Peningkatan profesionalisma dalam penggunaan frog vle
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE” PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE”. Mohd Khairul Aizuddin bin Abu Bakar Penyelaras ICT SMK Bukit Sawa. PENGENALAN 1BESTARINET. 1BESTARINET. 1Bestarinet ialah penyelesaian bersepadu yang diambil oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

Download Presentation

PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Peningkatan profesionalisma dalam penggunaan frog vle

PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE”

MohdKhairulAizuddin bin Abu Bakar

Penyelaras ICT

SMK Bukit Sawa


Pengenalan 1bestarinet

PENGENALAN 1BESTARINET


1bestarinet

1BESTARINET

 • 1Bestarinet ialahpenyelesaianbersepadu yang diambilolehKementerianPelajaran Malaysia

 • Membekalkanperkhidmatanjalurlebar 4G berkelajuantinggike 10,000 sekolahdiseluruh Malaysia

 • Liputan yang lebihluasbagikegunaan guru danmurid


1bestarinet1

1BESTARINET

 • SebeluminiSchoolNetdilaksanakannamuntidakmencapaitaraf yang optimum bagikualitisambungan internet

  • 40% sekolah - Baik

  • 40% sekolah - Sederhana

  • 20% sekolah - Buruk

 • Projekinidilaksanakanbersama YTL Network dandibekalkan wireless modem / dongle


1bestarinet2

1BESTARINET

 • 1Bestarinet mampu:

  • Menghasilkansumberpembelajaran yang baik

  • Menyelaraskankomunikasi

  • Jimatmasadantenagadidalamurusanpentadbiran

  • Satu ID untukmengakses VLE, emeldansumberpembelajaran

  • Di manasahaja, padabila-bilamasa


Yes zoom

YES ZOOM


Yes zoom1

YES ZOOM

 • 1Bestarinet akanmembekalkankelajuan internet dari 4 hingga 12mbps

 • Tertaklukkepadakelancaran “signal” dancuaca

 • Internet yang stabilbolehdicapaidengansambungansehingga 25 komputer / perantidalamsatumasa


Yes zoom2

YES ZOOM

 • Pihak JPNT dan KPM akanmemantausambungan 1Bestarinet secara online setiaphariuntukmemastikan:

  • Ketiga-tiga “access point” dihidupkan

  • Email yang dibekalkankepadapihak guru diaktifkandandigunakan

  • “Dashboard” dikemaskinidarimasakesemasa


Yes zoom3

YES ZOOM

 • “Access point” hendaklahsentiasadihidupkanterutamanyapadawaktupersekolahan

 • Terdapatbeberapapengecualiandalamwaktuberoperasi 1Bestarinet

  • Waktucutipersekolahan

  • Waktucuacaribut/petir

 • Selaindariitu, 1Bestarinet beroperasisepertibiasa


Yes dongle

YES DONGLE


Yes dongle1

YES DONGLE

 • YES Dongle jugadibekalkankepada guru-guru mengikutbidangmasing-masingbagikegunaansepertiberikut:

  • Kelasdiluarcapaian 1Bestarinet

  • Semasaberkursusdiluarsekolah

 • Kuotahanyadiberikansebanyak 20GB sebulansahaja

 • Penggunaan internet persendirianadalahtidakdigalakkan


Yes dongle2

YES DONGLE

 • Guru-guru bolehmendapatkan dongle tersebutpada guru bidang yang berkenaan

 • Pinjamandanpemulangan dongle wajibdirekodkanoleh guru bidang yang berkenaan

 • Selepasselesaikelas / menghadiritaklimat, dongle tersebutharusdipulangkansegerakepada guru bidang yang berkenaan


Yes dongle3

YES DONGLE

 • Padamasaini dongle dibekalkanterhadkepadasekolahkita

  • Dongle hanyaakandiberimengikutkeutamaanpenggunaan

 • PKG Marangakanmembekalkan dongle tambahankepadapihakpentadbiranawaltahunini

 • Segalakesulitanamatdikesali


Cabaran pelaksanaan guru

CABARAN PELAKSANAAN GURU

 • Guru memerlukanlebihmasabagimempelajaridanmengaplikasikan FROG VLE didalamkelas

 • Capaian internet adakalanyatidakstabil

 • Sistem FROG VLE masihdalampenambahbaikan

 • Kekurangan LCD projektorbagidigunakanbagi guru-guru didalamkelas


Cabaran pelaksanaan murid dan ibubapa

CABARAN PELAKSANAAN MURID DAN IBUBAPA

 • Tidaksemuamuridmempunyai laptop

 • Tidaksemuaibubapatahumenggunakanperkhidmatan internet

 • Hanya 60% muridmempunyaitalian internet yang STABIL diluarkawasansekolahmanakalaselebihnya

  • Tiada internet dirumah

  • Mempunyai internet yang tidakstabil (kuotasedikit)

  • Capaian internet luar (KTW internet / wifidiluar)


Frog vle

FROG VLE


Pengenalan introduction

PENGENALAN / INTRODUCTION


Pengenalan introduction1

PENGENALAN / INTRODUCTION

 • Dengan FROG VLE, guru-guru mampu:

  • MemudahkanprosesPengajarandanPembelajaran (PdP)

  • Kolaborasibersamastafpentadbiransecara “on-line”

  • Mengajardengankaedah yang menyeronokkan

  • Mendapatkanmaklumatterkinimengenaisekolah

  • Memberitugasan / kerjarumahkepadamurid

  • Berhubungsecaradalamtalian


Apa itu frog vle

APA ITU FROG VLE

 • Frog VLE ialahprojek yang dilaksanakanbersama 1BestariNet.

 • Iamerupakanpenyelesaianbersepadu yang membenarkanPersekitaranPembelajaran Maya yang berasaskan “cloud”.

 • Denganini, pembelajaranbolehdilaksanakandimana-mana: disekolahataupundirumah, 24 jam sehari, 7 hariseminggu.


Fungsi utama frog vle

FUNGSI UTAMA FROG VLE

 • Sebagaibahanpengajarandanpembelajaraninteraktifoleh guru danmurid.

 • Medium penyampaianmaklumatberkesankepadawargasekolah.

 • Menghantarmaklumatdanmenerimamaklumatmenerusiemel

 • Pengurusansekolahmenjadilebihteratur


Kelebihan menggunakan frog vle

KELEBIHAN MENGGUNAKAN FROG VLE

 • Maklumatdisampaikansecaramudahdanpantas

  • Virtual Learning Environment

 • Maklumatdipersembahkansecarainteraktifkepadamurid

  • VLE / LCD / E-Learning

 • Maklumatjugamudahuntukdiaksesdaripelbagaisumber

 • Maklumatmudahdiurusdandikemaskini


Kelebihan menggunakan frog vle1

KELEBIHAN MENGGUNAKAN FROG VLE

 • Maklumatjugamudahuntukdiaksesdaripelbagaisumber

  • Video and slideshows

 • Maklumatmudahdiurusdandikemaskini

  • Dashboard

  • Calendar

  • Assignments

  • Booking calendar

  • Sites


Papan utama dashboard

PAPAN UTAMA / DASHBOARD


Papan utama dashboard1

PAPAN UTAMA / DASHBOARD

 • Tidakperlumenyebarkanmaklumatsecara lama

 • Menjimatkanmasadantenaga

 • Mudahdanringkas

 • Memperolehimaklumattentangaktivitisekolah

 • MendapatkanmaklumatdariKementerianPendidikan Malaysia


Laman sites

LAMAN / SITES


Laman sites1

LAMAN / SITES

 • Nota disampaikandalambentukinteraktif

 • Mudahdifahamiolehmurid

 • Menarikperhatianmurid

  • Paparangrafik, animasidan video

  • Kuiz

 • Suasanapembelajarankondusif

 • Kawalankelas yang berfokus


Tugasan assignments

TUGASAN / ASSIGNMENTS


Tugasan assignments1

TUGASAN / ASSIGNMENTS

 • Memastikantugasansampaikepadasetiapmurid

 • Muridmelaksanakantugasansecara “on-line”

 • Tugasandisemakjugasecara “on-line”

  • “Volume” kerjajugadisimpandandirekodkandidalamsistem

 • Menjimatkanmasadankos

  • Tiadakertas (paperless)


Kalendar calendar

KALENDAR / CALENDAR


Kalendar calendar1

KALENDAR / CALENDAR

 • Sebarangaktivitisekolahbolehdirekodkandidalamkalendar

 • Aktivitijugabolehdipindaberdasarkanarahandaripadapengurusansekolah

 • Semuapihakakandimaklumkansecara “on-line” jikasebarangpindaandibuat

 • Mudahdanpantas


Kalendar tempahan booking calendar

KALENDAR TEMPAHAN / BOOKING CALENDAR


Kalendar tempahan booking calendar1

KALENDAR TEMPAHAN / BOOKING CALENDAR

 • Sebarangtempahanpenggunaanbilik, makmal, dewandantempat lain didalamsekolahbolehdilakukansecara on-line

 • Mewujudkankolaborasiantara guru danstaf

 • Memudahkansemuapihak

 • Tiadapercanggahanwaktupenggunaandewan / bilik / makmal


Sasaran

SASARAN

GURU

MURID

IBUBAPA


Sasaran guru

SASARAN - GURU

 • Padatahun 2014, guru-guru boleh:

  • Mengaktifkanemel 1Bestarinet yang diberi

  • Berhubungmenggunakanemel 1Bestarinet

  • Masukkedalam “dashboard” peribadi

  • Mengaplikasikansalahsatuelemen FROG VLE didalamPdP

  • Menguruskandungandidalam “dashboard” tersebut

  • Memuatnaiktugasanmurid

  • Menggunakankalendar yang telahdisediakan


Sasaran guru1

SASARAN - GURU

 • Padatahun 2014, guru-guru boleh:

  • Menguruskandungandidalam “dashboard” tersebut

   • Papanutama / Dashboard

   • Laman - Sites

   • Tugasan - Assignments

   • Kalendar - Calendar

  • Memuatnaiktugasanmurid

  • Menggunakankalendar yang telahdisediakan


Sasaran murid

SASARAN - MURID

 • Dalamtahun 2015, muridboleh:

  • Mengaktifkanemel 1Bestarinet yang diberi

  • Masukkedalam “dashboard” peribadi

  • Menguruskandungandidalam “dashboard” tersebut

  • Mendapatkandanmelengkapkantugasan yang diberioleh guru


Sasaran ibubapa

SASARAN - IBUBAPA

 • Dalamtahun 2016, ibubapaboleh:

  • Mengaktifkanemel 1Bestarinet yang diberi

  • Memantauperkembanganmuridmelaluitugasan yang diberioleh guru

  • Caknamengenaiperistiwapentingsekolah (harigotongroyong, perkhemahandsb)

  • Berhubungdengan guru melaluiemel yang diberikan


Rumusan

RUMUSAN

 • 1Bestarinet ialahcapaian internet yang dibekalkanoleh YTL Yes network

 • FROG VLE ialahpendekatanbaru yang digunakanuntukmewujudkanpersekitaran yang efisienkepada guru, ibubapadanmuridkhususnya

  • PengajarandanPembelajaran (PdP)

  • Pengurusankendiri (tugasan, latihan, cariansumberbagiPdP)


Sesi soal jawab

SESI SOAL JAWAB


Sesi pembengkelan

SESI PEMBENGKELAN


Sesi pembengkelan1

SESI PEMBENGKELAN

 • Guru danstafakandibekalkan 1 emelbagisetiapseorangbagimengaktifkanakaun FROG VLE

 • Kepadawargabaru SMKBS andadikehendakimemaklumkankepada unit ICT maklumatberkutbagiakaunbaru:

  • Namapenuh

  • NO K/P


Sesi pembengkelan2

SESI PEMBENGKELAN

 • Guru danstafdiberimasa SEBELUM TAMAT LADAP bagimelaksanakanaktivitiberikut

  • MengaktifkanemelFROG VLE

 • Guru-guru diberimasa SEBELUM LADAP SETERUSNYA bagimelaksanakanaktivitiberikut

  • Login ke “dashboard”

  • Mengemaskinikandungan “dashboard”

  • Gunakankaedah “cubajaya”


Terima kasih

TERIMA KASIH

Sebarangpertanyaansilahubungimelalui email berikut

nobitesl@gmail.com

mkhairulb@yes.my


 • Login