مرکز گناه و اشتباه
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 62

مرکز گناه و اشتباه PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

مرکز گناه و اشتباه. Source: www.kaheel7.com/fa and others PREPARED BY [email protected] Dr F.Dejahang, BSc CEng, BSc (Hons) Construction Mgmt, MSc, MCIOB, .MCMI, PhD. قرآن کریم. بسم الله الرّحمن الرّحيم. قرآن کریم کلام ابدی خداوند.

Download Presentation

مرکز گناه و اشتباه

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


مرکز گناه و اشتباه

Source: www.kaheel7.com/faand others

PREPARED BY [email protected]

Dr F.Dejahang, BSc CEng, BSc (Hons) Construction Mgmt, MSc, MCIOB, .MCMI, PhD


  • قرآن کریم

بسم الله الرّحمن الرّحيم


قرآن کریمکلام ابدی خداوند


Surat Fuşşilat (Explained in Detail) - سورة فصلت

41:53


Surat Fuşşilat (Explained in Detail) - سورة فصلت

41:53


Surat Al-`Alaq (The Clot) - سورة العلق

96:14

آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) می‌بیند؟!

96:15

چنان نیست که او خیال می‌کند، اگر دست از کار خود برندارد، ناصیه‌اش

را گرفته (و به سوی عذاب می‌کشانیم)،


Surat Al-`Alaq (The Clot) - سورة العلق

96:16

همان ناصیه دروغگوی خطاکار را!


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز گناه و اشتباه


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


مرکز رهبری، کنترل، عمل و راهنمای


[العلق:9-19]


[العلق:9-19]


کلمه ناصیة


گناه و اشتباه


گناه و اشتباه


صداقت


صداقت


[محمد:21]


الأعراف:176


الأعراف:176


"شاید که تفکر کنند"


صداقت و درستی


صداقت و درستی


[روم:30]


[روم:30]


ارشاد و راهنمایی


ارشاد و راهنمایی


ارشاد و راهنمایی


ناصیة (پیشانی)


  • Login