Administrativn styl
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 13

ADMINISTRATIVNÍ STYL PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ADMINISTRATIVNÍ STYL. STYL ÚŘEDNÍHO JEDNÁNÍ (JEDNACÍ, PRAKTICKY ODBORNÝ). ADMINISTRATIVNÍ STYL. styl informativní a věcné komunikace s úřady Cílem je : sdělení faktů, vliv na adresáta, informace v oblasti hospodářské, politické, právní, kulturní Funkce :

Download Presentation

ADMINISTRATIVNÍ STYL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Administrativn styl

ADMINISTRATIVNÍ STYL

STYL ÚŘEDNÍHO JEDNÁNÍ

(JEDNACÍ, PRAKTICKY ODBORNÝ)


Administrativn styl1

ADMINISTRATIVNÍ STYL

 • styl informativní a věcné komunikace s úřady

  Cílem je:

 • sdělení faktů, vliv na adresáta,

 • informace v oblasti hospodářské, politické, právní, kulturní

  Funkce:

 • řídící (směrnice, předpisy, nařízení, zákony)

 • odborně sdělná (oznámení, zpráva, vyhláška, úřední dopis)

 • správní (žádost, protokol)


Administrativn styl2

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Forma:

 • převážně psaná (mluvenou formu mají např. pracovní diskuse, ústní hlášení, porady, pohovor s uchazečem o zaměstnání)

 • projev připravený a promyšlený

 • útvary normativní, např. smlouvy, rozsudek, úřední nebo obchodní e-mail

 • struktura větná (souvislý text jako celek) nebo heslovitá (např. strukturovaný životopis,dotazník, vysvědčení)


Administrativn styl3

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Znaky a požadavky:

 • věcná výstižnost, srozumitelnost, stručnost (přesné údaje, jednoznačnost)

 • standardizace, schematizace textů = předepsané normy (předpisy úřední korespondence, smlouvy) nebo jednotné předtištěné formuláře (např. daňové přiznání, dotazníky), tabulky, grafy = pro rychlé zpracování, jednotné zhodnocení údajů

 • objektivita podání, anonymita autora (zastupuje úřad, firmu) i adresáta

 • věcná správnost (dodržování norem, pravdivost údajů)

 • jazyková správnost (bez pravopisných chyb)

 • grafická přehlednost (textová jednotnost dokumentů)

 • ustálená podoba dokumentů


Administrativn styl4

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Slohové postupy:

 • informační– nejčastější (úřední oznámení, vyhlášky)

 • popisný (životopis)

 • charakterizační (posudek)

 • výkladový (zdůvodnění rozsudku, objasnění důvodu žádosti)


Administrativn styl5

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Jazyková charakteristika:

 • výhradně spisovný jazyk v psaných úředních textech a oficiálních projevech

 • do neoficiálního mluveného projevu pronikají slangové výrazy a profesionalismy (děrovačka, zasedačka)

 • dodržování pravopisných norem


Administrativn styl6

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Jazykové prostředky z hlediska slovní zásoby:

 • užití zcela neutrálních jazykových prostředků (bez subjektivity autora, bez citového zabarvení)

 • ustálené formulace (na základě jednání)

 • užití termínů s přesně vymezeným obsahem (faktura, právnická/fyzická osoba) = jednoznačnost

 • zkratky a zkratková slova (a. s., s. r. o., ks, fa )

 • značky (DIČ, IČ, Kč, formát A4)

 • univerbizované výrazy (dodák, kopírka)

 • slang (přeposlat mail, vydodat zboží)


Administrativn styl7

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Jazykové prostředky z hlediska tvaroslovného:

 • vyšší frekvence jmen a jmenných konstrukcí (odevzdání hlášení)

 • výskyt slovesných přídavných jmen (odeslaný, splatný, odstoupivší)

 • užívání vazeb je nutno, je třeba + infinitiv

 • pasivní slovesné tvary (bylo rozhodnuto, bude oznámeno)

 • autorský plurál a vykání adresátovi (obracíme se na Vás se žádostí)

 • nepůvodní předložky (za účelem, v souvislosti)


Administrativn styl8

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Nejčastější slohové útvary (druhy textů):

 • úřední oznámení

 • úřední zpráva

 • úřední/obchodní dopis

 • objednávka

 • reklamace

 • dotazník

 • životopis

 • motivační dopis

 • posudek

 • žádost

 • zápis

 • usnesení

 • protokol

 • smlouva

 • potvrzení

 • plná moc

 • inzerát

 • reklama


Administrativn styl9

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Jazykové prostředky z hlediska syntaktického:

 • ustálené formulace (např. vstoupit v platnost, na základě ústního jednání, obracím se na Vás s žádostí)

 • v heslovitých útvarech vyjadřování nevětné, heslovité

 • větné ekvivalenty ve výčtech, několikanásobné větné členy

 • zhuštěné vyjadřování – polovětné konstrukce, jednoduché věty

 • důležitost formátu papíru, rozvržení textu, grafická úprava podle ustálených zvyklostí, prototypy textů, vzorce

 • vnější úprava dána normou (ČSN 01 6910)


Administrativn styl10

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Shrnutí:

Administrativní styl je styl informativní při úředním styku. Je zaměřen na fakta a jejich sdělení.

Má funkci řídící, odborně sdělnou a správní. Musí splňovat požadavky věcné výstižnosti, srozumitelnosti a stručnosti. Řídí se normami. Často využívá předtištěné formuláře. Nejčastěji se využívá slohový postup informační. Používá se výhradně spisovný jazyk bez jakéhokoli citového zabarvení.

V administrativní oblasti se ustálily určité formulace a šablony, které umožňují snadnou a rychlou tvorbu textu. Časté je také využívání zkratek, zkratkových slov a značek. Skladba vět bývá zhuštěná.

Nejčastější slohové útvary: úřední/obchodní dopis, objednávka, reklamace, žádost, životopis, zpráva, oznámení, plná moc aj.


Administrativn styl11

ADMINISTRATIVNÍ STYL

Otázky pro opakování:

 • Co je administrativní styl, jaký má cíl?

 • Jakou funkci má administrativní styl?

 • Jakou formu má administrativní styl?

 • Vyjmenuj některé znaky a požadavky administrativního stylu.

 • Jaké slohové postupy se využívají v administrativním stylu?

 • Jakou formu jazyka užíváme v administrativním stylu a čím se při psaní úředních písemností řídíme?

 • Vyjmenuj některé slohové útvary administrativního stylu.


Administrativn styl12

ADMINISTRATIVNÍ STYL

ZDROJE:

 • Sochrová Marie. Český jazyk v kostce pro stř. školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0

 • Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358-082-9

 • Štiková Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plzeň 2007


 • Login