PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME. 5.BÖLÜM. PG. EĞİTİM BİLİMLERİ. PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME. Program Geliştirme. Program geliştirme uzmanı Ölçme değerlendirme uzmanı Konu alanı uzmanı (Üniversiteden bu alanın uzmanı)

Download Presentation

PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PROGRAM GELİŞTİMENİN PLANLANMASI

VE

İHTİYAÇ BELİRLEME


5.BÖLÜM

PG

EĞİTİM

BİLİMLERİ

PROGRAM GELİŞTİRMENİN

PLANLANMASI

VE İHTİYAÇ BELİRLEME

Program Geliştirme

 • Program geliştirme uzmanı

 • Ölçme değerlendirme uzmanı

 • Konu alanı uzmanı (Üniversiteden bu alanın uzmanı)

 • Branş öğretmeni (Uygulayıcıları)

 • Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı

 • Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri (Talim ve Terbiye Kurulu ile ilgili genel müdürlük temsilcileri)

 • Program Geliştirme Alan Uzmanı (Üniversite)

 • Öğretmen örgütlerinin temsilcisi

 • Konu alanı uzman ve temsilcisi

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri

 • İşçi ve işveren temsilcileri

 • Meslek odası ve birliğinin temsilcileri

 • Veli temsilcileri (Okul aile birliği, okul koruma derneği, öğrenci veli temsilcileri)

 • Öğrenci temsilcileri

 • Eğitim psikoloğu

 • Eğitim felsefecisi

 • Eğitim sosyoloğu

 • Eğitim ekonomisti

 • Eğitim denetçisi (müfettiş)

 • Eğitim teknoloğu

 • Okul yöneticisi

 • İletişim uzmanı

 • Konu alanı uzmanları

Program Geliştirme

Grupları

Karar ve Koordinasyon

Grubu

Program Danışma Grubu

Program Çalışma Grubu

Yeri

Gelince

Danışılacak

Temsilciler ve Yetkililer

Uzmanlar

Uzmanlardan bağımsız olarak, anket yoluyla görüş alma

Farklar Yaklaşımı

Delphi (Anket Geliştirme)

Gelecekte neler olacağı ile ilgilenir, en ekonomik tekniktir.

Gözlenen durum ile beklenen durum

arasındaki fark

Ustalarla (işin erbaplarıyla) çalışan, en son geliştirilen teknik

Dacum (Progel)

Bilişsel olarak mesleki yeterlilikleri ortaya koyar, kısa sürer, maliyeti azdır.

İş ve meslek ayrıntılarının ele alınarak analiz edilmesi.

Betimsel Yaklaşım

Meslek (İş) Analizi

İhtiyaç

Belirleme

Bilişsel, duyuşsal, devinişsel ihtiyaçlar ayrı ayrı belirlenir, uzun sürer.

Eğitimsel bir yaşantının varlığı ile

yokluğu arasındaki fark

İhtiyaç Belirleme Teknikleri

İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları

Kaynak Tarama

3 türlü yapılır:

Literatür tarama, raporları değerlendirme, mevcut programı inceleme

Analitik Yaklaşım

Eğitimciler tarafından en sık kullanılan tekniktir.

Gözlem

Doğal gözlem özellikle psikomotor becerilerde kullaılır.

Gelecek ile bugün arasındaki fark,

ulusal ve uluslararası koşullar

Öğrenenlerin yada programla ilgili kişilerin görüşleri alınır.

Görüşme

Yüzyüze yapılabildiği gibi telefon ya da internetle de yapılır.

Demokratik Yaklaşım

Bireyde aranan özelliklerin ne kadarının var olduğunu belirler.

Ölçme Araçları - Testler

Çoğunluğun ya da baskı - referans

gruplarının görüş ve beklentileri

Bazen öğretim süreci başında bazen de ortasında ya da sonunda kullanılır.


Program Geliştirme Sürecinin Planlanması

Program geliştirme çalışmalarında 3 farklı grup görev yapmaktadır

Karar ve koordinasyon grubu

Çalışma grubu

Danışma grubu

osmanalbayrak.wordpress.com


PROGRAM GELİŞTİRME KARAR VE KOORDİNASYON GRUBU

 • Görevi:

 • Ülkede hangi alanlarda program geliştirme çalışmaları yapılacağına karar vermek,

 • Ülkede başat olan eğitim felsefesinin programlara yansıtılmasını sağlamak,

 • Hazırlanan programları kabul etmek ya da değiştirilmesine karar vermek,

 • Tüm program geliştirme çalışmalarını koordine etmektir.

osmanalbayrak.wordpress.com


 • Program Çalışma Grubu

 • Görevi:

 • Eğitim programının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli ve tam zamanlı olarak görev yapmaktır.

osmanalbayrak.wordpress.com


 • Program Danışma Grubu

 • Görevi:

 • Eğitim programlarının hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinin belirlenmesinde çalışma grubuna danışmanlık hizmeti vermektir.

 • Program geliştirme çalışmalarında sürekli olarak bulunmazlar. İhtiyaç duyulduğu durumlarda fikirleri alınır.

osmanalbayrak.wordpress.com


( BİR SORU ) Ortaöğretim müzik dersi programını geliştirme ekibinde; alan uzmanı, uygulayıcı öğretmen, program geliştirme uzmanı, Türkçe uzmanı ve ölçme değerlendirme uzmanı görev almıştır.

 • Program geliştirme ekibinin hazırladığı programda, çıkması en olası sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kazanımlar uygun şekilde ifade edilemeyecektir.

 • B) Performans ölçütleri uygun şekilde belirlenemeyecektir.

 • C) İçerik geçerliği sağlanamayacaktır.

 • D) öğrencinin düzeyine uygun olmayacaktır.

 • E) Güncel bilgileri yeterince kapsamayacaktır.


KPSS 2001

Eğitim programını geliştirmek amacıyla oluşturulan bir kurulda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A) Okul yöneticisi

B) Program geliştirme uzmanı

C) Ölçme ve değerlendirme uzmanı

D) Konu alanı uzmanı

E) Konu alanı branş öğretmeni

CEVAP: A

osmanalbayrak.wordpress.com


 • ( KPSS 2012 ) Ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

 • A) Okul müdürleri

 • B) Millî Eğitim Müdürlükleri

 • C) Ders öğretmenleri

 • D) Talim ve Terbiye Kurulu

 • E) Zümre öğretmenleri


Konu

Öğreten

Soru

Ülke genelinde uygulanacak bir eğitim programı ilk önce pilot okullarda denenir.Ortaya çıkan sonuca göre programın uygulanıp uygulanamayacağına karar verilir.

Uygulanması düşünülen programın pilot okullarda denenmesinin ardından gerekli değerlendirme çalışmalarında öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisinin görüşleri alınır?

A)Talim Terbiye Kurulu – eğitim felsefecisi

B)Öğretmen – öğrenci

C)Öğretmen – okul yöneticisi

D)Öğrenci – veli

E)Eğitim felsefecisi – eğitim psikoloğu

CEVAP: B

osmanalbayrak.wordpress.com


İhtiyaç ( Gereksinim ) Belirleme/ Saptama

İhtiyaç; Bir hedefin gerçekleştirilmesi için eksikliği hissedilen olgudur.

Program geliştirme çalışması ihtiyaç saptama ile başlar.

osmanalbayrak.wordpress.com


İhtiyaç (gereksinim) saptama çalışmalarında aşağıdaki işlemler yapılır.

 • ► Toplumun eğitimden beklentilerini belirleme

 • ► Bireyin gereksinimlerini belirleme

 • ► Konu alanının gereksinimlerini belirleme

 • ► Öğrenme çevresinin analizini yapma

 • ► Eğitimin genel durumunu belirleme

 • ► Öğrencileri tanıma

 • ► Eğitim programının etkisini belirleme


KPSS 2006

Bir ilköğretim okuluna yeni atanan bir öğretmenin derse gireceği sınıflar hakkında diğer öğretmenlerden ,öğrenci dosyalarından ve rehber öğretmenden bilgi toplaması aşağıdakilerden özellikle hangisine bir örnek oluşturur?

A) Ölçme – değerlendirme

B) İhtiyaç analizine hazırlık

C) Toplumsal değerlendirme

D) Öğrenme ortamını belirleme

E) Mesleki ve kişisel gelişimi belirleme

CEVAP: B

osmanalbayrak.wordpress.com


KPSS 2011

Öğretim programlarının en önemli ögesi olan kazanımlarda, gözlenemeyen ya da yoruma açık ifadeler yerine gözlenebilir ve net ifadelerin kullanılması önerilmektedir.

Bu önerinin aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırıcı etkisi en azdır?

A) Öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi

B) Öğretim sürecinin izlenmesi

C) Sınıf içi öğretim faaliyetlerinin seçimi

D) Öğretim programının değerlendirilmesi

E) Öğrenci başarısının ölçülmesi

CEVAP: A

osmanalbayrak.wordpress.com


Farklar Yaklaşımı

Gözlenen başarı ile beklenen başarı arasındaki farka bakılarak ihtiyaç saptanır. (Olması gereken ile mevcut durum arasındaki fark)

Eğitim ortamlarında en sık kullanılan ihtiyaç belirleme yaklaşımı farklar yaklaşımıdır.

örnek

Sınav Sonucunda Beklenen Başarı – Mevcut Başarı = Fark

% 80 _ % 55 = % 25

osmanalbayrak.wordpress.com


Betimsel Yaklaşım

( Mevcut Durumun Analizi )

Bir eğitimsel yaşantının veya araç gerecin , programın yokluğu ile varlığının karşılaştırılmasıile ihtiyaç saptanır.

örnek

Derste Projeksiyon Kullanımı – Projeksiyonsuz Ders = İhtiyaç Miktarı

osmanalbayrak.wordpress.com


Unutma : Betimselyaklaşımda program başarısı baz alınarak ihtiyaç belirlenirken, farklar yaklaşımında programda yer alan öğrencilerin başarısı baz alınır.

osmanalbayrak.wordpress.com


Analitik ( Varsayımsal ) Yaklaşım

Ulusal ve uluslar arası koşullara dayalı değişimlere ait yönelimlerin incelenmesiyle oluşur.

Gelecekte ortaya çıkması olası durum - Bugünkü durum = Fark

örnek

Bir üniversitenin yönetim kurulu, gelecekte artan nüfusun yüksek öğrenim talebinin mevcut yollarla karşılanmayacağını düşünerek dünyada hızla yayılan uzaktan eğitime geçmenin bir ihtiyaç olduğu kanısına varmıştır.

osmanalbayrak.wordpress.com


Demokratik Yaklaşım

Toplumda çoğunluğun ya da baskı (referans) gruplarının beklentilerinin karşılanmasına dayalı yaklaşımdır.

örnek

Bir ülkede sigara içmeyenler kapalı mekanlarda sigara içilmesinin sigara içenler kadar kendi sağlıklarına da zarar verdiğini belirterek ‘ dumansız hava sahası’ kampanyası başlatmış ve yetkililer de sigara içmeyen çoğunluğun isteğine uyarak bütün kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklamıştır.

osmanalbayrak.wordpress.com


Kritik Durum Yaklaşımı

 • Beklenmedik durumların ortaya çıkmasıyla birlikte beliren ihtiyaçtır.

 • Ör: Van depremi dolayısıyla öğrencilere çadırlarda eğitim verilmek zorunda kalınmıştır


Konu

Öğreten

Soru

 • Sınıfında tam öğrenme modelini uygulayan bir öğretmen dersini işlemeden önce öğrencilerine bir hazırbulunuşluk testi uygulamış,programda yer alan hedeflerle öğrenci seviyelerini karşılaştırmış ve öğretim etkinliklerini buna göre düzenlenmiştir.

 • Buna göre öğretmenin sınıfındaki eğitim ihtiyaçlarını belirlerken hareket ettiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Analitik

 • Farklar

 • Betimsel

 • Demokratik

 • Anket Geliştirme

CEVAP: B

osmanalbayrak.wordpress.com


İhtiyaç Belirleme Teknikleri

 • Delphi ( Anket Geliştirme ) Tekniği

 • Progel ( Dacum ) Tekniği

 • Meslek ( İş ) Analizi Tekniği

 • Gözlem Tekniği

 • Kaynak Tarama

 • Görüşme

 • Ölçme Araçları – Testler


Delphi(Anket Geliştirme) Tekniği

İlgili uzmanlardan ayrı ayrı ( birbirilerinden bağımsız ) anket , mektup veya e-mail yoluyla görüş alınır. Görüşler daha sonra analiz edilir.

Delphi Tekniğinin Olumlu Yönleri

► Parasal açıdan ekonomiktir.

► Katılımcıların, görüşlerini etki altında kalmadan açıklama fırsatları vardır.

► Grup kararları alınırken baskın kişilerden etkilenme söz konusu değildir.

► Anlamsız ve yersiz tartışmalara girilmesi söz konusu değildir.

► Bağımsız düşünmeyi sağlar.

► Kontrollü iletişim kurulması, uzmanlar grubunun konu dışı kalmalarını önler

Başlıca Kullanım Alanları

Olayları ve eğilimleri kestirme, İhtiyaç analizi, eğitim programlarının planlanması, pazar araştırması, standartların oluşturulması, politika geliştirme, eğitim sorunları

osmanalbayrak.wordpress.com


SORU ) İhtiyaç belirlemede Delphi tekniği kullanılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? (KPSS- 2013)

A) İlk tur Delphi anketinin oluşturulması

B) İfade uygunluğu için anketin test edilmesi

C) İlk anketin uzmanlara gönderilerek görüşlerinin alınması

D) Grubu oluşturan uzmanların bir araya gelerek görüş belirtmesi

E) ilk tur anketlerdeki cevapların analiz edilmesi


Progel ( DACUM ) Tekniği

MESLEK USTALARININ TOPLANTISI


DACUM (Progel) Tekniği

Eğitim çevrelerinde en son geliştirilen ve kullanılan modeldir.

İşin uzmanları kısa süreli bir araya gelerek çalışırlar

Başlıca Kullanım Alanları

Eğitim ihtiyacını değerlendirme, program geliştirme, iş tanımlarını yapma, beceri testlerini geliştirme, öğrenci – işçi değerlendirme, öğrenci eğitim ve rehberlik çalışmaları

Avantajları

Çok etkili olması, kısa sürede gerçekleşmesi ve maliyetinin az olması DACUM tekniğinin avantajlarıdır.Bu nedenledir ki Amerika ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkede kurumların kaliteli işgücü performansını sürdürmek ve üretmek için sıkça başvurulan bir tekniktir.

osmanalbayrak.wordpress.com


 • Meslek (İş) Analizi Tekniği

 • İş ve meslek ayrıntılarının ele alınarak analiz edilmesini gerektirir.

 • Bu teknikte meslek tanımı ya da iş fonksiyonlarına ayrılır. Çalışanlardan nelerin bekleneceği gibi ayrıntılara yer verilir.

 • Bir mesleğe ilişkin psikomotor, bilişsel ve duyuşsalihtiyaçlar belirlenir. Uzun sürmesi dezavantajdır.

osmanalbayrak.wordpress.com


Dacum; Meslek (iş) analizine göre daha kullanışlı ve daha az zaman alan bir tekniktir. Dacum mesleğin niteliklerini belirlemeye yararken, meslek (iş) analizi iş başvurusu yapanların seçiminde kullanılır.

Dacumda mesleğe ilişkin sadece bilişsel ihtiyaçlar incelenirken, Meslek (İş) Analizinde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel tüm ihtiyaçlar dikkate alınır.

mikser

osmanalbayrak.wordpress.com


 • Kaynak Tarama

 • Literatür taraması ( Bilimsel çalışmalar, kitaplar)

 • Raporları Değerlendirme ( Öğretimin denetimini yapan kişi ve kuruluşların raporlarının incelenmesi)

 • Mevcut Programı İnceleme (Hâlihazırda kullanılan programın ayrıntılı olarak tüm boyutlarıyla dikkate alınarak incelenmesi)

osmanalbayrak.wordpress.com


 • Gözlem

 • Olayların gerçekleştiği ortamda incelenerek ihtiyacın ortaya konulması esasına dayanır.

 • Doğal gözlem özellikle psikomotor becerilerin kazandırılmasında kullanılır.

osmanalbayrak.wordpress.com


mikser

Gözlem;eğitimciler tarafından en sık kullanılan ihtiyaç belirleme tekniğidir.

osmanalbayrak.wordpress.com


 • Görüşme

 • Görüşme ile öğrenenlerin ya da programla ilgili diğer kişilerin program hakkındaki görüşleri alınır.

 • Yüz yüze yapılabildiği gibi telefon ve internet aracılığı ile de yapılabilir.

 • Ölçme Araçları – Testler

 • Bireyde aranan özelliklerin ne kadarının var olduğunu belirler.

 • Bazen öğretim sürecinin başında bazen de sonunda kullanılır.

osmanalbayrak.wordpress.com


SORU) Aşağıdaki program geliştirme sürecinde kullanılan ihtiyaç belirleme tekniği ve açıklaması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Görüşme / Alan uzmanları ve uygulayıcılar ile görüşme

 • Gözlem / İhtiyaç konularını doğal ortamlarda inceleme

 • Delphitekniği / Uzmanların ortak görüş ve düşüncelerini belirlemek üzere yazılı görüş alma

 • Progel-Dacumtekniği / Mesleklerin yeterlik alanlarını belirlemek üzere iş analizi çalışmaları yapma

 • Grup toplantıları / Öğretmenlere anket uygulayarak görüş alma


 • BİTTİİİİ


 • Login