Nov evanjeliz cia
Download
1 / 26

Nová evanjelizácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Nová evanjelizácia. výzva pre mňa. Čo je nová evanjelizácia ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nová evanjelizácia ' - myrna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nov evanjeliz cia
Nová evanjelizácia

výzva pre mňa


Čo je nová evanjelizácia ?

 • odovzdávanie Evanjelia dnešnému človekovi formou a metódami, ktorým porozumie a ktoré mu pomôžu odhaliť pravdu o sebe, o svete a o Bohu. Nie je to nové učenie, ale hlásanie nemeniteľného Kristovho evanjelia a to predovšetkým svedectvom svojho života.

Prečo nová evanjelizácia ?

 • pretože kresťania sa príliš vzdialili od Krista

 • a od Cirkvi , nasťahovala sa do ľudských sŕdc túžba po zisku a materiálnych veciach. Ponúka sa životný štýl bez Boha. Sekularizmus je život bez myšlienky na BOHA, život, v ktorom sa

 • s Bohom nepočíta.


Nová evanjelizácia pre odovzdávanie kresťanskej viery“.

„Som šťastný, že aj vy mladí ste súčasťou tohto misionárskeho impulzu celej Cirkvi: prinášať Krista, ktorý je tým najvzácnejším darom, aký môžete dať druhým.“ Benedikt XVI


Ježiš Kristus svojou láskou priťahuje k sebe ľudí všetkých generácií: v každom časezvoláva Cirkev a zakaždým znova jej zveruje hlásanie evanjelia. Preto je i dnesnevyhnutné presvedčivejšie cirkevné úsilie o novú evanjelizáciu, aby sa znovuodhalila radosť z viery a nadšenie pri odovzdávaní viery.


1. Naliehavá výzva všetkých generácií: v každom čase

2. Staňte sa Kristovými učeníkmi

3. Vykročte vpred!

4. Zhromaždite všetky národy

5. Získavajte učeníkov!

6. Pevní vo viere

7. Spoločne s Cirkvou

8. „Pane, tu som!“


Naliehavá výzva všetkých generácií: v každom čase

„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť, to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9,16).

 • Dnes je veľa mladých ľudí, ktorí hlboko pochybujú o tom, či je život dar a nevidia s jasnosťou svoju cestu.

 • Človek, ktorý zabúda na Boha, ostáva bez nádeje a nie je schopný milovať svojho blížneho. Preto je tak dôležité svedčiť o Božej prítomnosti, aby ju mohli zažiť i ostatní.


„Musíte poznať vašu vieru s rovnakou presnosťou, ako pozná odborník na informatiku operačný systém svojho počítača; ako dobrý hudobník pozná skladbu, ktorú hrá. Áno, musíte byť zakorenení vo viere ešte hlbšie ako generácia vašich rodičov, aby ste mohli čeliť výzvam a pokušeniam tejto doby s pevnosťou a odhodlaním“

Staňte sa Kristovými učeníkmi

YOUCAT nechce nič iné ako novú evanjelizáciu


Povzbudzujem vás, aby ste premýšľali nad darmi, ktoré ste od Boha dostali, aby ste nimi slúžili druhým. Naučte sa čítať váš osobný príbeh, uvedomujte si prekrásne dedičstvo predchádzajúcich generácií.

Ohlasovanie evanjelia nemôže byť nič iné, ako dôsledok radosti zo stretnutia s Kristom, skalou, na ktorej môžu byť postavené naše životy.


Vykročte vpred! ste od Boha dostali, aby ste nimi slúžili druhým. Naučte sa čítať váš osobný príbeh, uvedomujte si prekrásne dedičstvo predchádzajúcich generácií.

Evanjelizácia vždy začína stretnutím s Pánom Ježišom. Čím viac poznáme Krista, tým viac ho túžime zvestovať. Čím viac sa s Kristom rozprávame, tým viac chceme o ňom hovoriť. Čím viac patríme Kristovi, tým viac tužíme k nemu priviesť ostatných.


Duch Svätý a zapaľuje našu myseľ a naše srdce. Svätý Duch nám pomáha spoznať Boha a prehĺbiť naše priateľstvo s Kristom. Duch Svätý nás nabáda konať dobro, slúžiť iným a rozdávať sa. Pri birmovke sme posilnení darmi Ducha Svätého, aby sme mohli vydávať svedectvo o evanjeliu stále zrelším

spôsobom.


Drahí priatelia, otvorte oči a pozrite sa okolo seba. Je toľko mladých, ktorí stratili zmysel svojho života. Vykročte k nim! Aj Kristus vás potrebuje. Nechajte sa pohltiť jeho láskou, buďte nástrojmi tejto nekonečnej lásky, aby sa dostala ku všetkým, najmä k tým, ktorí sú „ďaleko“.

Zhromaždite všetky národy

Niektorí sú ďaleko geograficky, zatiaľ čo iní sú ďaleko, lebo ich spôsob života nedáva Bohu žiadne miesto. Niektorí ešte osobne neprijali evanjelium, zatiaľ čo iní ho poznajú, ale žijú, akoby Boh neexistoval.


Dve misionárske oblasti toľko mladých, ktorí stratili zmysel svojho života. Vykročte k nim! Aj Kristus vás potrebuje. Nechajte sa pohltiť jeho láskou, buďte nástrojmi tejto nekonečnej lásky, aby sa dostala ku všetkým, najmä k tým, ktorí sú „ďaleko“.

Na vás, mladých, ktorí ste sa temer spontánne naučili zaobchádzať s týmito novými komunikačnými prostriedkami, čaká osobitná úloha: evanjelizovať tento

„digitálny kontinent“

Učte sa rozumne používať tieto média. Buďte si vedomí nebezpečenstiev, ktoré v sebe skrývajú, najmä riziko závislosti, zámeny skutočného a virtuálneho sveta, zámeny priamych a osobných stretnutí a dialógu s internetovýmikontaktmi.


Druhou oblasťou je cestovanie a migrácia. Dnes čoraz viac mladých cestuje, niekedy za štúdiom, prácou, či pre zábavu. Tiež myslím na tých, čo sa musia sťahovať – čo predstavuje milióny osôb – do iných oblastí a krajín z finančných alebo sociálnych dôvodov. Aj tieto fenomény sa môžu premeniť na prozreteľné príležitosti pre šírenie evanjelia. Milí mladí priatelia, nebojte sa svedčiť o vašej viere aj v tomto prostredí. Odovzdávať radosť zo stretnutia s Kristom je veľkým darom pre tých, ktorí vás stretnú.


Ohlasovanie Krista nespočíva iba v slovách, ale musí sa týkať celého človeka a ukázať sa v skutkoch lásky. Je to láska, ktorú do nás vylial Kristus a ktorá z nás robí evanjelizátorov. Naša láska sa musí stále viac podvoliť jeho.

Získavajte učeníkov!

Mali by sme sa správať ako dobrý Samaritán k tým, ktorých stretneme, mali by sme vedieť ich počúvať, rozumieť im a pomôcť im.


Nástroje, ktoré máme, aby sme získavali učeníkov sú predovšetkýmkrst a katechéza.

 • Zastavte sa a položte si otázku:

 • Mal som niekedy odvahu a navrhol som krst mladým, ktorí ho ešte neprijali?

 • Pozval som niekoho, aby nasledoval cestu objavovania kresťanskej viery?

Drahí priatelia, nebojte sa ponúknuť vaším rovesníkom stretnutie s Kristom. Proste Ducha Svätého:

On vám pomôže stále viac v poznaní a v láske Krista a učiní vás kreatívnymi, aby ste šírili evanjelium.


Pevní vo viere predovšetkým

Keď čelíte problémom počas evanjelizácie, možno sa vám žiada povedať, ako prorok Jeremiáš: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som. Ale Pán mi riekol: ,Nehovor: Mladučký som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem“ (Jer 1, 6–7).Keď sa cítite nehodní, neschopní a slabí v hlásaní a vydávaní svedectva viery, nebojte sa.

Evanjelizácia nepochádza z našej iniciatívy, ktorá by závisela predovšetkým od naších talentov, ale je to verná a poslušná odpoveď na Božie volanie, a tak nezávisí od našej sily, ale od Božej. Svätý Pavol to tiež zažil: „No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc,

a nie my“

(2 Kor 4,7).


Preto vás povzbudzujem, aby ste sa zakorenili v modlitbe a vo sviatostiach. Skutočná evanjelizácia sa vždy rodí z modlitby a je ňou živená. Najskôr musíme hovoriť s Bohom, aby sme potom mohli o ňom hovoriť. V modlitbe zverujeme Pánovi ľudí, ku ktorým sme boli poslaní a prosíme ho, aby sa dotkol ich sŕdc


V eucharistii nájdite prameň vášho života viery a vášho kresťanského svedectva,

zúčastňujúc sa pravidelne na nedeľnej svätej omši a kedykoľvek v týždni.


Prichádzajte pravidelne k sviatosti zmierenia, ktoré je vzácnym stretnutím sa s milosrdenstvom Boha, ktorý nás prijíma, ktorý nám odpúšťa a obnovuje naše srdcia v láske. Neváhajte prijať sviatosť birmovania, ak ste ju ešte neprijali pripravujúc sa svedomito a oddane.


Tiež vás pozývam, aby ste sa zúčastňovali na adorácii Sviatosti Oltárnej; zastaviť sa v načúvaní a v dialógu s Ježišom prítomným v sviatosti je začiatok nového misijného nadšenia.


Spoločne s celou Cirkvou Sviatosti Oltárnej; zastaviť sa v načúvaní a v dialógu s Ježišom prítomným v sviatosti je začiatok nového misijného nadšenia.

Vy sami ste Kristovo telo, vy tvoríte Cirkev! Vnášajte neuhasiteľný oheň svojej lásky do Cirkvi , aj keď ľudia akokoľvek znetvorili jej tvar .

Potrebujete Cirkev. Nikto nemôže byť svedkom evanjelia sám. Ježiš poslal svojich učeníkov na misie v skupinkách: „Získavajte učeníkov“ – je v množnom čísle. Naše svedectvo je preto vždy súčasťou kresťanskej komunity a naša misia prináša ovocie vďaka spoločenstvu, ktoré žijeme v Cirkvi a vďaka tejto vzájomnej jednote a láske v nás ľudia spoznajú Kristových učeníkov ( Jn 13,35).


Kristus potrebuje vašu vernosť a vaše svedectvo. Nech vás nič, ani ťažkosti, ani nepochopenie neodradí od šírenia evanjelia kdekoľvek sa nachádzate. Každý jeden z vás je vzácny kúsok nádhernej mozaiky evanjelizácie.


. „Pane, tu som!“ vás nič, ani ťažkosti, ani nepochopenie neodradí od šírenia evanjelia kdekoľvek sa nachádzate. Každý jeden z vás je vzácny kúsok nádhernej mozaiky evanjelizácie.

Vy sa staňte srdcom a rukami Ježiša! Choďte a svedčte svojou láskou, buďte novými misionármi, inšpirovanými láskou a prijatím!


Cirkev má vo vás dôveru a je veľmi vďačná za radosť vás nič, ani ťažkosti, ani nepochopenie neodradí od šírenia evanjelia kdekoľvek sa nachádzate. Každý jeden z vás je vzácny kúsok nádhernej mozaiky evanjelizácie.

a dynamiku, ktoré rozdávate. Veľkoryso využívajte svoje schopnosti

v službe evanjeliu! Vieme, že Duch Svätý sa daruje tým, ktorí sa v pokore srdca dávajú k dispozícii pre toto ohlasovanie.

A nebojte sa, Ježiš, Spasiteľ sveta, je s nami vždy, až do skončenia sveta

(porov. Mt 28,20).


Nech sa Panna Mária, Hviezda novej evanjelizácie, prihovára a sprevádza každého jedného z vás na vašej misii svedkov Božej lásky.


Ježišovo otvorené náručie je znamením toho prijatia, ktoré je vyhradené pre všetkých, ktorí k nemu prichádzajú a jeho srdce zobrazuje nesmiernu lásku, ktorú má pre každého z vás.

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov!“ (Mt 28,19).

 • Nechajte sa ním zlákať!

 • Nechajte sa ním milovať a budete svedkami, akých svet potrebuje.

Inšpirované myšlienkami a posolstvom Svätého Otca Benedikta XVI na Svetové dni v Rio de Raneiro v Brazílii 2013


ad