Osmoreg lasyon ve vol m reg lasyonu aras ndaki farklar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Osmoregülasyon ve volüm regülasyonu arasındaki farklar PowerPoint PPT Presentation


 • 320 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Osmoregülasyon ve volüm regülasyonu arasındaki farklar. Osmoregülasyon Volüm regülasyonu Uyarıyı başlatan Plazma ozmolarite Sirküle olan efektif volüm Sensörler Hipotalamik Karotik sinüs

Download Presentation

Osmoregülasyon ve volüm regülasyonu arasındaki farklar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osmoreg lasyon ve vol m reg lasyonu aras ndaki farklar

Osmoregülasyon ve volüm regülasyonu arasındaki farklar

Osmoregülasyon Volüm regülasyonu

Uyarıyı başlatan Plazma ozmolarite Sirküle olan efektif volüm

Sensörler Hipotalamik Karotik sinüs

Osmoreseptörler Aff. Glomerüler arteriol

Atrium

Effektörler ADH Sempatik SS

Renin-anjiotensin-aldosteron

Natriüretik peptidler

Basınç natriürezisi

ADH

Etki Su ekskresyonu Sodyum ekskresyonu

(ADH yolu ile)

Su alımı

(susama yolu ile)


Plazma sodyum konsantrasyonu ve vol m aras ndaki ili ki

Plazma sodyum konsantrasyonu ve volüm arasındaki ilişki

Eklenen Plazma Plazma Ekstrasellüler İntrasellüler İdrar

SubstansOsmolalite Sodyum volüm Volüm Sodyum

NaClArtar Artar Artar Azalır Artar

Su Azalır Azalır Artar Artar Artar

İzotonik Değişmez Değişmez Artar Değişmez Artar

NaCl


Efektif sirkulatuar volum

Efektif sirkulatuar volum

Klinik Efektif Ekstrasellüler Plazma Kardiyak

Durum Volüm Volüm Volümü Output

Gerçek

Volüm azalması Azalır Azalır Azalır Azalır

Kalp yetmezliği Azalır Artar ArtarAzalır

İleri Dönem

Siroz Azalır Artar Artar Normal

veya Artar


Adh sal n m n etkileyen fakt rler

ADH Salınımını Etkileyen Faktörler

Stimüle edenlerİnhibe edenler

Hiperosmolalite Hipoosmolalite

Hipovolemi Hipervolemi

Stres(Ör: Ağrı) Etanol

Kusma Fenitoin

Gebelik

Hipoglisemi

Nikotin

Morfin

Diğer ilaçlar


Tan sal yakla m

Tanısal yaklaşım

 • Effektif sirkulatuar volumun tespiti

 • Total vucud suyu

 • Gerçek osmolar durumun tespiti

 • Osmoregülasyon-ADH yanıtı: İdrar osm

 • Böbrek fonksiyonları

 • Böbreğin sodyum yanıtı


Hiponatreminin maj r sebepleri

Hiponatreminin Majör Sebepleri

 • ADH düzeyini artıran hastalıklar

  *Efektif sirküle olan volüm azlığı

  Gerçek volüm azlığı

  Konjestif Kalp yetmezliği ve siroz

  Tiazid diüretikler

  *Uygunsuz ADH sendromu

  *Hormonal değişiklikler

  Adrenal yetmezlik

  Hipotiroidizm

  Gebelik

 • ADH düzeyinin baskılanması ile ilgili hastalıklar

  *İleri renal yetmezlik

  *Primer polidipsi

  *Bira içicilerinde

 • Psödohiponatremi

  *Yüksek plazma osmolalitesi ---Hiperglisemi, mannitol, Renal yetmezlikte üre

  *Normal plazma osmolalitesi---Hiperlipidemi, Hiperproteinemi, glisin solüsyonları


Hiponatremi tedavisi

Hiponatremi tedavisi

 • Oluşum sebebi

 • Derinliği

 • Klinik bulgular

 • Gelişim süresi


Hiponatremi tedavisi1

Hiponatremi tedavisi

 • Gerçek hipovolemi: İzotonik NaCl ile replasman

 • Ödematöz durumlar: Sıvı kısıtlaması

 • Su entoksikasyonu: Sıvı kısıtlaması

 • SIADH: Sıvı kısıtlaması

  *Akut ve ciddi hiponatremi ile beraberse hipertonik NaCl veya oral NaCl tabletleri+furosemid

 • Yakın gelecek: V2 antagonistleri


Hipernatreminin maj r sebepleri

Hipernatreminin Majör Sebepleri

 • Replase edilmemiş su kaybı (susamada veya su alımında bozulma)

  * İnsensibl ve terleme ile kayıp

  *Gastrointestinal kayıp

  *Santral veya nefrolojik diabetes insipitus

  *Osmotik diürez

  *Susama veya osmoreseptör fonksiyon kaybına yol açan hipotalamik lezyonlar

  -Primer hipodipsi

  -Mineralokortikoid aşırılığında osmostatın başlaması

 • Hücrelerde su kaybı

  *Şiddetli egzersiz veya nöbet

 • Sodyumun aşıılığı

  *Hipertonik sodyum solüsyonlarının uygulanması veya alınması


Hipernatremi tedavisi

Hipernatremi tedavisi

 • Ağır hipovolemi+hipernatremi: Önce izotonik NaCl replasmanı, sonra su açığının kapatılması

 • Santral diabetes insipitus: Su açığı replasmanı, ADH analogları

 • Nefrojenik diabetes insipitus: Su açığı replasmanı, tiazid grubu diüretikler

 • NaCl intoksikasyonu: Diüretik+su açığının kapatılması


Potasyum dengesi

Potasyum Dengesi

 • Vucutta total 50mEq/kg potasyum mevcut

 • Toplamın sadece %2’si extraselüler alanda geriye kalan intraselüler alanda

 • Günlük diyet yaklaşık 100mEq potasyum içeriyor

 • Potasyum ekskresyonunun %90’ı böbrekler yoluyla gerçekleşiyor


Potasyum dengesi1

Potasyum dengesi

 • İstirahat membran potansiyeli: -61 logKi/Ko

 • İç denge

  • Hücre içine: insulin, beta adrenerjik aktivite, aldesteron

  • Alfa adrenerjik aktivite, eksersiz, asidemi, hiperosmalirite

 • Renal ekskresyon

  • Luminal: Na, K konsantrasyonu, akım hızı, anyonun absorbe olma hızı

  • Hücresel: Plazma K konsantrasyonu, membranın Na, K geçirgenliği, aldesteron aktivitesi


Hiperkaleminin major sebepleri 1

Hiperkaleminin Major Sebepleri-1

 • Hücrelerden potasyum çıkışındaki artışa bağlı

  *Psödohiperkalemi

  *Metabolik asidoz

  *İnsülin eksikliği, hiperglisemi ve hiperosmolalite

  *Doku katabolizmasında artış

  *Beta adrenerjik blokerler

  *Egzersiz

  *Diğer

  Dijital yüksek dozu

  Hiperkalemik periyodik paralizi

  Süksinilkolin

  Arjinin hidroklorid


Hiperkaleminin major sebepleri 2

Hiperkaleminin Major Sebepleri-2

 • Azalmış idrar potasyum atılımına bağlı

  *Hipoaldosteronizm

  *Renal yetmezlik

  *Efektif sirkülatuvar volüm azlığı

  *Hiperkalemik Tip 1(distal) renal tubuler asidoz

  *Selektif potasyum ekskrsyon bozukluğu

  *Üreterojejunostomi


Renal extrarenal nedenli hiperkalemi ayr m

Renal-Extrarenal nedenli hiperkalemi ayrımı

 • Plazma K+>5mEq/l olan bir kişide 24 saatte idrarla atılan potasyum 100mEq’dan az ve FEK %20’de düşükse renal atılım azlığı düşünülür

 • FEK=(UKXPcr)/(UcrXPK)X100


Hiperkalemi tedavisi

Hiperkalemi Tedavisi

 • Potasyum membran geçşinin antagonizması

  *Kalsiyum

 • Ekstrasellüler potasyumun hücre içine girişinin sağlanması

  *İnsülin ve glukoz

  *Sodyum bikarbonat, özellikle metabolik asidoz varsa

  *Beta-2 adrenerjik agonistler

 • Potasyumun vücuttan atılması

  *Loop veya tiazid diüretikleri

  *Katyon değiştirici reçine

  *Diyaliz, şiddetli ise tercihen hemodiyaliz


Hipokaleminin major sebepleri 1

Hipokaleminin Major Sebepleri-1

 • Azalmış potasyum alımı

 • Hücre içine girişin artışı

  *Ekstrasellüler pH artışı

  *İnsülin uygulamasının artışı

  *Artmış beta adrenerjik aktivite-stres veya beta agonist alımı

  *Hipokalemik periyodik paralizi

  *Kan hücre üretiminin artışı

  *Hipotermi

  *Klorikin intoksikasyonu

 • Artmış gastrointestinal kayıp

  *Kusma

  *Diare

  *Tüp drenajı

  *Laksatif kullanımı


Hipokaleminin major sebepleri 2

Hipokaleminin Major Sebepleri-2

 • Artmış üriner kayıp

  *Diüretikler

  *Primer mineralokortikoid fazlalığı

  *Gastrik sekresyonların kaybı

  *Reabsorbe olmayan anyonlar

  *Metabolik asidoz

  *Hipomagnezemi

  *Amfoterisin B

  *Tuz kaybettirici nefropatiler- Bartter’s veya Gitelman’s sendromları

  *Poliüri

 • Artmış ter kaybı

 • Diyaliz

 • Plazmaferez


Renal extrarenal nedenli hipokalemi ayr m

Renal-Extrarenal nedenli hipokalemi ayrımı

 • Plazma K+<3,5mEq/l olan bir kişide 24 saatte idrarla atılan potasyum 30mEq’dan fazla ve FEK %5’den büyükse renal kayba bağlı hipokalemi düşünülür


Hipokalemi tedavisi

Hipokalemi tedavisi

 • Vucut dışına kayba bağlı hipokalemi gelişebilmesi için serumda her 1mEq/l’lik düşüş için yaklaşık 270-330mEq total potasyum kaybı gerekir

 • Temel amaç kaybı önlemek olmalıdır

 • Replasmanda genel durumu iyi oral alan hastalarda oral yol tercih edilmelidir

 • Replasmandaki amaç kaybı tam olrak karşılamak değil emniyetli bir şekilde normokalemiyi sağlamaktır


Osmoreg lasyon ve vol m reg lasyonu aras ndaki farklar

 • İntravenöz replasmanda yakın monitorizasyon yapılamıyorsa litreye 40mEq’dan fazla KCl konmamalı ve saatlik replasman hızı 20mEq’ı geçmemelidir.

 • Yakın kardiyak monitorizasyon ve infüzyon pompası imkanı var ve fazla sıvı verilmek istenmiyorsa konsantrasyon 60mEq/l’ye hız 40mEq/saat’e çıkarılabilir


 • Login