บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล. ประชากร ใน กรุงเทพมหานคร. (ฐานทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2554 ). บริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ปัญหาพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ขาดการจัดการจากกระทรวงสาธารณสุข บริการ IP มีปัญหาเรื่องเตียง Admit บริการปฐมภูมิ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

Download Presentation

บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3435393

บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล


3435393

ประชากร ใน กรุงเทพมหานคร

(ฐานทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2554)


3435393

บริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร


3435393

ปัญหาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขาดการจัดการจากกระทรวงสาธารณสุข

บริการ IP มีปัญหาเรื่องเตียง Admit

บริการปฐมภูมิ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

ภาครัฐมุ่งเป็น tertiary care

ภาคเอกชนต้องรับผิดชอบภาระทางการเงินด้วยตัวเอง มีหลากหลายรูปแบบ

คนกรุงเทพขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่

สปสช.เข้ามากำกับงานหลายอย่างที่ทาให้หน่วยบริการทางานยากขึ้น

สำนักการแพทย์ สำนักอนามัยไม่ได้มีอานาจการจัดการระบบบริการอย่างเบ็ดเสร็จ

ประชาชนพึ่งพาตนเองเมื่อป่วยเล็กน้อย และ พึ่งพาระบบเมื่อเป็นโรคเรื้อรัง

การเรียกร้องสิทธิเพื่อให้ได้สิทธิ การฟ้องร้องสูง


Uc 2552

การกระจายตัว ของโรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลเอกชน ที่รับสิทธิ UC (ข้อมูลปี 2552)


3435393

การกระจายตัว ของศูนย์บริการสาธารณสุข และ คลินิกชุมชนอบอุ่น


3435393

บริบทของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)

รพ.เน้น organ / technology based

พื้นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักอนามัย

โรงพยาบาลอยากได้ข้อมูลจากหน่วยปฐมภูมิ

หน่วยบริการปฐมภูมิอยากได้ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล


3435393

สิ่งที่ทำในคณะแพทยศาสตร์

ประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์, โปรแกรม HHC refer และอื่นๆ

ติดตาม พูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ home-health-social-financial issues เป็นรายๆสำหรับผู้ป่วย

ให้นักศึกษาแพทย์ทำงานประสานงานข้อมูลผู้ป่วยและฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์กำกับ

ใช้ HRQoL (EQ-5D และ แบบประเมินสุขภาพจิต) ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย


3435393

ปัญหาที่พบ

แพทย์ในโรงพยาบาลให้ความสำคัญน้อย

แต่ละเขตมีวิธีการที่แตกต่างกัน แม้ว่าอยู่ในระบบเดียวกัน

ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้

โรงเรียนแพทย์ให้ความสำคัญกับงานบริการปฐมภูมิน้อย.......


Connected node of each patient

Connected node of each patient

คลินิก

โรงพยาบาล

ศบส.

HHC

ตจว.

สถานบริการอื่นๆ


Physician density per 1000 population

Physician density (per 1000 population)

From WHO

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_workforce/PhysiciansDensity_Total/atlas.html


  • Login