Nov evanjeliz cia
Download
1 / 26

Nová evanjelizácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nová evanjelizácia. výzva pre mňa. Čo je nová evanjelizácia ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Nová evanjelizácia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nov evanjelizcia

vzva pre ma


o je nov evanjelizcia ?

 • odovzdvanie Evanjelia dnenmu lovekovi formou a metdami, ktorm porozumie a ktor mu pomu odhali pravdu o sebe, o svete a o Bohu. Nie je to nov uenie, ale hlsanie nemenitenho Kristovho evanjelia a to predovetkm svedectvom svojho ivota.

Preo nov evanjelizcia ?

 • pretoe kresania sa prli vzdialili od Krista

 • a od Cirkvi , nasahovala sa do udskch sdc tba po zisku a materilnych veciach. Ponka sa ivotn tl bez Boha. Sekularizmus je ivot bez mylienky na BOHA, ivot, v ktorom sa

 • s Bohom nepota.


Nov evanjelizcia pre odovzdvanie kresanskej viery.

Som astn, e aj vy mlad ste sasou tohto misionrskeho impulzu celej Cirkvi:prina Krista, ktor je tm najvzcnejm darom, ak mete da druhm. Benedikt XVI


Jei Kristus svojou lskou priahuje k sebe ud vetkch generci: v kadom asezvolva Cirkev a zakadm znova jej zveruje hlsanie evanjelia. Preto je i dnesnevyhnutn presvedivejie cirkevn silie o nov evanjelizciu, aby sa znovuodhalila rados z viery a nadenie pri odovzdvan viery.


1. Naliehav vzva

2. State sa Kristovmi uenkmi

3. Vykrote vpred!

4. Zhromadite vetky nrody

5. Zskavajte uenkov!

6. Pevn vo viere

7. Spolone sCirkvou

8. Pane, tu som!


Naliehav vzva

Ve ak hlsam evanjelium, nemm sa m chvli, to je moja povinnos a beda mi, keby som evanjelium nehlsal (1 Kor 9,16).

 • Dnes je vea mladch ud, ktor hlboko pochybuj otom, i je ivot dar anevidia sjasnosou svoju cestu.

 • lovek, ktor zabda na Boha, ostva bez ndeje anie je schopn milova svojho blneho. Preto je tak dleit svedi oBoej prtomnosti, aby ju mohli zai i ostatn.


Muste pozna vau vieru s rovnakou presnosou, ako pozn odbornk na informatiku operan systm svojho potaa; ako dobr hudobnk pozn skladbu, ktor hr. no, muste by zakorenen vo viere ete hlbie ako genercia vaich rodiov, aby ste mohli eli vzvam apokueniam tejto doby spevnosou aodhodlanm

State sa Kristovmi uenkmi

YOUCAT nechce ni in ako nov evanjelizciu


Povzbudzujem vs, aby ste premali naddarmi, ktor ste od Boha dostali, aby ste nimi slili druhm. Naute sa ta v osobn prbeh, uvedomujte si prekrsne dedistvo predchdzajcich generci.

Ohlasovanie evanjelia neme by ni in, ako dsledok radosti zo stretnutia sKristom, skalou, na ktorej mu by postaven nae ivoty.


Vykrote vpred!

Evanjelizcia vdy zana stretnutm sPnom Jeiom. m viac poznme Krista, tm viac ho time zvestova. m viac sa sKristom rozprvame, tm viac chceme oom hovori. m viac patrme Kristovi, tm viac tume knemu privies ostatnch.


Duch Svt azapauje nau myse anae srdce. Svt Duch nm pomha spozna Boha aprehbi nae priatestvo sKristom. Duch Svt ns nabda kona dobro, sli inm arozdva sa. Pri birmovke sme posilnen darmi Ducha Svtho, aby sme mohli vydva svedectvo oevanjeliu stle zrelm

spsobom.


Drah priatelia, otvorte oi apozrite sa okolo seba. Je toko mladch, ktor stratili zmysel svojho ivota. Vykrote knim! Aj Kristus vs potrebuje. Nechajte sa pohlti jeho lskou, bute nstrojmi tejto nekonenej lsky, aby sa dostala ku vetkm, najm ktm, ktor s aleko.

Zhromadite vetky nrody

Niektor s aleko geograficky, zatia o in s aleko, lebo ich spsob ivota nedva Bohu iadne miesto. Niektor ete osobne neprijali evanjelium, zatia o in ho poznaj, ale ij, akoby Boh neexistoval.


Dve misionrske oblasti

Na vs, mladch, ktor ste sa temer spontnne nauili zaobchdza s tmito novmi komunikanmi prostriedkami, ak osobitn loha: evanjelizova tento

digitlny kontinent

Ute sa rozumne pouva tieto mdia. Bute si vedom nebezpeenstiev, ktor vsebe skrvaj, najm riziko zvislosti, zmeny skutonho avirtulneho sveta, zmeny priamych aosobnch stretnut adialgu sinternetovmikontaktmi.


Druhou oblasou je cestovanie amigrcia. Dnes oraz viac mladch cestuje, niekedy za tdiom, prcou, i pre zbavu. Tie myslm na tch, o sa musia sahova o predstavuje miliny osb do inch oblast akrajn z finannch alebo socilnych dvodov. Aj tieto fenomny sa mu premeni na prozreten prleitosti pre renie evanjelia. Mil mlad priatelia, nebojte sa svedi ovaej viere aj vtomto prostred. Odovzdva rados zo stretnutia sKristom je vekm darom pre tch, ktor vs stretn.


Ohlasovanie Krista nespova iba vslovch, ale mus sa tka celho loveka aukza sa vskutkoch lsky. Je to lska, ktor do ns vylial Kristus aktor zns rob evanjeliztorov. Naa lska sa mus stle viac podvoli jeho.

Zskavajte uenkov!

Mali by sme sa sprva ako dobr Samaritn ktm, ktorch stretneme, mali by sme vedie ich pova, rozumie im apomc im.


Nstroje, ktor mme, aby sme zskavali uenkov s predovetkmkrst a katechza.

 • Zastavte sa a polote si otzku:

 • Mal som niekedy odvahu anavrhol som krst mladm, ktor ho ete neprijali?

 • Pozval som niekoho, aby nasledoval cestu objavovania kresanskej viery?

Drah priatelia, nebojte sa ponknu vam rovesnkom stretnutie sKristom. Proste Ducha Svtho:

On vm pome stle viac vpoznan av lske Krista auin vs kreatvnymi, aby ste rili evanjelium.


Pevn vo viere

Ke elte problmom poas evanjelizcie, mono sa vm iada poveda, ako prorok Jeremi: Ach, Pane, ve neviem hovori, mladuk som. Ale Pn mi riekol: ,Nehovor: Mladuk som, lebo pjde vade, kde a polem, a povie vetko, o ti prikem (Jer 1, 67).Ke sa ctite nehodn, neschopn aslab vhlsan avydvan svedectva viery, nebojte sa.

Evanjelizcia nepochdza znaej iniciatvy, ktor by zvisela predovetkm od nach talentov, ale je to vern aposlun odpove na Boie volanie, atak nezvis od naej sily, ale od Boej. Svt Pavol to tie zail: No tento poklad mme v hlinench ndobch, aby mal Boh zvrchovan moc,

a nie my

(2 Kor 4,7).


Preto vs povzbudzujem, aby ste sa zakorenili vmodlitbe avo sviatostiach. Skuton evanjelizcia sa vdy rod zmodlitby aje ou iven. Najskr musme hovori sBohom, aby sme potom mohli oom hovori. V modlitbe zverujeme Pnovi ud, ku ktorm sme boli poslan aprosme ho, aby sa dotkol ich sdc


Veucharistii njdite prame vho ivota viery avho kresanskho svedectva,

zastujc sa pravidelne na nedenej svtej omi akedykovek vtdni.


Prichdzajte pravidelne ksviatosti zmierenia, ktor je vzcnym stretnutm sa smilosrdenstvom Boha, ktor ns prijma, ktor nm odpa aobnovuje nae srdcia vlske. Nevhajte prija sviatos birmovania, ak ste ju ete neprijali pripravujc sa svedomito aoddane.


Tie vs pozvam, aby ste sa zastovali na adorcii Sviatosti Oltrnej; zastavi sa vnavan avdialgu sJeiom prtomnm vsviatosti je zaiatok novho misijnho nadenia.


Spolone scelou Cirkvou

Vy sami ste Kristovo telo, vy tvorte Cirkev! Vnajte neuhasiten ohe svojej lsky do Cirkvi , aj ke udia akokovek znetvorili jej tvar .

Potrebujete Cirkev. Nikto neme by svedkom evanjelia sm. Jei poslal svojich uenkov na misie vskupinkch: Zskavajte uenkov je vmnonom sle. Nae svedectvo je preto vdy sasou kresanskej komunity anaa misia prina ovocie vaka spoloenstvu, ktor ijeme vCirkvi a vaka tejto vzjomnej jednote alske v ns udia spoznaj Kristovch uenkov ( Jn 13,35).


Kristus potrebuje vau vernos a vaesvedectvo. Nech vs ni, ani akosti, ani nepochopenie neodrad od renia evanjelia kdekovek sa nachdzate. Kad jeden zvs je vzcny ksok ndhernej mozaiky evanjelizcie.


. Pane, tu som!

Vy sa state srdcom a rukami Jeia! Chote a svedte svojou lskou, bute novmi misionrmi, inpirovanmi lskou a prijatm!


Cirkev m vo vs dveru a je vemi van za rados

a dynamiku, ktor rozdvate. Vekoryso vyuvajte svoje schopnosti

v slube evanjeliu! Vieme, e Duch Svt sa daruje tm, ktor sa v pokore srdca dvaj k dispozcii pre toto ohlasovanie.

A nebojte sa, Jei, Spasite sveta, je s nami vdy, a do skonenia sveta

(porov. Mt 28,20).


Nech sa Panna Mria, Hviezda novej evanjelizcie, prihovra asprevdza kadho jednho z vs na vaej misii svedkov Boej lsky.


Jeiovo otvoren nruie je znamenm toho prijatia, ktor je vyhraden pre vetkch, ktor k nemu prichdzaj a jeho srdce zobrazuje nesmiernu lsku, ktor m pre kadho z vs.

Chote azskavajte uenkov zo vetkch nrodov! (Mt 28,19).

 • Nechajte sa nm zlka!

 • Nechajte sa nm milova a budete svedkami, akch svet potrebuje.

Inpirovan mylienkami a posolstvom Svtho Otca Benedikta XVI na Svetov dni v Rio de Raneiro v Brazlii 2013


ad
 • Login