Download

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO


Advertisement
/ 66 []
Download Presentation
Comments
misu
From:
|  
(1458) |   (0) |   (0)
Views: 134 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE. SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO. Zdanie proste: Kocham polonistów! Rozwinięcie zdania: … bo jest za co! Andrzej Waligórski. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE. PLAN SPOTKANIA. Opis egzaminu maturalnego
SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO

Slide 2

Zdanie proste: Kocham polonistów!

Rozwinięcie zdania: …bo jest za co!

Andrzej Waligórski

Slide 3

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

PLAN SPOTKANIA

 • Opis egzaminu maturalnego

 • Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego

 • Informator maturalny w pracy nauczyciela

 • Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń maturalnych

Slide 4

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Część pierwsza

Opis

egzaminu maturalnego

Slide 5

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Egzaminu maturalny z języka polskiego w 2005 roku

 • będą zdawać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

 • obowiązkowy tylko na poziomie podstawowym

 • poziom rozszerzony - nieobowiązkowy

Slide 6

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Wynik egzaminu z języka polskiego

 • wyrażony w procentach

 • aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów w części:

  • ustnej egzaminu

  • pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym

 • poziom rozszerzony nie ma progu zaliczenia

Slide 7

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Zwolnienia z egzaminu

 • laureaci i finaliści Olimpiady Literaturyi Języka Polskiego są zwolnieni z egzaminu

 • osoba zwolniona będzie miała wpisaną na świadectwie dojrzałości informację o uzyskanym na olimpiadzie tytule

Slide 8

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Ocenianie egzaminu maturalnego

 • Część ustna – oceniana przez szkolnyprzedmiotowy zespół egzaminacyjny

 • Część pisemna – oceniana przez egzaminatorów zewnętrznych okręgowej komisji egzaminacyjnej

Slide 9

Czas trwania egzaminu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

egzamin ustny około 25 minut

egzamin pisemny

 • na poziomie podstawowym – 170 minut

 • na poziomie rozszerzonym - 300 minut (170 + 130)

Slide 10

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Jeden poziom egzaminu ustnego

prezentacja

rozmowa

Trwa około 15 minut. Zdający jest oceniany

za umiejętność mówienia oraz za wiedzę w zakresie wyznaczonym przez temat; może wykorzystać przygotowany materiał pomocniczy.

Trwa około 10 minut.

Zdający jest oceniany za umiejętność formułowania odpowiedzi na pytania egzaminatora oraz za umiejętność obrony własnego stanowiska.

Slide 11

Dwa poziomy egzaminu pisemnego

Podstawowy

Rozszerzony

Zdający rozwiązuje Arkusz I, który zawiera testsprawdzający rozumienie czytanego tekstu oraz dwa tematy pracy do wyboru.

Zdający rozwiązuje dwa arkusze:

Arkusz I. z poziomu podstawowego;

Arkusz II zawieradwa tematypracy do wyboru .

Slide 12

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

MATURA 2005 sesja wiosenna - terminy

dla zespołu przedmiotowego

 • do dnia 10 kwietnia 2004 roku przygotowanie

  w zespole przedmiotowym szkolnej listy tematów (Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r.);

  dostarczyć listę tematów dyrektorowi okręgowej komisji, jeśli przewodniczący otrzyma takie zalecenie

 • w terminie tygodnia od dnia otrzymania zaleceń poprawić tematy

Slide 13

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Matura 2005 sesja wiosenna - terminy

Uczeń

 • nie później niż do dnia 30 września zgłasza

  w deklaracji temat do egzaminu ustnego, który wybiera ze szkolnej listy tematów

 • najpóźniej miesiąc przed egzaminem dostarcza nauczycielowi bibliografię do tematu oraz materiał pomocniczy (o ile taki przygotował)

 • na tydzień przed egzaminem dostarcza nauczycielowi ramowy plan prezentacji

Slide 14

jedna w całej szkole

tematy uporządkowane w trzech kategoriach: literatura,związki literatury z innymi dziedzinami sztuki i język

dyrektor komisji okręgowej może zwrócić się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

o przedstawienie przygotowanych list tematów

jeśli w terminie 10 tygodni od dnia złożenia listy dyrektor nie zgłosi do nich zastrzeżeń, tematy uważa się za zaakceptowane

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Lista tematów z języka polskiego

Slide 15

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Poprawa tematówzlisty szkolnej

 • w terminie tygodnia od dnia otrzymania zaleceń przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przedstawia dyrektorowi OKE poprawioną listę tematów

 • jeśli w terminie tygodnia dyrektor komisji okręgowej nie zaakceptuje poprawionej listy tematów, przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnemu listę tematów przygotowaną przez komisję okręgową

Slide 16

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego

Część druga

Slide 17

Podstawa programowa

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Analiza i interpretacja tekstu na poziomie idei i organizacji

Analiza i interpretacja tekstu na poziomie idei

Slide 18

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Temat do egzaminu ustnego

powinien uczniowi:

 • dać możliwość realizacji na podstawie materiału omawianego w szkole

 • umożliwić zaprezentowanie swojego stanowiska

 • pozwolić na wykorzystanie materiału spoza programu szkolnego

Slide 19

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Test sprawdzający rozumienie tekstu

 • tekst publicystyczny lub popularnonaukowy długości około 1200 słów

 • test składający się z 12 – 16 zadań otwartych i/lub zamkniętych

Slide 20

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Temat do egzaminu pisemnego

Punktem wyjścia pracy zdającego na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest tekst literacki

długości około 1000 słów

Slide 21

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Formuła tematu na poziom podstawowy

 • Fragment tekstu literackiego kluczem do odczytania utworu (fragment otwiera problem).

 • Skomentowanie sposobu ujęcia tego samego motywu, tematu w utworach literackich.

Slide 22

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Formuła tematu na poziom rozszerzony

teksty nieznane, ale utrzymane w znanej uczniowi poetyce

 • Interpretacja porównawcza dwóch tekstów,

  np. przez problem analityczny, sposób kreowania bohatera, pokazywania natury

 • Analiza i interpretacja tekstu literackiego, np. ukierunkowana przez wskazówkę interpretacyjną.

Slide 23

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Waga punktacji za umiejętność pisania

Slide 24

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

STANDARDY WYMAGAŃ

EGZAMINACYJNYCH

Tworzenie

tekstu własnego

Wiedza o języku,

literaturze, kulturze

Odbiór tekstów

WYPRACOWANIE

ZADANIE HOLISTYCZNE

p. podstawowy

p. rozszerzony

a także: próba eseju,

interpretacja porównawcza

np. rozprawka,

interpretacja

utworu literackiego

Slide 25

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Temat na poziomie podstawowym

Spotkanie wrogów w Iliadzie Homera

i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.

Porównaj fragmenty – zwróć uwagę na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety bohaterów i wpisany w teksty obraz człowieka.

Slide 26

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Zdający potrafi

 • przeanalizować fragmenty utworów na poziomie idei

 • wykazać się znajomością utworów

 • wykorzystać stosowny kontekst

 • rozpoznać sytuacje przedstawione w utworach

 • rozpoznać zachowania i uczucia bohaterów

Slide 27

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

 • nazwać najważniejszą cechę portretowanego bohatera

 • dostrzec podobieństwa losów i sytuacji bohaterów

 • wyodrębnić w tekście komentarz narratora i wypowiedzi bohaterów

 • podsumować obserwacje analityczne, sformułować wnioski i nazwać uniwersalne wartości wpisane w teksty

Slide 28

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

 • napisać tekst uporządkowany, spójny, nadać mu właściwy kształt graficzny

 • posłużyć się stylem komunikatywnym, dostosowanym do formy wypowiedzi

 • pisać językiem zgodnym

  z obowiązującą normą

Slide 29

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Temat na poziom rozszerzony

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza Ogrodnik

Slide 30

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Zdający potrafi

 • przeanalizować utwór na poziomie idei

  i struktury

 • rozpoznać temat, odczytać przesłanie wiersza

 • rozpoznać relację między wierszem i mottem

 • rozpoznać adresata i nadawcę wiersza

Slide 31

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Rozpoznać:

 • zasadę kompozycyjną

 • typ liryki

 • funkcję elementów wersyfikacji

 • funkcje środków językowych

 • typ stylizacji językowej

 • kreacje bohaterów lirycznych

 • funkcję tytułu

Slide 32

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

 • wykorzystać konteksty w interpretacji wiersza

 • posługiwać się terminami teoretycznoliterackimi

 • podsumować obserwacje analityczne, sformułować interpretację wiersza

Slide 33

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

 • napisać tekst, stosując właściwą dla interpretacji zasadę kompozycyjną

 • posłużyć się stylem o cechach indywidualnych, komunikatywnym, żywym, swobodnym, dostosowanym do formy wypowiedzi

 • pisać językiem zgodnym z obowiązującą normą

Slide 34

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Część trzeciaPraca z informatorem maturalnym

Slide 35

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Praca dydaktyczna polonisty

 • wrzesień – listopad 2003 r. zapoznaje uczniów z zawartością Informatora maturalnego

 • objaśnia uczniom, jak korzystać z Informatora maturalnego

 • w klasie drugiej i trzeciej wykorzystuje Informator maturalny w procesie dydaktycznym

 • uwzględnia w procesie dydaktycznym listę lekturz Wymagań egzaminacyjnych

Slide 36

Podstawa programowa

wybór nowel

pozytywistycznych

Standardy wymagań egzaminacyjnych

E. Orzeszkowa Gloria victis

Maria Konopnicka Mendel Gdański

B. Prus Kamizelka

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Lista lektur

Slide 37

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Nauczyciel

np.:

 • stosuje w praktyce szkolnej kryteria oceniania tekstów własnych uczniów, także ich dłuższych wystąpień na lekcji

 • zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania poprzez analizę wybranej pracy z Informatora maturalnego

Slide 38

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Praca ucznia z Informatorem

 • porównuje swoją wiedzę i umiejętności

  ze szczegółowym opisem wymagań egzaminacyjnych

 • wykorzystuje modele rozwinięcia tematu do ćwiczeń redakcyjnych

 • układa model rozwinięcia do wybranego tematu z Informatora i porównuje swój model

  z zamieszczonym w Informatorze maturalnym

 • analizuje zadania z arkuszy egzaminacyjnych

Slide 39

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Z dotychczasowych doświadczeń egzaminacyjnych

Część czwarta

Slide 41

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Przedziały punktowe za tematy i test na poziomie podstawowym

Slide 42

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Łatwość kryteriów do tematów z poziomu podstawowego

Slide 43

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Łatwość zadań z testu badającego rozumienie tekstu

Slide 44

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Zadanie 14 –łatwość 0.25

Polecenie:W akapicie 5 znajdź i nazwij trzy różne środki językowe służące wzmocnieniu perswazji (przekonywaniu)

Oczekiwana odpowiedź:

 • 1. os. l. mn.

 • tryb przypuszczający

 • konstrukcja: co by było, gdyby

 • pytanie retoryczne

 • charakterystyczne słownictwo (wyobraźmy sobie)

 • wyliczenia (np. czasowników zaprzeczonych

 • powtórzenia anaforyczne

 • powtórzenia składniowe (paralelizm)

Slide 45

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Przedziały punktowe za tematy na poziomie rozszerzonym – 265 zdających

Slide 46

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Łatwość kryteriów do tematów na poziomie rozszerzonym

Slide 47

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Osiągnięcia uczniów w zakresie rozwijania tematu z poziomu podstawowego

Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego

w PanuTadeuszu Adama Mickiewicza? W pracy wykorzystaj znajomość utworu Józefa Wybickiego i podanych fragmentów Pana Tadeusza.

Slide 48

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Slide 49

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Wniosek z analizy prac zdających w zakresie umiejętności rozwijania tematu

Mało zadowalające opanowanie

przez zdającychumiejętności analityczno – interpretacyjnych tekstu literackiego

Slide 50

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Jak efektywnie uczyć analizy i interpretacji tekstu literackiego?

 • poprzez przykład modelowej analizy i interpretacji tekstu literackiego

  Przykłady są zamieszczone:

 • w Informatorze maturalnym na 2002

  i na 2005

 • w materiałach egzaminacyjnych z 2002 i 2003 (trzy sesje egzaminacyjne)

Slide 51

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Jak efektywnie uczyć analizy i interpretacji tekstu literackiego?

2)poprzez działanie – samodzielna pisemna analiza i interpretacja utworu literackiego

 • redagowanie tekstu interpretacyjnego – zadania domowe i zadania klasowe

 • w czasie lekcji – gromadzenie stwierdzeń wyprowadzonych z analizy fragmentu

  lub całego utworu

Slide 52

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Pan Tadeusz

Funkcja Mazurka Dąbrowskiego

Sposób opisu ogrodu

Spotkanie wrogów

Wizerunek kraju lat dziecinnych

Ucztowanie jako motyw literacki(tradycja szlachecka)

Slide 53

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Przedwiośnie

Cezary Baryka

– próba określenia

własnej tożsamości

Jak „przemienić kraj…”

Ucztowanie jako motyw literacki (tradycja szlachecka)

Slide 54

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Jan Kochanowski

Ku Muzom

motyw non omnis moriar

Pieśń XI

Jak żyć ma człowiek?

Slide 55

Uczeń może zaznaczać w tekście istotne fragmenty, notować na marginesie spostrzeżenia

Starcze nieszczęsny! Twe serce straszliwe ciosy przeżyło.

Jakże ty miałeś odwagę przyjść pod okręty Achajów,

Aby tu stać oko w oko z tym, co tak licznych i dzielnych

Synów ci zabił. Zaprawdę, żelazne jest w tobie serce.

Wstańże i siądź tu koło mnie.[...]”

Brankom Achilles rozkazał, aby obmyły Hektora

I namaściły tajemnie, nim Pryjam zwłoki zobaczy. [...]

Kiedy już ciało obmyte i wonnościami natarte

W chiton odziały służebne i tkaninami okryły,

Achill sam dźwignął je z ziemi, na mary kładąc Hektora.

Zaraz je dwaj towarzysze na wóz błyszczący złożyli.

Slide 56

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Wykorzystując z Informatora maturalnego, np. model rozwinięcia tematu Spotkanie wrogów…, zaznacz na marginesie tekstów Iliady i Pana Tadeusza numery punktów z modelu rozwinięcia, zawierających stwierdzenia wyprowadzone z analizy i interpretacji tekstu.

Slide 57

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

2.2

2.1

2.3

2.5

2

2.6

2.4

Pryjam zaś głosem błagalnym tak do Achilla powiedział:

„Wspomnij na ojca swojego, do bogów podobny Achillu.

W moich on latach jest teraz i stoi na progu starości.

Ale on i gdy o tobie, że jeszcze żyjesz, usłyszy,

Radość ma w sercu i potem każdego dnia się spodziewa

Syna miłego zobaczyć wracającego spod Troi.

Mnie już pocieszyć nie zdoła nic, bo z mych synów walecznych

W Troi rozległej zrodzonych – żaden mi już nie pozostał. [...]

Jeden, co z wszystkich mi został, osłaniał miasto i Trojan –

Ty go niedawno zabiłeś, Hektora, gdy swojej ojczyzny

Bronił. Dla niego przybyłem dziś pod okręty Achajów,

Aby wyzwolić go, okup przynosząc ci niezmierzony.

Bogów uszanuj, Achillu, i miejże litość nade mną,

Wspomnij o ojcu swym własnym. Jam jest godniejszy litości –

Nikt ze śmiertelnych nie doznał tego, co ja dziś doznaję,

Kiedy do ust swych podnoszę rękę zabójcy mych dzieci”.

Slide 58

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

5.1

Klucznik na to słowo

Pobladnął, pochylił się i, ciała połową

Wygięty naprzód, stanął, zwisł na jednej nodze,

Jak głaz lecący z góry, zatrzymany w drodze. […]

I Klucznik był podobny rysiowi rannemu,

Który z drzewa ma skoczyć w oczy myśliwemu.

5.1 gniew i nienawiść na dźwięk imienia wroga

Slide 59

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Konieczność doskonalenia umiejętności

rozpoznawania w tekście

środków językowych

określania ich funkcji

odczytywania znaczeń metaforycznych

Slide 60

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Wybierz z Informatora maturalnego temat i opracuj go, wykorzystując przedstawiony model rozwinięcia. Zadbaj o funkcjonalną kompozycję.

Slide 61

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

 Napisz wypracowanie na temat Wynalazki i ich wynalazcy...i porównaj je z modelem rozwinięcia. Zaznacz te stwierdzenia w modelu, których nie ująłeś w wypracowaniu. Zastanów się, które fragmenty tekstu pominąłeś

w analizie i interpretacji lub które błędnie zinterpretowałeś.

Slide 62

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Co zawiera polonistyczny materiał informacyjny?

 • opis egzaminu z języka polskiego

 • wskazówki dla zdającego, jak pracować w trakcie egzaminu

 • propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem Informatora maturalnego

 • zestawienie tematów egzaminacyjnych do wykorzystanie w procesie lekcyjnym

Slide 63

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

PROPOZYCJA KODEKSU ETYCZNEGO EGZAMINATORAAleksandry Bartmańskiej

MATERIAŁ

do refleksji

do wzbogacenia nauczycielskiego procesu

oceniania

Slide 64

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

odbiera utwory na poziomie

Idei i na poziomie

artystycznej organizacji

sprawny językowo

i zna (przeczytał)

teksty z kanonu lektur

tworzy teksty

własne (prezentacja

oraz interpretacja tekstu

literackiego)

 • UCZEŃ

 • systematycznie zdobywa wiedzę

 • i umiejętności przez samokształcenie,

 • korzystając ze wskazówek

 • nauczyciela

NAUCZYCIEL stosuje

przemyślane strategie

dydaktyczne

MODEL MATURZYSTY 2005

Slide 65

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Maturzysta 2005

przygotowany do uczestnictwa

w kulturze i życiu społecznym

przygotowany do studiów humanistycznych, jeśli takie planował

Slide 66

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE

Państwo Poloniści!

Serdecznie życzymy

satysfakcji i sukcesów w pracy nad przygotowaniem uczniów

do MATURY 2005


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro