WYNIKI
Download
1 / 32

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011. Czytania. Pisania. Rozumowania. Korzystania z informacji. Wykorzystywania wiedzy w praktyce. Średnie wyników uczniów szkół w porównaniu do wyników ogólnopolskich. 25,27. Czytanie. 8,28. Pisanie. 5,46. Rozumowanie. 5,28.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011' - morag


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGOw roku 2011


Czytania

Pisania

Rozumowania

Korzystaniazinformacji

Wykorzystywaniawiedzy w praktyceCzytanie wyników

8,28


Pisanie wyników

 • 5,46


Rozumowanie wyników

5,28


Korzystanie wyników zinformacji

2,31Wyniki ze sprawdzianu w latach wyników 2006 – 2011 na skali wyników ogólnopolskichCZĘŚĆ HUMANISTYCZNA wyników

Tworzenie własnego tekstu

Czytanie i odbiór tekstów kultury


Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego wyników – część humanistyczna

25,31


Wyniki cz. humanistycznej egzaminu gimnazjalnego wyników

Średnie wyników

Czytanie i odbiór tekstów kultury


Wyniki cz. humanistycznej egzaminu gimnazjalnego wyników

Średnie wyników

Tworzenie tekstu


Wyniki egzaminu gimnazjalnego cz. humanistycznej w latach 2006 – 2011 na skali wyników ogólnopolskich


Cz matematyczno rzyrodnicza
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- RZYRODNICZA w latach

Umiejętne stosowanie terminów, pojęć, procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

I.

II.

Wyszukiwanie i stosowanie informacji

Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennychi czasowych

III.

Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

VI.


Wyniki cz. matematyczno- przyrodniczej w latach egzaminu gimnazjalnego

23,63

Średnie wyników


Wyniki cz. matematyczno- przyrodniczej w latach egzaminu gimnazjalnego

Średnie wyników


Wyniki egzaminu gimnazjalnego cz. w latach matematyczno – przyrodniczej w latach 2006 – 2011 na skali wyników ogólnopolskich


Egzamin gimnazjalny - język angielski w latach

Odbiór tekstu słuchanego

Odbiór tekstu czytanego

Reagowanie językowe


Egzamin gimnazjalny - język angielski w latach

Średnie wyników


Egzamin gimnazjalny - język angielski w latach

Średnie wyników


KLUCZOWYMI ZADANIMI EDUKACYJNYMI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W GMINIE MIASTO I GMINA SEROCK BYŁO:

 • przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich oraz dostosowanie opieki do obniżonego wieku szkolnego

 • analiza struktury demograficznej i obwodów szkolnych w zmieniającej się sytuacji osiedleńczej gminy

 • podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych


PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ DO PRZYJĘCIA DZIECI SZEŚCIOLETNICH ORAZ DOSTOSOWANIE OPIEKI DO OBNIŻONEGO WIEKU SZKOLNEGO:

 • przygotowano bazę szkół do wymogów nowej podstawy programowej

 • podniesiono kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 • zorganizowano spotkania z rodzicami we wszystkich środowiskach szkolnych nt. „Sylwetka dziecka 6-letniego i jego rozwój psychofizyczny pod kątem gotowości szkolnej”

 • odbyto wyjazd studyjny do szkoły tzw. „dobrej praktyki” w Warszawie

  W roku szkolnym 2011/2012 – 39% ogółu dzieci 6letnich podjęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.


UPOWSZECHNIANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DOSTOSOWANIE OPIEKI DO OBNIŻONEGO WIEKU SZKOLNEGO

Wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock objęto 395 dzieci tj. 69% ogółu zameldowanych na pobyt stały i czasowy, a 450 tj. 79% dzieci przedszkolnych zameldowanych na pobyt stały i czasowy finansowano edukację przedszkolną.

Wzrost miejsc przedszkolnych o 25 w Przedszkolu w Zegrzu.


ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ OBWODÓW SZKOLNYCH W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI OSIEDLEŃCZEJ GMINY

Wniosek: W szkołach podstawowych w klasach I – III, jest mniej uczniów, niż w klasach IV – VI, ale ogólna liczba uczniów zwiększyła się o 23 uczniów, a liczba oddziałów pozostała bez zmian.


Wniosek: ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI OSIEDLEŃCZEJ GMINYW stosunku do ub. roku szkolnego 2009/2010 zmniejszyła się liczba uczniów gimnazjum o 51 osób i liczba oddziałów gimnazjalnych o 2.

Ogółem liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2010/2011 była niższa o 28 uczniów w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/2010.Wniosek: LAT

Uczniowie uczący się w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 stanowią 96% analogicznej populacji sprzed 5 lat (49osób), ale zmieniła się także liczba oddziałów szkolnych o 4 i zwiększyła się liczba uczniów w oddziale z 23,35 w roku szkolnym 2005/2006 do 24,12 w roku szkolnym 2010/2011, co świadczy o dużej ogólnej racjonalności organizacyjnej szkół.

Największe zróżnicowanie liczby uczniów pomiędzy szkołami w ciągu ostatnich 5 lat:

 • Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, wzrost o 37% liczby uczniów,

 • Szkoła Podstawowa w Zegrzu, spadek o 20% liczby uczniów,

 • Gimnazjum w Zegrzu, spadek o 31%.

  Głowna przyczyna: demograficzna – liczba dzieci zamieszkujących w obwodzie szkół.

  Należy przeanalizować efektywność obwodów szkolnych w odniesieniu do rozwoju mieszkaniowego, aby prowadzić racjonalną pedagogicznie i ekonomicznie politykę oświatową.


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW LAT

Wnioski: najwięcej uczniów korzysta z wsparcia w postaci bezpłatnych obiadów 26% ogółu korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych.

Pomoc w formie „Wyprawki szkolnej” oraz stypendium szkolnego uzależniona od progu dochodowego 351,00zł dociera do beneficjentów z tej grupy dochodowej.


PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Proces edukacyjno-wychowawczy realizowało 163 nauczycieli. Zdecydowana większość posiada wyższe wykształcenie.

Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani - 42%, w porównaniu do roku ub. zwiększyła się liczba zatrudnionych nauczycieli stażystów.

W szkołach i przedszkolach nie występują problemy kadrowe.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli została przeznaczona kwota 54.716,00zł. W szkoleniach uczestniczyło 206 nauczycieli, w doskonaleniu najczęściej uczestniczyli nauczyciele dyplomowani.

Tematyka szkoleń była zróżnicowana, najczęściej dotyczyła:

 • zarządzania placówką oświatową,

 • ewaluacji wewnętrznej,

 • organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

 • wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminu do poprawy jakości kształcenia (warsztaty gminne)

  Z dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe- korzystał jeden nauczyciel w zakresie geografii.


Dziękuję za uwagę OŚWIATOWYCH


ad