a oceliarstve.


Int 305s daniela rozgo ov

  • EK mohla vďaka ESUO zasahovať podporou železiarstva a oceliarstva, ale nie v iných sektoroch.

  • Kríza zasiahla aj textilný priemysel – výsledok silnej konkurencie a lacných dovozov z Číny a iných ázijských krajín.

  • Silne postihnutý aj námorný sektor a výstavba lodí. Aj tu silná konkurencia z Orientu (Najmä Japonsko a Kórea).


Int 305s daniela rozgo ov

  • Automobilový priemysel EÚ prešiel

    procesmi reštrukturalizácie, modernizácie a koncentrácie tiež. Aj tu je prítomná hrozba konkurencie z Ázie.

    Politika výskumu a vývoja

    Od 80.rokov rozvíja ES/EÚ projekty

    programy zmerané na:

  • Oblasť výskumu, vývoja a uplatňovania nových technológií.


Int 305s daniela rozgo ov

  • Informačné systémy a databanky.

  • Podporu malých a stredných podnikov.

  • Podpora zmien v infraštruktúre.

    Energetická politika EÚ

    Jej ciele a princípy sú zakotvené v

    Maastrichtskej zmluve:

  • Vytvoriť integrovaný európsky energetický trh s voľným obchodom s elektrickou energiou a plynom.


Int 305s daniela rozgo ov

  • Zvýšiť konkurencieschopnosť európskych energetických odvetví.

  • Zvýšiť bezpečnosť výroby a transportu energií.

  • Zvýšiť ochranu životného prostredia vo vzťahu k výrobe energie.

  • Podporovať výskum zameraný na náhradu ropy inými palivami a na úspory energií, alternatívne a obnoviteľné zdroje.


Int 305s daniela rozgo ov

V energetike je výskum zameraný na nové zdroje energie (slnečná energia, biomasa, geotermálna energia, jadrová energia).

1995: dokument Zelená listina pre energetickú politiku EÚ – jednotný trh energií bez prekážok, úspory a racionalizácia spotreby.


Politika podpory mal ch a stredn ch podnikov

Politika podpory malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky tvoria viac než 90%

podnikov v EÚ a 70% zamestnanosti.

  • Kľúčové ciele v podpore SMEs:

    • Vytvorenie podmienok pre výhodné podnikateľské prostredie.

    • Podpora inovačného podnikateľského prostredia.

    • Využitie možností jednotného trhu.


Int 305s daniela rozgo ov

  • Podpora SMEs financovaná z Programu pre podniky a podnikanie na roky 2000-05 a zo štrukturálnych fondov EÚ.

  • Aj EIB podporuje projekty SMEs

    financovaním na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.


Region lna politika e

Regionálna politika EÚ

  • Definícia regionálnej politiky

    Regionálna politika predstavuje jednu z

    najvýznamnejších politík EÚ. Jej úlohou je

    vyrovnávať disproporcie v úrovni

    hospodárskeho rozvoja jednotlivých

    regiónov únie.


Int 305s daniela rozgo ov

  • Základné princípy regionálnej politiky EÚ sú zakotvené v Maastrichtskej zmluve (1992) a v Jednotnom európskom akte (1985).

  • Politika sociálnej a ekonomickej kohézie EÚ zavedená od vzniku Spoločného trhu EÚ v 1986.

  • Vytvorili sa rôzne štrukturálne a kohézne fondy (1988-99).


Z kladn princ py region lnej politiky e

Základné princípy regionálnej politiky EÚ

  • Princíp koncentrácie:

    Sústreďovanie prostriedkov štrukturálnych fondov do najproblémovejších regiónov, v ktorých HDP na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily nepresahuje 75% priemeru EÚ.

  • Princíp partnerstva:

    Aktívna účasť príslušných orgánov na príprave, uskutočňovaní a monitorovaní projektov regionálnej politiky.


Int 305s daniela rozgo ov

  • Princíp doplnkovosti:

    Prostriedky EÚ dopĺňajú finančné prostriedky národných štátov a jednotlivých regiónov.

  • Princíp subsidiarity:

    Zodpovednosť za efektívne využívanie prostriedkov EÚ sa posúva čo najbližšie k uskutočňovateľom projektu (národné a regionálne orgány).

  • Princíp programovania:

    Integrovaný viacročný prístup – plánovanie.


  • Login