Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 79

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete. Realizator :. Ambasadori životne sredine Environmental Ambassadors www.ambassadors-env.org.

Download Presentation

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENACRezultati i analiza ankete

Realizator :

Ambasadori ivotne sredine

Environmental Ambassadors

www.ambassadors-env.org


Anketa sprovedena na uzorku od 1650 ispitanika.Anketa je vrena u direktnom kontaktu, od vrata do vrata,telefonom, e-mailom,odbornicima slata uz skuptinski materijal.

Na anketu odgovorilo:

1000 graana Savskog venca

38 predstavnika javih, malih, i srednjih preduzea, nacionalnih i meunarodnih institucija

11 NVO

14 odbornika

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC


PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC JE

Dobar primer:

 • Uporeivanja stavova kod kljunih ciljnih grupa

 • Osnov za nastavak kreiranja LEAP-a

 • Razmene iskustva i resursa

 • Direktne komunikacije izmeu NVO, graana,poslovnog sektora i odbornika

 • Partnerstva i saradnje NVO i optine


Graani


Sadanje stanje kvaliteta .s. na optini Savski venac je:


Glavni problemi na teritoriji optine


Glavni zagaivai na teritoriji optine su:


Ko se trenutno bavi reavanjem problema iz oblasti ivotne sredine?


U sluaju da Vi imate neki problem u vezi sa .sredinom , kome bi ste se prvo obratili?


Da li ste upoznati sa nekim od ciljeva strategije razvoja optine Savski venac?


Da li je optini potrebna strategija odrivog razvoja?


ta treba da bude osnova za budui razvoj optine?


Da li je sadanji razvoj optine usklaen sa vaim potrebama?


Postoji li u optini osoba/sluba koja se bavi ivotnom sredinom?


Da li optina ima prenete nadlenosti po pitanju .s. sa gradskog nivoa?


Postoji li optinski inspektor za ivotnu sredinu?


Znate li neku NVO koja se aktivno bavi reavanjem pitanja iz oblasti .s. na teritoriji optine?


Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju .s. na teritoriji optine i protokom informacija sa gradskog nivoa?


Odakle se informiete o stanju .s. na teritoriji optine?


Mislite li da Vam je potrebno vie informacija?


Da li je potrebno vee direktno uee graana u donoenju odluka o .s. i po drugim pitanjima?


Da li ste spremni da se dobrovoljno ukljuite u reavanje nekih ekolokih i drugih poblema na teritoriji optine?


Kakvo e biti stanje na teritoriji optine u narednih 5 godina?


Koliko godina imate?


Pol:


Obrazovanje:


Status:


Da li elite da se ubudue ukljuite u projekte unapreenja .s. u skladu sa vaim mogunostima?


Poslovni sektor


Sadanje stanje kvaliteta na optini Savski venac je:


Glavni problemi na teritoriji optine


Glavni zagaivai na teritoriji optine su:


Ko se trenutno bavi reavanjem problema iz oblasti ivotne sredine?


U sluaju da Vi imate neki problem u vezi sa .s. , kome bi ste se prvo obratili?


Da li je optini potrebna nova strategija razvoja i da li ste upoznati sa nekim od ciljeva postojee strategije razvoja?


ta treba da bude osnova za budui razvoj optine?


Da li je sadanji razvoj optine usklaen sa vaim potrebama poslovanja?


Postoji li u optini sluba koja se bavi zatitom .s.?


Da li optina ima prenete nadlenosti po pitanju .s. sa gradskog nivoa?


Postoji li u optini inspekcija za zatitu .s. I da li optina ima ingerencije za inspekcijski nadzor?


Znate li neku NVO na teritoriji optine koja se aktivno bavi pitanjima .s.?


Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju .s. na teritoriji optine?


Odakle se informiete o stanju .sredine u optini?


Mislite li da Vam je potrebno vie informacija o stanju .s. na teritoriji optine?


Da li ste spremni da se dobrovoljno ukljuite u reavanje nekih od ekolokih i drugih problema na teritoriji optine?


Kakvo e biti stanje .s. na teritoriji optine u narednih 5 godina?


Spadate u grupu?


Da li ste zainteresovani za podizanje kvaliteta i standardizaciju svog poslovanja?


Da li ste uli za standarde kvaliteta?


Da li ste uveli ili zapoeli sa uvoenjem standarda kvaliteta?


Odbornici


Sadanje stanje kvaliteta ivota na teritoriji optine


Glavni problemi na teritoriji optine su:


Glavni zagaivai .s. na teritoriji optine su:


Ko se trenutno najvise bavi reavanjem problema iz oblasti .s.?


Kome bi ste se Vi obratili u sluaju da imate neki problem u vezi sa .s.?


Da li ste upoznati sa nekim od ciljeva strategije razvoja optine?


Da li je optini potrebna strategija odrivog razvoja?


ta treba da bude osnova za budui razvoj optine?


Da li je sadanji razvoj optine usklaen sa vaim potrebama?


Postoji li u optini osoba sluba koja se bavi zatitom .sredinom?


Da li optina ima prenete nadlenosti po pitanju .s. sa gradskog nivoa?


Postoji li u optini inspektor za ivotnu sredinu?


Znate li neku NVO koja se aktivno bavi pitanjima .s. na teritoriji optine?


Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju .s. na teritoriji optine?


Odakle se informiete o stanju .s. na teritoriji optine?


Mislite li da Vam treba vie informacija o stanju .s. na teritoriji optine?


Da li je potrebno vee uee graana u procesu donoenja odluka?


Da li ste spremni da se dobrovoljno ukljuite u rad na reavanju ekolokih i drugih problema na teritoriji optine?


Kakvo e biti stanje .s. na teritoriji optine u narednih 5 godina?


Zakljuak


 • Graani su aktivno uestvovali u sprovodjenju ankete;

 • Mali broj odbrnika je odgovorio na anketu;

 • Veina stavova se podudara izmeu svih ciljnih grupa

 • Pokazao se nizak nivo informisanja u vezi sa temama iz oblasti odrivog razvoja i .sredine na optini


Treba istai da:

 • U visokom procentu sve grupe su navele da je neophodna strategija odrivog razvoja optine;

 • Kao osnovu za budui razvoj optine:

 • Graani na prvom mestu vide formiranje Zelenog fonda;

 • Odbornici i poslovni sektor na prvom mestu istii stvaranje ambijenta za otvaranje novih malih i srednjih preduzea(to je graanima na drugom mestu) a na drugom za njih je formiranje Zelenog fonda(to upuuje da su ti prioriteti usko povezani)


Interesantno je da :

 • U visokom procentu sve ciljne grupe ukljuujui i odbornike ne znaju :

 • Da li optina ima prenete nadlenosti po pitanju .s. sa gradskog nivoa;

 • Postoji li u optini osoba/ sluba koja se bavi .sredinom;

 • Da li postoji optinski inspektor;

 • Sadanje ciljeve razvoja optine;

 • Ime ili neku NVO koja se aktivno bavi pitanjima zatite . sredine na teritoriji optine.


Vane injenice:

 • Da je kod svih grupa istaknuta potreba o neophodnosti boljeg protoka informacija i bolja meusobna dvosmerna komunikacija;

 • Potrveno je da su svi identifikovali da je saobraaj i kvalitet vazduha najvei problem na optini Savski venac;

 • 88% ispitanika je istaklo da je potrebno vee i sutinsko ukljuivanje graana u procese donoenja odluka u GO Savski venac !

 • Kod graana i poslovnog sektora je prisutan vei procenat negativnog odgovora i odgovora ne znam kad je u pitanju dobrovoljno ukljuivanje u rad na reavanju nekih od ekolokih problema, za razliku od odbornika koji 69% odgovorili sa Da.


1.Problemi ijem bi reavanju trebalo posvetiti najvie panje su:

7.Ureenje fasada (11)

8.Divlja gradnja (10)

Nehigijenska, Romska naselja (7)

9.Odrzavanje istoe ulica, javnih povrina (9) i pijaca (3)

10.Izgradnja sportskih rekreativnih centara i terena (5)

11.Staze za bicikliste, vonju rolera, peake (5)

12.Deja igralita (3)

U procesu anketiranja, na osnovu razgovora sa graanima indentifikovano je sledee :

1.Saobraaj (45 )

(premetanje autobuske i eleznike stanice 4 )

2.Aerozagaenje (36)

3.Obnova i zatita zelenih povrina (31)

Park kod Ekonomskog fakulteta (2)

Ureenje Savske obale (10)

4.Upravljanje otpadom, bacanje smea (20)

Medicinski otpad kod Klinikog centra (7)

Kanalizacija i otpadne vode (2)

5.Buka (21)

6.Parking (13)


Sugestije graana iz neposrednih razgovora koje se odnose na vanost sledeih stavki :

 • komunalna policija

 • ekoloki optinski inspektor

 • kontejneri za reciklau

 • ukljuivanje graana u proces odluivanja

 • ekoloke radionice

 • izgradnja bar dve linije metroa

 • gasifikacija

 • radne akcije graana

 • donoenje posebnih mera za vlasnike kunih ljubimaca

 • kante za ubre na ulicama

 • zaustavljanje nepropisnog parkiranja na zelenim povrinama

 • azil za pse

 • otvaranje javnih WC-a

 • ograeni prostori za kune ljubimce


Opti zakljuak

 • Pri komunikaciji i postavljanju iroke lepeze pitanja vezanih za stanje .s.u naoj zajednici uoena je razliitost u razumevanju i vrednovanju zatite i ouvanja ivotne sredine izmeu odabranih ciljnih grupa kao i prepoznavanje i doivljavanje problema zajednice i prioriteta kroz nunost reavanja svakodnevnih problema u oblasti komunalnih delatnosti, aerozagaenja, pojaanog inspekcijskog nadzora i sl.

 • Kako bi optinu razvijali u skladu sa evropskim vrednostima ukljuujui i pitanja ivotne sredine, neophodno je vee razumevanje i angaovanje donosioca odluka kao lidera pozitivnih promena za bolji ivot graana.


Zajedno moemo razviti bolji evropski Savski venac!

www.ambassadors-env.org


 • Login