SQL
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

SQL PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SQL. Porysujmy trochę czyli Łączenie SQLa, AutoCADa i Delphi. Sekcja podaje kody grup, które stosuje się do obiektów graficznych. Kody te znajdują się w sekcji ENTITIES pliku DXF i są wykorzystywane przez aplikacje AutoLISP-u i ARX w listach definicji elementów.

Download Presentation

SQL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sql

SQL

Porysujmy trochę czyli

Łączenie SQLa, AutoCADa i Delphi


Sql

Sekcja podaje kody grup, które stosuje się do obiektów graficznych. Kody te znajdują się w sekcji ENTITIES pliku DXF i są wykorzystywane przez aplikacje AutoLISP-u i ARX w listach definicji elementów.

Kody grup opisane w omawianej sekcji, można stosować do plików DXF, aplikacji (AutoLISP-u lub ARX), względnie do obu przypadków. Jeżeli opis kodu jest różny w przypadku aplikacji i w przypadku plików DXF (lub odnosi się tylko do jednego z tych rodzajów plików), to opis poprzedzony jest następującym wskaźnikiem:

APP

Opis dotyczący aplikacji

DXF

Opis dotyczący plików DXF

Nie stosuje się specjalnego wskaźnika, jeżeli opis dotyczy obu rodzajów zastosowań. W przeciwnym przypadku wskaźnik jest podawany. Kody, które występują warunkowo, napisano na szarym tle.

Tematy w tej sekcji:

Wspólne kody grup obiektów graficznych

3DFACE 3DSOLID ARC ATTDEF ATTRIB BODY CIRCLE

DIMENSION ELLIPSE HATCH IMAGE INSERT LEADER LINE LWPOLY LINE MLINE

MTEXT OLEFRAME OLE2FRAME POINT POLYLINE RAY REGION SEQEND SHAPE

SOLID SPLINE TEXT TOLERANCE TRACE VERTEX VIEWPORT XLINE ACAD_PROXY_ENTITY


Sql

LINE

5

21

100

AcDbEntity

8

0

100

AcDbLine

10

2.0

20

4.0

30

0.0

11

12.0

21

14.0

31

0.0

0


Sql

CIRCLE

5

25

100

AcDbEntity

8

0

100

AcDbCircle

10

14.713649

20

10.469058

30

0.0

40

2.598426

0

ENDSEC

0


Sql

TEXT

5

1F

100

AcDbEntity

8

0

100

AcDbText

10

9.894427

20

0.978737

30

0.0

40

0.695922

1

zmienia sie 0

50

2.943398

100

AcDbText

0


Sql

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

p1, p2, p3 :OleVariant;

Mspace, Acad, ent :OleVariant;

l_poz:integer;

begin

p1:= varArrayCreate([0,2], VT_R8);

p2:= varArrayCreate([0,2], VT_R8);

p3:= varArrayCreate([0,2], VT_R8);

//

p1[0]:=2.0; p1[1]:=4; p1[2]:=0;

p2[0]:=12.0; p2[1]:=14; p2[2]:=0;

p3[0]:=7.0; p3[1]:=8; p3[2]:=0;

try

Acad:=GetActiveOleObject('AutoCAD.Application.16');

except

Acad:=CreateOleObject('AutoCAD.Application.16');

end;

Acad.Visible:=True;

Mspace:=Acad.ActiveDocument.ModelSpace;

MSpace.AddLine(varArrayref(p1), varArrayref(p2)).Update;

l_poz := MSpace.Count;

Label3.Caption:=IntToStr(l_poz);

ent:=Mspace.Item(0);

for l_poz := 0 to MSpace.Count-1 do

begin;

ent:=Mspace.Item(l_poz);

if ent.layer = Edit1.text then

if ent.EntityName = 'AcDbText' then

begin

ent.textString:=Edit2.Text;

ent.Update;

end;

end;//for

end;


Sql

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

p1, p2, p3 :OleVariant;

Mspace, Acad, ent :OleVariant;

l_poz:integer;

begin

p1:= varArrayCreate([0,2], VT_R8);

p2:= varArrayCreate([0,2], VT_R8);

p3:= varArrayCreate([0,2], VT_R8);

//

p1[0]:=2.0; p1[1]:=4; p1[2]:=0;

p2[0]:=12.0; p2[1]:=14; p2[2]:=0;

p3[0]:=7.0; p3[1]:=8; p3[2]:=0;

try

Acad:=GetActiveOleObject('AutoCAD.Application.16');

except

Acad:=CreateOleObject('AutoCAD.Application.16');

end;

Acad.Visible:=True;

Mspace:=Acad.ActiveDocument.ModelSpace;

MSpace.AddLine(varArrayref(p1), varArrayref(p2)).Update;

l_poz := MSpace.Count;


Sql

Acad.Visible:=True;

Mspace:=Acad.ActiveDocument.ModelSpace;

MSpace.AddLine(varArrayref(p1), varArrayref(p2)).Update;

l_poz := MSpace.Count;

Label3.Caption:=IntToStr(l_poz);

ent:=Mspace.Item(0);

for l_poz := 0 to MSpace.Count-1 do

begin;

ent:=Mspace.Item(l_poz);

if ent.layer = Edit1.text then

if ent.EntityName = 'AcDbText' then

begin

ent.textString:=Edit2.Text;

ent.Update;

end;

end;//for

end;


Sql

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;


Sql

  • Ćwiczenie

  • Napisz program tworzący i przesuwający obiekt typu LINE o zadany wektor

  • Napisz program pobierający tekst z bazy danych i modyfikujący rysunek AutoCADa


  • Login