Kwalifikacje nauczycieli
Download
1 / 32

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU. KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI. zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. podstawa prawna. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn . zm.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli


podstawa prawna

 • art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

  od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji


§ 2 ust. 1rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

poziom wykształcenia a typ szkoły

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

 • studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne


rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164,

poz. 1166)


studia podyplomowe

zgodnie z punktem XI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć, jeżeli:

 • program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do prowadzenia zajęć zgodnie

  z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach,

  a ponadto został opracowany z uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania, tak aby studia umożliwiały uzyskanie wiedzy i umiejętności odpowiednich do prowadzenia zajęć

 • w trakcie studiów są realizowane zajęcia z zakresu dydaktyki przedmiotowej (zajęć)

 • studia są prowadzone w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co najmniej trzy semestry


poprzez studia wyższe rozumie się:

studia magisterskie

studia pierwszego stopnia:

licencjackie

inżynierskie

wyższe zawodowe


LEX SPECIALIS DEROGAT

LEGI GENERALI


§ 2 ust. 2rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

 • studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne


§ 11rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach posiada osoba, która ukończyła:

 • studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego

 • studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy

 • studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego

 • studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego

 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu

 • studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych


§ 11

rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach posiada osoba, która ukończyła:

 • ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych lub też świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym

  lub biegłym

 • legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych

 • studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do cytowanego rozporządzenia; są to:


świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych

 • Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University

  of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C

 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt. -7,0 pkt.

 • Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL),Princeton, USA:

  • wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt.

  • wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt. i dodatkowo minimum 4,5 pkt. z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt. z egzaminu ustnego - TSE

  • wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt. i dodatkowo minimum 4,5 pkt. z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE

 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4, funkcjonującyrównież pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom ,,Expert’’3, łącznie z City

  & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8, funkcjonującymrównież

  pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom ,,Expert’’

 • Certificate of Proficiency in English (CPE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University

  of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C

 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 7,5 pkt. -9,0 pkt.

 • Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL), Princeton, USA:

  • wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt.

  • wersja CBT (komputerowa) – minimum 250 pkt. i dodatkowo minimum 5 pkt. z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE

  • wersja PBT (tradycyjna) - minimum 600 pkt. i dodatkowo minimum 5 pkt. z pracy pisemnej -TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE

 • City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6, funkcjonującyrównież pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom ,,Mastery’’, łącznie z City

  & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8, funkcjonującymrównież

  pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom „Mastery”)


kwalifikacje do nauczania języków obcych w klasach I-III szkół podstawowych i przedszkolach

kwalifikacje do nauczania języka obcego w klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do cytowanego rozporządzenia; są to:

 • First Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A lub B

 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 5,0 pkt. — 6,0 pkt.

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Educational Testing Service, Princeton, USA:

  • wersja iBT (internetowa) — z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt.

  • wersja CBT (komputerowa) — minimum 173 pkt. i dodatkowo minimum 3,5 pkt. z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt., z egzaminu ustnego (TSE)

  • wersja PBT (tradycyjna) — minimum 500 pkt. i dodatkowo minimum 3,5 pkt. z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt. z egzaminu ustnego (TSE)

  • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2, funkcjonującyrównież pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) — poziom „Communicator”, łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5, funkcjonującymrównież pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) — poziom „Communicator”


przygotowanie pedagogiczno-metodyczne nauczycieli języków obcych

 • poprzez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli języków obcych powinno ono obejmować:

  • metodykę nauczania danego języka obcego

  • realioznawstwo (tj. wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego)

  • gramatykę pedagogiczną

  • pedagogikę

  • psychologię

 • przygotowanie pedagogiczne można uzyskać poprzez ukończenie studiów podyplomowych, które zgodnie z pkt. XI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) powinny trwać co najmniej trzy semestry i być prowadzone w wymiarze co najmniej 330 godzin oraz realizować praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin

 • kurs kwalifikacyjny pedagogiczno - metodyczny w zakresie metodyki nauczania danego języka obcego; zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego wydaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby placówki doskonalenia nauczycieli, a świadectwo ukończenia jest dokumentem uznawanym na terenie kraju; na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w boksie Nauczyciele/Doskonalenie znajdują się informacje o instytucjach, które uzyskały zgodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych


art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela

na podstawie art. 10 ust. 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy z osobą legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu


USTALENIE ZBLIŻONOŚCI


 • od 31 października 1991 r. do 29 stycznia 1994 r. – organ zatrudniający nauczyciela

 • od 30 stycznia 1994 r. do 9 marca 1999 r. – organ sprawujący nadzór pedagogiczny

 • od 10 marca 1999 r. do 7 października 2002 r. – dyrektor szkoły

 • od 8 października 2002 r. do 31 maja 2004 r. – kurator oświaty

  przepis dotyczący ustalenia czy dany kierunek (specjalność studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć został wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. (sygn. aktu 1/04) uznany za niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

  od dnia 31 maja 2004 r. dyrektor nie mógł uznać ukończonego kierunku studiów za zbliżony


§28rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki


§ 1 pkt 4rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

przygotowanie pedagogiczne - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną- w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

nie można uznać przygotowania pedagogicznego


§27rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2002 r. w sprawie

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155,

poz. 1288, z późn. zm.)

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 98, poz. 433, z późn. zm.)

zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania

stanowiska nauczyciela


rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia (Dz. U. Nr 50, poz. 400) dopuszcza możliwość ustalenia zgodności ukończonego kierunku studiów wyższych z nauczanym przedmiotem

zapis ten dotyczy ustalenia zgodności, które jednakże nie jest tożsame z uznaniem kwalifikacji do nauczania


KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE


podstawa prawna

 • art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie kształcenia integracyjnego

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166)


w myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167) w przedszkolach

i szkołach integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się:

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole oraz dodatkowo

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz

 • odpowiednich specjalistów

  w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego


§ 14rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

kwalifikacje wymagane odpowiednio do niepełnosprawności

 • ust. 1 - upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim

 • ust. 2 – niepełnosprawności niewymienione w ust. 1 (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone, niewidomi, niesłyszący, przewlekle chorzy)


§5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia integracyjnego

nauczyciel dodatkowo zatrudniony

winien posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych szkół i przedszkoli odpowiednie do następujących niepełnosprawności:

 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym – oligofrenopedagogika

 • niesłyszące, słabosłyszące – surdopedagogika

 • niewidome, słabowidzące – tyflopedagogika

 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym, niedostosowani społecznie – resocjalizacja, socjoterapia

 • przewlekle chorzy – pedagogika lecznicza (terapeutyczna)


nauczyciel a specjalista

 • w myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) stanowisko nauczyciela, może zajmować osoba, która: posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje, przestrzega podstawowych zasad moralnych, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

 • na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli w poszczególnych typach i rodzajach szkół odpowiednio do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć

 • od dnia 1 września 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia (Dz. U. Nr 50, poz. 400)


nauczyciel a specjalista

 • art. 11 Karty Nauczyciela zobowiązuje dyrektora szkoły do nawiązania z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego

 • akt mianowania lub umowa o pracę powinny w szczególności określić stanowisko pracy i miejsce pracy zgodnie z art. 14 pkt 1 KN


§ 5 ust. 1 w związku z § 1 pkt 2 i 3rozporządzenia w sprawie kształcenia integracyjnego 

w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz odpowiednich specjalistów

specjalistów nie zatrudnia się na stanowisku nauczyciela, nie mają w stosunku do nich zastosowania przepisy Karty Nauczyciela oraz nie mogą ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela

w obecnie obowiązującym stanie prawnym brak podstaw do utworzenia w szkole stanowiska nauczyciela-rehabilitanta, nauczyciela-reedukatora; taką osobę można zatrudnić na stanowisku specjalisty


Art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – wykaz stanowisk w poszczególnych typach szkół i placówek


wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00

pojęcie „stanowisko pracy” należy interpretować zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)


Opracowanie: Agata Krzywania, Bartosz Popiołek

DZIĘKUJĘ


ZESPÓŁ DO SPRAW PRAGMATYKI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI

Małgorzata Buchert – starszy wizytator

Maria Janeczko-Janicka – referent prawny

Agata Krzywania – referent prawny

Agnieszka Michalec – referent

Zofia Nowak – specjalista

Bartosz Popiołek – inspektor

tel. (61) 8541 573 e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

pokój 107 budynek C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu


ad
 • Login