Souhrnná informace o přípravě
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Obsah PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6. 2013 Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI. Obsah. Aktuální situace Představení návrhu programového dokumentu (verze k 30. 4. 2013) Harmonogram další přípravy OP VVV. 1. Aktuální situace. Aktuální situace: EU.

Download Presentation

Obsah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání6. 6. 2013 Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI


Obsah

 • Aktuální situace

 • Představení návrhu programového dokumentu (verze k 30. 4. 2013)

 • Harmonogram další přípravy OP VVV


1. Aktuální situace


Aktuální situace: EU

 • Projednávání návrhů nařízení

  • předpoklad schválení nařízení - 3. Q. 2013

  • riziko zpožďování

 • Víceletý finanční rámec – snižování prostředků na kohezní politiku ze strany EU, pravděpodobně vyšší míra kofinancování z národních zdrojů


Aktuální situace: národní úroveň

 • Vymezení operačních programů pro programové období2014 – 2020

  • usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012

  • pověření MŠMT přípravou OP VVV

  • Ustavena Rada pro fondy SSR a její pracovní skupiny

  • usnesení vlády č. 302 ze dne 24. 4. 2013

 • Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy - gestorem přípravy je MMR)

  • zpracování probíhá paralelně a provázaně se zpracováním programů

 • Příprava platforem pro budoucí programové období

 • Příprava jednotlivých programů


Programy pro Dohodu o partnerství

EFRR+ESF+FS

EZFRV

ENRF

OP Rybářství

Program rozvoje venkova

Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Výzkum,vývoj a vzdělávání

OP Doprava

OP Životní prostředí

OP Zaměstnanost

OP Praha - pól růstu ČR

OP Technická pomoc

Integrovaný regionální operační program

Cíl EÚS

OP ČR - Polsko

OP Svobodný stát Sasko - ČR

OP Svobodný stát Bavorsko - ČR

OP Rakousko - ČR

OP Slovensko - ČR

OP Nadnárodní spolupráce

OP Meziregionální spolupráce

Přehled programů: UV č. 867/2012


Rada pro fondy SSR: UV č. 302/2013

 • Ustavena Rada pro fondy SSR a její pracovní skupiny

 • Jmenováni generální sekretáři:

 • Ing. David Sventek (integrovaný rozvoj území a zároveň vedoucí generální sekretář)

  • PhDr. Miroslava Kopicová (konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání)

  • Ing. Jan Vitula (trh práce a vzdělávání a boj s chudobou)

  • Prof. Petr Moos (páteřní infrastruktura)

  • Ing. Martin Hanzlík (generální zmocněnec pro inovativní finanční nástroje)

   V pracovních skupinách se předpokládá účast zástupců ministerstev a dalších partnerů (např. AK ČR, HK ČR, ...).

   Gen sekretáři navrhují hlavní strategické směry, konzultují věcné zaměření a identifikují významné oblasti synergického působení, komunikují strategické cíle a záměry, ...


Souhrn dosavadní přípravy OP VVV (1)

 • Od roku 2011 příprava priorit pro 2014+ v rámci Projektového týmu pro přípravu budoucího období

 • 2012

  • vyjednávání o vymezení OP VVV na národní úrovni,

  • práce expertních skupin na zpracování prvních návrhů pro prioritní osy budoucího OP,

  • prescreening VaV a VŠ,

  • příprava na plnění ex-ante kondicionalit – Strategie smart specializace, Strategie vzdělávání 2020,

  • příprava a schválení záměru zadávací dokumentace na ex-ante hodnotitele OP VVV.


Souhrn dosavadní přípravy OP VVV (2)

 • 2013 (leden)

  • zřízen Řídicí výbor OP VVV a pracovní skupiny

  • Konec března 2013 – předložena 1. verze programu MMR

  • Duben 2013

  • předložena intervenční logika MMR

  • uskutečnění 7 kulatých stolů k PO 1-4 za účasti 35 partnerů (např. zástupci NNO, AK ČR, HK ČR, ...)

   • Průběžně – řešení překryvů OP Praha – pól růstu ČR, IROP, OP Z, OP PIK

   • Konec dubna 2013

   • zpracována nová verze programu (30. 4. 2013)

   • obdrženy připomínky vč. MMR


Východiska pro přípravu OP VVV: Klíčové dokumenty

 • Evropské strategické dokumenty: Strategie Evropa 2020, Unie inovací, ET 2020…; dále Specifická doporučení EK pro ČR

 • Národní strategické dokumenty: Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní politika VaVaI, …

 • Specifické dokumenty MŠMT (zejména „Priority pro budoucí období“)

 • Materiál MMR „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství...“ projednaný vládou → vymezení OP

 • Tematické okruhy MMR, zejména

  • funkční výzkumný a inovační systém

  • trh práce a vzdělávání

 • Poziční dokument EK

 • Výsledky Prescreeningu


Východiska pro přípravu OP VVV: Právní a metodický rámec

 • Nařízení EU:

  • obecné nařízení

  • specifická nařízení (ESF, EFRR)

 • Metodické dokumenty EK, zejména

  • template pro přípravu OP (draft)

  • fiše EK

 • Metodické dokumenty MMR, zejména

  • metodický pokyn k přípravě programů 2014 - 2020 (draft)

 • Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP

  • tematické cíle (obecné nařízení)

  • investiční priority (specifická nařízení)


2. Představení návrhu programového dokumentu (verze k 30. 4. 2013)


Struktura prioritních os OP VVV

Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum

Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody

Rozvoj vysokých škol

Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání

Technická pomoc


Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum

Tematický cíl

1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Investiční priorita

Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1.Posílit excelenci ve výzkumu

2.Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem

Příspěvek EU

Evropský fond regionálního rozvoje


Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum (2)

 • Hlavní cílové skupiny

 • studenti VŠ

 • akademičtí a ostatní pracovníci VŠ

 • pracovníci výzkumných organizací

 • pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI

 • pracovníci médií

 • Určení typů příjemců, kteří budou podporováni

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.

 • veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.

 • další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. včetně zahraničních v rámci 10% flexibility

 • orgány státní správy

 • orgány regionální a obecní samosprávy

 • odborné a vědecké knihovny

 • muzea

 • soukromé podniky, včetně zahraničních v rámci 10% flexibility


Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody

Tematický cíl

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Investiční priorita

Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace, podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1.Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií

2. Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi 

3.Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech

Příspěvek EU

Evropský fond regionálního rozvoje


Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody (2)

 • Hlavní cílové skupiny

 • pracovníci výzkumných organizací

 • studenti vysokých škol,

 • pracovníci vysokých škol,

 • veřejné výzkumné instituce

 • podniky

 • subjekty územní samosprávy

 • nestátní neziskové organizace

 • organizační složky státu

 • Určení typů příjemců, kteří budou podporováni

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.

 • veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.

 • další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. včetně zahraničních v rámci 10% flexibility

 • subjekty státní správy a územní samosprávy (v případě PCP), přímo řízené organizace a organizační složky státu (OSS)

 • podniky

 • příspěvkové organizace

 • nestátní neziskové organizace

 • další soukromoprávní subjekty (zejména oborová sdružení, asociace, organizace pověřené tvorbou a implementací S3 v regionech apod.)


Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

 • Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

 • Zvýšení účasti na vysokoškolském vzdělávání zejména prostřednictvím snížení studijní neúspěšnosti a podpory studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin

  3.Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace

  4.Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

  Příspěvek EU

  Evropský sociální fond


Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (2)

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání

  Příspěvek EU

  Evropský fond regionálního rozvoje


Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (3)

 • Hlavní cílové skupiny

 • studenti VŠ

 • účastníci celoživotního vzdělávání

 • žáci základních a středních škol (v případě vytvářených partnerství vysokých škol nebo institucí VaV s příslušnými školami), zájemci o studium na vysokých školách

 • akademičtí a ostatní pracovníci VŠ

 • pracovníci VaV

 • pracovníci VaV institucí

 • účastníci celoživotního vzdělávání (IP 2)

 • Určení typů příjemců, kteří budou podporováni

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.


Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1. Rozvoj inkluzívního vzdělávání

2. Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

3. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

4. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání

5. Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků

Příspěvek EU

Evropský sociální fond


Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (2)

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy.

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1.Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

2.Propojení počátečního a dalšího vzdělávání

Příspěvek EU

Evropský sociální fond


Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (3)

 • Hlavní cílové skupiny

 • děti a žáci

 • studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)

 • akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky

 • pedagogičtí pracovníci

 • rodiče dětí a žáků

 • zaměstnanci veřejné správy působící ve vzdělávání nebo ovlivňující vzdělávání

 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství

 • Určení typů příjemců, kteří budou podporováni

 • školy a školská zařízení

 • OSS a OPŘO

 • nestátní neziskové organizace

 • vysoké školy

 • kraje

 • právnické osoby působící ve vzdělávání, v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání nebo výzkumu)

 • zřizovatelé škol a školských zařízení

 • dobrovolné svazky obcí


Prioritní osa 5 – Technická pomoc

Tematický cíl

10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Investiční priorita

Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě

1.Zajištění efektivní administrace

2.Zajištění informovanosti a publicity

3.Zajištění absorpční kapacity

Příspěvek EU

Evropský fond regionálního rozvoje nebo Evropský sociální fond


3. Harmonogram další přípravy OP VVV


Harmonogram přípravy OP VVV (1)

 • Dne 24. 5. 2013 představen OP VVV Evropské komisi

 • Do 30. 9. 2013

 • Předložení návrhů programů MMR

 • Do 31. 10. 2013

 • předložení úplného návrhu Dohody o partnerství (MMR)

 • Do 30. 11. 2013

  • předložení návrhů operačních programů vládě ČR (MMR)

 • Následně: předložení EK, formální vyjednávání

 • Předpoklad schválení programu: polovina roku 2014 (v závislosti na vyjednávání s EK)


 • Obsah 2. fáze přípravy OP VVV

  • Zpracovaní analýzy absorpční kapacity na úrovni SC

 • Zpřesnění strategické části programu a popisu PO, zpřesnění indikátorové soustavy

 • Zpřesnění horizontálních principů

 • Dopracování integrovaných přístupů

 • Zpřesnění popisu řízení a implementace programu

 • Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV a promítnutí závěrů jejich do OP VVV

  • Dopracování kapitoly k implementaci (kapitola 7)

 • Vydání stanoviska MŽP k SEA hodnocení OP VVV


 • Děkuji za pozornost.


 • Login