Sp n zen projektu v pr b hu realizace a udr itelnosti
Download
1 / 33

Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ing. Markéta Hanzalová 14.3.2012. Obsah. Povinnosti příjemců při realizaci projektu Změny v realizaci projektu Pravidla pro způsobilé výdaje Předkládání monitorovacích zpráv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti' - nani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sp n zen projektu v pr b hu realizace a udr itelnosti
Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti

Úřad Regionální rady

regionu soudržnosti Jihozápad

Ing. Markéta Hanzalová

14.3.2012


Obsah
Obsah udržitelnosti

 • Povinnosti příjemců při realizaci projektu

 • Změny v realizaci projektu

 • Pravidla pro způsobilé výdaje

 • Předkládání monitorovacích zpráv

 • Kontrola projektů

 • Konzultace k veřejným zakázkám

 • Nejčastější chyby a opomenutí v předkládání MZ se ŽoP

www.rr-jihozapad.cz


Povinnosti p jemce p i realizaci projektu
Povinnosti příjemce při realizaci projektu udržitelnosti

 • Realizovat projekt v souladu s legislativou ČR a EU, zejména v oblasti zadávání VZ, VP a ŽP

 • Řídit se platnou dokumentací ÚRR – Příručka pro příjemce, Metodické pokyny, Metodická oznámení, Pravidla pro publicitu, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace atd.

 • Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

 • Hlásit vzniklé změny v průběhu realizace projektu

 • Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv

 • Dodržovat harmonogram projektu

www.rr-jihozapad.cz


Povinnosti p jemce p i realizaci projektu1
Povinnosti příjemce při realizaci projektu udržitelnosti

 • Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě a udržet je po dobu udržitelnosti

 • Vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR

 • Provést audit projektu

 • Dodržovat pravidla pro publicitu

 • Archivace dokumentace projektu po dobu min. 10 let (od finančního ukončení projektu)

 • Pojistit majetek pořízený v rámci realizace projektu min. na hodnotu jeho pořizovací ceny vztažené ke ZV projektu

 • Prosazovat princip rovných příležitostí a princip nediskriminace

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

 • = jakékoliv změny oproti původnímu plánu

 • Příjemce je povinen neprodleně změnu oznámit, nejpozději

 • 15 pracovních dní před tím, než změna reálně nastane

 • Neočekávané změny, které nesnesou odkladu, je příjemce

 • povinen oznámit nejpozději do 5 pracovních dní ode dne

 • vzniku změny

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu1
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

 • Příjemce oznámí vzniklou změnu na formuláři Oznámení

 • příjemce o změně projektu. Přílohou oznámí jsou veškeré

 • doklady, které s příslušnou změnou souvisí.

 • Jedná-li se o změnu rozpočtu projektu, přílohou Oznámení je

 • formulář Změny v rozpočtu. V případě změny rozpočtu

 • víceetapového projektu se dokládá formulář za každou etapu

 • projektu i za celý projekt (např. 2 etapy – 3 formuláře).

 • Informace o provedených změnách musí být uvedena v

 • nejbližší monitorovací zprávě.

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu2
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

Změna nepodstatná

 • Nezapříčiní změnu výstupů projektu, jedná se o tyto změny:

  • Změna obecných údajů o příjemci (statutární zástupce, kontaktní osoba, člen projektového týmu, adresa pro doručování, sídlo)

  • Změny smluv s partnery, které mají formální charakter (viz. bod 1),

  • Změny v rozpočtu mezi existujícími položkami, a to do výše max. 15% objemu položky v rámci jedné kapitoly (žádná z položek se nesmí změnit o více než 15%),

  • Změny mezi podpoložkami v rámci jedné položky rozpočtu, při kterých nedojde ke změně celkové výše položky,

  • Změna termínů konání dílčích akcí v rámci etapy/projektu (např. termíny výstav, festivalů),

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu3
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

Změna nepodstatná

 • Změna termínu zahájení fyzické realizace (nesmí dojít k překročení 6 měs. lhůty od podpisu Smlouvy),

 • Změny v nezpůsobilých výdajích,

 • Snížení celkových výdajů projektu (např. vysoutěžení nižší než plánované ceny),

 • Změna počtu a termínů VŘ (bez ohrožení termínu ukončení fyzické realizace a ukončení projektu),

 • Drobné změny související se stavebními pracemi (nemění vnitřní dispozice stavby, nemá vliv na rozpočet, může však zapříčinit příp. odchylky v položkovém rozpočtu stavby).

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu4
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

Změna podstatná menšího rozsahu

 • Nezapříčiní změnu výstupů projektu, jedná se o tyto změny:

  • Změna harmonogramu projektu (zahájení, ukončení fyzické realizace, ukončení projektu),

  • Změna způsobilých výdajů projektu mezi jednotlivými položkami v rámci jedné kapitoly rozpočtu nad 15%,

  • Změna čísla účtu příjemce, na který bude vyplacena dotace,

  • Přesun způsobilých výdajů mezi etapami projektu,

  • Změna v počtu etap projektu,

  • Změna struktury financování projektu (změna režimu plátce/neplátce).

 • Je schvalována vedoucím Odboru řízení programu.

 • Po schválení je vyhotoven dodatek smlouvy.

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu5
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

Změna podstatná většího rozsahu

 • Změna, která zapříčiní změnu indikátorů projektu,

 • Změna, která zapříčiní změnu výstupů projektu (aktivity, cíle).

 • Je schvalována VRR.

 • Po schválení je vyhotoven dodatek smlouvy.

 • Další změny, které podléhají schválení VRR:

  • Souhlas poskytovatele dotace s převodem a pronájmem majetku pořízeného z dotace,

  • Souhlas se zřízením věcného břemene k majetku, výpůjčka majetku pořízeného z dotace.

 • www.rr-jihozapad.cz


  Zm ny v r mci rop jz obecn nep pustn
  Změny v rámci ROP JZ obecně nepřípustné udržitelnosti

  Změny za všech okolností nepřípustné:

  • Zvýšení absolutního objemu nebo procenta dotace

  www.rr-jihozapad.cz


  Zm ny v r mci rop jz obecn nep pustn1
  Změny v rámci ROP JZ obecně nepřípustné udržitelnosti

  Změny, u kterých je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku:

  • Změna termínu zahájení fyzické realizace, která překročí lhůtu 6 měs. od podpisu Smlouvy,

  • Přesuny způsobilých výdajů mezi kapitolami v rozpočtu projektu,

  • Změna termínu ukončení fyzické realizace projektu, který bude navržen po termínu stanoveném jako nejzazší ve Výzvě,

  • Přesuny mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu,

  • Změna, která má vliv na snížení indikátorů a výstupů projektu,

  • Zastavovat majetek získaný, byť jen částečně, z dotace RR.

  www.rr-jihozapad.cz


  Pravidla pro zp sobil v daje
  Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

  • = výdaje, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů

  • Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

   • musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR,

   • musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Jihozápad, vč. navazujících dokumentů,

   • musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým,

   • musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti.

  www.rr-jihozapad.cz


  Pravidla pro zp sobil v daje1
  Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

  • Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé k proplacení pokud:

   • vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu/etapy, tj. když žadatel předkládá Žádost o platbu,

    a zároveň

   • výdaje vznikly nejdříve v den předložení Žádosti o poskytnutí dotace na ÚRR

    Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše

    uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po

    1.1.2007.

    Výdaje na audit projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace, ale uhrazeny do ukončení projetu.

  www.rr-jihozapad.cz


  Pravidla pro zp sobil v daje2
  Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

  • Výjimka pro projekty zakládající veřejnou podporu realizované

  • v režimu regionální investiční podpory:

   • způsobilost výdajů je stanovena od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. přijatelnosti projektu, termín je žadateli sdělen písemně do 5 pracovních dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti

  www.rr-jihozapad.cz


  Pravidla pro zp sobil v daje3
  Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

  • Dokladování způsobilých výdajů

   • způsobilé výdaje musí být přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace,

   • výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné, musí být doložitelné účetními doklady,

   • výdaje, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé,

   • výdaje musí být zaplaceny a zaplacení musí být do data ukončení projektu a předložení monitorovací zprávy s žádostí o platbu(doložení kopie výpisu z bankovního účtu),

   • transakce související s projektem musí být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících(doklady musejí být řádně označeny názvem a registr. č. projektu)

  www.rr-jihozapad.cz


  Pravidla pro zp sobil v daje4
  Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

  • Rozhodným datem pro posouzení způsobilosti výdajů je datum

  • zdanitelného plnění; u výdajů, které nejsou předmětem daně z přidané

  • hodnoty, pak datum uskutečnění účetního případu.

  • Datum zdanitelného plnění nesmí překročit termín ukončení fyzické

  • realizace projektu a příslušný způsobilý výdaj musí být uhrazen do

  • data ukončení projektu (nejpozději do 20 pracovních dnů od data

  • ukončení fyzické realizace projektu, čili do data ukončení projektu).

  www.rr-jihozapad.cz


  P edkl d n monitorovac ch zpr v
  Předkládání monitorovacích zpráv udržitelnosti

  • Příjemci informují ÚRR o realizaci projektů pomocí monitorovacích

  • zpráv. Obsahují popis uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání

  • rozpočtu, proběhlých výběrových řízení, změn v projektu, naplňování

  • předepsaných indikátorů ze Smlouvy o dotaci a další.

  • Typy monitorovacích zpráv:

   • Průběžná monitorovací zpráva

   • Etapová monitorovací zpráva

   • Závěrečná monitorovací zpráva

   • Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

  • Kontrola monitorovacích zpráv probíhá v rámci administrativní

  • kontroly projektů. Před proplacením dotace je projekt kontrolován i

  • v rámci fyzické kontroly – kontrola na místě realizace projektu.

  • Monitorovací zprávy se liší v rozsahu požadovaných informací.

  • S monitorovací zprávou jsou předkládány příslušné povinné přílohy.

  www.rr-jihozapad.cz


  Pr b n monitorovac zpr va
  Průběžná monitorovací zpráva udržitelnosti

  • předkládaná jedenkrát za 6 měsíců

  • podepsána příjemcem/pověřeným oprávněným zástupcem a doručena do 5 pracovních dnů na podatelnu ÚRR

  • první monit. období je ukončeno po uplynutí 6 kalendářních měsíců následujících po kalend. měsíci, ve kterém byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace (např. 1.5.2012 uzavřena smlouva, 30.11.2012 I.PMZ, 31.5. 2013 II.PMZ atd.)

  • pokud by měla být průběžná monit. zpráva předložena do 1 měsíce před nebo po předložení etapové/závěrečné monit. zprávy nepředkládá se

  • přílohou je kompletní zadávací dokumentace u doposud zrealizovaných VŘ (kontrola těchto podkladů se v praxi často kontrolu až s MZ s ŽoP)

  www.rr-jihozapad.cz


  Etapov z v re n monitorovac zpr va
  Etapová/Závěrečná monitorovací zpráva udržitelnosti

  • předkládána po ukončení etapy/projektu dle termínu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace či dodatku ke Smlouvě

  • přílohou je vždy: Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů, faktury, doklady o jejich zaplacení, doklady o zaúčtování, doložení vedení samostatné účetní evidence, Změny v rozpočtu, doklady o plnění indikátorů ze Smlouvy, doklady k proběhlým výběrovým řízením, uzavřené smlouvy s dodavateli, objednávky, doklady prokazující ukončení jednotlivých aktivit projektu (kolaudační souhlas, povolení k předčasnému užívání stavby, netýkající se stavby - předávací protokoly, dodací listy apod.) a další

  • převážná většina příloh se dokládá v kopii (originál uchovává příjemce)

  • nelze provést kontrolu následující etapové monit. zprávy, pokud není ukončena kontrola předchozí etapové monit. zprávy a prostředky proplaceny na účet příjemce

  www.rr-jihozapad.cz


  Monitorovac zpr va o zaji t n udr itelnosti projektu
  Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu udržitelnosti

  • předkládána do 20 pracovních dnů po uplynutí každého roku od ukončení projektu (např. ukončení projektu 31.3.2012, I.MZU nejpozději do 20 prac. dnů po datu 31.3.2013)

  • předkládána po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let (3 roky MSP), od data ukončení projektu

  www.rr-jihozapad.cz


  Monitorovac zpr va o zaji t n udr itelnosti projektu1
  Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu udržitelnosti

  • Přílohy monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu:

   • Doložení zaúčtování dotace dle Avíza o provedené platbě, účetní vypořádání případných pozastávek, popř. uveden majetku do užívání (zaúčtování majetku, inventární karty),

   • Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace),

   • Dokladování nově vytvořených pracovních míst v souvislosti s projektem (pracovní smlouvy, pracovní náplně, přepočtený stav zaměstnanců, mzdové listy, pracovní výkazy či pracovní docházky),

   • Doklady o naplnění indikátoru „Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR“ (Certifikát a Klasifikační znak dle Oficiální jednotné klasifikace ČR ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel případně jiný dle Definice indikátorů),

   • Dokumenty prokazující udržování ostatních indikátorů (čestné prohlášení),

   • Další dle relevantnosti projektu

  www.rr-jihozapad.cz


  Fyzick kontrola
  Fyzická kontrola udržitelnosti

  • Z časového hlediska dělíme na:

  • ex–ante – předběžná

  • interim – průběžná

  • ex-post – následná

  • Ex–ante

   • Probíhá před podpisem Smlouvy o podmínkách dotace u vybraného vzoru projektů (nejpozději do 20 prac. dní po rozhodnutí VRR o výběru projektů doporučených k financování)

   • Kontrolováno, zda stav popisovaný v benefitové žádosti odpovídá skutečnosti – místo realizace projektu, ověření realizace plánovaných výběrových řízení

  www.rr-jihozapad.cz


  Fyzick kontrola1
  Fyzická kontrola udržitelnosti

  • Interim

   • Probíhá v průběhu realizace projektu

   • Každý projekt musí být zkontrolován min. jedenkrát po dobu realizace

   • Kontrolováno je především:

  • - vedení a uchování dokumentace spojené s realizací projektu v šanonu příjemce,

  • - místo realizace projektu,

  • - zda stav popisovaný v monitorovací zprávě odpovídá skutečnosti,

  • - plnění indikátorů,

  • - publicita projektu

  www.rr-jihozapad.cz


  Fyzick kontrola2
  Fyzická kontrola udržitelnosti

  • Ex-post

   • Probíhá v období udržitelnosti projektu

   • Kontrolováno především:

    - udržení indikátorů projektu

    - publicita projektu – pamětní deska

    - uchování dokumentace k projektu

  www.rr-jihozapad.cz


  Konzultace k ve ejn m zak zk m
  Konzultace k veřejným zakázkám udržitelnosti

  • Forma konzultace:

  • Osobní

  • Písemná

  • po předchozí dohodě s příslušným finančním manažerem

   • Možnost nechat si nezávazně zkontrolovat zadávací dokumentaci a dokumenty vztažené k zahájení zakázky (např. výzvu či oznámení) → odhalení nepřiměřených kvalifikačních kritérií, nesprávných lhůt apod.

   • Finanční manažer prověří zadávací dokumentace či výzvy vyhodnocení předložené dokumentace, zda nějaká část není v souladu s legislativou či podmínkami ROP.

  www.rr-jihozapad.cz


  Konzultace k ve ejn m zak zk m1
  Konzultace k veřejným zakázkám udržitelnosti

  • Pokud nedojde k vyjádření ke všem skutečnostem uvedeným v předložené dokumentaci, neznamená to, že ÚRR JZ shledal správnost těchto dokumentů nebo že dokumenty nebudou předmětem dalších kontrol.

  • Kontrola má pouze informativní a konzultační charakter, ÚRR JZ nenese žádnou odpovědnost za případné nedostatky v zakázce a je na zvážení příjemce, zda bude uvedené vyhodnocení akceptovat.

  www.rr-jihozapad.cz


  Nej ast j chyby v p edkl dan ch monitorovac ch zpr v ch se dost o platbu
  Nejčastější chyby v předkládaných monitorovacích udržitelnostizprávách se žádostí o platbu

  • Chybně uvedený termín skutečného předložení

   monitorovací zprávy

  • Stručný popis realizace projektu, který neobsahuje veškeré realizované aktivy projektu

  • Neuvedení veškerých vzniklých změn projektu či uvedení chybného termínu oznámení ŘO

  • Opomínání uvedení informace o dodatku ke Smlouvě o dotaci

  • Ve výběrových řízeních chybně uvedena výše předpokládané hodnoty a nasmlouvané ceny

  • Nedostatečný popis naplnění enviromentílních kritérií

  • Nedostatečný popis naplnění rovných příležitostí

  www.rr-jihozapad.cz


  Nej ast j chyby p jemc v p edkl dan ch p loh ch monitorovac ch zpr v se dost o platbu
  Nejčastější chyby příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu

  • Nesoulad mezi formuláři Žádost o platbu, Soupiskou účetních dokladů a Změny v rozpočtu

  • Špatně vyplněná Benefitová žádost o platbu (částka celkových způsobilých výdajů, křížové financování – v rámci ROP JZ není možné)

  • Nedoložení samostatné účetní evidence včetně sestavy z níž je patrné rozdělení investičních a neinvestičních výdajů, způsobilých a nezpůsobilých výdajů

  • Nedoložení opisu účetních dokladů s podpisy odpovědných osob včetně vnitřní směrnice organizace upravující účtování o projektu (oddělení účetnictví projektu od ostatních účetních operací)

  www.rr-jihozapad.cz


  Nej ast j chyby p jemc v p edkl dan ch p loh ch monitorovac ch zpr v se dost o platbu1
  Nejčastější chyby příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu

  • Nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury

  • Nedoložení příloh k fakturám (např. soupis provedených prací)

  • Nesoulad částky vystavené faktury s přiloženým soupisem prací

  • Opomenutí doložit kopii pojistné smlouvy

  • Nepředložení popisu zapojení partnera v rámci projektu/etapy

  www.rr-jihozapad.cz


  Odkaz
  Odkaz přílohách

  • www.rr-jihozapad.cz

  • Příručka pro příjemce + přílohy

  • Smlouva o poskytnutí dotace

  • Pravidla pro publicitu

  • Manuál vizuálního stylu

  • Logo ROP Jihozápad, informační banner ke stažení

  • ●Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

  www.rr-jihozapad.cz


  Kontakty
  Kontakty: přílohách

  • Ing. Markéta Hanzalová

  • [email protected], tel: +420 389 058 622Úřad regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad

  • Jeronýmova 1750/21370 01 České Budějovice

  • Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 16:30

   Úterý – čtvrtek: 8:00 - 15:30

   Pátek: 8:00 - 14:00

  www.rr-jihozapad.cz


  ad