Betydningen av foreldrest tte
Download
1 / 40

Betydningen av Foreldrestøtte - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Betydningen av Foreldrestøtte . Fokus på «De glemte årene». Frode Jøsang Lenden skole, avdeling Ramsvik utadrettet. Porsholen skole 6/3-2014. Høy generell kvalitet på skolen. Høy kvalitet på samarbeidet mellom hjem og skole.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Betydningen av Foreldrestøtte ' - misu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Betydningen av foreldrest tte

Betydningen av Foreldrestøtte

Fokus på «De glemte årene»

Frode Jøsang

Lenden skole, avdeling Ramsvik utadrettet

Porsholen skole 6/3-2014


Høy generell kvalitet på skolen

Høy kvalitet på samarbeidet mellom hjem og skole

Å skape en prestasjonskultur der alle og gjør sitt beste krever et tett hjem/skolesamarbeid med vekt på felles verdier, holdninger og samhandling.

Innflytelse :

At foreldre sikres medvirkning og at synspunkter ivaretas.

Informativt samarbeid

( åpenhet begge veier)

Dialog

Å kunne diskutere, løse problemer i fellesskap, ha felles mål.


Hjem skolesamarbeid
Hjem- skolesamarbeid

 • Klar sammenheng mellom hvor godt en elev klarer seg på skolen ( både faglig og sosialt) og hvor godt foreldrene opplever samarbeidet med skole.

 • ca 10 % av foreldrene opplever forholdet til lærer/skole som problematisk.

 • Klar sammenheng mellom lærers opplevelse av å ha kontroll i klasserommet og foreldrenes opplevelse av et positivt forhold mellom hjem og skole.

 • Klar sammenheng mellom familiens bakgrunn og hvor dypt samarbeid de opplever.

 • Klar sammenheng hvor godt foreldrene opplever samarbeidet og rektors rolle i personalet, kulturen i skolen for samarbeid og lærers personlige mestrings- og stressnivå. Lærere som har en tendens til å bli emosjonelle i møte med elever, har også en større tendens til enten å devaluere foreldre eller legge skyld på foreldre når det oppstår vansker i samarbeidet.Barneskolen
Barneskolen

 • 1-3 klasse er årene for utvikling av vennskap og relasjoner til jevnaldrende.

 • 4-7 klasse er årene for sosial sammenligning der elevene for første gang virkelig møter erfaringer knyttet til suksess og nederlag. Disse årene er særdeles viktige for elevenes skolemotivasjon og forventninger om å mestre.


3 sentrale gap i norsk skole
3 sentrale gap i Norsk skole

 • Sosial/sosialøkonomisk bakgrunn som forklaring på forskjell i skoleprestasjoner.

 • Mellom jenter og gutter. (utgjør 0.3-0.7 karakterpoeng)

 • Stort kompetansegap mellom de ”flinke” og ”svake” elevene.


Endringer p 2000 tallet
Endringer på 2000-tallet

 • Fra 2003 til 2013 er betydningen av sosial bakgrunn halvert fra 13% til 7%. Likheten i Norsk skole er økt i stor grad. ( snitt i Europa er 15%)

 • Bråk i skolen er sterkt redusert fra 41% i 2003 til 29% i 2013. 18% færre rektorer som sier at deres skole er preget av bråk/uro.

 • 87% av elevene sier at de trives i norsk skole. Trivselen er økende. Snitt i Europa er 80%. ( Finland 67%)

 • Forekomst av mobbing er redusert .20% av rektorene mente i 2000 at deres skole hadde et mobbeproblem, 2012 mente 9% det samme.

 • MOBBET(elevundersøkelse 2013) 85,21 (Aldri) %10,28%(sjeldent) 1.85% ( 1 gang pr. mnd) 1.09% ( 1 gang pr uke) 1.57% (flere ganger pr uke)

 • Totalt 4.51% av elevene opplever seg mobbet. Klar nedgang fra tidligere.


Prestasjonsutviklingsl pet
Prestasjonsutviklingsløpet

Barnetrinn

Ungdomstrinn

Elevene deles inn i 5 kompetansenivåer

K1 K2 K3 K4 K5

Elevene deles inn i 3 kompetansenivåer

K1 K2 K3

Grunnlaget for en elevs kompetanse/prestasjonsutvikling legges primært i de 4-5 første årene på barnetrinnet. Det er over 80% sjanse for at en elev i 5-6 kl vil tilhøre samme kompetansegruppe i 9.klasse på ungdomstrinnet. Motivasjon, utholdenhet, målorientering, mestringsforventninger, relevans etc. grunnlegges tidlig.


Det er mødrene som står for størst sosial støtte i forhold til skole.

Fedre

Mødre

70-80%

15% like mye

5%

 • Leksehjelp

 • Fremmøtepåkonferanser-foreldremøter etc.

 • Kontakt med lærere/skole.

 • Deltakelse ( turer, oppvisninger etc)

 • Oppfølgingavskolerelaterte ting.

Ref.Thomas Nordahl


Ref. Professor Charles Desforges, Exeter University , VG 3/7-05 side 53

Barn og ulikheter.

Den viktigstefaktoreni barns utviklingoglæring ( suksesspåskolen) erkjærlighetogdelaktighetfrabeggeforeldrene.(uansettom de erskiltellerborsammen) Beggeforeldrenesstimuleringer 6 ganger viktigereenndetsomskjerpåskolen.Dersomvi klarer å fåalleforeldrenetil å stimulere sine barn like godt, såvildetteredusereforskjellenmellomelevenei en klasse med 30%.

Størstbetydningharforeldrenesstimuleringmellom 3-7 årsalderen, i 16-års alderenovertarskolensom den viktigstfaktoren, men foreldreneerviktigeogsåidennealderen. ( Desforges 05)

Barn trengerpositivpåvirkningogstimulansfrabeggeforeldreneiforholdtilskoleprestasjoner. Nårmordeltarfårdet en anneneffektennnår far deltar ,ognårbeggedeltarsåfårdet en anneneffektenn bare den eneeraktiv. (Winquist 1999) k


Foreldrest tte
Foreldrestøtte 3/7-05 side 53

3 ganger mindre sjanse for psykosomatiske plager og stresslidelser: Hodepine, muskel/skjelett-lidelser, mage/tarmplager

Sammenheng mellom grad av foreldrestøtte og psykisk helse

Emosjonell støtte

Skolefaglig støtte


Betydning av foreldrest tte
Betydning av foreldrestøtte 3/7-05 side 53

.27

.30

.25

Sammenheng med barnets relasjoner/vennskap til jevnaldrende

Sammenheng med elevens relasjonertillæreren

Sammenheng om eleven trives på skolen

Ref. Hjemogskole, Thomas Nordahl, Universitetsforlaget2007 f


Hva er egentlig oppdragelse ? 3/7-05 side 53

Bekrefte det du vil ha mer av.

Trekanten

Selv gjøre/etterleve

Tilrettelegge for, trene, praktisere øve.

Hvordan vi forholder oss til problemer.

Hvordan vi behandler våre venner.

Grunnstemning ( positiv-negativ)

Markere tydelig hva du ikke vil ha.

Ulikt fokus i ulike aldre

Positiv regulering


Positiv fokus innebærer : 3/7-05 side 53

Konkret og fortjent ros og positive tilbakemeldinger

Oppmuntring

Signalisere støtte og tro på.Bygge mulige selv.

Anerkjennelse

Se kvaliteter, la ungdom bidra, ta deres perspektiv.


Autoritetsperspektivet i oppdragelse ref baumrind d 1991
Autoritetsperspektivet i oppdragelse. 3/7-05 side 53Ref. Baumrind,D 1991

Ca 15% av oppdragere har en autoritær stil

Kontroll

30%

Autoritær

Autoritativ

Fravær av

varme og omtanke

Varme

Forsømmende/ Neglisjerende

Ettergivende

20%

30%

% andel er hentet fra psykolog Peder Kjøs

Fravær av kontroll


Foreldrerolle
Foreldrerolle 3/7-05 side 53

Autentiske foreldre

Tydelige foreldre

 • Markerer seg

 • Sier klart fra

 • Positivt grensesettende

 • Forklarer på en slik måte at de unge forstår og kan ta den voksnes perspektiv. ” Forstår hvorfor du ble redd mor”

 • Bryr seg og viser hvem de er og hva de står for.

 • Påvirker positivt

 • Er viktige og betydningsfulle

 • Viser verdier og retning.

 • Etterlever og praktiserer selv.


Temperamentsstiler i lys av emosjonsregulering
Temperamentsstiler i lys av emosjonsregulering 3/7-05 side 53

Regulering av emosjoner

4 temperamentstiler

1.Lett stil : godt humør, regelmessighet, lave-milde reaksjoner på nye stimuli, velfungerende, tilpasninsdyktige

Får lett venner

40%

Ref. Utredning av atferdsvansker, Omsorgssvikt og mishandling, Øyvind Kvello, Universitetsforlaget 2007

2. Vanskelig stil : Uregelmessighet, vanskelig for å tilpasse seg nye situasjoner,unnvikelse, frustrasjon, sinne, dårlig humør.

10%

3. Reservert stil : Lett negative responser på nye stimuli, rutinepreget, usikre, engstelige klamrende.

15%

Er tilbakeholdne i forhold til vennskap

4. Blandingsstil : Variabel

35%


Kvalitet for omsorg 3/7-05 side 53

NB!!!Fortrolighet/åpenhet/ dialog

RELATERING

( nærhet-kjærlighet)

4

1

3

2

STRUKTURERING

( forutsigbarhet-oppfølging)

Aldersadekvat

fokus


Reguleringsperspektivet 3/7-05 side 53

 • Regulering dreier seg som oftest om :

 • Leggerutiner/søvn : Mer og mer utfordrende med stigende alder.

Mors utdanningsnivå er den faktor som har størst effekt på søvnmønster hos barn. Stor sammenheng mellom søvnmønster og skole-prestasjoner.

 • Lekser ( når , hvor )

 • Innetider

 • Mediabruk

 • Kosthold


Positiv regulering ( grønn farge) 3/7-05 side 53

 • Positive bekreftelser

 • Bruk av gyldne øyeblikk ( begrunne-forklare-utdype)

 • Alvorlig samtale-konfrontering

 • Klargjøring ( mulige konsekvenser)

 • Naturlige konsekvenser

 • Bortfall av privilegier

 • Utviklingskonsekvenser

 • Behovskonsekvenser

 • Straff


3 viktige perspektiver i oppdragelse som har betydning for barns utvikling:

NB!!!!!!!Kvaliten på tilknytning mellom foreldre og barn

Grad av stimulering til autonomi

Grad av positiv regulering


1 4 klasse
1-4 klasse barns utvikling:

Årene for sosial kompetanse :

 • Vennskap (relasjonelt selvbilde formes mest i denne perioden)

 • Perspektivtaking.

 • Fleksibilitet.

 • Følelsesregulering.

 • Emosjonelt språk.

Tilpasning

Skoleprestasjoner

Selvkontroll

Vennskap


Sosial kompetanse
Sosial kompetanse barns utvikling:

 • Selvkontroll (NB!!!! Vennskap-tilpasning- skoleprestasjoner)

 • Samarbeid ( NB!!! Lekekompetanse-fleksibilitet)

 • Empati (NB!! Vennskap)

 • Ansvarlighet

 • Selvhevdelse

 • Sosiale ferdigheter


Vennskap i et barns utvikling:oppdragerperspektiv

Svært viktig fra 1-4 klasse


Barn og relasjoner : Sammenligning mellom 38 land barns utvikling:

Ref. Social Determinant ofHelath and WellBeingamong Young People , Currie et al 2012

Vennskap med de som de går i klasse sammen med.

Snitt ranking

5/38

Snitt ranking 6/38

Snitt ranking 8/38

100%

82%

81%

80%

77%

76%

75%

0%

11 år Jente

11 år Gutt

13 år Jente

13 år Gutt

15 år Jente

15 år gutt


Hvor ofte opplever jeg å bli holdt utenfor av andre elever? barns utvikling:

Elevundersøkelsen 2013

8,7%

33906 elever


Ref.Gutstein 2003 i Spes.ped 10/03 side 5 barns utvikling:

Vennskapsutvikling krever ” Dobbelt-perspektiv”.

Relativ tenkning

Absolutt tenkning

 • Hvordan jeg virker på andre og andre virker på meg.

 • Fleksibilitet og gjensidig tilpasning.

 • Fange opp emosjonell informasjon fra andre.

 • Speile seg i andre.

 • Lese sosiale situasjoner.

Mine tanker om hva som er standard for vennskap ( en god venn), hva som er god atferd ( script) i vennskapsbygging og hva som skal til for å bli godtatt av jevnaldrende i en gitt kontekst .

.


Yngre barns vurderer andre barns barns utvikling:popularitet i forhold til 3 kriterier : ( Borge, 2009) som samsvarer noe mer med kriterier for vennskap.

Prososiale kriterier som er viktige for barn.

Å kunne dele

Å kunne hjelpe

Å kunne trøste

Barn som hadde problemer med å utføre disse 3 prososiale ferdighetene og/eller vansker med å motta disse sliter med sosial status. Disse sliter også med vennskap.


De glemte rene fra 4 7 kl
De glemte årene fra 4-7 kl barns utvikling:

 • Sterk økning i sosial sammenligning

 • Sterk nedgang i generell skolemotivasjon fra og med 4.klasse.

 • Obs!!!! Gutter.( matte)

 • Fortrolighetens år.

 • Selvbildets år. Akademisk selvbilde formes mest i denne perioden.


Flow teori og l ringstrykk
Flow – teori og læringstrykk barns utvikling:

Mange hevder at både foreldre og lærere stiller for små krav til elevene, har utydelige forventninger og for mye ettergivenhet.

Krav/Utfordringer

Høye forventninger

Lave forventninger (Ettergivenhet)-Lært hjelpeløshet)

Støtte/muligheter/ hjelp

Ref. Csikszentmihalyi.


Hva skaper trivsel for barns utvikling:elever?

Klar sammenheng mellom trivsel og læring ( ref. R.Haugen/Samdahl)

Trivselen har økt de siste 5 årene i norsk skole og er helt på topp i Europeisk sammenheng.

 • Gode relasjoner til jevnaldrende, minst 1 venn i klassen

 • Opplevelsen av å være i flyt ( krav-støtte-mestring-forventninger)

 • Et godt forhold til læreren.

 • Fremtidstro og fremtidsperspektiver og mulige selv.

 • Et positivt og inkluderende klima i klassen .

 • God foreldrestøtte.


Ref.Adler&Adler barns utvikling:

Læringsmiljø og spillteori

Elite

PRESTASJONER

MAKT

STATUS

TILHØRIGHET

Strebere

SPILLET

Stabile vennegrupper

Søkende

Marginale grupper

Fremmedgjøring-Avvisning-Utstøting


Kompetanse, skoleprestasjoner og barns utvikling:foreldrestøtte.


Foreldre engasjement
Foreldre-engasjement barns utvikling:

 • Å spørre om hvordan barnet vårt har det på skolen 99,8%

 • Å uttrykke at vi synes skolegang/ utdannelse er viktig 98,3%

 • Å passe på at barnet vårt gjør leksene 92,3%

 • Å spørre hva barnet har i lekser 90,4%

 • Å utrykke misnøye med barnets prestasjoner/ytelse 5,1%

 • Å utrykke uenighet med skolen/læreren 4,6%

 • Jeg snakker sjeldent med barnet mitt om det

  som foregår på skolen 3,9%

Thomas Nordahl: Hjem og skole, Universitetsforlaget 2007


Generelle trekk ved hjem skole samarbeidet
Generelle trekk ved hjem-skole samarbeidet barns utvikling:

 • Delta på konferansetimer : 95,6%

 • Delta på foreldremøte ( klasse) 94,3%

 • Deltatt på arrangementer/dugnader 76,2%

 • Telefon kontakt 53,2%

 • Annen kontakt 33%

 • Samtale i hjemmet1,5%

Thomas Nordahl: Hjem og skole, Universitetsforlaget 2007

Thomas Nordahl: Hjem og skole, Universitetsforlaget 2007


Hjelper barns utvikling:foreldrene mine meg med lekserellerfaglige ting hjemme?

Aldri I liten grad En del Mye

6% 15% 35% 43%

21% får liten eller ingen støtte : Hvem er så disse elevene? Elever som er kompetente og klarer seg selv? Elever som hadde hatt ekstra behov for hjelp og støtte og som befinner seg på lave kompetansenivåer? kForeldre som ressurs barns utvikling:

Viktigheten av foreldrenes roll i utvikling av barnas skoleprestasjoner

Å skjønne, forstå hvorfor vi må hjelpe til, at vi er betydningsfulle og hva vi kan gjøre for å hjelpe.

Mening

Å se at hjelpen vår bidrar, har effekt,virkning.

Støtte

Innflytelse

Å oppleve at en har felles interesse og samhandler med andre om barnets læring ( andre foreldre-lærere-familiemedlemmer etc)

Ref.IngridBø (2002) -Begrepet :Indrevilkår for foreldreskap kSamsvarer med fravær av problematferd hos barn/unge.ref.Gerald Patterson

De 6 hovedstrategiene

Alle har plikter for fellesskapet

Vi har felles møtepunkter

Vi gjør noe sammen

Vi har felles rutiner/spilleregler

Vi bekrefter det positive

Vi følger med barna våre


ad