panitikan sa panahon ng kastila
Download
Skip this Video
Download Presentation
PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA - PowerPoint PPT Presentation


 • 2860 Views
 • Uploaded on

PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA. KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN. isinaalang-alang na unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 bilang kauna-unahang Kastilang gobernador-heneral

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA' - miya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN

 • isinaalang-alangnaunangpananakopngmgaKastilasaatingkapuluan ay angpananatiliritoni Miguel Lopez de Legazpinoong1565 bilangkauna-unahangKastilanggobernador-heneral
 • nagpatuloynangwalangpagbabagohanggangsapagkakaroonngdigmaansaKabitenoong1872
slide3

MGA PAGBABAGONG NAGANAP SA BUHAY NG MGA PILIPINO

** tinangkilikangKatolisismo

** nagpalitsilangpangalan at nagpabinyag

** nagbagoanganyongkanilangpamamahay

** nagkaroonngmgabahaynatisa at bato

** magagandangkasangkapantuladngpiyano, muweblesat mgakagamitangpangkusina

slide4

** nagkaroonngmgasasakyangtuladng

karwahe, tren at bapor

** natutosilangmagdiwangngmga

kapistahanbilangparangalsamgasanto

at Papa

** bilanglibangan, nagkaroonngmga

sabong, karerangkabayo at teatro

mga impluwensya ng kastila sa panitikang filipino
MGA IMPLUWENSYA NG KASTILA SA PANITIKANG FILIPINO
 • “Alibata”naipinagmamalakikauna-unahangabakadang Filipino nanahalinhanngalpabetong Romano
 • pagkakaturongDoctrina Cristiana nakinasasaliganngmgagawangmakarelihiyon
 • wikangKastilananagingwikangPantikannangpanahongyaon
 • pagkakadalangmgaalamatngEuropaat tradisyongEuropeoritonanagingbahagingPanitikang Filipino tuladngawit, kurido, moro-moro at iba pa
slide6

MGA IMPLUWENSYA NG KASTILA SA PANITIKANG FILIPINO

 • angpagkakasinop at pagkakasalinngmakalumangpanitikansaTagalog at saibangwikain
 • pagkakalathalangiba’tibangaklatnapambalarilasawikaing Filipino tuladsaTagalog, Ilokano at Bisaya
 • pagkakaroonngmakarelihiyonghimigngmgalathalainngmgapanahongyaon
slide8

MGA UNANG AKLAT SA PANAHON NG KASTILA

 • Doctrina Cristiana
 • kauna-unahangaklatnanalimbagsaPilipinasnoongHulyo 15, 1593 sapamamagitanngsilograpiko
 • AklatitoninaFray Juan de Placencia at Fray Domingo Nieva
 • NasusulatangaklatsaTagalog at KastilaNaglalamanitongmgadasal, sampungutos, pitongsakramento, pitongkasalanang mortal, pangungumpisal at katesismo
 • May 87 pahinalamang
slide10

MGA UNANG AKLAT SA PANAHON NG KASTILA

 • 2. Nuestra Senora del Rosario
 • ikalawangaklatnanalimbagsaPilipinas. Akdaitoni Padre Blancas de San Jose noong 1602
 • nalimbagsaImprentangPamantasanngSto. Tomas satulongni Juan de Vera, isangmestisongIntsik
 • naglalamanitongmgatalambuhayngmgasanto, nobena, at mgatanong at sagotsarelihiyon.
slide12

MGA UNANG AKLAT SA PANAHON NG KASTILA

 • 3. Barlaan at Josaphat
 • ikatlongaklatnanalimbagsaPilipinas
 • AkdaitosaTagalogni Padre Antonio de Borja
 • OrihinalnanasawikangGriyego
 • ipinalalagayitongkauna-unahangnobelangnalimbagsaPilipinas.
slide14

4. Pasyon

 • aklatnanauukolsabuhay at pagpapakasakitniKristo
 • binabasaitotuwingMahalnaAraw. Nagkaroonngapat (4) nabersyonsaTagalogangakdangito, at angbawatbersyon ay ayonnarinsapangalanngmganagsisulat
 • angmgaito ay ang Version de Pilapil ( Padre Mariano Pilapil); Version de Belen (Gaspar Aquino de Belen); Version dela Merced ( Anicetodela Merced); at Version de Guia (Luis de Guia)
 • Isinaalang-alangnapinakapopularang Version de Pilapil.
slide16

5. Urbana at Felisa

 • aklatnasinulatni Modesto de Castro, angtinaguriang “AmangKlasikongTuluyansaTagalog”
 • naglalamanitongpagsusulatanngmagkapatidnasina Urbana at Felisa
 • pawangnauukolsakabutihang-asalangnilalamanngaklatnaito, kaya’tmalakiangnagawangimpluwensyanitosakaugaliangpanlipunanngmga Pilipino.
slide18

Si TandangBasioMacunat

 • ay isangnobelangisinulatniMiguel Lucio y Bustamante, isangKastilangpari
 • Isa itonghalimbawangnamamayaningposisyonngmgamaykapangyarihannaangmgaPilipino ay hindimaaaringmagingaral.
slide19

Umabotsarurokangsitwasyongitonoong 1897 nangsabihinngmgaparinaipasaraangmgapaaralanparamapigilanangnakaambangrebolusyon. NaipakitaitosanobelangSi TandangBasioMacunat at binigyang-diingmanatiliangmgalokalsakanilangmgalalawigan at gawinangkanilangmgagawaindoonsahalipnamagtungosalungsod at magpatuloyngmataasnapag-aaral. Angnobela, gayangibangtuladnito, ay isinulatsapag-aasamnamakontrolanglumalagongideyangpulitikal, kultural at ekonomikosamgamamamayan. Pinunaangnobelangiba\'tibanghenerasyonngmgaPilipinongmanunulatgayaninaJose Rizal, Marcelo H. del Pilar, at TeodoroAgoncillo.

mga akdang pangwika
MGA AKDANG PANGWIKA
 • Arte Y Regalas de la LenguaTagala - sinulatni Padre Blancas de San Jose at isinalinsaTagalogni Tomas Pinpinnoong 1610.
 • Compendio de la LenguaTagala - inakdani Padre Gaspar de San Agustin noong 1703.
slide22

3.Vocabulario de la LenguaTagala - kauna-unahangtalasalitaansaTagalognasinulatni Padre Pedro de San Buenaventura noong 1613.

4.Vocabulario de la LenguaPampango

- unangaklatnapangwikasaKapampangannasinulatni Padre Diego Berganonoong 1732.

5.Vocabulario de la LenguaBisaya

- pinakamahusaynaaklatpangwikasaBisayanasinulatni Mateo Sanchez noong 1711.

slide23

6.Arte de la LenguaBicolana

- unangaklatpangwikasaBikolnasinulatni Padre Marcos Lisboanoong 1754.

7.Arte de la Iloka

- kauna-unahangbalarilangIlokonasinulatni Francisco Lopez.

mga uri ng panitikan
MGA URI NG PANITIKAN
 • PASYON – inaawittuwingKwaresma, hinggilsabuhay , sakit at pagdurusaniKristo.
 • B. KOMEDYA/MORO-MORO- isangmatandangdulangKastilananaglalarawanngpakikipaglabanngEspanyasamga Muslim noongunangpanahon.
slide25

C. DALIT – angpag-aalayngbulaklakkasabaynangpag-awitbilanghandogsaBirheng Maria.

D. DUNG-AW –binibigkasnangpaawitngisangnaulilasa piling ngbangkayngyumaongasawa, magulang at anak.

E. KARAGATAN – isanglarong may paligsahansatulaukolsasingsingngisangdalagangnahulogsagitnangdagat at kung sinongbinataangmakakuharito ay siyangpagkakaloobanngpag-ibigngdalaga.

slide26

F. DUPLO –larongpaligsahansapagbigkasngtulanaisinasagawabilangpaglalamaysapatay.

G. KARILYO – pagpapagalawngmgaaninongmgapira-pirasongkartonghugistaosalikodngisangkumotnaputina may ilaw.

H. SENAKULO – isangdulangnagsasalaysayngbuhay at kamatayanngPoongHesuskristo.

slide27

TIBAG – isangpagtatanghal kung buwanng Mayo, ngpaghahanapni Santa Elena sakrusnapinagpakuankayKristo.

 • SARSUWELA- isangkomedya o melodramang may kasamangawit at tugtog, may tatlong (3)yugto, at nauukolsamgamasisidhingdamdamintuladngpag-ibig, paghihiganti, panibugho, pagkasuklam at iba pa.
slide28

K. KURIDO – galingsasalitangMehikanong “corrido” naangibigsabihin ay “kasalukuyangpangyayari” (current event). Ito ay tulangpasalaysayna may sukatnawalong (8) pantig at pumapaksasakatapangan, kabayanihan at kababalaghan.

L. AWIT – tulangpasalaysayna may sukatnalabindalawang (12) pantig at may mgapangyayaringhangosatunaynabuhay.

slide29

M. PARABULA – kwentonghangosa Banal naKasulatannamaaaringumakaysataosamatuwidnalandasngbuhay.

N. KANTAHING-BAYAN – (Folk Songs) angnilalaman ay nagpapakilalangiba’tibangpamumuhay at pag-uugalingmgatao at ngmgakaisipan at damdaminngbayan.

O. SAYNETE – itinuturingnaisasamgadulangpanlibangannangmgahulingtaonngpananakopngmgaKastila. Angpaksangdulangito ay nahihinggilsapaglalahadngkaugalianngisanglahi o katutubo.