Poskytování informací podle zákona
Download
1 / 13

Krajský úřad Zlínského kraje odbor právní a Krajský živnostenský úřad Zlín, květen 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Zlínského kraje odbor právní a Krajský živnostenský úřad Zlín, květen 2013. Základní pojmy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krajský úřad Zlínského kraje odbor právní a Krajský živnostenský úřad Zlín, květen 2013' - moriah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Zlínského kraje

odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Zlín, květen 2013


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • Informace – jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

 • Zveřejněná informace – taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána.

 • Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.


Poskytov n informac
Poskytování informací

 • Na základě individuálních žádostí (§ 13 až § 17)

 • Zveřejněním (§ 5)

  - povinně zveřejňované informace (sazebník úhrad za poskytování informací, adresa elektronické podatelny, výroční zpráva o poskytování informací, rozhodnutí nadřízeného orgánu o úhradách)

  - dobrovolně zveřejňované informace (je na rozhodnutí povinného subjektu)

  Dobrovolně zveřejnit je možno takové informace, které by bylo možno poskytnout i na základě žádosti (nebyl by důvod pro odmítnutí žádosti).


Vy izov n dosti o informace
Vyřizování žádosti o informace

Obecné principy

 • Princip plné informační povinnosti - poskytuje se vše, co má PS k dispozici (výjimky stanoví zákon)

 • Právo na informace má přednost

 • Otevřenost přístupu k informacím – žadatel nemusí prokazovat právní zájem na poskytnutí informací, ani nemusí prokazovat účel, pro který informace žádá

 • Princip neformálnosti – žádost o informace musí obsahovat pouze minimální obsahové náležitosti (rozdíl oproti podání ve správním řízení)

 • Princip bezplatnosti – informace se zásadně poskytují bezplatně (není stanoven žádný správní poplatek). Povinný subjekt může žádat úhradu nákladů spojených s vyřízením žádosti (dle sazebníku).


Dost o poskytnut informac
Žádosto poskytnutí informací

Lze podat písemně nebo ústně, případně elektronicky (i bez zaručeného elektronického podpisu) nebo telefonicky

Ústně podaná žádost – zákonné omezení způsobu jejího vyřízení – nesouhlasí-li žadatel se způsobem vyřízení, musí podat žádost písemně.

Elektronicky podaná žádost – na adresu elektronické podatelny (není-li, tak na kteroukoliv adresu povinného subjektu).


Adatel o informace
Žadatel o informace

Každá FO nebo PO

U FO může být žadatelem i cizinec nebo apolita a rovněž i nezletilá osoba

Nezletilá osoba – žádost nelze odmítnout s odkazem na to, že nebyla podána zákonným zástupcem


Zp sob vy zen dosti
Způsob vyřízení žádosti

 • Poskytnutím informací /§ 14 odst. 5 písm. d)/ - lhůta 15 dnů, která může být v zákonem stanovených případech prodloužena o 10 dnů – prodloužení lhůty jen pro poskytnutí informací

 • Rozhodnutím o odmítnutí žádosti /§ 15 odst. 1/ - lhůta 15 dnů

 • Odkazem na zveřejněnou informaci /§ 6/ - lhůta 7 dnů

 • Výzvou k upřesnění nebo k doplnění žádosti /§ 14 odst. 5 písm. a) a b)/ - nedostatek údajů a nekonkrétnost žádosti

 • Odložením žádosti – nevztahují-li se informace k působnosti povinného subjektu nebo nebude-li žádost na základě výzvy upřesněna; lhůta 7 dnů


Rozhodnut o odm tnut dosti
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Je třeba je vydat ve lhůtě pro vyřízení žádosti (15 dnů) – poslední den lhůty musí být vypraveno (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.1.2008, č.j. 6 As 59/2006-75)

 • Musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem (i odůvodnění)

 • Je přípustné odvolání, o němž rozhoduje nadřízený orgán (do 15 dnů)

 • Nelze následně uplatňovat podněty k přezkumnému řízení nebo obnovu řízení; přípustné je přezkoumání rozhodnutí soudem ve správním soudnictví (soud může uložit povinnost k poskytnutí informací)


St nost na postup povinn ho subjektu
Stížnost na postup povinného subjektu

Žadatel může podat stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace (§ 16a)

 • při nečinnosti

 • neúplnému vyřízení žádosti

 • proti výši požadované úhrady

 • proti výši licenční odměny

 • proti odložení žádosti

  Stížnost se podává u PS ve lhůtě do 30 dnů; nevyhoví-li PS stížnosti, musí ji do 7 dnů předat nadřízenému orgánu, který o ní rozhodne do 15 dnů. Nadřízený orgán může:

 • postup PS potvrdit

 • přikázat PS, aby žádost do max. 15 dnů vyřídil

 • vyřízení žádosti převzít na sebe (nelze u samostatné působnosti)

  U úhrady nebo odměny lze na základě stížnosti a) potvrdit , b) snížit nebo c) přikázat zjednání nápravy.


10 aplikace spr vn ho du
10. Aplikace správního řádu

Rozsah aplikace stanoven v § 20 odst. 4

 • Plná aplikace

  - rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  - odvolací řízení

  2. Částečná aplikace

  - v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  - při jakémkoliv postupu dle InfZ ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a § 178

  V ostatním se správní řád nepoužije!


Hrada n klad za poskytnut informace 17
Úhrada nákladů za poskytnutí informace - § 17

Povinný subjekt může žádat úhradu nákladů za poskytnutí informace:

 • pořízení kopií

 • odeslání informace žadateli

 • za opatření technického nosiče dat

 • za mimořádně rozsáhlé vyhledávání

  Podmínkou pro realizaci práva na úhradu nákladů je stanovení sazebníku.

  Podrobností stanoví nařízení vlády č. 173/2006 Sb.

  Bude-li povinný subjekt požadovat úhradu za poskytnutí informací, je jeho povinností oznámit tuto skutečnost žadateli spolu s výší úhrady před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.


Kontakty:

Mgr. Blanka Durďáková, tel. 577 043 559, [email protected]

Mgr. Lenka Doleželová, tel. 577 043 553, [email protected]


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost.

Krajský úřad Zlínského kraje

odbor právní a Krajský živnostenský úřad


ad