บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล. ประชากร ใน กรุงเทพมหานคร. (ฐานทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2554 ). บริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ปัญหาพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ขาดการจัดการจากกระทรวงสาธารณสุข บริการ IP มีปัญหาเรื่องเตียง Admit บริการปฐมภูมิ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

Download Presentation

บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล


ประชากร ใน กรุงเทพมหานคร

(ฐานทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2554)


บริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร


ปัญหาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขาดการจัดการจากกระทรวงสาธารณสุข

บริการ IP มีปัญหาเรื่องเตียง Admit

บริการปฐมภูมิ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

ภาครัฐมุ่งเป็น tertiary care

ภาคเอกชนต้องรับผิดชอบภาระทางการเงินด้วยตัวเอง มีหลากหลายรูปแบบ

คนกรุงเทพขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่

สปสช.เข้ามากำกับงานหลายอย่างที่ทาให้หน่วยบริการทางานยากขึ้น

สำนักการแพทย์ สำนักอนามัยไม่ได้มีอานาจการจัดการระบบบริการอย่างเบ็ดเสร็จ

ประชาชนพึ่งพาตนเองเมื่อป่วยเล็กน้อย และ พึ่งพาระบบเมื่อเป็นโรคเรื้อรัง

การเรียกร้องสิทธิเพื่อให้ได้สิทธิ การฟ้องร้องสูง


การกระจายตัว ของโรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลเอกชน ที่รับสิทธิ UC (ข้อมูลปี 2552)


การกระจายตัว ของศูนย์บริการสาธารณสุข และ คลินิกชุมชนอบอุ่น


บริบทของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)

รพ.เน้น organ / technology based

พื้นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักอนามัย

โรงพยาบาลอยากได้ข้อมูลจากหน่วยปฐมภูมิ

หน่วยบริการปฐมภูมิอยากได้ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล


สิ่งที่ทำในคณะแพทยศาสตร์

ประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์, โปรแกรม HHC refer และอื่นๆ

ติดตาม พูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ home-health-social-financial issues เป็นรายๆสำหรับผู้ป่วย

ให้นักศึกษาแพทย์ทำงานประสานงานข้อมูลผู้ป่วยและฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์กำกับ

ใช้ HRQoL (EQ-5D และ แบบประเมินสุขภาพจิต) ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย


ปัญหาที่พบ

แพทย์ในโรงพยาบาลให้ความสำคัญน้อย

แต่ละเขตมีวิธีการที่แตกต่างกัน แม้ว่าอยู่ในระบบเดียวกัน

ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้

โรงเรียนแพทย์ให้ความสำคัญกับงานบริการปฐมภูมิน้อย.......


Connected node of each patient

คลินิก

โรงพยาบาล

ศบส.

HHC

ตจว.

สถานบริการอื่นๆ


Physician density (per 1000 population)

From WHO

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_workforce/PhysiciansDensity_Total/atlas.html


  • Login