Drammen kommunes tros og livssynspolitikk h ring
Download
1 / 14

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring. Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede 1. mars Ungdomsrådet 5. mars

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring ' - misty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Drammen kommunes tros og livssynspolitikk h ring

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikkHøring

Presentasjon i

Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar

Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar

Eldrerådet 29. februar

Rådet for funksjonshemmede 1. mars

Ungdomsrådet 5. mars

Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 6. mars

Drammen og omegn tros- og livssynsforum 7. mars

Menighetsmøte Fjell menighet 11. mars


Forholdet mellom kommunen, innbyggerneogkirke-, tros- og livssynssamfunn

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


I motsetning til hva man kan f inntrykk av gjennom media
I motsetning til hva man kan få inntrykk av gjennom media

 • Rådmannen foreslår ikke …

  • at Drammen bør avkristnes

  • at kommunen skal blande seg inn i folks tro og livssyn

  • at kommunen skal være verdinøytral

  • at kommunen skal blande seg inn i kirkens myndighet

  • at kommunen skal bryte lover og regler

  • at kommunen skal gi mindre penger til kirken

  • at kommunen vil tvinge ulike religioner til å dele gudshus

  • at kommunen skal overta ansvaret for begravelser

 • Drammen kirkelige fellesråd har vært informert og har påvirket saken i utredningsfasen

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


Verdier og roller
Verdier og roller

KommunenSTYRING OG UTVIKLING AV LOKAL-SAMFUNNET

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

SAMFUNNSAKTØRER

TILSKUDDS-MOTTAKERE

Innbyggerne og brukerne av kommunale tjenester

 • KommunenTIL RETTELEGGING FOR KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

 • Økonomiske tilskudd

 • Dialog og medvirkning

 • Samarbeid om kulturtilbud og sosialarbeid

 • Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet

 • Frivillighet

 • Kulturtilbud

 • Sosiale tilbud

 • Gravferdsforvaltning

 • Seremonilokaler

 • Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet

 • Frivillighet

 • Kulturtilbud

 • Sosiale tilbud

 • Gravferdsforvaltning

 • Seremonilokaler

 • Byutvikling

 • Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet

 • Frivillighet

 • Kulturarbeid

 • Sosialarbeid

 • Gravferdsforvaltning

 • Seremonilokaler

TROS- OG LIVSSYNS-NØYTRALITET (likebehandling)

 • KommunenTIL RETTELEGGING FOR INNBYGGERE OG BRUKERE

 • Innbyggere: Via tilskudd

 • Elever, beboere institusjon, brukere hjemmetjenester:Også praktisk

TRO OG LIVSSYN

TRO OG LIVSSYN

SAMFUNNPOLITIKKFAG

TROS- OG LIVSSYNS-NØYTRALITET (likebehandling)

TROS- OG LIVSSYNS-FRIHET

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


Tema for h ringen
Tema for høringen

 • Hvilke verdier skal danne bærebjelker i kommunens forhold til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn?

 • Hvordan bør dialog og medvirkning i saker som berører forholdet mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn styrkes og organiseres?

 • Hvordan bør gravferdsforvaltningen for byens innbyggere organiseres, slik at hensynet til tros- og livssynsnøytralitet ivaretas best mulig?

 • Hvordan kan kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn samarbeide om tilrettelegging for utøvelse av innbyggernes og brukernes tros- og livssynsfrihet?

 • Hvordan sikre god prioritering av tilskuddsmidlene mellom religiøs / livssynsmessig aktivitet og eiendomsforvaltning?

 • Hvordan sikre likebehandling og transparens i beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn?

 • Hvordan sikre uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer hovedtyngden av driften?

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


1 verdier
1) Verdier

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


Verdier forts
Verdier …(forts)

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


2 dialog og medvirkning
2) Dialog og medvirkning

 • Styrket kontakt mellom bystyrekomiteen for byutvikling og kultur og kirke-, tros- og livssynssamfunn

  • Årlige møter med Drammen kirkelige fellesråd og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

  • DOTL inviteres til å fungere som forum for medvirkning

  • Ikke talerett i budsjettmøtene i politiske organer §

   • Alle tilskuddsmottakere henvises til ordinære kanaler for påvirkning, ingen særbehandling av Den norske kirke

 • Samfunnsutvikling – felles innsatsområder

 • Saker som gjelder/berører kirke-, tros- og livssynssamfunn

 • Kommunens budsjett, påvirkning av ressursbruk og prioriteringer

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


3 forvaltning og drift av gravplasser og krematorium
3) Forvaltning og drift av gravplasser og krematorium

 • Kommunen er gravferdsmyndighet,

  • forutsatt avtale mellom kirken og kommunen §

  • Normalmodellen: Den norske kirke er gravferdsmyndighet

 • Tjenestene gjelder alle innbyggere

 • Gravferdsloven

  • Tilrettelegging for andre tros- og livssynssamfunn

  • Tros- og livssynsnøytral språkbruk

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


4 tilrettelegging for ut velse av tros og livssynsfrihet
4) Tilrettelegging for utøvelse av tros- og livssynsfrihet

 • Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn ivaretar religiøse og livssynsmessige behov

 • Elever, beboere og brukere skjermes for uønsket religiøs påvirkning

  • Ingen begrensning på tradisjonell feiring av høytider, fornuftighet i forhold til symboler, klær og mat, fokus på brukernes behov

 • Ryddige rammer rundt samarbeid om kulturarbeid og sosialt arbeid

  • Tjenester i regi av kirke-, tros- og livssynssamfunn: Ordinære tilskuddsordninger

  • Kommunale tjenester: Bestiller-utfører-organisering

 • Kommunen tilrettelegger for utøvelse av tros- og livssynsfrihet

  • Skoler, institusjoner, hjemmetjenester

 • Kommunen er tros- og livssynsnøytral i sin forvaltning og tjenesteyting

  • Alle behandles likt, uansett tro og livssyn

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


5 kjernevirksomhet og eiendomsforvaltning
5) Kjernevirksomhet og eiendomsforvaltning

 • Den norske kirke oppfordres til å vurdere antall kirkebygg

  • Kirkens egen vurdering og beslutning! §

 • Kirke- tros- og livssynssamfunn oppfordres til å vurdere sambruk av bygninger og lokaler

  • Deres egen vurdering og beslutning!

  • Bygninger og lokaler er mye mer enn religiøse bygninger

  • Innebærer ikke uønsket ”religionsblanding”

 • Vedlikehold av kirkebygg er ressurskrevende

 • Kapasitet til deling

 • Mer til eiendomsdrift gir mindre til kjernevirksomhet

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


6 likebehandling og transparens i tilskuddsforvaltningen
6) Likebehandling og transparens i tilskuddsforvaltningen

 • Tilskudd pr medlem synliggjøres

 • Beregningsgrunnlaget synliggjøres

 • ”Hodeprisen” blir en av faktorene som vurderes ved fastsetting av tilskudd til kirken §

  • Ikke ”stykkprisfinansiering”

 • Kirken tar opp lån selv

  • Kommunen dekker kostnadene gjennom tilskuddet §

  • Ingen forskjell for kirken.

 • Kirken skaffer presteboliger selv §

 • Tilskuddet til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn skal være like stort, regnet pr medlem (lovpålagt)

 • Jevnere tilskudd fra år til år

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


7 uavhengighet for den norske kirke n r kommunen finansierer
7) Uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer

 • Prinsipielt bør ansvaret for finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn overføres til staten

 • Forsøksordning?

 • Statskirken er ”kommunekirke”

  • Kommunen betaler 2/3 av kirkens driftsutgifter

  • Kommunen betaler 100 % av kirkens investeringer

  • Kirken er den største tilskuddsmottakeren i kommunen

 • Kommunen har ingen mulighet til å påvirke bruken av tilskuddene

  • Størrelsen på tilskuddet til kirken bestemmer størrelsen på tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


Videre behandling
Videre behandling finansierer

Implementering

 • Økonomikonsekvenser innarbeides i økonomiplan 2013-2016

 • Nytt forvaltningsregime fra og med budsjettarbeidet høsten 2012

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


ad