DZIAŁANIA
Download
1 / 33

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój gospodarki i regionalnego rynku pracy. Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DZIAŁANIASamorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój gospodarki i regionalnego rynku pracy

Radomir Matczak

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiegoGdańsk, 22 marca 2012 r.


Uwarunkowania

Odpowiedzialność Regionów za procesy rozwojowe

 • wiele ww. obszarów wymaga interwencji z różnych poziomów zarządzania publicznego

 • zakresy zadań różnych szczebli zarządzania publicznego nakładają się

oznacza to odpowiedzialność dzieloną wymuszającą współpracę


Wybrane zróżnicowania w Pomorskim


Finansowanie Strategii w latach 2005-2010 (1)


Finansowanie Strategii w latach 2005-2010 (2)

Wartość nakładów per capita


Finansowanie Strategii w latach 2005-2010 (3)

Zagadnienia związane z rynkiem pracy

 • Główne źródła finansowania:

 • Środki publiczne krajowe (głównie FP, PFRON, jst) –60%

 • Środki publiczne zagraniczne (głównie UE) –40%

Interwencja w ramach Strategii w latach 2005-2009 przyczyniła się doutworzenia i zachowania blisko 80 tys. miejsc pracy


Bariery rozwojowe (1)

 • Utrzymująca się niska aktywność na rynku pracy:

 • niski poziom aktywności zawodowej i niski wskaźnik zatrudnienia (zwłaszcza kobiet);

 • silnie zróżnicowany przestrzennie popyt na pracę;

 • niska mobilność zawodowa i przestrzenna

 • malejąca liczba osób wchodzących na rynek pracy.

Wskaźnik zatrudnienia w wieku produkcyjnym wg płci


Bariery rozwojowe(2)

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej

Wyższy niż przeciętnie w kraju odsetek korzystających ze świadczeń pomocy społecznej –skutek niskiej aktywności zawodowej mieszkańców.

 • Nieefektywnie wykorzystany system

 • edukacyjny:

 • niski i zróżnicowany przestrzennie udział dzieci w edukacji przedszkolnej;

 • zróżnicowany dostęp do przedszkoli;


Bariery rozwojowe(3)

cz. humanistyczna

 • stale pogarszające się wyniki egzaminów zewnętrznych;

 • niski wskaźnik zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

cz. matem.-przyrodnicza


Bariery rozwojowe(4)

 • Nieefektywnysystem transportowy:

 • niska zewnętrzna dostępność transportowa

 • znaczne zróżnicowanie wewnętrznej spójności systemu (zwłaszcza w zachodniej i południowo-zachodniej części województwa)

 • dysproporcje w rozwoju różnych gałęzi transportu;

 • brak spójnej organizacji zarządzania regionalnym transportem kolejowym;

 • niski stopień integracji i koordynacji przewoźników;

 • niski poziom bezpieczeństwa.


Dojazdy do pracy (1)

Odsetek wśród pracujących mieszkańców gmin, którzy dojeżdżają do pracy w innej gminie

2006


Dojazdy do pracy (2)


Dojazdy do pracy (3)


Dojazdy do pracy (4)


Dojazdy do pracy (5)


Dojazdy do pracy (6)

Delimitacja obszarów dojazdów


Dostępność w systemie komunikacji publicznej


Wybrane prognozy dla Regionu

POMORSKIE 2020: 

 • Najwyższy przyrost naturalny w kraju

 • Pozytywny napływ migracyjny

 • Liczba mieszkańców wzrośnie o blisko 50 tys.

 • Wolniejsze niż w Polsce starzenie się społeczeństwa.

 • Wzrost udziału ludności w wieku 65+ i spadekpopulacji osób do 24 lat

 • Liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o ok. 90 tys.


PO Kapitał Ludzki – wybrane efekty


Regionalny Program Operacyjny – wybrane efekty


Przykłady przedsięwzięć (1)

Inicjatywa JEREMIE dla mikro i małych firm


Przykłady przedsięwzięć (2)

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki

Cel: opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych

Formy: zajęcia pozalekcyjne (matematyka, fizyka, informatyka), warsztaty psychologiczne,

stypendia

Szacowane efekty:

liczba uczniów objętych wsparciem:1520

liczba nauczycieli objętych wsparciem: 0177


Przykłady przedsięwzięć (3)

Pomorskie – dobry kurs na edukację.Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy

Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 132 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorcami

Szacowane efekty:

uczniowie uczestniczący w stażach i praktykach zawodowych:29 600

uczniowie uczestniczący w zajęciach doradztwa zawodowego: 10 400

uczniowie uczestniczący w nauce języka obcego: 07 020

uczniowie, którzy ukończyli kurs dający dodatkowe kwalifikacje: 02 960

pracownie kształcenia zawodowego: 00 132


Przykłady przedsięwzięć (4)

InnoDoktorant

Cel: system wsparcia stypendiami doktorantów się na kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza

Formy: stypendia (po 30 tys.)

promocja doktorantów i wyników ich prac

regularne kontakty ze środowiskiem gospodarczym

Szacowane efekty:

liczba doktorantów:270


Dotacja do regionalnych przewozów kolejowych w latach 2004-2012

Przykłady przedsięwzięć (5a)

Dotacja do biletów ulgowych w przewozach autobusowych w latach 2007-2011


Liczba przewiezionych pasażerów w województwie pomorskim w latach 2002-2011

Przykłady przedsięwzięć (5b)

Wydatki Samorządu Województwa przeznaczone na zakup i modernizację taboru kolejowego w latach 2003-2012 to blisko 145 mln zł


Przykłady przedsięwzięć (5c)

213

Realizowane inwestycje kolejowe

201


Przykłady przedsięwzięć (5d)

Kolej Metropolitalna

Realizowane inwestycje kolejowe


Przykłady przedsięwzięć (5e)

Rozwój

szybkiej kolei miejskiej

w Trójmieście

Realizowane inwestycje kolejowe


Przykłady przedsięwzięć (6a)

Inwestycje zagraniczne w regionie

Realizacja i prognoza na przykładzie BPO/SSC

 • Reinwestycje:

 • realizacja w ciągu roku:ok. 700 miejsc pracy

 • założenia na lata 2012-2015:1000 miejsc pracy

 • Nowe inwestycje:

 • Projekty potwierdzone / bardzo zaawansowane:950 – 1700 miejsc pracy

 • Założenia na lata 2013-2015:1500 miejsc pracy


Przykłady przedsięwzięć (6b)

Inwestycje zagraniczne w regionie

Cele do 2015 roku

 • Reinwestycje:

 • Przynajmniej 5 reinwestycji

 • Nowe inwestycje:

 • Przynajmniej 25 nowych inwestycji

 • 5000 dobrze płatnych miejsc pracy (powyżej średniej krajowej)

 • Trzy centra B+R

 • 3 nowe duże inwestycje o wartości powyżej 100 mln euro

 • Branże priorytetowe:

 • BPO/SSC

 • ICT

 • Logistyka

 • Energetyka

 • Motoryzacja

 • Chemia lekka (kosmetyka, farmaceutyka, biotechnologia)


Główny problem – poza rynkiem pracy

Źródło: GUS, WUP


Dziękuję za uwagę

Radomir Matczak

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiegoGdańsk, 22 marca 2012 r.


ad
 • Login