Instrukcja usos
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Instrukcja USOS PowerPoint PPT Presentation


  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Instrukcja USOS. Ankiety. wersja 05.03.2010 by Marek Opacki.

Download Presentation

Instrukcja USOS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Instrukcja usos

Instrukcja USOS

Ankiety

wersja 05.03.2010

by Marek Opacki


1 dost p do modu u ankiety

W celu otrzymania dostępu do modułu Ankiety systemu USOS konieczne jest wypełnienie odpowiedniego upoważnienia, zatwierdzenie go przez bezpośredniego przełożonego, a następnie dostarczenie w trzech egzemplarzach do podpisu Rektora PB. Z rektoratu upoważnienie to trafia do Administratora USOS, który przydziela nowemu użytkownikowi konto i hasło.

Do korzystania z systemu USOS konieczne jest zainstalowanie, przez Administratora USOS, odpowiedniego oprogramowania. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 90 25.

Klienta systemu USOS uruchamiamy za pomocą ikony na pulpicie, a następnie podajemy przydzieloną nazwę konta, hasło oraz nazwę bazy (usos).

Wszystkie opcje modułu Ankiety znajdują się w menu głównym Ankiety. Reszta systemu jest niedostępna dla użytkowników tego modułu.

1. Dostęp do modułu ankiety


2 tworzenie i edycja ankiet

W formularzu dostępnym z menu Ankiety -> Edycja ankiet, wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych ankiet na danym wydziale. Każda ankieta opisana jest za pomocą unikatowego kodu, opisu, flagi, jednostki, przypisanych cykli oraz typu.

Jednostka określa wydział i każdy z użytkowników ma do wyboru tylko jedną opcję. Cykle określają semestry, studentów których ma dotyczyć ankieta. Pierwsza wartość oznacza rok akademicki, zaś literki Z i L oznaczają kolejno semestr zimowy i letni (np. 2008L oznacza semestr letni na roku akademickim 2008/09).

2. Tworzenie i edycja ankiet


3 typy ankiet

Moduł umożliwia wprowadzenie trzech rodzajów ankiet.

Do zajęć – ankiety powiązane zostaną ze wszystkimi typami zajęć na jakie student uczęszcza, zakładka Szczeg. ank. do zajęć pozwala ustalić dostępność wyników ankiety oraz tekst wstępny (widoczny jako nagłówek)

Ogólna – ankieta powiązana z jednym lub wszystkimi programami studenta, niezależnie od zajęć, zakładka Szczeg. ank. ogólnej pozwala ustalić dostępność wyników ankiety oraz tekst wstępny (widoczny jako nagłówek)

Łączona – jest połączeniem obu typów

3. Typy ankiet


4 stany ankiety

Ankieta może być w jednym z pięciu stanów, a tym samym mieć jedną z pięciu flag:

P – W przygotowaniu – ankieta nie jest dostępna, a jej wyniki nie są widoczne, tylko w ankietach będących w przygotowaniu można edytować pytania

A – Aktywna – ankieta jest dostępna dla studentów, jej wyniki nie są widoczne

O – Obrabiana – ankieta nie jest dostępna, a jej wyniki nie są widoczne

Z – Zakończona – ankieta nie jest dostępna, a osoby prowadzące zajęcia widzą swoje wyniki

X – Archiwalna – ankieta nie jest dostępna, a jej wyniki nie są widoczne, tylko ankiety archiwalne mogą zostać usunięte z systemu

Stan ankiety określić można po jej wskazaniu i wciśnięciu przycisku Zmień stan ankiety.

Termin, w którym ankieta będzie aktywna, a także termin udostępnienia jej wyników powinien być umieszczony w opisie ankiety.

4. Stany ankiety


5 typy odpowiedzi

W menu Ankiety -> Słownik typów odpowiedzi, dostępny jest formularz umożliwiający tworzenie typów odpowiedzi, wybieranych potem dla każdego pytania. Typ po podaniu kodu, opisu i sposobu prezentacji wyników, powinien mieć określoną listę dostępnych odpowiedzi. Każda odpowiedz to opis widoczny na liście wyboru w ankiecie oraz wartość liczbowa do statystyk.

5. Typy odpowiedzi


6 pytania globalne

Pytania do zajęć oraz globalne wprowadzane są na zakładkach Pytania ogólne oraz Pytania do zajęć. W obu przypadkach zasada jest identyczna. W kolumnie Lp. ustala się kolejność pytań, Treść powinna zawierać opis pytania wraz z legendą odpowiedzi, Typ określa skalę odpowiedzi, zaś Pytanie nadrzędne pozwala tworzyć strukturę drzewiastą w ankiecie.

6. Pytania globalne


7 pytania do typ w zaj

W menu Ankiety -> Pytania do typów zajęć, dostępny jest kolejny formularz umożliwiający dodawanie do ankiety pytań dla konkretnych typów zajęć. W tym celu należy wybrać odpowiednią ankietę oraz typ zajęć, a następnie wprowadzić odpowiednie pytania podając ich kolejność, treść, typ oraz wskazując ewentualne pytanie nadrzędne.

Za pomocą przycisku Kopiuj można przenieść pytania z jednego typu zajęć na inny. Kopiowania można dokonywać również między ankietami.

7. Pytania do typów zajęć


8 pytania do przedmiot w

W menu Ankiety -> Pytania do przedmiotów, dostępny jest formularz umożliwiający dodawanie do ankiety pytań dla konkretnych zajęć przedmiotów. W tym celu należy wybrać odpowiednią ankietę oraz przedmiot i typ zajęć, a następnie wprowadzić odpowiednie pytania podając ich kolejność, treść, typ oraz wskazując ewentualne pytanie nadrzędne.

Za pomocą przycisku Kopiuj można przenieść pytania z jednego przedmiotu na inny. Kopiowania można dokonywać również między ankietami.

Na pozostałych zakładkach widoczne są również pytania z typów zajęć i globalne oraz osoby prowadzące zajęcia z danego przedmiotu i typu zajęć.

8. Pytania do przedmiotów


9 wyniki ankiet

W menu Ankiety -> Wyniki, dostępny jest formularz umożliwiający podgląd wyników wszystkich dostępnych ankiet. Komentarze dostępne domyślnie dla każdej ankiety pogrupowano tu względem osób prowadzących zajęcia. Każdy komentarz może zostać ukryty jeśli jego treść zostanie uznana za nieodpowiednią. Zarówno wyniki jak i komentarze widoczne będą dopiero po za zakończeniu ankiety.

Po wciśnięciu przycisku Ocena, w nowym formularzu, opisana zostanie ogólna ocena wskazanej ankiety i wybranej osoby.

Po wciśnięciu przycisku Raporty, do wyboru zaproponowane zostaną trzy raporty podsumowaujące wyniki ankiety.

9. Wyniki ankiet


10 raport statystyka

Raport – Statystyka jest ogólnym podsumowaniem całej ankiety. Po wybraniu odpowiedniej ankiety w dialogu ustawień raportu, drukowana jest lista wszystkich przedmiotów z podziałem na typy zajęć i osoby prowadzące. Informacje statystyczne to liczba osób zapisanych na ankiecie uprawnionych do jej wypełnienia, procentowa ilość odpowiedzi oraz ilość komentarzy.

10. Raport - Statystyka


11 raport wyniki ankiet wg przedmiot w

Raport – Wyniki ankiet wg przedmiotów jest ogólnym podsumowaniem całej ankiety z punktu widzenia wybranego, w dialogu ustawień raportu, przedmiotu. Informacje statystyczne to lista pytań z ankiety, zakres wartości dostępnych w odpowiedziach, średnia wartość wszystkich odpowiedzi oraz ilość danych odpowiedzi.

11. Raport – Wyniki ankiet wg przedmiotów


12 raport wyniki ankiet wg prowadz cych

Raport – Wyniki ankiet wg prowadzących jest ogólnym podsumowaniem całej ankiety z punktu widzenia wybranego, w dialogu ustawień raportu, prowadzącego. Informacje statystyczne to lista pytań z ankiety, zakres wartości dostępnych w odpowiedziach, średnia wartość wszystkich odpowiedzi oraz ilość danych odpowiedzi.

12. Raport – Wyniki ankiet wg prowadzących


13 raport przenoszenie danych do pliku

Po wygenerowaniu raportu, jego dane można przenieść do pliku. W tym celu z menu Plik raportu, wybieramy opcję Generuj do pliku -> Tekst. W nowym oknie jako separator wybieramy znak średnika i wciskamy OK, a następnie podajemy miejsce i nazwę pliku z rozszerzeniem .CSV (plik programu Excel). Po zatwierdzeniu ponownie otworzy się okno ustawień raportu, jednak po wciśnięciu przycisku generującego raport zostanie on przekierowany do wskazanego pliku.

Tak powstały plik wymaga jeszcze dodatkowej obróbki w programie Excel polegającej na usunięciu nadmiarowych kolumn z opisami poszczególnych danych.

13. Raport – Przenoszenie danych do pliku


  • Login