INTEGRACE
Download
1 / 18

INTEGRACE A LEGISLATIVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTEGRACE A LEGISLATIVA. novelizace vyhlášky č. 73/2005 Sb . o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných – novela č. 147/2011 Sb. - novelizace Školského zákona č. 561/2004 Sb . – novela č. 472/2011 Sb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

INTEGRACE A LEGISLATIVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Integrace a legislativa

INTEGRACE A LEGISLATIVA

novelizace vyhlky . 73/2005 Sb. o vzdlvn dt, k a student se specilnmi vzdlvacmi potebami a dt, k a student mimodn nadanch

novela . 147/2011 Sb.

- novelizace kolskho zkona . 561/2004 Sb. novela . 472/2011 Sb.


Kolsk z kon st t et povinnost koln doch zky a z kladn vzd l v n

36, odst. 2 - Povinn koln dochzka se vztahuje na sttn obany esk republiky .

36, odst. 3 - Povinn koln dochzka zan potkem kolnho roku, kter nsleduje po dni, kdy dt doshne estho roku vku, pokud mu nen povolen odklad.

36, odst. 5 - k pln povinnou koln dochzku v zkladn kole zzen obc nebo svazkem obc se sdlem ve kolskm obvodu ( 178 odst. 2), v nm m k msto trvalho pobytu (dle jen "spdov kola"), pokud zkonn zstupce nezvol pro ka jinou ne spdovou kolu.

36, odst. 7 - editel spdov koly je povinen pednostn pijmout ky s mstem trvalho pobytu v pslunm kolskm obvodu

kolsk zkon - ST TET - POVINNOST KOLN DOCHZKY A ZKLADN VZDLVN :


Integrace a legislativa

 • Tyto body se vztahuj na vechny ky ze spdov oblasti zkon nerozliuje, zda m nebo nem k speciln vzdlvac poteby spdov kola m za povinnost pijmout vechny ky ze spdov oblasti.

 • Dve byl ve vyhlce 73/2005 v 3, odst. 4, kter kal: k se zdravotnm postienm se pednostn vzdlv formou individuln integrace v bn kole, pokud to odpovd jeho potebm a monostem a podmnkm a monostem koly.BYL VAK NOVELOU ZRUEN!

 • Nyn tedy plat pouze ustanoven kolskho zkona tedy dt ze spdov oblasti mus pijmout spdov kola.


Integrace a legislativa

 • 16 Z, odstavec 6 - Dti, ci a studenti se specilnmi vzdlvacmi potebami maj prvo na vzdlvn, jeho obsah, formy a metody odpovdaj jejich vzdlvacm potebm a monostem, na vytvoen nezbytnch podmnek, kter toto vzdlvn umon, a na poradenskou pomoc koly a kolskho poradenskho zazen. Pro ky a studenty se zdravotnm postienm a zdravotnm znevhodnnm se pi pijmn ke vzdlvn a pi jeho ukonovn stanov vhodn podmnky odpovdajc jejich potebm.

 • kola se tedy mus pizpsobit ku, umonit mu studium tak, aby odpovdalo jeho potebm a monostem nap. kola zajist bezbarirovost, zajist asistenta pedagoga, speciln uebnice, kompenzan pomcky, vytvo IVP apod.

 • 16 Z, odstavec 7 - Dti, ci a studenti se zdravotnm postienm maj prvo bezplatn uvat pi vzdlvn speciln uebnice a speciln didaktick a kompenzan uebn pomcky poskytovan kolou.


Vyhl ka 147 2011
Vyhlka . 147/2011 specilnmi vzdlvacmi potebami maj prvo na vzdlvn, jeho obsah, formy a metody odpovdaj jejich vzdlvacm potebm a monostem, na vytvoen nezbytnch podmnek, kter toto vzdlvn umon, a na poradenskou pomoc koly a kolskho poradenskho zazen. Pro ky a studenty se zdravotnm postienm a zdravotnm znevhodnnm se pi pijmn ke vzdlvn a pi jeho ukonovn stanov vhodn podmnky odpovdajc jejich potebm.

st prvn obecn ustanoven

 • nov termnvyrovnvac opaten:

  • pro ky se zdravotnm nebo socilnm znevhodnnm

  • zdravotn znevhodnn je nap. epilepsie, astma, tk cukrovka, skoliosy, ale i leh SPU

  • sociln znevhodnn k zprosted, kde se mu nedostv potebn podpory kdnmu prbhu vzdlvn vetn spoluprce zkonnch zstupc se kolou, a k znevhodnn nedostatenou znalost vyuovacho jazyka (definice dle vyhlky)


Integrace a legislativa

 • vyrovnvac opaten me kola kovi zavst sama, po pedagogick diagnostice, nen nezbytn nutn posudek od PZ (vjimkou je vytvoen IVP pro ka), pp. doporuen na zaveden vyrovnvacch opaten me PZ navrhnout nap. po nslechu ve td apod., nen nutn komplexn vyeten ka

 • pat sem: pedagogick nebo speciln pedagogick metody a postupy odpovdajc vzdlvacm potebm k, individuln podpora vrmci vuky a ppravy na vuku, vyuvn poradenskch slueb, IVP, slueb asistenta pedagoga


Integrace a legislativa

 • podprn opaten sama, po pedagogick diagnostice, nen nezbytn nutn posudek od PZ (vjimkou je vytvoen IVP pro ka), pp. doporuen na zaveden vyrovnvacch opaten me PZ navrhnout nap. po nslechu ve td apod., nen nutn komplexn vyeten ka:

 • tkaj se vhradn k zdravotn postiench

 • jsou to: speciln metody, postupy, formy a prostedky vzdlvn, kompenzan, rehabilitan a uebn pomcky, speciln uebnice a didaktick materily, pedmty speciln pedagogick pe (znakov jazyk, Braillovo psmo, eov vchova apod.), poskytovn pedagogicko-psychologickch slueb, slueb asistenta pedagoga, snen potu k ve td, prava organizace vzdlvn


St druh speci ln vzd l v n
st druh - Speciln vzdlvn: sama, po pedagogick diagnostice, nen nezbytn nutn posudek od PZ (vjimkou je vytvoen IVP pro ka), pp. doporuen na zaveden vyrovnvacch opaten me PZ navrhnout nap. po nslechu ve td apod., nen nutn komplexn vyeten ka

 • formy specilnho vzdlvn:

  • individuln integrace

  • skupinov integrace

  • ve kole samostatn zzen pro tyto ky

  • kombinac tchto forem

 • ideln pro Z je kombinace individuln a skupinov integrace naukov pedmty se k u formou skupinov integrace ve speciln td pro ky spostienm dle upravenho VP, ostatn pedmty probhaj formou individuln integrace vodpovdajcm ronku Z

 • speciln tdu lze zdit ji od 6 k se zdravotnm postienm, ve td se mohou vzdlvat ci vce ronk, pp. prvnho i druhho stupn - 8, odst. 5, 10, odst. 1


 • Integrace a legislativa
  2 odst. 4 k bez zdravotnho postien se nevzdlv podle vzdlvacho programu pro vzdlvn k se zdravotnm postienm.

  • tj. dle RVP ZV, ploha pro ky s LMP, RVP pro Z speciln

  • dve byla monost, aby se ve speciln kole nebo td uren pro mentln handicapovan ky vzdlvalo a 25% k bez zdravotnho postien nebo sjinm typem postien

  • ve vyhlce nebylo pmo napsno, e se dt nesm vzdlvat dle RVP ZV - LMP, nicmn tato ploha RVP byla vdy urena jen pro ky s lehkm mentlnm postienm

  • stvalo se tedy, e se dle RVP ZV- LMP vzdlvali i ci s jinm typem postien, kte nemli mentln handicap


  Integrace a legislativa

  • aktuln je v 10, odst. 2 pmo zakotveno, e ve spec. td nebo kole mohou bt zaazeni ci sjinm typem zdravotnho postien nebo zdravotnho znevhodnn, ale nesm bt vyuovn podle vzdlvacho programu pro ky se ZP

  • tud ci sjinm typem postien mus bt nyn ve speciln kole pro MP integrovni a vyuovn podle IVP, kter vychz zRVP ZV

  • dti bez zdravotnho postien by se ideln mli zat vzdlvat vbn Z podle RVP ZV (pestoupit zpt na spdovou kolu)


  Integrace a legislativa
  Na zptn pestup ze speciln koly do hlavnho proudu vzdlvn novelizovan vyhlka . 73/2005 pamatuje v 9, odst. 3:

  • (3) Dojde-li k vznamn zmn specilnch vzdlvacch poteb ka se zdravotnm postienm, zaazen tohoto ka do reimu specilnho vzdlvn pezkoum kolsk poradensk zazen a ppadn navrhne pravu tohoto reimu. V ppad peazen do jinho vzdlvacho programu zaad editel koly ka do ronku, kter odpovd dosaenm znalostem a dovednostem ka.


  Integrace a legislativa

  • na pestupy k zjedn Z do druh nyn tak pamatuje novelizace kolskho zkona:

  • Prbh zkladnho vzdlvn 49

  • (1) O pestupu ka zkladn koly do jin zkladn koly rozhoduje na zklad dosti zkonnho zstupce ka editel koly, do kter se k hls. Pokud editel koly rozhodne, e dosti o pestup vyhov, informuje o tto skutenosti bez zbytenho odkladu editele koly, z n k pestupuje. editel koly, z n k pestupuje, zale do pti pracovnch dn pot, co se dozvdl o pijet ka na jinou kolu, editeli tto koly kopii dokumentace ka ze koln matriky.

  • (3) Pi pestupu nebo peveden ka podle odstavc 1 a 2 vytvo zkladn kola, do n k pestoupil nebo byl peveden, podmnky pro vyrovnn rozdl ve znalostech ka vyplvajcch z odlinosti kolnch vzdlvacch program.


  Integrace a legislativa

  • Souasn je zten pestup ka na speciln kolu nebo peveden do vzdlvacho programu pro ky smentlnm handicapem:

  • (2) editel koly me pevst ka do vzdlvacho programu zkladnho vzdlvn pro ky se zdravotnm postienm nebo do vzdlvacho programu zkladn koly speciln na zklad psemnho doporuen kolskho poradenskho zazen pouze s pedchozm psemnm souhlasem zkonnho zstupce ka. editel koly je povinen informovat zkonnho zstupce ka o rozdlech ve vzdlvacch programech a o organizanch zmnch, kter ve spojen s pevodem do jinho vzdlvacho programu mohou nastat.

  • Nvrh informovanho souhlasu spevedenm do vzdlvacho programu pro ky se zdravotnm postienm je soust novelizovan vyhlky . 73/2005


  Integrace a legislativa

  • Za vjimench okolnost se me k bez ZP vzdlvat ve td nebo kole pro ZP:

  • jedn se o ka se zdravotnm znevhodnnm:

   • selhvajc k i pes vyrovnvac opaten

   • zaazen me bt pouze na 1 rok, pak se zjiuje, zda u dvody jeho zaazen pominuly i ne

 • jedn se o ka se socilnm znevhodnnm:

  • k celkov dlouhodob selhv i pi zohledovn jeho individulnch vzdlvac poteb a pi vyuit vyrovnvacch opaten

  • zaazen me bt pouze na 5 msc

 • vobou ppadech zstv k kem kmenov koly, kam se poslze vrac


 • Integrace a legislativa

  • Vechny tyto legislativn kroky by mly vst kpednostnmu vzdlvn vech k vhlavnm proudu vzdlvn, tj. na bnch Z.

  • Podmnkou jejich spnho zapojen do hlavnho vzdlvacho proudu je zejmna ochota pedagogickch pracovnk tohoto ka pijmout a pokusit se mu zajistit podmnky pro jeho spn vzdlvn.


  Integrace a legislativa

  • Jednou zmonost, jak tyto podmnky zajistit, je i zzen funkce asistenta pedagoga. Ten je legislativn zakotven jak ve kolskm zkonu, tak ve vyhlce 73/2005 Sb.

  • Z 16, odst. 9 - editel matesk koly, zkladn koly, zkladn koly speciln, stedn koly, konzervatoe a vy odborn koly me ve td nebo studijn skupin, ve kter se vzdlv dt, k nebo student se specilnmi vzdlvacmi potebami, zdit funkci asistenta pedagoga. V ppad dt, k a student se zdravotnm postienm a zdravotnm znevhodnnm je nezbytn vyjden kolskho poradenskho zazen.


  Integrace a legislativa

  • Novelizovan vyhlka 73/2005 upravuje v 7 zejmna npl prce pro asistenta pedagoga:

  • odst. 1 - Hlavnmi innostmi asistenta pedagoga jsou:

   • a) pomoc pedagogickm pracovnkm koly pi vchovn a vzdlvac innosti, pomoc pi komunikaci se ky a zkonnmi zstupci k a komunitou, ze kter k pochz,

   • b) podpora km pi pizpsoben se kolnmu prosted,

   • c) pomoc km pi vuce a pi pprav na vuku,

   • d) nezbytn pomoc km s tkm zdravotnm postienm pi sebeobsluze a pohybu bhem vyuovn a pi akcch podanch kolou mimo msto, kde kola v souladu se zpisem do kolskho rejstku uskuteuje vzdlvn.


  Integrace a legislativa

  • Nyn je tedy ji ve vyhlce zakotveno, e kovi stkm zdravotnm postienm poskytuje asistent pedagoga i sluby, kter dve vykonval osobn asistent. Nemlo by se tedy stvat, e jsou rodie nuceni, aby si sami platili osobnho asistenta ve kole. Veker speciln pe o dt se ZP by mla bt pokryta asistentem pedagoga.

  • Finance na AP erp kola jednak zprostedk, kter j poskytne K (obvykle je to 0,3 0,5 vazku), potebn zbytek vazku AP by ml bt hrazen ze zvenho normativu, kter kola na ZP ka dostv, nebo jeho soust jsou i mzdov prostedky.


  ad
 • Login