Pierwsza pomoc
Download

Pierwsza pomoc

Advertisement
Download Presentation
Comments
morwenna
From:
|  
(118) |   (0) |   (0)
Views: 70 | Added: 04-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Tags
,
Pierwsza pomoc

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Pierwsza pomoc Pomoc przedmedyczna w zakladach pracy mgr Piotr Janczewski

2. Czesc I Przepisy prawne mgr Piotr Janczewski

3. Przepisy prawne mgr Piotr Janczewski

4. Przepisy prawne odpowiedzialnosc karna Kodeks karny Art.?162.???1.?Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. mgr Piotr Janczewski

5. Przepisy prawne mgr Piotr Janczewski

6. Przepisy prawne obowiazki pracodawcy Ustaw Kodeks pracy Art.?2071.???1.?Pracodawca jest obowiazany przekazywac pracownikom informacje o: 1) zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystepujacych w zakladzie pracy, na poszczeg?lnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postepowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajacych zdrowiu i zyciu pracownik?w, 2) dzialaniach ochronnych i zapobiegawczych podjetych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrozen, o kt?rych mowa w pkt 1, 3) pracownikach wyznaczonych do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania dzialan w zakresie zwalczania pozar?w i ewakuacji pracownik?w. ??2.?Informacja o pracownikach, o kt?rych mowa w ? 1 pkt 3, obejmuje: 1) imie i nazwisko, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) numer telefonu sluzbowego lub innego srodka komunikacji elektronicznej. mgr Piotr Janczewski

7. Przepisy prawne obowiazki pracodawcy Ustawa Kodeks pracy Art.?2091.???1.?Pracodawca jest obowiazany: 1) zapewnic srodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach, zwalczania pozar?w i ewakuacji pracownik?w, 2) wyznaczyc pracownik?w do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania dzialan w zakresie zwalczania pozar?w i ewakuacji pracownik?w, 3) zapewnic lacznosc ze sluzbami zewnetrznymi wyspecjalizowanymi w szczeg?lnosci w zakresie udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpozarowej. ??2.?Dzialania, o kt?rych mowa w ? 1, powinny byc dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej dzialalnosci, liczby zatrudnionych pracownik?w i innych os?b przebywajacych na terenie zakladu pracy oraz rodzaju i poziomu wystepujacych zagrozen. ??3.?Liczba pracownik?w, o kt?rych mowa w ? 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposazenie powinny uwzgledniac rodzaj i poziom wystepujacych zagrozen. mgr Piotr Janczewski

8. Przepisy prawne obowiazki pracodawcy Ustawa Kodeks pracy Art.?224.???1.?Pracodawca prowadzacy dzialalnosc, kt?ra stwarza mozliwosc wystapienia naglego niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia pracownik?w, jest obowiazany podejmowac dzialania zapobiegajace takiemu niebezpieczenstwu. ??2.?W przypadku, o kt?rym mowa w ??1, pracodawca jest obowiazany zapewnic: 1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczenstwa urzadzenia i sprzet ratowniczy oraz ich obsluge przez osoby nalezycie przeszkolone, 2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. mgr Piotr Janczewski

9. Przepisy prawne obowiazki pracodawcy Ustawa Kodeks pracy Art.?234.???1.?W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiazany podjac niezbedne dzialania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie, zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym ........................... mgr Piotr Janczewski

10. Przepisy prawne obowiazki pracodawcy Ustawa Kodeks pracy Konsultacje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczenstwa i higieny pracy Art.?23711a???1.?Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie dzialania zwiazane z bezpieczenstwem i higiena pracy, w szczeg?lnosci dotyczace: ............................... .............................. 3) tworzenia sluzby bhp lub powierzania wykonywania zadan tej sluzby innym osobom oraz wyznaczania pracownik?w do udzielania pierwszej pomocy, a takze wykonywania dzialan w zakresie zwalczania pozar?w i ewakuacji pracownik?w, mgr Piotr Janczewski

11. Przepisy prawne obowiazki pracodawcy Og?lne przepisy bhp ??41.?1.?Pracodawca jest obowiazany udostepnic pracownikom, do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: 1) stosowanych w zakladzie proces?w technologicznych oraz wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownik?w; 2) obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych; 3) postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 4) udzielania pierwszej pomocy. mgr Piotr Janczewski

12. Przepisy prawne obowiazki pracodawcy Og?lne przepisy bhp ??44.?1.?Pracodawca jest obowiazany zapewnic pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy. W szczeg?lnosci pracodawca powinien zapewnic: 1) punkty pierwszej pomocy w wydzialach (oddzialach), w kt?rych wykonywane sa prace powodujace duze ryzyko wypadku lub zwiazane z wydzielaniem sie par, gaz?w albo pyl?w substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na ostre dzialanie toksyczne; 2) apteczki w poszczeg?lnych wydzialach (oddzialach) zakladu pracy. 2.?Ilosc, usytuowanie i wyposazenie punkt?w pierwszej pomocy i apteczek powinny byc ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawujacym profilaktyczna opieke zdrowotna nad pracownikami, z uwzglednieniem rodzaj?w i nasilenia wystepujacych zagrozen. 3.?Obsluga punkt?w i apteczek, o kt?rych mowa w ust. 1, na kazdej zmianie powinna byc powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. 4.?W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny byc wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracownik?w, o kt?rych mowa w ust. 3. 5.?Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny byc odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polska Norma, i latwo dostepne. mgr Piotr Janczewski

13. Przykladowe wyposazenie apteczki Wyposazenie apteczki sredniej i malej: opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt., chusta tr?jkatna - 1 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gaza 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 10 x 10 - 1 szt., nozyczki - 1 szt., rekawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., poloplast - 1 szt., gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy. Wyposazenie apteczki duzej: opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt, chusta tr?jkatna - 2 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gaza 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 9 x 9 - 1 szt., nozyczki - 1 szt., rekawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., koc termoizolacyjny - 1 szt., opaska elastyczna - 1 szt., poloplast - 1 szt., zestaw do plukania oka, gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy. Z tej strony mozna pobrac instrukcje pierwszej pomocy www.akademiapierwszejpomocy.pl mgr Piotr Janczewski

14. Przepisy prawne obowiazki pracodawcy Og?lne przepisy bhp "punkcie pierwszej pomocy" - rozumie sie przez to - w zaleznosci od wielkosci zakladu pracy, rodzaju prowadzonej dzialalnosci i zwiazanych z nia zagrozen - pomieszczenie lub wyodrebnione miejsce o wystarczajacej powierzchni, wyposazone w umywalki z ciepla i zimna woda oraz niezbedny sprzet i inne srodki do udzielania pierwszej pomocy; mgr Piotr Janczewski

15. Inne przepisy Kilka przyklad?w : Dz.U.2009.139.1132 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajec edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dz.U.2009.104.868 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Dz.U.2007.128.897 Bezpieczenstwo i higiena pracy w uczelniach. Dz.U.2006.22.169 -j.t. Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w kt?rych sa swiadczone uslugi hotelarskie. Dz.U.2004.262.2609 -zal. Bezpieczenstwo eksploatacji statk?w powietrznych. Dz.U.2004.160.1669 Bezpieczenstwo i higiena pracy w zakladach przemyslu piwowarskiego i napoj?w gazowanych. Dz.U.2004.4.26 Bezpieczenstwo i higiena pracy w ogrodach zoologicznych. Dz.U.2003.47.401 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob?t budowlanych. Dz.U.2003.32.262 Warunki techniczne pojazd?w oraz zakres ich niezbednego wyposazenia. Dz.U.2003.6.69 Bezpieczenstwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkolach i plac?wkach. mgr Piotr Janczewski

16. Czesc II Resuscytacja krazeniowo-oddechowa mgr Piotr Janczewski

17. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u os?b doroslych mgr Piotr Janczewski

18. Resuscytacja - cel Celem podstawowych czynnosci resuscytacyjnych (BLS - Basic Life Support) jest zapewnienie krazenia i oddechu do czasu przybycia ekipy wykwalifikowanych ratownik?w, kt?re rozpoczna zaawansowanymi zabiegami reanimacyjnymi (ALS - Advanced Life Support). Nieodwracalne zmiany w m?zgu u poszkodowanego przebywajacego w normalnych warunkach termicznych zaczynaja sie juz po 4-6 min. niedotlenienia, a zmiany w sercu po 15-30 min. mgr Piotr Janczewski

19. Sprawdz reakcje poszkodowanego mgr Piotr Janczewski

20. Ocen czy poszkodowany oddycha mgr Piotr Janczewski

21. Udraznianie g?rnych dr?g oddechowych mgr Piotr Janczewski

22. Usuwanie z jamy ustnej ciala obcego mgr Piotr Janczewski

23. Udraznianie g?rnych dr?g oddechowych mgr Piotr Janczewski

24. Udraznianie g?rnych dr?g oddechowych Rekoczyn Esmarcha mgr Piotr Janczewski

25. Resuscytacja krazeniowo -oddechowa mgr Piotr Janczewski

26. Resuscytacja krazeniowo -oddechowa mgr Piotr Janczewski

27. Sztuczne oddychanie mgr Piotr Janczewski

28. Resuscytacja krazeniowo -oddechowa mgr Piotr Janczewski

29. Sprawdzanie tetna mgr Piotr Janczewski

30. Ulozenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej mgr Piotr Janczewski

31. Ulozenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej mgr Piotr Janczewski

32. Pozycja bezpieczna dla kobiety w widocznej ciazy mgr Piotr Janczewski

33. Przeciwwskazania do stosowania pozycji bocznej ustalonej mgr Piotr Janczewski

34. Sprawdzenie oznak wstrzasu u poszkodowanego mgr Piotr Janczewski

35. Czesc III Inne czynnosci z zakresu pierwszej pomocy ? informacje og?lne mgr Piotr Janczewski

36. Rany mgr Piotr Janczewski

37. Rany mgr Piotr Janczewski

38. Krwotoki mgr Piotr Janczewski

39. Zlamania mgr Piotr Janczewski

40. Opatrywanie i unieruchamianie zlaman. mgr Piotr Janczewski

41. Unieruchamianie zlaman mgr Piotr Janczewski

42. Unieruchamianie zlaman mgr Piotr Janczewski

43. Oparzenia termiczne mgr Piotr Janczewski

44. Oparzenia termiczne mgr Piotr Janczewski

45. mgr Piotr Janczewski

46. Oparzenia chemiczne mgr Piotr Janczewski

47. Zadlawienia mgr Piotr Janczewski

48. Zadlawienia mgr Piotr Janczewski

49. Zadlawienia mgr Piotr Janczewski

50. Napady drgawek - epilepsja mgr Piotr Janczewski

51. Omdlenia mgr Piotr Janczewski

52. Zawal serca mgr Piotr Janczewski

53. Zawal serca mgr Piotr Janczewski

54. Zawal serca mgr Piotr Janczewski

55. Zatrucia mgr Piotr Janczewski

56. Uwagi : mgr Piotr Janczewski

57. Wazne : mgr Piotr Janczewski

58. Zatrucia mgr Piotr Janczewski

59. Zr?dla Wykaz przydatnych stron www: www.akademiapierwszejpomocy.pl http://www.prc.krakow.pl/ mgr Piotr Janczewski

60. Warunki korzystania z prezentacji mgr Piotr Janczewski

61. Warunki korzystania z prezentacji mgr Piotr Janczewski


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro