TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ TIEÁT HOÏC LÔÙP 7 - PowerPoint PPT Presentation

TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ
Download
1 / 16

  • 106 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ TIEÁT HOÏC LÔÙP 7. Bài 4. SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN. sum SUM eù vô aây AVERGE max MAX min MIN. Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN. 1. Hàm trong chương trình bảng tính:. Các bước để nhập công thức vào ô tính:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ TIEÁT HOÏC LÔÙP 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ

TIEÁT HOÏC LÔÙP 7


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Bài 4

SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

sum

SUM

eù vô aây

AVERGE

max

MAX

min

MIN


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN

1. Hàm trong chương trình bảng tính:

  • Các bước để nhập công thức vào ô tính:

  • B1. Chọn ô cần nhập công thức.

  • B2. Gõ dấu =

  • B3. Nhập công thức

  • B4. Nhấn Enter

Em hãy nhắc lại các bước nhập công thức vào trong ô tính?


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN

1. Hàm trong chương trình bảng tính:

 Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.

 Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.

Ví dụ:

=Average (3,10,2)

=Average (A1,A2,A3)

Em hãy lập công thức tính trung bình cộng của ba giá trị 3; 10; 2 lần lượt nằm trong các ô dưới đây?

Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì?

=(A1+A2+A3)/3

=Average(A1,A2,A3)

=Average(3,10,2)

=(3+10+2)/3

Ngoài các công thức trên chương trình bảng tính còn có thể sử dụng hàm AVERAGE giúp ta tính trung bình cộng cho các giá trị trên.


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN

2. Cách sử dụng hàm:

Để nhập hàm vào trong ô tính em cần thực hiện những bước nào?

B1. Chọn ô cần nhập hàm

B2. Gõ dấu =

B3. Nhập hàm theo đúng cú pháp

B4. Nhấn phím Enter


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Nhập hàm

Kết quả sau khi nhập hàm

Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN

2. Cách sử dụng hàm:

Chú ý: Khi nhập hàm vào một ô tính giống như với công thức, dấu bằng là kí tự bắt buộc.


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN

3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:

a) Hàm tính tổng

Ta lần lượt cộng điểm tất cả các môn học của từng học sinh

Làm thế nào để có tổng điểm của từng học sinh?


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN

3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:

a) Hàm tính tổng

Tên hàm: SUM

 Cú pháp: =SUM(a,b,c...)

 Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế

=SUM(7,6,6,9,9,10)

Hoặc =SUM(C4,D4,E4,F4,G4,H4)

Hoặc =SUM(C4:H4)

Ví dụ: Tính tổng điểm

47


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN

3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:

b) Hàm tính trung bình cộng

Ta lần lượt cộng từng điểm của từng học sinh rồi chia cho tổng số môn học

Làm thế nào để tính điểm trung bình của từng học sinh?


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

Baøi 4: SÖÛ DUÏNG CAÙC HAØM ÑEÅ TÍNH TOAÙN

3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:

b) Hàm tính trung bình cộng

 Tên hàm: AVERAGE

 Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...)

 Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế

= AVERAGE(7,6,6,9,9,10)

Hoặc =AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)

Hoặc = AVERAGE(C4:H4)

Ví dụ: Tính trung bình cộng

7.8333


Bt 1 c ch nh p h m n o sau y kh ng ng v sao

BT 1: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng, vì sao?

Củng cố

a) =sum(A1,B2,3);b)=SUM(A1;B2;3);

c) =SUM (A1,B2,3);d)=SUM(A1,B2,3);

Sai, vì sd dấu chấm phẩy

sai vì chứa dấu cách


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

BT 2: Giả sử trong các ô A1,B1 lần lượt chức các số -4, 3.

Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:

-1

2

-6

1

1

1


Bt 3 ch n c ng th c v k t qu ng n u t nh t ng c a kh i a1 c3

BT 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3

a) =sum(A1,C3)  0

b) =sum(A1,C3)  24

c) =sum(A1:C3)  24

d) =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0


Bt4 c ng th c n o cho k t qu sai khi t nh trung b nh c ng c a t t c c c gi tr trong kh i a1 b3

BT4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

a) =average(A1,A3,B2)

b) =average(SUM(A1:B3))

c) =sum(A1:B3)/3

d) =sum(-5,8,10)/3


Tra n tro ng k nh cha o qu tha y co e n d tie t ho c l p 7

TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO


  • Login