Vod do ekonomie
Download
1 / 29

Úvod do ekonomie. - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Úvod do ekonomie. Proč existuje hospodářství Předmět a metody ekonomie Hospodářský mechanismus a jeho funkce. Základní souvislosti vývoje makroekonomie. Proč existuje hospodářství. Potřeba ‑ pocit , že se něčeho nedostává Pocit nedostatku bychom chtěli odstranit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úvod do ekonomie.' - morna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vod do ekonomie

Úvod do ekonomie.

Proč existuje hospodářství

Předmět a metody ekonomie

Hospodářský mechanismus a jeho funkce.

Základní souvislosti vývoje makroekonomie.


Pro existuje hospod stv
Proč existuje hospodářství

Potřeba ‑ pocit, že se něčeho nedostává

Pocit nedostatku bychom chtěli odstranit

Důležité vlastnosti potřeb:

 • je to subjektivní pocit

 • chtění něčeho  motivuje

 • mění se – vnímáme v různých podmínkách různě

 • naléhavostpotřeby chování kupujících


Statek pou v me k uspokojen pot eby
Statek – používáme k uspokojení potřeby

 • Dělíme podle různých kriterií


V roba statk p edpokl d vyu it zdroj tzv v robn ch faktor
Výroba statků předpokládá využití zdrojů. tzv. výrobních faktorů

Ekonomie zavádí výrobní faktory (zdroje):

 • Půda + práce + kapitál

 • jsou k dispozici v omezeném množství jsou vzácné.

 • Výrobní faktory dělíme na

  • Prvotní, původní – práce, půda

  • Druhotný, odvozený - kapitál


Co je hospod stv
Co je hospodářství?

 • Je to soustava tvořená

  • daným množstvím výrobních faktorů

  • danou kvalitou VF

  • danými technologiemi

   Proč existuje?

   Hospodářství slouží k tvorbě statků, kterými se uspokojují stále rostoucí potřeby obyvatelstva


Nesoulad mezi zdroji a pot ebami
Nesoulad mezi zdroji a potřebami

 • Zdroje jsou vzácné = v omezeném rozsahu

 • Omezenost zdrojů limituje velikost výstupu – produktu

 • Potřeby jsou širší než ekonomické statky mohou uspokojit.

 • Potřeby jsou různě naléhavé

 • Naléhavost potřeb  není lhostejné jak se budou zdroje používatP edm t a metody ekonomie
Předmět a metody ekonomie

 • Počátky ekonomického myšlení

  • Xenofón, Aristoteles

 • 14. století je obdobím zlomu - merkantilismus

 • Přelom 17. – 18. století: nástup liberalismu v ekonomického myšlení

  • "laissez faire"

  • Vznik ekonomie „1776“ – A. Smith


Xenof n 430 355 p n l
Xenofón (430 – 355 př. n.l.).

 • Oikonomikos (oikos – dům, nomos – pravidlo, zákon) předurčil název

 • jakým způsobem vést domácnost a hospodářství.

 • na dlouhá staletí zůstane representativním pohledem

 • jeho pozornost přitahoval i trh a směna.

 • dělba práce a produktivita.


Aristotel s 384 322 p n l
Aristotelés (384 – 322 př.n.l.)

Etika Nikomachova

Princip ekvivalence ve směně

 • Směna je rovnost 

 • Souměřitelnost

 • Co je tím společným?

 • Peníze a jejich funkce

 • Soukromé vlastnictví

  • Motivace + hodnoty


 • Merkantilismus
  Merkantilismus

  • první vyhraněně ekonomický směr myšlení

  • první tržně orientovanou soustavu názorů

  • Výchozí idea: ztotožnění bohatství s peněžní formou

  • Důsledek: zvyšovat bohatství země znamená zvyšovat množství drahého kovu v zemi

   • především těžbou drahého kovu

   • koloniální expanzí a anexí území těžby

   • zahraničním obchodem – je-li aktivní obchodní bilance.


  Klasick kola politick ekonomie
  Klasická škola politické ekonomie

  • Vznik spojován s rokem 1776

  • Adam Smith (1723 – 1790) vydal Pojednání o podstatě a původu bohatství národů

  • vysvětluje mechanismus fungování tržního hospodářství jako řešení problému co vyrábět


  P edm t ekonomie
  Předmět ekonomie

  Ekonomie zkoumá:

  • jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných zdrojů, které mají alternativní užití, za účelem výroby různých statků a služeb

  • jak jsou tyto komodity rozdělovány pro současnou i budoucí spotřebu mezi jednotlivé osoby a skupiny


  Metody ekonomie

  EKONOMIE

  NORMATIVNÍ

  Metody ekonomie

  • Pojetí ekonomie – je jeden univerzální výklad? NE z mnoha důvodů, zejména:

  • Předmět zkoumání má dimenzi technickou, společenskou, sociální …

  • Mikroekonomie x makroekonomie

  POZITIVNÍ


  Metody ekonomie b
  Metody ekonomie - b

  • Abstrakce, zobecnění, analýza a syntéza

  • Experiment a ceteris paribus - „za jinak stejných okolností“

  • Předpoklady = zdroj omylů a dezinterpretací

  • Faktor času

   • krátké a dlouhé období

   • časová posloupnost není kauzalitou


  Hospod sk mechanismus a jeho funkce
  Hospodářský mechanismus a jeho funkce

  • člověk je výrobce i spotřebitel  konflikt

  • konflikt je pro člověka jako jednotlivce (izolovaný subjekt) neřešitelný

  • Řešení:člověk musí vyrábět pro jiné, aby mohl spotřebovávat produkci jiných.

  • Rozvoj = zvyšování nároků na rozsah a kvalitu interakce mezi částmi celku.


  Co budeme rozum t hospod sk m mechanismem
  Co budeme rozumět hospodářským mechanismem?

  • mechanismus, kterým se v hospodářství rozhoduje o tom co, jak a pro koho vyrábět.

  • Tzn. Jak budou omezené zdroje rozděleny mezi výroby jednotlivých druhů statků

  • Fungování může být založeno na principu:

   • tradice (zvykový princip)

   • příkaz

   • cena (princip tržní)


  Funkce hm
  Funkce HM

  • zabezpečit usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám

   • přednostně užívat zdroje pro výrobu statků uspokojujících nejnaléhavější potřeby

  • nutit výrobce k efektivnímu chování

   • z daných zdrojů dosáhnout na největší výstup

   • zavádět způsoby snižující nároky na množství zdrojů


  Tr n mechanismus
  Tržní mechanismus

  Proces ve kterém dochází k vzájemnému ovlivňování nabídky, poptávky a ceny na trhu


  Tr n koordinace p edpokl d cenov liberalizace soukrom vlastnictv existence trhu vf
  Tržní koordinace předpokládá: cenová liberalizace + soukromé vlastnictví + existence trhu VF


  Makroekonomie
  Makroekonomie

  • zkoumá chování ekonomiky jako celku

  • odlišuje se od mikroekonomie přístupem

  • umožňuje poznat souvislosti prostředí

   • Nutné pro kvalifikované rozhodování ekonomických subjektů


  V voj makroekonomie
  Vývoj makroekonomie

  • Tradice klasické politické ekonomie – nauka o růstu hmotného bohatství

  • Neoklasická ekonomie – mikroekonomie opírající se o motivaci subjektů

  • Nárůst makroekonomických problémů se vstupem do XX. století

   • hospodářské cykly, inflace, měna, problém efektivnosti, řešení sociálních otázek


  Z kladn okruhy probl m na kter makroekonomie odpov d
  Základní okruhy problémů, na které makroekonomie odpovídá

  • výkonnost ekonomiky

   • zejména souvislosti hospodářského růstu

  • úroveň zaměstnanosti

   • vysvětlení příčin vzniku nezaměstnanosti a její úrovně

  • inflace

   • vysvětlení jejího vzniku a dopadů na hospodářství

    Ale také vztah státu a hospodářství, vlivy vnějšího prostředí na ekonomiku atd.


  Makroekonomie alternativn p stupy
  Makroekonomie - alternativní přístupy odpovídá

  Rozdíly jsou:

  • v metodách zkoumání

  • šíři pojetí kontextu ekonomických procesů

  • především v otázce, zda ekonomika je soustava vnitřně stabilní

   • Tzn., zda je schopen mechanismus tržní autoregulace obnovovat rovnováhu systému.


  J m keynes makroekonomie
  J.M.Keynes - makroekonomie odpovídá

  • Změna podmínek na počátku 20. století

  • Makroekonomické problémy – měna, cykly

  • Konkurence a trh – nedokonalá konkurence

  • 1929 – 1933 krize

  •  zdůvodnění nutnosti státní intervence


  Renesance liber ln ekonomie
  Renesance liberální ekonomie odpovídá

  • Liberalismus na půdě 3. generace rakouské školy

  • L. von Mieses F. A. Hayek


  Makroekonomie zalo en na neoklasick tradici
  Makroekonomie založená na neoklasické tradici odpovídá

  • Hospodářství je soustava vnitřně stabilní

  • Je nutno pečovat o to, aby byly splněny podmínky pro účinnou tržní regulaci

   • cenová liberalizace

   • volná soutěž (ekonomické svobody)

   • Státní intervence vytváří překážky autoregulace a vyvolává poruchy


  Monetarismus a kola racion ln ch o ek v n
  Monetarismus a škola racionálních očekávání odpovídá

  • Milton Friedman Robert Lucas (1937)

   1912 -2006


  ad