PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete - PowerPoint PPT Presentation

Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete
Download
1 / 79

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete. Realizator :. Ambasadori životne sredine Environmental Ambassadors www.ambassadors-env.org.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC Rezultati i analiza ankete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENACRezultati i analiza ankete

Realizator :

Ambasadori ivotne sredine

Environmental Ambassadors

www.ambassadors-env.org


Predpripremna faza leap a go savski venac

Anketa sprovedena na uzorku od 1650 ispitanika.Anketa je vrena u direktnom kontaktu, od vrata do vrata,telefonom, e-mailom,odbornicima slata uz skuptinski materijal.

Na anketu odgovorilo:

1000 graana Savskog venca

38 predstavnika javih, malih, i srednjih preduzea, nacionalnih i meunarodnih institucija

11 NVO

14 odbornika

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC


Predpripremna faza leap a go savski venac je

PREDPRIPREMNA FAZA LEAP-a GO SAVSKI VENAC JE

Dobar primer:

 • Uporeivanja stavova kod kljunih ciljnih grupa

 • Osnov za nastavak kreiranja LEAP-a

 • Razmene iskustva i resursa

 • Direktne komunikacije izmeu NVO, graana,poslovnog sektora i odbornika

 • Partnerstva i saradnje NVO i optine


Gra ani

Graani


Sada nje stanje kvaliteta s na op tini savski venac je

Sadanje stanje kvaliteta .s. na optini Savski venac je:


Glavni problemi na teritoriji op tine

Glavni problemi na teritoriji optine


Glavni zaga iva i na teritoriji op tine su

Glavni zagaivai na teritoriji optine su:


Ko se trenutno bavi re avanjem problema iz oblasti ivotne sredine

Ko se trenutno bavi reavanjem problema iz oblasti ivotne sredine?


U slu aju da vi imate neki problem u vezi sa sredinom kome bi ste se prvo obratili

U sluaju da Vi imate neki problem u vezi sa .sredinom , kome bi ste se prvo obratili?


Da li ste upoznati sa nekim od ciljeva strategije razvoja op tine savski venac

Da li ste upoznati sa nekim od ciljeva strategije razvoja optine Savski venac?


Da li je op tini potrebna strategija odr ivog razvoja

Da li je optini potrebna strategija odrivog razvoja?


Ta treba da bude osnova za budu i razvoj op tine

ta treba da bude osnova za budui razvoj optine?


Da li je sada nji razvoj op tine uskla en sa va im potrebama

Da li je sadanji razvoj optine usklaen sa vaim potrebama?


Postoji li u op tini osoba slu ba koja se bavi ivotnom sredinom

Postoji li u optini osoba/sluba koja se bavi ivotnom sredinom?


Da li op tina ima prenete nadle nosti po pitanju s sa gradskog nivoa

Da li optina ima prenete nadlenosti po pitanju .s. sa gradskog nivoa?


Postoji li op tinski inspektor za ivotnu sredinu

Postoji li optinski inspektor za ivotnu sredinu?


Znate li neku nvo koja se aktivno bavi re avanjem pitanja iz oblasti s na teritoriji op tine

Znate li neku NVO koja se aktivno bavi reavanjem pitanja iz oblasti .s. na teritoriji optine?


Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju .s. na teritoriji optine i protokom informacija sa gradskog nivoa?


Odakle se informi ete o stanju s na teritoriji op tine

Odakle se informiete o stanju .s. na teritoriji optine?


Mislite li da vam je potrebno vi e informacija

Mislite li da Vam je potrebno vie informacija?


Da li je potrebno ve e direktno u e e gra ana u dono enju odluka o s i po drugim pitanjima

Da li je potrebno vee direktno uee graana u donoenju odluka o .s. i po drugim pitanjima?


Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

Da li ste spremni da se dobrovoljno ukljuite u reavanje nekih ekolokih i drugih poblema na teritoriji optine?


Kakvo e biti stanje na teritoriji op tine u narednih 5 godina

Kakvo e biti stanje na teritoriji optine u narednih 5 godina?


Koliko godina imate

Koliko godina imate?


Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

Pol:


Obrazovanje

Obrazovanje:


Status

Status:


Da li elite da se ubudu e uklju ite u projekte unapre enja s u skladu sa va im mogu nostima

Da li elite da se ubudue ukljuite u projekte unapreenja .s. u skladu sa vaim mogunostima?


P oslovni sektor

Poslovni sektor


Sada nje stanje kvaliteta na op tini savski v enac je

Sadanje stanje kvaliteta na optini Savski venac je:


Glavni problemi na teritoriji op tine1

Glavni problemi na teritoriji optine


Glavni zaga iva i na teritoriji op tine su1

Glavni zagaivai na teritoriji optine su:


Ko se trenutno bavi re avanjem problema iz oblasti ivotne sredine1

Ko se trenutno bavi reavanjem problema iz oblasti ivotne sredine?


U slu aju da vi imate neki problem u vezi sa s kome bi ste se prvo obratili

U sluaju da Vi imate neki problem u vezi sa .s. , kome bi ste se prvo obratili?


Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

Da li je optini potrebna nova strategija razvoja i da li ste upoznati sa nekim od ciljeva postojee strategije razvoja?


Ta treba da bude osnova za budu i razvoj op tine1

ta treba da bude osnova za budui razvoj optine?


Da li je sada nji razvoj op tine uskla en sa va im potrebama poslovanja

Da li je sadanji razvoj optine usklaen sa vaim potrebama poslovanja?


Postoji li u op tini slu ba koja se bavi za titom s

Postoji li u optini sluba koja se bavi zatitom .s.?


Da li op tina ima prenete nadle nosti po pitanju s sa gradskog nivoa1

Da li optina ima prenete nadlenosti po pitanju .s. sa gradskog nivoa?


Postoji li u op tini inspekcija za za titu s i da li op tina ima ingerencije za inspekcijski nadzor

Postoji li u optini inspekcija za zatitu .s. I da li optina ima ingerencije za inspekcijski nadzor?


Znate li neku nvo na teritoriji op tine koja se aktivno bavi pitanjima s

Znate li neku NVO na teritoriji optine koja se aktivno bavi pitanjima .s.?


Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju s na teritoriji op tine

Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju .s. na teritoriji optine?


Odakle se informi ete o stanju sredine u op tini

Odakle se informiete o stanju .sredine u optini?


Mislite li da vam je potrebno vi e informacija o stanju s na teritoriji op tine

Mislite li da Vam je potrebno vie informacija o stanju .s. na teritoriji optine?


Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

Da li ste spremni da se dobrovoljno ukljuite u reavanje nekih od ekolokih i drugih problema na teritoriji optine?


Kakvo e biti stanje s na teritoriji op tine u narednih 5 godina

Kakvo e biti stanje .s. na teritoriji optine u narednih 5 godina?


Spadate u grupu

Spadate u grupu?


Da li ste zainteresovani za podizanje kvaliteta i standardizaciju svog poslovanja

Da li ste zainteresovani za podizanje kvaliteta i standardizaciju svog poslovanja?


Da li ste uli za standarde kvaliteta

Da li ste uli za standarde kvaliteta?


Da li ste uveli ili zapo eli sa uvo enjem standarda kvaliteta

Da li ste uveli ili zapoeli sa uvoenjem standarda kvaliteta?


Odbornici

Odbornici


Sada nje stanje kvaliteta ivota na teritoriji op tine

Sadanje stanje kvaliteta ivota na teritoriji optine


Glavni problemi na teritoriji op tine su

Glavni problemi na teritoriji optine su:


Glavni zaga iva i s na teritoriji op tine su

Glavni zagaivai .s. na teritoriji optine su:


Ko se trenutno najvise bavi re avanjem problema iz oblasti s

Ko se trenutno najvise bavi reavanjem problema iz oblasti .s.?


Kome bi ste se vi obratili u slu aju da imate neki problem u vezi sa s

Kome bi ste se Vi obratili u sluaju da imate neki problem u vezi sa .s.?


Da li ste upoznati sa nekim od ciljeva strategije razvoja op tine

Da li ste upoznati sa nekim od ciljeva strategije razvoja optine?


Da li je op tini potrebna strategija odr ivog razvoja1

Da li je optini potrebna strategija odrivog razvoja?


Ta treba da bude osnova za budu i razvoj op tine2

ta treba da bude osnova za budui razvoj optine?


Da li je sada nji razvoj op tine uskla en sa va im potrebama1

Da li je sadanji razvoj optine usklaen sa vaim potrebama?


Postoji li u op tini osoba slu ba koja se bavi za titom sredinom

Postoji li u optini osoba sluba koja se bavi zatitom .sredinom?


Da li op tina ima prenete nadle nosti po pitanju s s a gradskog nivoa

Da li optina ima prenete nadlenosti po pitanju .s. sa gradskog nivoa?


Postoji li u op tini inspektor za ivotnu sredinu

Postoji li u optini inspektor za ivotnu sredinu?


Znate li neku nvo koja se aktivno bavi pitanjima s n a teritoriji op tine

Znate li neku NVO koja se aktivno bavi pitanjima .s. na teritoriji optine?


Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju s n a teritoriji op tine

Da li ste zadovoljni nivoom informisanosti o stanju .s. na teritoriji optine?


Odakle se informi ete o stanju s na teritoriji op tine1

Odakle se informiete o stanju .s. na teritoriji optine?


Mislite li da vam treba vi e informacija o stanju s na teritoriji op tine

Mislite li da Vam treba vie informacija o stanju .s. na teritoriji optine?


Da li je potrebno ve e u e e gra ana u procesu dono enja odluka

Da li je potrebno vee uee graana u procesu donoenja odluka?


Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

Da li ste spremni da se dobrovoljno ukljuite u rad na reavanju ekolokih i drugih problema na teritoriji optine?


Kakvo e biti stanje s na teritoriji op tine u narednih 5 godina1

Kakvo e biti stanje .s. na teritoriji optine u narednih 5 godina?


Zaklju ak

Zakljuak


Predpripremna faza leap a go savski venac rezultati i analiza ankete

 • Graani su aktivno uestvovali u sprovodjenju ankete;

 • Mali broj odbrnika je odgovorio na anketu;

 • Veina stavova se podudara izmeu svih ciljnih grupa

 • Pokazao se nizak nivo informisanja u vezi sa temama iz oblasti odrivog razvoja i .sredine na optini


Treba ista i da

Treba istai da:

 • U visokom procentu sve grupe su navele da je neophodna strategija odrivog razvoja optine;

 • Kao osnovu za budui razvoj optine:

 • Graani na prvom mestu vide formiranje Zelenog fonda;

 • Odbornici i poslovni sektor na prvom mestu istii stvaranje ambijenta za otvaranje novih malih i srednjih preduzea(to je graanima na drugom mestu) a na drugom za njih je formiranje Zelenog fonda(to upuuje da su ti prioriteti usko povezani)


Interesantno je da

Interesantno je da :

 • U visokom procentu sve ciljne grupe ukljuujui i odbornike ne znaju :

 • Da li optina ima prenete nadlenosti po pitanju .s. sa gradskog nivoa;

 • Postoji li u optini osoba/ sluba koja se bavi .sredinom;

 • Da li postoji optinski inspektor;

 • Sadanje ciljeve razvoja optine;

 • Ime ili neku NVO koja se aktivno bavi pitanjima zatite . sredine na teritoriji optine.


Va ne injenice

Vane injenice:

 • Da je kod svih grupa istaknuta potreba o neophodnosti boljeg protoka informacija i bolja meusobna dvosmerna komunikacija;

 • Potrveno je da su svi identifikovali da je saobraaj i kvalitet vazduha najvei problem na optini Savski venac;

 • 88% ispitanika je istaklo da je potrebno vee i sutinsko ukljuivanje graana u procese donoenja odluka u GO Savski venac !

 • Kod graana i poslovnog sektora je prisutan vei procenat negativnog odgovora i odgovora ne znam kad je u pitanju dobrovoljno ukljuivanje u rad na reavanju nekih od ekolokih problema, za razliku od odbornika koji 69% odgovorili sa Da.


U procesu anketiranja na osnovu razgovora sa gra anima indentifikovano je slede e

1.Problemi ijem bi reavanju trebalo posvetiti najvie panje su:

7.Ureenje fasada (11)

8.Divlja gradnja (10)

Nehigijenska, Romska naselja (7)

9.Odrzavanje istoe ulica, javnih povrina (9) i pijaca (3)

10.Izgradnja sportskih rekreativnih centara i terena (5)

11.Staze za bicikliste, vonju rolera, peake (5)

12.Deja igralita (3)

U procesu anketiranja, na osnovu razgovora sa graanima indentifikovano je sledee :

1.Saobraaj (45 )

(premetanje autobuske i eleznike stanice 4 )

2.Aerozagaenje (36)

3.Obnova i zatita zelenih povrina (31)

Park kod Ekonomskog fakulteta (2)

Ureenje Savske obale (10)

4.Upravljanje otpadom, bacanje smea (20)

Medicinski otpad kod Klinikog centra (7)

Kanalizacija i otpadne vode (2)

5.Buka (21)

6.Parking (13)


Sugestije gra ana iz neposrednih razgovora koje se odnose na va nost slede ih stavki

Sugestije graana iz neposrednih razgovora koje se odnose na vanost sledeih stavki :

 • komunalna policija

 • ekoloki optinski inspektor

 • kontejneri za reciklau

 • ukljuivanje graana u proces odluivanja

 • ekoloke radionice

 • izgradnja bar dve linije metroa

 • gasifikacija

 • radne akcije graana

 • donoenje posebnih mera za vlasnike kunih ljubimaca

 • kante za ubre na ulicama

 • zaustavljanje nepropisnog parkiranja na zelenim povrinama

 • azil za pse

 • otvaranje javnih WC-a

 • ograeni prostori za kune ljubimce


Op ti zaklju ak

Opti zakljuak

 • Pri komunikaciji i postavljanju iroke lepeze pitanja vezanih za stanje .s.u naoj zajednici uoena je razliitost u razumevanju i vrednovanju zatite i ouvanja ivotne sredine izmeu odabranih ciljnih grupa kao i prepoznavanje i doivljavanje problema zajednice i prioriteta kroz nunost reavanja svakodnevnih problema u oblasti komunalnih delatnosti, aerozagaenja, pojaanog inspekcijskog nadzora i sl.

 • Kako bi optinu razvijali u skladu sa evropskim vrednostima ukljuujui i pitanja ivotne sredine, neophodno je vee razumevanje i angaovanje donosioca odluka kao lidera pozitivnih promena za bolji ivot graana.


Zajedno mo emo razviti bolji evropski savski venac

Zajedno moemo razviti bolji evropski Savski venac!

www.ambassadors-env.org


 • Login