mimovl dne organiz cie a ich loha v rozvojovej pomoci
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mimovl ádne organizácie a ich úloha v rozvojovej pomoci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Mimovl ádne organizácie a ich úloha v rozvojovej pomoci - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Mimovl ádne organizácie a ich úloha v rozvojovej pomoci. Tatiana Žilková, OZ Človek v Ohrození. Mimovládne organizácie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mimovl ádne organizácie a ich úloha v rozvojovej pomoci' - murray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mimovl dne organiz cie a ich loha v rozvojovej pomoci

Mimovládne organizácie a ich úloha v rozvojovej pomoci

Tatiana Žilková, OZ Človek v Ohrození

mimovl dne organiz cie
Mimovládne organizácie
 • MVO nevznikajú s cieľom dosiahnuť osobný zisk. (Hoci môžu mať platených zamestnancov a vykonávať činnosti prinášajúce príjmy, dosiahnutý zisk alebo prebytok nerozdeľujú svojim členom alebo vedeniu)
 • MVO sa vyznačujú špecifickým stupňom formálnej alebo inštitucionálnej existencie.(MVO mávajú spravidla formálne stanovy alebo iný dokument ustanovujúci ich poslanie, ciele a pôsobnosť. Za svoju činnosť sa zodpovedajú svojim členom a darcom)
 • MVO sú nezávislé (najmä od štátnych a ostatných verejných orgánov a politických strán alebo komerčných organizácií)
 • MVO nie sú samoúčelné, pokiaľ ide o ich ciele a hodnoty. (Ich cieľom je pôsobiť na verejnej scéne s cieľom riešiť problémy a otázky súvisiace s blahom človeka, špecifickými skupinami ľudí alebo spoločnosťou ako celkom. Nesledujú komerčné alebo profesionálne záujmy svojich členov.)
z kladn lenenie mvo
Základné členenie MVO
 • Veľkosť a rozsah aktivít.

(Niektoré MVO tvorí pomerne malý počet osôb; iné môžu mať tisícky členov a stovky odborných pracovníkov.)

 • Funkcia MVO – typ činnosti

(Operatívne MVO sa venujú poskytovaniu služieb (napr. v oblasti sociálnej starostlivosti), zatiaľ čo primárnym cieľom advokačných MVO je ovplyvňovať politiku verejných orgánov a verejnú mienku všeobecne.)

najd le itej ie lohy mvo
Najdôležitejšie úlohy MVO
 • Podpora participatívnej demokracie
 • Reprezentácia názorov špecifických skupín občanov vo vzťahu k štátnym a medzinárodným inštitúciám
 • Príspevok k tvorbe politiky
 • Príspevok k riadeniu projektov
mvo a rozvojov pomoc
MVO a rozvojová pomoc
 • Priama alebo nepriama podpora projektovv rozvojových krajinách, pomocou ktorých sa realizuje zlepšenie životných podmienok a životnej úrovne obyvateľstva v týchto krajinách.
 • Rozvojové vzdelávanie – vzdelávanie občanov donorských krajín v problematike tretieho sveta, chudobe a potrebe rozvojovej spolupráce.
 • Advokačné kampane a akcie – aktívne obhajovaniezáujmov v tomto prípade chudobných, slabých, ohrozených a marginálnych skupín obyvateľstva v rozvojových krajinách.
advoka n a vzdel vacia innos mvo
Advokačná a vzdelávacia činnosť MVO
 • Vzdelávacie a informačné aktivity pre širokú verejnosť (globálne vzdelávanie na školách, filmové projekcie, debaty, publikačná činnosť a výstupy v médiách)
 • Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť a (štátne) inštitúcie a donorov (organizovanie konferencií, vedeckých stretnutí, seminárov, školení, nových metodológií v rozvojovej pomoci)
 • Prenos expertízy (práca v teréne, v medzinárodných projektoch, skúsenosti humanitárnych pracovníkov)
 • Upozorňovanie na špecifické problémy, situácie a dodržiavanie ľudských práv
 • Pôsobenie na politiky implementované v oblasti rozvojovej pomoci (lobbying) i v iných oblastiach
 • Zapájanie sa do medzinárodného networku aktivít, kampane a zapájanie sa do medzinárodných štruktúr - platforma, európsky a globálny network
komparat vne v hody mvo v poskytovan rozvojovej pomoci
Komparatívne výhody MVO v poskytovaní rozvojovej pomoci
 • Angažujú sa v istom type projektov (kde žiadny iný sektor nemá priamy záujem na realizácii – vzdelávanie, demokratizácia, občianska spoločnosť, budovanie kapacít – POZOR – substitučný problém)
 • Pôsobia priamo v teréne – často v náročných podmienkach a kultúrne odlišnom prostredí
 • Vytvárajú a rozvíjajú partnerstvá v rozvojových krajinách – čím prispievajú k posilneniu civil society v rozvojových krajinách
 • Prispievajú k rozvoju a profesionalizácii poskytovania rozvojovej pomoci (code of conduct, audity, capacity building, atď.)
zdroje mvo
Zdroje MVO
 • Štátny rozpočet – MZV SR – SlovakAid
 • Súkromní donori – fyzické osoby a firmy
 • Medzinárodné organizácie a inštitúcie – EC, UNDP
 • Inšitúcie iných štátov – NED, zastupiteľské úrady
 • Členské príspevky
sp sob z skavania zdrojov
Spôsob získavania zdrojov
 • Predkladanie projektov (samostatne, alebo v partnerstve – grantové kolá)
 • Firemný fundraising (firemní sponzori na konkrétne osvetové akcie, na projekty, atď.)
 • Verejné zbierky (na humanitárne akcie – SOS Barma, na rozvojové projekty – adopcie, Dobrá Novina, atď.)
dobrovo n ctvo
Dobrovoľníctvo
 • Špecifikum práce MVO je podiel dobrovoľnej práce na ich celkovej činnosti
 • Lokálne dobrovoľníctvo – systematické alebo nárazové
 • Príprava a vysielanie dobrovoľníkov a terénnych pracovníkov na humanitárne a rozvojové misie
 • Vzťah MVO a dobrovoľníka investícia do ľudí a úprava podmienok spolupráce
 • Vysielajúce organizácie a programy: Tabita (GLEN), EC (EDS), INEX, SAVIO, ČVO, ERKO, atď.
 • Info: www.dobrovoľníctvo.sk
projekty o z lovek v ohrozen
Projekty o.z. Človek v ohrození

Rozvojové projekty:

Moldavsko

Keňa

Afganistan

V minulosti: Kosovo, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Sudán, Kuba

Humanitárne projekty

SOS Barma

SOS Gruzínsko

Moldavsko

V minulosti: Srí Lanka, Indonézia, Pakistan, Libanon, Rumunsko

projekty o z lovek v ohrozen1
Projekty o.z. Človek v ohrození

Podpora demokracie a dodržiavania ľudských práv

Kuba, Barma, Bielorusko, Čečensko, Moldavsko, Čína

Vzdelávacie aktivity

 • Globálne vzdelávanie žiakov a študentov na školách
 • Metodická príprava školských pedagógov v oblasti globálneho vzdelávania
 • Verejné debaty a diskusie, premietania filmov, výstupy v médiách
 • Jeden svet – festival dokumentárnych filmov
mvo a humanit rna pomoc
MVO a humanitárna pomoc
 • Donori v oblasti humanitárnej pomoci často nedokážu sami zmobilizovať zdroje v miere dostačujúcej na dodanie núdzovej humanitárnej pomoci. Tu sa spoliehajú na svojich partnerov v oblasti humanitárnej pomoci – MVO, špecializované agentúry OSN a medzinárodný Červený kríž.
 • Každý partner zohráva osobitnú úlohu.

MVO často hrajú kľúčovú rolu v regiónoch postihnutých občianskou vojnou, do ktorých bol agentúram OSN alebo Červenému krížu zamedzený vstup a v ktorých sú prítomné iba tieto organizácie.

Iba veľké agentúry OSN ako Svetový potravinový program alebo Úrad Vysokého komisára pre utečencov sú v prípadoch komplikovaných kríz, ktoré sa týkajú rozsiahlych oblastí a presunov veľkého počtu obyvateľstva, schopné poskytnúť veľké objemy pomoci všetkým obetiam.

Medzinárodný výbor Červeného kríža je so svojou celosvetovou sieťou zástupcov často jedinou organizáciou, ktorá je schopná poskytnúť rýchlu pomoc v regiónoch postihnutých neočakávanými prírodnými katastrofami.

ad