NGUYÊN PHÂN
Download
1 / 29

NGUYÊN PHÂN - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

NGUYÊN PHÂN. Chu kì teá baøo goàm nhöõng giai ñoaïn naøo?. NGUYEÂN PHAÂN. Tiết 9, baøi 9. I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:. - Chu kú tÕ bµo gåm:. + Kì trung gian. + Quá trình nguyên phân. - Mức độ đóng và duỗi xoắn của NST diễn ra qua các kì trong chu kì tế bào:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NGUYÊN PHÂN ' - nakia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


NGUYEÂN PHAÂN

Tiết 9, baøi 9

I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:

- Chu kú tÕ bµo gåm:

+ Kì trung gian

+ Quá trình nguyên phân

- Mức độ đóng và duỗi xoắn của NST diễn ra qua các kì trong chu kì tế bào:


Quan sát hình, hoàn thành bảng

nhiều

nhất

ít

nhiÒu

cực

đại

ít

Bảng 9.1. Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST

qua các kì


Tiết 9, Bài 9 NGUYÊN PHÂN

I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:

- Chu kú tÕ bµo gåm:

+ Kì trung gian

+ Quá trình nguyên phân

- Mức độ đóng và duỗi xoắn của NST diễn ra qua các kì trong chu kì tế bào:

+ Dạng sợi( duỗi xoắn) ở kì trung gian.

+ Dạng đặc trưng(đóng xoắn cực đại) ở kì giữa.

II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

1. Kì trung gian:


Tế bào mẹ

Kì trung gian

Cho biết diễn biến của NST ở kì trung gian


Tiết 9, Bài 9 NGUYÊN PHÂN

I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:

II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

Nêu diễn biến của NST ở kì trung gian?.

1. Kì trung gian:

NST dài, mảnh, duỗi xoắn và nhân đôi thành NST kép.


Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối


Tế bào mẹ

Kì trung gian

Kì đầu


Tế bào mẹ

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa


Tế bào mẹ

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau


Tế bào mẹ

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối


Tế bào mẹ

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối


Tế bào mẹ

Kì đầu

Kì trung gian

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối


Tế bào mẹ

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Hai tế bào conNhững diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân

Quan saùt hình thaûo luaän nhoùm 5 phuùt hoaøn thaønh baûng

NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, có hinh thái rõ rệt và đính vào các sợi tơ của thoi phân bào tại tâm động.

Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2NST đơn phân li về 2 cực của teá bào.

Các NST đơn dãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh.


Tiết 9, Bài 9 nguyên phânNGUYÊN PHÂN

I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:

II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

1. Kì trung gian:

NST dài, mảnh, duỗi xoắn và nhân đôi thành NST kép.

2. Nguyên phân:

- Nội dung: Bảng 9.2

- Kết quả:

Từ 1 tế bào mẹ (2n NST)

2 tế bào con (2n NST)


Tiết 9, Bài 9 nguyên phânNGUYÊN PHÂN

I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:

- Nêu ý nghĩa cũa nguyên phân

II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

III. Ý nghĩa của nguyên phân:

- Là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể.

- Duy trì sự ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát triển cá thể.Ghép cành nguyên phân

Ghép gốc


H nguyên phânÃY ĐIỀN VÀO Ô TRỐNG CÁC KÌ CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Kì giữa

Kì cuối

2

4

Kì sau

Kì trung gian

Kì đầu

5

1

3


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN nguyên phân

1. Trong quá trình nguyên phân thoi phân bào xuất hiện ở kì nào?

A. kì đầu

B. kì giữa

C. kì sau

D. kì cuối


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN nguyên phân

2. Hoạt động quan trọng nhất của NST trong nguyên phân là…

A. sự tự nhân đôi và sự đóng xoắn

B. sự phân li đồng đều về 2 cực tế bào

C. sự tự nhân đôi và sự tự phân li

D. sự đóng xoắn và sự tháo xoắn


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN nguyên phân

3. Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở…

A. kì đầu

B. kì giữa

C. kì sau

D. kì cuối


BÀI TẬP nguyên phân

Ở một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 18. Một tế bào đang tiến hành nguyên phân:

a. Ở kì sau có số NST trong 1 tế bào là:

A. 18 NST đơn

B. 18 NST kép

C. 36 NST kép

D. 36 NST đơn

b. Số NST đơn có trong các tế bào sau 3 lần nguyên phân là…

A. 288

B. 144

C. 126

D. 270


Hướng dẫn t nguyên phânự học

- Học thuoäc lòng: diễn biến cơ bản của nguyên phân

- Làm bài tập 2,4,5 trang 30 SGK vào vở bài tập.

- Ñoïc tröôùc baøi 10, nghiên cứu diễn biến cơ bản của giảm phân.

- Hoaøn thaønh tröôùc baûng 10 ôû nhaø.

- Kẻ bảng 10 vào bảng nhóm .


ad